banner

Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Κιλκίς, μέσω πάγιου κατ' αποκοπή χορηγήματος για το έτος 2018
ΣΧΕΤ.: H αριθμ.351/19-12-2017 (ΑΔΑ:ΩΜΘΙ7ΛΛ-ΘΕΦ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ και η με αριθμ.2409/28-11-2017 (ΑΔΑ:6Ζ1Σ7ΛΛ-ΣΔΘ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ.

1. Έχοντας υπόψη τις ανωτέρω σχετικές Αποφάσεις, η Υποδ/νση Τεχνικών Έργων προτίθεται να αναθέσει το έργο της καθαριότητας της Υπηρεσίας μέσω πάγιου κατ' αποκοπή χορηγήματος προϋπολογισμού 330,00 € μηνιαίως σύμφωνα με τις οριζόμενες στο συνημμένο πίνακα προδιαγραφές. Για την εν λόγω δαπάνη έχει εκδοθεί η αριθμ.πρωτ.οικ.1464/23/02-01-2018 Ανάληψη Υποχρέωσης με Α/Α 279 και αριθμό καταχώρησης 221 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού (Π.Κ.Μ.), που βαρύνει τον κωδικό 03.721.1232.01, ΑΔΑ:7ΣΡ27ΛΛ-2Υ6, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.2409/28-11-2017, ΑΔΑ:6Ζ1Σ7ΛΛ-ΣΔΘ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους στην Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς το αργότερο μέχρι τις 24 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.
3. Κριτήριο επιλογής αναδόχου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή
4. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι παροχής υπηρεσιών καθαρισμού θα πρέπει να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 68 του Ν.3863/2010, τα εξής στοιχεία:
i. Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
ii. Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
iii. Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
iv. Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων.
v. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
vi. Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι παροχής υπηρεσιών καθαρισμού θα πρέπει να υπολογίζουν στην προσφορά τους εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.
Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.

5. Επιπλέον, εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων στις απαιτήσεις καθαριότητας που τίθενται στην ενότητα Α.1 του συνημμένου πίνακα (εργασίες καθαρισμού, συχνότητα καθαρισμού κ.λπ.) στις οποίες εάν δεν ανταποκρίνεται ο ανάδοχος, δε θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση του έργου και η σύμβαση θα λύεται
6. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιθεωρήσουν τους χώρους πριν από την κατάθεση προσφοράς και γίνονται δεκτοί μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία, προσκομίζοντας σχετικά έγγραφα εκπροσώπησης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ Τ.Ε. ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, όροφος ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΩΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Υποδ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Κιλκίς

Α.Παπανδρέου 3, τ.κ. 611 00 Τρεις (3) φορές Ένα (1) Τρεις (3) ώρες ανά επίσκεψη

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Α.1 Απαιτήσεις καθαριότητας
-Απαιτείται καθαριότητα τρεις (3) φορές την εβδομάδα από τρεις (3) ώρες κάθε φορά, σε ημέρες οι οποίες δε θα πρέπει να είναι συνεχόμενες και θα προσδιοριστούν κατόπιν συνεννόησης με τον ανόδοχο του έργου, στους χώρους των γραφείων και στις τουαλέτες ως εξής:
Καθαριότητα των γραφείων
α)Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων με τα κατάλληλα υλικά και εξοπλισμό
β)Αποκομιδή απορριμάτων από τους κάδους και αλλαγή σάκων απορριμάτων στα καλάθια
Καθαριότητα στις τουαλέτες
α)Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων με τα κατάλληλα υλικά και εξοπλισμό
β)Αποκομιδή απορριμάτων από τους κάδους και αλλαγή σάκων απορριμάτων στα καλάθια
γ)Καθάρισμα νιπτήρων με τα κατάλληλα καθαριστικά-απολυμαντικά
δ)Σχολαστικό καθάρισμα λεκανών τουαλέτας με τα κατάλληλα καθαριστικά/απολυμαντικά
ε) Επανατοποθέτηση χαρτιού τουαλέτας και υγρού σαπουνιού
-Επιπλέον απαιτείται καθαριότητα στους χώρους των αρχείων δύο (2) φορές μηνιαίως καθώς και των παραθύρων (υαλοπινάκων) δύο (2) φορές μηνιαίως τουλάχιστον
-Γενικός καθαρισμός όλου του χώρου μία (1) μία φορά μηνιαίως (πρίζες, καλοριφέρ, κλιματιστικά, κουφώματα και όπου απαιτείται)
Α.2 Λοιποί όροι καθαριότητας
α)Η καθαριότητα θα πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα ή στην έναρξη ή προς το τέλος του ωραρίου (07:00-17:00)
β)Σε περίπτωση αργίας η καθαριότητα θα πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα
γ)Όλα τα έξοδα της καθαριότητας (υλικά καθαριότητας, απορρυπαντικά, σφουγγάρια κτλπ) θα βαρύνουν το συνεργείο καθαρισμού, πλην του χαρτιού υγείας και του κρεμοσάπουνου
δ)Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δώσει το συνεργείο σε ό,τι αφορά τα απαραίτητα υλικά απολύμανσης των χώρων υγιεινής. Τα υλικά καθαριότητας που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος θα φέρουν αναγραμμένο τον αριθμό καταχώρησής τους στο Γενικό Χημείο του Κράτους και θα πρέπει να είναι φιλικά στο περιβάλλον
ε)Κάθε τυχόν πρόβλημα που προκύψει στους ανωτέρω χώρους (διαρροή, βλάβες στις εγκαταστάσεις κτλπ) θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στον Προϊστάμενο της Δ/νσης
στ)Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης είναι αρμόδιος να υποδείξει οποιαδήποτε συμπληρωματική ανάγκη καθαριότητας προκύψει εφόσον κρίνεται απαραίτητο και το σχετικό δικαίωμα δεν ασκείται καταχρηστικά

Β. ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
-Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία (καταβολή των νομίμων αποδοχών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τήρηση του νόμιμου ωραρίου κτλπ)
-Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα νόμιμα μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου έναντι του προσωπικού του για το οποίο φέρει αποκλειστικά την ευθύνη
-Επίσης υποχρεούται να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο για κάθε τρίτο
-Το σύνολο του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο θα είναι Έλληνες πολίτες ή νομίμως εργαζόμενοι στην Ελλάδα αλλοδαποί, οι οποίοι θα ασφαλίζονται με βάση τις κείμενες εργατικές διατάξεις. Προς τούτο θα πρέπει ο ανάδοχος όταν του ζητηθεί να προσκομίσει στον εργοδότη φωτοτυπίες των δηλώσεων-αναγγελιών στο ΙΚΑ των εργαζομένων ή των αδειών παραμονής και εργασίας των αλλοδαπών
Γ.ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

-Η προσφορά του υποψηφίου θα πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Οικονομική προσφορά με το συνολικό ποσό σε ευρώ για κάθε μήνα εργασιών (χωρίς και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο υποψήφιος το έργο
Η χρήση του εξοπλισμού καθώς και τα απαραίτητα υλικά καθαριότητας, φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του. Εφόσον το καθαρό ποσό (χωρίς ΦΠΑ) του παραστατικού είναι άνω των 150€ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 8%
2. Περιγραφή αναλυτική των μηχανικών μέσων (υλικοτεχνικού εξοπλισμού) που θα χρησιμοποιηθούν
3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του Υποψηφίου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του
4. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 όπου θα δηλώνεται ότι δεν τελεί υπό πτώχευση και προσκόμιση στη συνέχεια του σχετικού πιστοποιητικού
5. Όλα τα στοιχεία του άρθρου 68 του Ν.3863/2010, ήτοι:

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υπολογίζουν στην προσφορά τους εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.

Δ.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Μετά την παραλαβή του νόμιμου παραστατικού στο τέλος κάθε μήνα και αφού βεβαιωθεί η εκτέλεση του έργου της καθαριότητας από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης, η πληρωμή από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης είναι σκόπιμο να γίνεται με καταβολή του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του αναδόχου του έργου της καθαριότητας.
Η ανωτέρω πληρωμή γίνεται, αφού πραγματοποιηθεί η απαραίτητη διοικητική διαδικασία από το Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την ενταλματοποίηση της εν λόγω δαπάνης με την έκδοση του αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος από την ΠΚΜ
Ε.ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του, σε περίπτωση κατάργησης της Υπηρεσίας ή υπαγωγής της σε άλλο φορέα εκτός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ή σε περίπτωση μεταφοράς/μεταστέγασης της Υπηρεσίας (Δ/νσης ή Τμημάτων της Δ/νσης σε νέες ταχυδρομικές διευθύνσεις) ή εφόσον προκύψει ανάδοχος μέσω ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη παροχής υπηρεσιών του αναδόχου.

Σχετικά γεγονότα
Καμία εκδήλωση
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΟΜΝΕΣ »