banner

ΟΜΝΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ 158/15-1-2018
Πίνακας Περιεχομένων

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 3
1.1ΓΕΝΙΚΑ 3
1.2ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3
1.3ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4
2.ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 4
3.ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Του αιτηματος 5
3.1ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 5
3.2ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5
3.3ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 5
3.4 ΠΛΗΡΩΜΗ ....................................................................................5

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
1.1 ΓΕΝΙΚΑ
Αντικείμενο της παρούσας ζήτησης είναι η επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια, γραφικής ύλης για το χρονικό διάστημα από 26-1-2018 έως 31-12-2018 με σκοπό να συνάψει σχετικό συμφωνητικό με τον επαγγελματία που θα προσφέρει τις καλύτερες τιμές για τις ανάγκες του συλλόγου με την επωνυμία Σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς και με διακριτικό τίτλο Όμνες, ο οποίος στα αγγλικά αποδίδεται ως Omnes (ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή) στα πλαίσια του προγράμματος Relocation Scheme and Emergency Response στο Κιλκίς. Τα είδη, και τα χαρακτηριστικά των ειδών αναφέρονται λεπτομερώς παρακάτω.

1.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Στον κάτωθι πίνακα αναλύονται τα είδη που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας ζήτησης, και οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές

Είδος
Φωτοτυπικό Χαρτί Α4 80gr/m2
Φωτοτυπικό Χαρτί Α3 80gr/m2
Στυλό μπλε, μαύρα, κόκκινα μύτη 0,5
Μολύβια με σβηστήρα
Χαρτάκια σημειώσεων λευκά
Χαρτάκια σημειώσεων αυτοκόλλητα χρωματιστά
Μπλοκ εντάλματος πληρωμής τριπλότυπων – αυτογραφικό
Μπλοκ αποδείξεων είσπραξης τριπλότυπων – αυτογραφικό
Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων
Ντοσιέ κλασέρ αρχειοθέτησης τύπου SKAG ράχης 7εκ.
Διαφάνειες
Διαχωριστικά αρχειοθέτησης
Σύρματα συρραπτικού μεσαίου μεγέθους
Σύρματα συρραπτικού μεγάλου μεγέθους
Συνδετήρες
Πινέζες χρωματιστές
Σημειωματάρια Α4 ή Α5 με γραμμές ή τετράγωνα

Γίνονται δεκτές προσφορές που θα υποβληθούν για το σύνολο της ανωτέρω προμήθειας.
Οι προσφορές κατατίθενται σε φάκελο, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση στα γραφεία του Συλλόγου Εθελοντών Κιλκίς, επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100, από 15-1-18 μέχρι και 25-1-18 και ώρα 15:00, η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Αρμόδιος για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται ο Ταμίας του Συλλόγου Εθελοντών Κιλκίς. Για οποιαδήποτε πληροφορία- διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Συλλόγου στο τηλ. 23410 22272. Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 25-1-18 και ώρα 16:00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές.
Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του πίνακα επί της παρ. 1.2. του παρόντος. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στις προσφορές που θα κατατεθούν, θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ο χρόνος ισχύος τους. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο χρόνος ισχύος τους, αυτός θα ισχύει για τρεις (3) μήνες από την παραλαβή τους (προσφορών) από τον Σύλλογο Εθελοντών Κιλκίς.
Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.

1.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Τα προϊόντα θα παραδοθούν, ώστε να είναι πλήρως λειτουργικά στη διεύθυνση που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή και αφορούν στα γραφεία του Σωματείου στην πόλη του Κιλκίς και της Παιονία.
2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
2.1 Η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του προσωπικού του Αναδόχου στον χώρο παράδοσης των προϊόντων ή εκτέλεσης των τυχόν απαιτούμενων εργασιών, μετά από έγκαιρη ενημέρωση του Υπευθύνου Συντονισμού της Αναθέτουσας Αρχής για τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης των ειδών.

3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

3.1 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να παραδώσει το προϊόν, τμηματικά κατά την διάρκεια του εξής χρονικού διαστήματος: από τις 26/1/2018 έως 31/12/2018 με δυνατότητα παράτασης ενός ημερολογιακού μηνός, στους τόπους όπου υποδεικνύει το Σωματείο, εντός του Ν. Κιλκίς .

3.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ο Ανάδοχος πριν μεταφέρει τα είδη, έρχεται σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου ο τελευταίος να φροντίσει τόσο για το χώρο που πρόκειται να γίνει η παραλαβή όσο και για το καθορισμό της ώρας παραλαβής.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής του εξοπλισμού θα γίνεται ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των ειδών από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής.

3.3 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ως Υπεύθυνος Αναδόχου ορίζεται το άτομο επικοινωνίας του Αναδόχου, το οποίο θα παραλαμβάνει και θα εκτελεί την παραγγελία και θα λειτουργεί ως το σημείο επαφής μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της σύμβασης.

3.4 ΠΛΗΡΩΜΗ
Το απαιτούμενο παραστατικό θα είναι τιμολόγιο- δελτίο αποστολής (επί πιστώσει): η πληρωμή της αξίας των παραστατικών στον Ανάδοχο θα πραγματοποιούνται δυο φορές τον μήνα από το αρμόδιο τμήμα του Συλλόγου Εθελοντών Κιλκίς την 15η και την τελευταία εργάσιμη κάθε ημερολογιακού μήνα και μετά τον επιτυχή ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής της Αναθέτουσας αρχής. Η πληρωμή θα διενεργηθεί αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο στο λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως ο ανάδοχος στο έγγραφο της προσφοράς του.

Κιλκίς, 13/01/2018
Σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς Όμνες (Omnes)

Σχετικά γεγονότα
Καμία εκδήλωση
Τελευταία τροποποίηση στις%AM, %23 %333 %2018 %09:%Ιαν
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΟΜΝΕΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ »