banner

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

H Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό
Διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδικού δικτύου έτους 2018,
προϋπολογισμού 209.998,96 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κωδ.έργου 2131ΚΙΛ001ΙΔΠ18.
1. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL):http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=241 μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
2. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διακηρύξεις της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ για υπηρεσίες
άνω του ορίου. Πληροφορίες παρέχονται από τον κ Παπαγιάννη Κωνσταντίνα, Αρχιτέκτων
Μηχανικό στο τηλέφωνο 23413 53281 και κ.Γρηγοριάδη Νικόλαο, Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό στο
τηλέφωνο 23413 53257, fax 23410 79714.
3. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
4. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η Π.Ε. Κιλκίς, Υποδιεύθυνση
Τεχνικών έργων , Α.Παπανδρέου 3, 2ος όροφος, ΤΚ 61100 Κιλκίς
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20/09/2018 ημέρα Πέμπτη
ώρα 15.00
6. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 25/10/2018 ημέρα Πέμπτη
ώρα 23.59
7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 30/10/2018 ημέρα Τρίτη ώρα 11.00
8. Ταξινόμηση κατά CPV: α) Ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης οδών, CPV 44811000-8
β)Διαλυτικό χρώματος τύπου NITRU, CPV 44832000-1
γ)Γυάλινα ανακλαστικά σφαιρίδια CPV 34922110-0
9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι(6) μήνες
10. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές
11. ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική.
12. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει
τιμής.
13. Kωδικοποίηση NUTS: EL 523 / ΚΙΛΚΙΣ
14. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας Οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται
να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της
προμήθειας, ήτοι προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδών . Οι οικονομικοί φορείς που είναι
Σελίδα 2 από 2
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα
από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α΄ του
ν.4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων , απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα. Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι στο Εμπορικό ή Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο .
15. Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
16. Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή δικαστική προστασία : Κάθε ενδιαφερόμενος, ο
οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται
να υποστεί ζημία από παράνομη κατά την κρίση του πράξη (συμπεριλαμβανομένης της Διακήρυξης
και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης) ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής, δικαιούται
προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173).
17. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.389,00€. Η
εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε εννέα (9) μήνες από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
18. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Ιδίων
Πόρων έτους 2018 , Φορέας 390-Κ.Α.Ε. 9781.024.01με κωδικό έργου 2131ΚΙΛ001ΙΔΠ18 με
πίστωση 210.000,00 ευρώ ( ποσό 140.000,00 ευρώ, για το έτος 2018 και ποσό 70.000 ευρώ για το
έτος 2019 ) σύμφωνα με την α/α 2077 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ( αρ.πρωτ. οικ.
203055(1521), ΑΔΑ ΩΡΠ07ΛΛ-22Γ και ΑΔΑΜ 18REQ003079295 2018-05-11)
19. Δεν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150
του Ν. 4412/2016.
20. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ

Σχετικά γεγονότα
Καμία εκδήλωση
Τελευταία τροποποίηση στις%PM, %26 %430 %2018 %12:%Σεπ
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ »