banner

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ¨Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου - φωτοτυπικού χαρτιού –αναλωσίμων πληροφορικής του Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ έτους 2018 -2019¨ , αρ. Μελέτης : ΣΕΔ 2/2018, συνολικού ποσού 74.400,00 (με Φ.Π.Α)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προκηρύσσει Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής , για την
¨ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου- φωτοτυπικού χαρτιού –αναλωσίμων πληροφορικής του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ έτους 2018-2019¨ (αρ.μελ. ΣΕΔ2 /2018).
Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή του διαγωνισμού είτε προς το σύνολο των ομάδων είτε ως προς τις επιμέρους ομάδες ,συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 74.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων και η χρηματοδότηση θα γίνει από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. ''ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Δήμου Κιλκίς'' .
Όλα τα υλικά θα παραδίδονται σταδιακά για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος.
Η τεχνική περιγραφή αναφέρεται σε τιμές μονάδας των υπό προμήθεια υλικών τα οποία κρίνει αναγκαία η υπηρεσία και μέχρι συμπλήρωσης του ποσού της σύμβασης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. ''ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Δήμου Κιλκίς'' που βρίσκεται στην οδό Γ. Καπέτα 17 Κιλκίς, στις 04/12/ 2018 ημέρα Τρίτη στις 10:00 π.μ.
Ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών: 10:00 π.μ.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν φέρει αποτέλεσμα θα ακολουθηθεί η διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016.
Κατά την κατάθεση των προσφορών κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης όπως αυτά ορίζονται στο πλήρες τεύχος του διαγωνισμού και στην αναλυτική διακήρυξη σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.
Η ισχύς των προσφορών είναι από την ημέρα του διαγωνισμού και για δέκα (10) μήνες.
Η Σχολική Επιτροπή κρίνουσα βάσει των συμφερόντων της, διατηρεί το δικαίωμα της ενεργοποίησης του παρόντος διαγωνισμού ή μέρος αυτού, καθώς επίσης μπορεί να κάνει χρήση του άρθρο 104 του νομού 4412/2016 αν το κρίνει σκόπιμο.
Η αναλυτική διακήρυξη με την μελέτη, διατίθενται στο αρμόδιο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. ''ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Δήμου Κιλκίς'' κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην διεύθυνση Γ. Καπέτα 17, 611 00, Κιλκίς, ή ηλεκτρονικά στο portal του δήμου Κιλκίς www.e-kilkis.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr. Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 2341352143, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΕΛΕΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό: 20306/15-11-2018 που αφορά τις εργασίες:«Χωματουργικές εργασίες Δήμου Παιονίας».

pdf 200

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού EMPLOYOUTH

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης της Διαχείρισης και Υλοποίησης του έργου “CREATING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES OF YOUNG GRADUATES IN THE CB AREA – EMPLOYOUTH” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014 - 2020”» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής (του άρθρου 117 Ν.4412/16)

pdf 200

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ», προϋπολογισμού 59.925,12 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και αφορά στην αποκατάσταση ασφάλτου σε τομές που έχουν πραγματοποιηθεί από επεμβάσεις της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ στο Δήμο Κιλκίς.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας, 1ο χλμ Κιλκίς – Ξηρόβρυσης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες στο τηλ. 2341029330, FAX:2341029320, αρμόδιος υπάλληλος: Χρήστος Γιοβανούδης. Επίσης προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 09/11/2018 στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.deyak.gr , ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 2018, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ).
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22/11/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή) και η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016, σε έντυπα σφραγισμένα που χορηγεί η Υπηρεσία και φέρουν την πρωτότυπη σφραγίδα της Υπηρεσίας.
4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που καλύπτουν τα κριτήρια της Α1 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ: και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
7. Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους της ΔΕΥΑ Κιλκίς (ΚΩΔΙΚΟΣ 11.02.02.02). Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. Το σχετικό CPV είναι 45233222-1 (Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης).
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Σισμανίδης Δημήτριος
Δήμαρχος Κιλκίς

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ», προϋπολογισμού 59.925,12 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και αφορά στην αποκατάσταση ασφάλτου σε τομές που έχουν πραγματοποιηθεί από επεμβάσεις της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ στο Δήμο Κιλκίς.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας, 1ο χλμ Κιλκίς – Ξηρόβρυσης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες στο τηλ. 2341029330, FAX:2341029320, αρμόδιος υπάλληλος: Χρήστος Γιοβανούδης. Επίσης προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 09/11/2018 στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.deyak.gr , ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 2018, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ).
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22/11/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή) και η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016, σε έντυπα σφραγισμένα που χορηγεί η Υπηρεσία και φέρουν την πρωτότυπη σφραγίδα της Υπηρεσίας.
4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που καλύπτουν τα κριτήρια της Α1 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ: και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
7. Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους της ΔΕΥΑ Κιλκίς (ΚΩΔΙΚΟΣ 11.02.02.02). Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. Το σχετικό CPV είναι 45233222-1 (Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης).
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Σισμανίδης Δημήτριος
Δήμαρχος Κιλκίς

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

1. Η ΔΕΥΑ Κιλκίς ανακοινώνει ότι κατόπιν της με αριθμό 23-350/22-10-2018 απόφασης του Δ.Σ. της διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ», με την οποία ορίζεται ότι ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 15 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ., στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς – Ξηρόβρυση.

2. Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 35.005,20 € (πλέον Φ.Π.Α.) ή συνολικής αξίας 43.406,45€ (με ΦΠΑ 24%), η οποία θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ Κιλκίς και περιλαμβάνει τις παρακάτω ομάδες:
• ΟΜΑΔΑ 1: ΚΑΥΣΙΜΑ εκτιμώμενης αξίας 28.658,20€ (πλέον Φ.Π.Α) ή 35.536,17€ (με Φ.Π.Α. 24%)
• ΟΜΑΔΑ 2: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ εκτιμώμενης αξίας 6.347,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) ή 7.870,28€ (με Φ.Π.Α. 24%)
3.Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να καταθέσει προσφορά για όποια ομάδα επιθυμεί είτε για το σύνολο της ποσότητας ανά ομάδα.
4.Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) .
5.Η δαπάνη θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων 64.08.01(ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ), 64.00(ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ), 62.07.01.01(ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ), 54.00.29 (Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Κιλκίς για το έτος 2018.
6. Εγγυητική συμμετοχής: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.
7.Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο οικείο Επιμελητήριο με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
8.Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθευτούν τα τεύχη, από τα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, εργάσιμες ημέρες καθημερινά από 08.00 πμ. έως 14.00 μμ. είτε από την ιστοσελίδα της υπηρεσίας: (www.deyak.gr / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ / Διαγωνισμοί 2018)
9.Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
10.Σχετικοί κωδικοί CPV: 09135100-5 (Πετρέλαιο θέρμανσης), 09132100-4 (Αμόλυβδη Βενζίνη), 09100000-0 (Καύσιμα ), 24951100-6 (Λιπαντικά).

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

H Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό
Διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδικού δικτύου έτους 2018,
προϋπολογισμού 209.998,96 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κωδ.έργου 2131ΚΙΛ001ΙΔΠ18.
1. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL):http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=241 μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
2. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διακηρύξεις της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ για υπηρεσίες
άνω του ορίου. Πληροφορίες παρέχονται από τον κ Παπαγιάννη Κωνσταντίνα, Αρχιτέκτων
Μηχανικό στο τηλέφωνο 23413 53281 και κ.Γρηγοριάδη Νικόλαο, Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό στο
τηλέφωνο 23413 53257, fax 23410 79714.
3. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
4. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η Π.Ε. Κιλκίς, Υποδιεύθυνση
Τεχνικών έργων , Α.Παπανδρέου 3, 2ος όροφος, ΤΚ 61100 Κιλκίς
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20/09/2018 ημέρα Πέμπτη
ώρα 15.00
6. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 25/10/2018 ημέρα Πέμπτη
ώρα 23.59
7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 30/10/2018 ημέρα Τρίτη ώρα 11.00
8. Ταξινόμηση κατά CPV: α) Ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης οδών, CPV 44811000-8
β)Διαλυτικό χρώματος τύπου NITRU, CPV 44832000-1
γ)Γυάλινα ανακλαστικά σφαιρίδια CPV 34922110-0
9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι(6) μήνες
10. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές
11. ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική.
12. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει
τιμής.
13. Kωδικοποίηση NUTS: EL 523 / ΚΙΛΚΙΣ
14. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας Οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται
να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της
προμήθειας, ήτοι προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδών . Οι οικονομικοί φορείς που είναι
Σελίδα 2 από 2
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα
από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α΄ του
ν.4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων , απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα. Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι στο Εμπορικό ή Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο .
15. Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
16. Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή δικαστική προστασία : Κάθε ενδιαφερόμενος, ο
οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται
να υποστεί ζημία από παράνομη κατά την κρίση του πράξη (συμπεριλαμβανομένης της Διακήρυξης
και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης) ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής, δικαιούται
προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173).
17. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.389,00€. Η
εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε εννέα (9) μήνες από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
18. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Ιδίων
Πόρων έτους 2018 , Φορέας 390-Κ.Α.Ε. 9781.024.01με κωδικό έργου 2131ΚΙΛ001ΙΔΠ18 με
πίστωση 210.000,00 ευρώ ( ποσό 140.000,00 ευρώ, για το έτος 2018 και ποσό 70.000 ευρώ για το
έτος 2019 ) σύμφωνα με την α/α 2077 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ( αρ.πρωτ. οικ.
203055(1521), ΑΔΑ ΩΡΠ07ΛΛ-22Γ και ΑΔΑΜ 18REQ003079295 2018-05-11)
19. Δεν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150
του Ν. 4412/2016.
20. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Tμήμα Προμηθειών
Κιλκίς, 13/09/2018
Αριθμ. Πρωτ. 23972
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ ΤΟΥ
Δ.ΚΙΛΚΙΣ »
Μέσω του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού
εξοπλισμού», του Υπουργείου εσωτερικών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας -τιμής.
Ο Aντιδήμαρχος ΚΙΛΚΙΣ
Προκηρύσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με τα παρακάτω στοιχεία:
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Δ/νση : Γ. Καπέτα 17, Τ.Κ. 61100, ΚΙΛΚΙΣ
Υπόψη : Καναρίδου Ροδή
Τηλέφωνο: 2341352156 , Φαξ : 2341352152
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) :
2. ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού.
3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
Με την παρούσα διακήρυξη πρόκειται ο Δήμος Κιλκίς να προχωρήσει στην προμήθεια
από το ελεύθερο εμπόριο των παρακάτω οχημάτων τα οποία κατατάσσονται σε δύο Ομάδες:
ΟΜΑΔΑ Α΄ -Ενός καλαθοφόρου οχήματος (CPV : 34142100) Τύπος Μηχανήματος έργου:
Καλαθοφόρο.
ΟΜΑΔΑ Β΄ -Ενός ισοπεδωτή γαιών (CPV: 43221000-8) Τύπος Μηχανήματος Έργου: Ισοπεδωτής.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των παραπάνω οχημάτων, αναφέρονται αναλυτικά στην υπ'αριθμ. Π3/2018
επισυναπτόμενη μελέτη.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του διαγωνισμού, ή για ένα ή
περισσότερα τμήματα όπως ορίζονται στην διακήρυξη, με αντίστοιχη κατάθεση εγγυητικής επιστολής.
Η δαπάνη θα καλυφθεί με χρηματοδότηση από :
1. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ΣΑΕ 055 ενάριθμος 2017ΣΕ0500010 του
Υπουργείου Εσωτερικών, με ποσό 360.000,00 €.
2. Απο Ίδιους πόρους με το ποσό των 45.232,00 €.
ΣΥΝΟΛΟ 405.232,00 €.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός αναλύεται ανά ομάδα στον παρακάτω πίνακα:
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΜΑΔ
Α
ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.
ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
1
Προμήθεια ενός
καλαθοφόρου
οχήματος.
τεμ. 1 96.800,00 96.800,00 23.232,00 120.032,00
2 Προμήθεια ενός
ισοπεδωτή γαιών. τεμ. 1 230.000,00 230.000,00 55.200,00 285.200,00
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είνα ι έξ ι (6) μήνες α πό την υπογραφή της.
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιείται από την αρμόδια επιτροπή
παραλαβής.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ'αριθμ. Π
3/2018 επισυναπτόμενη μελέτη .
Οι τιμές προσφοράς ισχύουν έως τη λήξη της σύμβασης και δεν επιδέχονται ουδεμία προσαύξηση ή
αναπροσαρμογή κατά την διάρκειά της.
Ο συμμετέχων καταθέτει την προσφορά στο σύνολο του διαγωνισμού, ή για ένα ή περισσότερα
τμήματα όπως ορίζονται στην διακήρυξη .
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Η καταβολή του Οικονομικού Ανταλλάγματος θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα διακήρυξη.
4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
Τόπος-Χρόνος-Γλώσσα
α) Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδυκτιακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
14/ 09 /2018
Ημέρα Παρασκευή
και ώρα 15:00 μμ
17/ 09 /2018
Ημέρα Δευτέρα
και ώρα 7:00πμ
22/10 /2018
Ημέρα Δευτέρα
και ώρα 15:00 μμ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 29 -10 -2018 και ώρα:10:00 .
β) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
α) Εγγύηση συμμετοχής.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του προϋπολογιζόμενου ποσού χωρίς ΦΠΑ. Αναλυτικά, τα ποσά των
εγγυητικών επιστολών ανά ομάδα είναι :
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ
ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΗΣ
ΟΜΑΔΑ Α’
Προμήθεια ενός καλαθο-
φόρου οχήματος. 96.800,00 1.936 €
ΟΜΑΔΑ Β’ Προμήθεια ενός ισοπεδωτή
γαιών 230.000,00 4.600 €
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΩΝ 326.800,00 6.536 €
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει πριν την
υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό πέντε (5%) επί της
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με
τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα έχει ισχύ έντεκα (11) μηνών από την αναφερόμενη προθεσμία
παραλαβής προσφορών .
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιο-
τική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της Διακήρυξης, ήτοι να έχει ισχύ 11 (έντεκα) μηνών από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
6. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες, προσμετρούμενος από την αναφερόμενη
προθεσμία παραλαβής προσφορών .Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των δέκα (10) μηνών,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η αναλυτική διακήρυξη με την μελέτη, διατίθενται στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Κιλκίς κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην διεύθυνση Γ. Καπέτα 17, 611 00, Κιλκίς, ή ηλεκτρονικά στο portal του
δήμου Κιλκίς www.e-kilkis.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ www . eprocuremen t . gov .gr. Πληροφορίες θα δίνονται στο
τηλέφωνο 2341352156, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων είναι η 13η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη ID:2018-136826.
O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΟΓΕΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΘΕΜΑ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018»

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς ανακοινώνει ότι με την με αριθμό 18-268/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο «εργασίες συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού, κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου ΕΕΛ Δήμου Κιλκίς, Έτους 2018». Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 04 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ., στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς – Ξηρόβρυση.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 311 παρ.2. ν.4412/2016.
Ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 49.112,00 Ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ 24%, και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Κιλκίς. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων ΚΑΕ: 61.93.21 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ) του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Κιλκίς για το έτος 2018.
Σχετικός κωδικός CPV: 45259100-8.
Εγγυητική συμμετοχής ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο οικείο Επιμελητήριο με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
Τα τεύχη του διαγωνισμού , θα διατίθεται δωρεάν από την γραμματεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς στην διεύθυνση 1ο ΧΛΜ Κιλκίς - Ξηρόβρυση, 61100, Κιλκίς, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2341029330 και fax: 2341029320. Επίσης θα διατίθενται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Κιλκίς www.deyak.gr.
Για να υποβάλλουν όμως προσφορά οι ενδιαφερόμενοι , θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς που θα έχει την πρωτότυπη σφραγίδα της υπηρεσίας , από τα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.
Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο
Η Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη