banner

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2018 » με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής .
Ο Aντιδήμαρχος ΚΙΛΚΙΣ
Προκηρύσει Ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με τα παρακάτω στοιχεία:
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Δ/νση : Γ. Καπέτα 17, Τ.Κ. 61100, ΚΙΛΚΙΣ
Υπόψη : Καναρίδου Ροδή
Τηλέφωνο: 2341352156 , Φαξ : 2341352152
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) :
2. ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού.
3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
Με την παρούσα διακήρυξη πρόκειται ο Δήμος Κιλκίς να προχωρήσει στην προμήθεια
πλαστικών κάδων απορριμάτων χωρητικότητας 770 και 240 λίτρων για το έτος 2018 με συνολικό
προϋπολογισμό προμήθειας ύψους ποσού 129.976,80 ευρώ, με τον Φ.Π.Α. (καθαρό ποσό:
104.820,00 ευρώ, Φ.Π.Α. 24% : 25.156,80 ευρώ).
C.P.V : 34928480-6 - Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων.
Το κόστος της προμήθειας θα καλυφθεί από δημοτικά έσοδα και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.
20.7135.0002, με τίτλο “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων”.
Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων που
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες περισυλλογής απορριμμάτων της Υπηρεσίας
Καθαριότητας του Δήμου Κιλκίς για το έτος 2018.
Η τεχνική περιγραφή αναφέρεται σε προμήθεια κάδων απορριμμάτων οι οποίοι θα
προμηθευθούν σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης.
Ο Δήμος δεν δεσμεύεται να απορροφήσει όλες τις ποσότητες των υλικών που αναγράφονται
στον προϋπολογισμό.
Η προμήθεια θα είναι τμηματική, με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς) και με ποσότητες ανα
είδος όπως φαίνεται στον Προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης.
Οι κάδοι θα παραδίδονται σταδιακά από την υπογραφή της σύμβασης, στην αποθήκη του
Δήμου, θα είναι αναγνωρισμένου κατασκευαστή, θα έχουν υποχρεωτικά σήμανση CE και θα
συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά καταλληλότητας και ποιότητας καθώς και
εγγύησης τουλάχιστον τριών (3) έτών.
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής και οι προσφορές θα δίνονται στο σύνολο του διαγωνισμού.
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιείται από την αρμόδια
επιτροπή παραλαβής.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ'αριθμ. Π
19/2017 επισυναπτόμενη μελέτη .
Οι τιμές προσφοράς ισχύουν έως τη λήξη της σύμβασης και δεν επιδέχονται ουδεμία προσαύξηση ή
αναπροσαρμογή κατά την διάρκειά της.
Ο συμμετέχων καταθέτει την προσφορά στο σύνολο του διαγωνισμού.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Η καταβολή του Οικονομικού Ανταλλάγματος θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα δια-
κήρυξη.
4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
Τόπος-Χρόνος-Γλώσσα
α) Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδυκτιακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
30/03/2018
Ημέρα Παρασκευή
και ώρα 15:00
31/03/2018
Ημέρα Σάββατο
και ώρα 8:00
22/04/2018
Ημέρα Κυριακή
και ώρα 15:00
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 27-04-2018 και ώρα:10:00 .
β) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
α) Εγγύηση συμμετοχής.
Προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν με την προσφορά
τους τραπεζική εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθυνόμενη προς το Δήμο Κιλκίς με ισχύ τουλάχιστον
έντεκα μηνών (11) από την αναφερόμενη προθεσμία παραλαβής προσφορών για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό συμμετοχής δύο (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της υπό ανάθεση
προμήθειας, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή: εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των
2096,4 ευρώ
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει πριν την
υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό πέντε (5%) επί της
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με
τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα έχει ισχύ έντεκα (11) μηνών από την αναφερόμενη προθεσμία
παραλαβής προσφορών .
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιο-
τική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
6. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες, προσμετρούμενος από την αναφερόμενη
προθεσμία παραλαβής προσφορών .Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των δέκα (10) μηνών,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η αναλυτική διακήρυξη με την μελέτη, διατίθενται στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Κιλκίς κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην διεύθυνση Γ. Καπέτα 17, 611 00, Κιλκίς, ή ηλεκτρονικά στο portal του
δήμου Κιλκίς www.e-kilkis.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ www . eprocuremen t . gov .gr. Πληροφορίες θα δίνονται στο
τηλέφωνο 2341352156, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σχετικά γεγονότα
Καμία εκδήλωση
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ »