banner

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Tμήμα Προμηθειών
Κιλκίς, 13/09/2018
Αριθμ. Πρωτ. 23972
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ ΤΟΥ
Δ.ΚΙΛΚΙΣ »
Μέσω του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού
εξοπλισμού», του Υπουργείου εσωτερικών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας -τιμής.
Ο Aντιδήμαρχος ΚΙΛΚΙΣ
Προκηρύσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με τα παρακάτω στοιχεία:
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Δ/νση : Γ. Καπέτα 17, Τ.Κ. 61100, ΚΙΛΚΙΣ
Υπόψη : Καναρίδου Ροδή
Τηλέφωνο: 2341352156 , Φαξ : 2341352152
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) :
2. ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού.
3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
Με την παρούσα διακήρυξη πρόκειται ο Δήμος Κιλκίς να προχωρήσει στην προμήθεια
από το ελεύθερο εμπόριο των παρακάτω οχημάτων τα οποία κατατάσσονται σε δύο Ομάδες:
ΟΜΑΔΑ Α΄ -Ενός καλαθοφόρου οχήματος (CPV : 34142100) Τύπος Μηχανήματος έργου:
Καλαθοφόρο.
ΟΜΑΔΑ Β΄ -Ενός ισοπεδωτή γαιών (CPV: 43221000-8) Τύπος Μηχανήματος Έργου: Ισοπεδωτής.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των παραπάνω οχημάτων, αναφέρονται αναλυτικά στην υπ'αριθμ. Π3/2018
επισυναπτόμενη μελέτη.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του διαγωνισμού, ή για ένα ή
περισσότερα τμήματα όπως ορίζονται στην διακήρυξη, με αντίστοιχη κατάθεση εγγυητικής επιστολής.
Η δαπάνη θα καλυφθεί με χρηματοδότηση από :
1. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ΣΑΕ 055 ενάριθμος 2017ΣΕ0500010 του
Υπουργείου Εσωτερικών, με ποσό 360.000,00 €.
2. Απο Ίδιους πόρους με το ποσό των 45.232,00 €.
ΣΥΝΟΛΟ 405.232,00 €.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός αναλύεται ανά ομάδα στον παρακάτω πίνακα:
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΜΑΔ
Α
ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.
ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
1
Προμήθεια ενός
καλαθοφόρου
οχήματος.
τεμ. 1 96.800,00 96.800,00 23.232,00 120.032,00
2 Προμήθεια ενός
ισοπεδωτή γαιών. τεμ. 1 230.000,00 230.000,00 55.200,00 285.200,00
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είνα ι έξ ι (6) μήνες α πό την υπογραφή της.
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιείται από την αρμόδια επιτροπή
παραλαβής.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ'αριθμ. Π
3/2018 επισυναπτόμενη μελέτη .
Οι τιμές προσφοράς ισχύουν έως τη λήξη της σύμβασης και δεν επιδέχονται ουδεμία προσαύξηση ή
αναπροσαρμογή κατά την διάρκειά της.
Ο συμμετέχων καταθέτει την προσφορά στο σύνολο του διαγωνισμού, ή για ένα ή περισσότερα
τμήματα όπως ορίζονται στην διακήρυξη .
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Η καταβολή του Οικονομικού Ανταλλάγματος θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα διακήρυξη.
4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
Τόπος-Χρόνος-Γλώσσα
α) Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδυκτιακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
14/ 09 /2018
Ημέρα Παρασκευή
και ώρα 15:00 μμ
17/ 09 /2018
Ημέρα Δευτέρα
και ώρα 7:00πμ
22/10 /2018
Ημέρα Δευτέρα
και ώρα 15:00 μμ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 29 -10 -2018 και ώρα:10:00 .
β) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
α) Εγγύηση συμμετοχής.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του προϋπολογιζόμενου ποσού χωρίς ΦΠΑ. Αναλυτικά, τα ποσά των
εγγυητικών επιστολών ανά ομάδα είναι :
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ
ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΗΣ
ΟΜΑΔΑ Α’
Προμήθεια ενός καλαθο-
φόρου οχήματος. 96.800,00 1.936 €
ΟΜΑΔΑ Β’ Προμήθεια ενός ισοπεδωτή
γαιών 230.000,00 4.600 €
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΩΝ 326.800,00 6.536 €
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει πριν την
υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό πέντε (5%) επί της
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με
τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα έχει ισχύ έντεκα (11) μηνών από την αναφερόμενη προθεσμία
παραλαβής προσφορών .
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιο-
τική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της Διακήρυξης, ήτοι να έχει ισχύ 11 (έντεκα) μηνών από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
6. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες, προσμετρούμενος από την αναφερόμενη
προθεσμία παραλαβής προσφορών .Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των δέκα (10) μηνών,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η αναλυτική διακήρυξη με την μελέτη, διατίθενται στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Κιλκίς κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην διεύθυνση Γ. Καπέτα 17, 611 00, Κιλκίς, ή ηλεκτρονικά στο portal του
δήμου Κιλκίς www.e-kilkis.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ www . eprocuremen t . gov .gr. Πληροφορίες θα δίνονται στο
τηλέφωνο 2341352156, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων είναι η 13η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη ID:2018-136826.
O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΟΓΕΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

Σχετικά γεγονότα
Καμία εκδήλωση
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ »