banner

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

H Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό
Διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδικού δικτύου έτους 2018,
προϋπολογισμού 209.998,96 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κωδ.έργου 2131ΚΙΛ001ΙΔΠ18.
1. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL):http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=241 μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
2. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διακηρύξεις της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ για υπηρεσίες
άνω του ορίου. Πληροφορίες παρέχονται από τον κ Παπαγιάννη Κωνσταντίνα, Αρχιτέκτων
Μηχανικό στο τηλέφωνο 23413 53281 και κ.Γρηγοριάδη Νικόλαο, Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό στο
τηλέφωνο 23413 53257, fax 23410 79714.
3. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
4. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η Π.Ε. Κιλκίς, Υποδιεύθυνση
Τεχνικών έργων , Α.Παπανδρέου 3, 2ος όροφος, ΤΚ 61100 Κιλκίς
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20/09/2018 ημέρα Πέμπτη
ώρα 15.00
6. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 25/10/2018 ημέρα Πέμπτη
ώρα 23.59
7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 30/10/2018 ημέρα Τρίτη ώρα 11.00
8. Ταξινόμηση κατά CPV: α) Ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης οδών, CPV 44811000-8
β)Διαλυτικό χρώματος τύπου NITRU, CPV 44832000-1
γ)Γυάλινα ανακλαστικά σφαιρίδια CPV 34922110-0
9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι(6) μήνες
10. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές
11. ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική.
12. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει
τιμής.
13. Kωδικοποίηση NUTS: EL 523 / ΚΙΛΚΙΣ
14. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας Οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται
να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της
προμήθειας, ήτοι προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδών . Οι οικονομικοί φορείς που είναι
Σελίδα 2 από 2
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα
από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α΄ του
ν.4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων , απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα. Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι στο Εμπορικό ή Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο .
15. Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
16. Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή δικαστική προστασία : Κάθε ενδιαφερόμενος, ο
οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται
να υποστεί ζημία από παράνομη κατά την κρίση του πράξη (συμπεριλαμβανομένης της Διακήρυξης
και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης) ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής, δικαιούται
προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173).
17. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.389,00€. Η
εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε εννέα (9) μήνες από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
18. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Ιδίων
Πόρων έτους 2018 , Φορέας 390-Κ.Α.Ε. 9781.024.01με κωδικό έργου 2131ΚΙΛ001ΙΔΠ18 με
πίστωση 210.000,00 ευρώ ( ποσό 140.000,00 ευρώ, για το έτος 2018 και ποσό 70.000 ευρώ για το
έτος 2019 ) σύμφωνα με την α/α 2077 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ( αρ.πρωτ. οικ.
203055(1521), ΑΔΑ ΩΡΠ07ΛΛ-22Γ και ΑΔΑΜ 18REQ003079295 2018-05-11)
19. Δεν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150
του Ν. 4412/2016.
20. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Tμήμα Προμηθειών
Κιλκίς, 13/09/2018
Αριθμ. Πρωτ. 23972
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ ΤΟΥ
Δ.ΚΙΛΚΙΣ »
Μέσω του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού
εξοπλισμού», του Υπουργείου εσωτερικών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας -τιμής.
Ο Aντιδήμαρχος ΚΙΛΚΙΣ
Προκηρύσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με τα παρακάτω στοιχεία:
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Δ/νση : Γ. Καπέτα 17, Τ.Κ. 61100, ΚΙΛΚΙΣ
Υπόψη : Καναρίδου Ροδή
Τηλέφωνο: 2341352156 , Φαξ : 2341352152
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) :
2. ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού.
3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
Με την παρούσα διακήρυξη πρόκειται ο Δήμος Κιλκίς να προχωρήσει στην προμήθεια
από το ελεύθερο εμπόριο των παρακάτω οχημάτων τα οποία κατατάσσονται σε δύο Ομάδες:
ΟΜΑΔΑ Α΄ -Ενός καλαθοφόρου οχήματος (CPV : 34142100) Τύπος Μηχανήματος έργου:
Καλαθοφόρο.
ΟΜΑΔΑ Β΄ -Ενός ισοπεδωτή γαιών (CPV: 43221000-8) Τύπος Μηχανήματος Έργου: Ισοπεδωτής.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των παραπάνω οχημάτων, αναφέρονται αναλυτικά στην υπ'αριθμ. Π3/2018
επισυναπτόμενη μελέτη.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του διαγωνισμού, ή για ένα ή
περισσότερα τμήματα όπως ορίζονται στην διακήρυξη, με αντίστοιχη κατάθεση εγγυητικής επιστολής.
Η δαπάνη θα καλυφθεί με χρηματοδότηση από :
1. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ΣΑΕ 055 ενάριθμος 2017ΣΕ0500010 του
Υπουργείου Εσωτερικών, με ποσό 360.000,00 €.
2. Απο Ίδιους πόρους με το ποσό των 45.232,00 €.
ΣΥΝΟΛΟ 405.232,00 €.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός αναλύεται ανά ομάδα στον παρακάτω πίνακα:
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΜΑΔ
Α
ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.
ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
1
Προμήθεια ενός
καλαθοφόρου
οχήματος.
τεμ. 1 96.800,00 96.800,00 23.232,00 120.032,00
2 Προμήθεια ενός
ισοπεδωτή γαιών. τεμ. 1 230.000,00 230.000,00 55.200,00 285.200,00
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είνα ι έξ ι (6) μήνες α πό την υπογραφή της.
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιείται από την αρμόδια επιτροπή
παραλαβής.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ'αριθμ. Π
3/2018 επισυναπτόμενη μελέτη .
Οι τιμές προσφοράς ισχύουν έως τη λήξη της σύμβασης και δεν επιδέχονται ουδεμία προσαύξηση ή
αναπροσαρμογή κατά την διάρκειά της.
Ο συμμετέχων καταθέτει την προσφορά στο σύνολο του διαγωνισμού, ή για ένα ή περισσότερα
τμήματα όπως ορίζονται στην διακήρυξη .
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Η καταβολή του Οικονομικού Ανταλλάγματος θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα διακήρυξη.
4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
Τόπος-Χρόνος-Γλώσσα
α) Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδυκτιακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
14/ 09 /2018
Ημέρα Παρασκευή
και ώρα 15:00 μμ
17/ 09 /2018
Ημέρα Δευτέρα
και ώρα 7:00πμ
22/10 /2018
Ημέρα Δευτέρα
και ώρα 15:00 μμ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 29 -10 -2018 και ώρα:10:00 .
β) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
α) Εγγύηση συμμετοχής.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του προϋπολογιζόμενου ποσού χωρίς ΦΠΑ. Αναλυτικά, τα ποσά των
εγγυητικών επιστολών ανά ομάδα είναι :
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ
ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΗΣ
ΟΜΑΔΑ Α’
Προμήθεια ενός καλαθο-
φόρου οχήματος. 96.800,00 1.936 €
ΟΜΑΔΑ Β’ Προμήθεια ενός ισοπεδωτή
γαιών 230.000,00 4.600 €
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΩΝ 326.800,00 6.536 €
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει πριν την
υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό πέντε (5%) επί της
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με
τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα έχει ισχύ έντεκα (11) μηνών από την αναφερόμενη προθεσμία
παραλαβής προσφορών .
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιο-
τική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της Διακήρυξης, ήτοι να έχει ισχύ 11 (έντεκα) μηνών από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
6. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες, προσμετρούμενος από την αναφερόμενη
προθεσμία παραλαβής προσφορών .Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των δέκα (10) μηνών,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η αναλυτική διακήρυξη με την μελέτη, διατίθενται στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Κιλκίς κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην διεύθυνση Γ. Καπέτα 17, 611 00, Κιλκίς, ή ηλεκτρονικά στο portal του
δήμου Κιλκίς www.e-kilkis.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ www . eprocuremen t . gov .gr. Πληροφορίες θα δίνονται στο
τηλέφωνο 2341352156, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων είναι η 13η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη ID:2018-136826.
O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΟΓΕΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΘΕΜΑ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018»

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς ανακοινώνει ότι με την με αριθμό 18-268/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο «εργασίες συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού, κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου ΕΕΛ Δήμου Κιλκίς, Έτους 2018». Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 04 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ., στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς – Ξηρόβρυση.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 311 παρ.2. ν.4412/2016.
Ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 49.112,00 Ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ 24%, και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Κιλκίς. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων ΚΑΕ: 61.93.21 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ) του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Κιλκίς για το έτος 2018.
Σχετικός κωδικός CPV: 45259100-8.
Εγγυητική συμμετοχής ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο οικείο Επιμελητήριο με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
Τα τεύχη του διαγωνισμού , θα διατίθεται δωρεάν από την γραμματεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς στην διεύθυνση 1ο ΧΛΜ Κιλκίς - Ξηρόβρυση, 61100, Κιλκίς, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2341029330 και fax: 2341029320. Επίσης θα διατίθενται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Κιλκίς www.deyak.gr.
Για να υποβάλλουν όμως προσφορά οι ενδιαφερόμενοι , θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς που θα έχει την πρωτότυπη σφραγίδα της υπηρεσίας , από τα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.
Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο
Η Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ
Η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς έχοντας υπ’ όψιν :
1) Την με αριθμό 18-275/07-08-2018 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς με τίτλο: Έγκριση Μελέτης, έγκριση δαπάνης και επιλογή διαδικασίας ανάθεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ», Προϋπολογισμού 19.045,02€ (πλέον ΦΠΑ),
2) Την με αριθμό 158/02-08-2018 Έκθεση ανάληψη δαπάνης με ΑΔΑ: Ψ40ΛΟΛΚ8-ΖΦΟ, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη από την Οικονομική υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
Θα προβεί σε απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ», προϋπολογισμού 19.045,02€ (πλέον ΦΠΑ).
Παρακαλούμε να καταθέσετε στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Κιλκίς μέχρι την Τετάρτη 22-08-2018 και ώρα 12:00 τον σχετικό φάκελο της προσφοράς σας ο οποίος θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Κλειστό Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς της μελέτης)
2. Φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου
• Φορολογική ενημερότητα
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό τους επάγγελμα
• Υπεύθυνη Δήλωση (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα)
τα οποία θα πρέπει μα είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς

Συνημμένα σας αποστέλλονται:
1. Προϋπολογισμός Μελέτης
2. Τεχνικές Προδιαγραφές
3. Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
5. Υπεύθυνη δήλωση
Με εκτίμηση
Ο Γεν. Δ/ντής της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αβραμίδης Ηλίας
Χημικός Μηχανικός

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς ανακοινώνει ότι κατόπιν της με αριθμό 13-214/26-06-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία «Επισκευή αντλιών και ηλεκτροκινητήρων έτους 2018», με την οποία ορίζεται ότι ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 24 Αυγούστου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς – Ξηρόβρυση.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 311 και 95 παρ.2. ν.4412/2016
Ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 44.995,50 Ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ 24%, και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Κιλκίς. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων 62.07.01.06 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Κιλκίς για το έτος 2018. Σχετικοί κωδικοί CPV 51100000-3, 50511000-0, 50532100-4.
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο οικείο Επιμελητήριο με δραστηριότητα «υπηρεσίες επισκευής (περιελίξεις) ηλεκτροκινητήρων» είτε εργολήπτες δημοσίων έργων εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Η/Μ.
Τα τεύχη του διαγωνισμού , θα διατίθεται δωρεάν από την γραμματεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς στην διεύθυνση 1ο ΧΛΜ Κιλκίς - Ξηρόβρυση, 61100, Κιλκίς, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2341029330 και fax: 2341029320. Επίσης θα διατίθενται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Κιλκίς www.deyak.gr.

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς.
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ¨Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δ. Κιλκίς” προϋπολογισμού 1.899,99 € για την ορθή λειτουργία του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και έχει ως επιλέξιμη δαπάνη στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ «Λοιπές δαπάνες» ύψους 20% επί της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του κατ’ έτος λειτουργίας του.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο Δημοτικό κατάστημα Κιλκίς (Τμήμα Προμηθειών 1ος όροφος), εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή έως τις 13/07/2018 και ώρα 11:00.
Η προσφορά θα περιλαμβάνει:
• Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα όπως το υπόδειγμα που ακολουθεί
• Οικονομική προσφορά
Επισυνάπτεται η υπ΄αριθμ. 18/2018 του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης.
Ο Δήμαρχος Κιλκίς
Δημήτριος Σισμανίδης

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) του οικονομικού φορέα ότι:
i) έλαβε πλήρη γνώση των τεχνικών προδιαγραφών τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
ii) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς/αναθέσεις και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
iii) δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής ή ότι έχει προβεί σε διακανονισμό για την καταβολή τους. Τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών.
iv) έχει εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις κατά την ημέρα ανάθεσης της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του ή του ελληνικού δικαίου.
v) είναι εγγεγραμμένος σ΄ ένα από τα επαγγελματικά, εμπορικά μητρώα, συλλόγους που τηρούνται στο κράτος-μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI του προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
vi) να δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β)δωροδοκία,γ)απάτη, δ)τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στ)παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Vii) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που θα ζητηθούν για την ανάθεση της υπηρεσίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Αριθμ. Μελέτης 18/2018
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Πληροφορίες: Σπανού Ελευθερία
Τηλ.: 23413 52151
Fax: 23413 52152
Ταχ. Δ/νση: Γ.Καπέτα 17, Κιλκίς
Τ.Κ.: 61100

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δ. Κιλκίς»

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων απαραίτητων για την προώθηση του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και έχει ως επιλέξιμη δαπάνη στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ «Λοιπές δαπάνες- απλοποιημένο κόστος» ύψους 20% επί της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του κατά έτος λειτουργίας του. Οι απαιτούμενες προμήθειες περιγράφονται ακολούθως:

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 30192700-8 (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ)

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΌΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΆΘΡΟΙΣΜΑ
1 Ζελατίνες διαστάσεων Α4 με τρύπες πακέτο 100 τεμ. τεμ. 20 1,70 34,00
2 Πλαστικό καλάθι απορριμμάτων μέγεθος περίπου 40 cm τεμ. 3 2,50 7,50
3
Καρφίτσες/κουτί τεμ. 3 0,70 2,10
4 Κλασέρ πλαστικά με μηχανισμό (τύπου SKAG 4-32) για σελίδες Α 4 τεμ. 30 1,50 45,00
5 Κλασέρ πλαστικό με μηχανισμό (τύπου SKAG 8-32) για σελίδες Α 4 τεμ. 30 1,50 45,00
6 Κλίπς 19 μ.μ. πακέτο των 12 τεμαχίων τεμ. 15 0,50 7,50
7 Κλίπς N.3 πακέτο των 12 τεμαχίων τεμ. 15 0,90 13,50
8 Κλίπς N.5 πακέτο των 12 τεμαχίων τεμ. 6 2,00 12,00
9 Κούτες αποθήκευσης ενισχυμένες (κουτί χάρτινο αδρανούς) 65x30x40 τεμ. 5 7,00 35,00
10 Λάστιχα (σακούλα 1 kg μεσαία-πλακέ, μεγάλα-πλακέ, στενά κιλ. 1 4,20 4,20
11 Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι με ψιλή μύτη 0,7 τεμ. 10 0,55 5,5
12 Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι με ψιλή μύτη 2 μ.μ. τεμ. 10 0,45 4,5
13 Μελάνι για ταμπόν τεμ. 3 0,40 1,20
14 Ξύστρα μεταλλική τεμ. 3 0,30 0,90
15 Σελοτέιπ κίτρινο 12x33 τεμ. 3 0,50 1,50
16 Στυλό μπλέ, μαύρα, κόκκινα διαρκείας τεμ. 30 0,20 6,00
17 Συνδετήρες Ν.3 τεμ. 20 0,30 6,00
18 Συνδετήρες Ν.4 τεμ. 20 0,35 7,00
19 Συνδετήρες Ν.5 τεμ. 20 0,55 11,00
20 Συνδετήρες Ν.7 τεμ. 20 0,75 15,00
21 Συραπτική μηχανή έως και 25 φύλλα τεμ. 3 5,00 15,00
22 Σύρματα συραπτικού 24/6 τεμ. 15 0,30 4,50
23 Υποφάκελοι απλοί χάρτινοι τεμ. 20 0,25 5,00
24 Ρολόι τοίχου τεμ. 3 20 60
25 Καταστροφέα χαρτιού τεμ. 1 350 350
26 Υποπόδια τεμ. 3 15 45
27 Σετ γραφείου δερμάτινο τεμ. 1 60 60
28 Μηχάνημα σπυραλοποίησης τεμ. 1 80 80
29 Τσάντα -χαρτοφύλακας σεμιναρίου τεμ. 2 70 140
30 Κατάλογος τηλεφωνικός τεμ. 3 10 30
31 Folters & μπλοκ σημειώσεων για 4 εκδηλώσεις πακ. 4 97,09 388,35
32 Τηλεφωνικές συσκευές τεμ. 3 30 90

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. 1.532,25
Φ.Π.Α. 367,74
Γενικό Σύνολο 1.899,99

Γ. Η προμήθεια θα εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου των ειδών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, ενώ η δαπάνη δεν θα υπερβεί το ποσό των 1.900,00ευρώ με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον: ΚΑ Δαπανών 60.6612.0001 «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δ. Κιλκίς» με το ποσό των 1.900,00 ευρώ για το οικ. έτους 2018 και χρηματοδότησης ΕΣΠΑ μέσω του «Απλοποιημένου Κόστους».

Κιλκίς 19 -06-2018 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η συντάξας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Σπανού Ελευθερία ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού εθνικού διαγωνισμού για τη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2018, Αρ. Μελ. Π6/2018
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.999,97 € (με Φ.Π.Α)
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό εθνικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ποσού 199.999,97 € (με Φ.Π.Α). για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2018» , Αρ. Μελ. Π6/2018
Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή του διαγωνισμού είτε προς το σύνολο, είτε ως προς την επιμέρους προμήθεια ή υπηρεσίες.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
Κωδικός CPV: 31681410-0
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού που ορίστηκε με την υπ΄αριθμ. 116/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδυκτιακή πύλη
www.promitheus.gov.gr 28/06/2018
Ημέρα Πέμπτη 29/06/2018
Ημέρα Παρασκευή
και ώρα 7:00 π.μ 22/07/2018
Ημέρα Κυριακή
και ώρα 15:00 μ.μ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 22/07/2018 .
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν φέρει αποτέλεσμα θα ακολουθηθεί η διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, , ποσοστό 2% του προϋπολογιζόμενου ποσού χωρίς ΦΠΑ, ποσού 3.225,80 €.
Για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) πρέπει να διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Η ψηφιακή υπογραφή χορηγείται από πιστοποιημένη προς τούτο αρχή και πρέπει να είναι σκληρής αποθήκευσης, δηλαδή δημιουργείται μέσω Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (usb token).
Η διακήρυξη, θα διατίθεται από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Κιλκίς στην διεύθυνση Γ. Καπέτα 17, 61100, Κιλκίς, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο Κομπινόγλου Ευδοκία και στα τηλέφωνα 2341352159 και fax: 2341352152 ή ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου Κιλκίς www.e-kilkis.gr και στη διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες-διευκρινίσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, μπορούν να τις υποβάλλουν μόνο ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Αιτήματα συμπληρωματικών πληροφοριών-διευκρινήσεων, υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης ) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι 31-12-2018.
Η σύμβαση του Δήμου Κιλκίς δύναται να τροποποιηθεί μόνο ως προς τον χρόνο παράδοσης των υλικών. Το χρονικό διάστημα της παράτασης θα είναι ίσο με με τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης όπως ορίζεται αναλυτικά για κάθε τμήμα στην μελέτη. (άρθρο 132 Ν.4412/2016).
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την Ανάθεση Υπηρεσιών Προετοιμασίας Γευμάτων (Προσωπικό Μαγειρείου), με συνολικό προϋπολογισμό 84.080,86€ και κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των υπηρεσιών.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού: α) μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, β) του site www.ghkilkis.gr, γ) του ΚΗΜΔΗΣ καθώς επίσης και από την έδρα της υπηρεσίας Νοσοκομείου 1, 611 00 Κιλκίς. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23413 51626, FAX επικοινωνίας 23413 51657, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μποτίτση Φεβρωνία.
3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Στοιχεία Διαγωνισμού :
Ημερομηνία Ανάρτησης στην Πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ : 07/05/2018
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών : 08/05/2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 29/05/2018
Ημερομηνία Αποσφράγισης προσφορών : 04/06/2018
4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.
5. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών:
Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς: Νοσοκομείου 1 , Κιλκίς
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης για κάθε επιμέρους κατηγορία προσφοράς, εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
7. Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της Περιλήψεως Διακηρύξεως της αρχικής και των τυχόν επαναληπτικών, θα βαρύνουν τον ανάδοχο που θα αναδειχθεί από την διαδικασία του διαγωνισμού.

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την
Για την Εργασία : «Περισυλλογή, φροντίδα και προμήθεια ξηράς τροφής αδέσποτων ζώων
συντροφιάς Δήμου Κιλκίς έτους 2018» , αρ. Μελέτης : ΤΟΑ 1 / 2018, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 65.720,00 € (με Φ.Π.Α)
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής , για
την Εργασία : «Περισυλλογή, φροντίδα και προμήθεια ξηράς τροφής αδέσποτων ζώων
συντροφιάς Δήμου Κιλκίς έτους 2018», σύμφωνα με τις ανάγκες που αναφέρονται στο
αντίστοιχο τεύχος μελέτης ( ΤΟΑ 1 / 2018 ), που συντάχθηκε και αποτελεί ενιαίο και
αναπόσπαστο σύνολο με τους παρόντες όρους .
Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή του διαγωνισμού είτε προς το σύνολο των
ομάδων είτε προς τις επιμέρους ομάδες, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 65.720,00 €
συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του
Δήμου Κιλκίς και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε. 70.6279.008 . Οι ομάδες είναι : ΟΜΑΔΑ 1 Κτηνιατρικές
εργασίες και ΟΜΑΔΑ 3 : Προμήθεια σκυλοτροφών.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31/12/2018.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιλκίς που
βρίσκεται στην οδό Γ. Καπέτα 17 Κιλκίς, την 17η Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη στις 10:00 π.μ. .
Ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών: 10:00 π.μ.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν φέρει αποτέλεσμα θα ακολουθηθεί η διαδικασία σύμφωνα
με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016.
Κατά την κατάθεση των προσφορών κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα
δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά ορίζονται στο πλήρες τεύχος του διαγωνισμού και στην
αναλυτική διακήρυξη σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.
Η ισχύς των προσφορών είναι από την ημέρα του διαγωνισμού και για δέκα (10) μήνες.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
Ο Δήμος Κιλκίς κρίνων βάσει των συμφερόντων του, διατηρεί το δικαίωμα της ενεργοποίησης
του παρόντος διαγωνισμού ή μέρος αυτού, καθώς επίσης μπορεί να κάνει χρήση του άρθρο 104
του νομού 4412/2016 αν το κρίνει σκόπιμο.
Η αναλυτική διακήρυξη με την μελέτη, διατίθενται στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου
Κιλκίς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην διεύθυνση Γ. Καπέτα 17, 611 00, Κιλκίς, ή
ηλεκτρονικά στο portal του δήμου Κιλκίς www.e-kilkis.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ
www . eprocuremen t . gov . gr. Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 2341352159, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ