banner

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς.
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ¨Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δ. Κιλκίς” προϋπολογισμού 1.899,99 € για την ορθή λειτουργία του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και έχει ως επιλέξιμη δαπάνη στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ «Λοιπές δαπάνες» ύψους 20% επί της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του κατ’ έτος λειτουργίας του.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο Δημοτικό κατάστημα Κιλκίς (Τμήμα Προμηθειών 1ος όροφος), εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή έως τις 13/07/2018 και ώρα 11:00.
Η προσφορά θα περιλαμβάνει:
• Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα όπως το υπόδειγμα που ακολουθεί
• Οικονομική προσφορά
Επισυνάπτεται η υπ΄αριθμ. 18/2018 του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης.
Ο Δήμαρχος Κιλκίς
Δημήτριος Σισμανίδης

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) του οικονομικού φορέα ότι:
i) έλαβε πλήρη γνώση των τεχνικών προδιαγραφών τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
ii) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς/αναθέσεις και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
iii) δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής ή ότι έχει προβεί σε διακανονισμό για την καταβολή τους. Τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών.
iv) έχει εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις κατά την ημέρα ανάθεσης της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του ή του ελληνικού δικαίου.
v) είναι εγγεγραμμένος σ΄ ένα από τα επαγγελματικά, εμπορικά μητρώα, συλλόγους που τηρούνται στο κράτος-μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI του προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
vi) να δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β)δωροδοκία,γ)απάτη, δ)τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στ)παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Vii) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που θα ζητηθούν για την ανάθεση της υπηρεσίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Αριθμ. Μελέτης 18/2018
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Πληροφορίες: Σπανού Ελευθερία
Τηλ.: 23413 52151
Fax: 23413 52152
Ταχ. Δ/νση: Γ.Καπέτα 17, Κιλκίς
Τ.Κ.: 61100

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δ. Κιλκίς»

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων απαραίτητων για την προώθηση του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και έχει ως επιλέξιμη δαπάνη στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ «Λοιπές δαπάνες- απλοποιημένο κόστος» ύψους 20% επί της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του κατά έτος λειτουργίας του. Οι απαιτούμενες προμήθειες περιγράφονται ακολούθως:

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 30192700-8 (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ)

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΌΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΆΘΡΟΙΣΜΑ
1 Ζελατίνες διαστάσεων Α4 με τρύπες πακέτο 100 τεμ. τεμ. 20 1,70 34,00
2 Πλαστικό καλάθι απορριμμάτων μέγεθος περίπου 40 cm τεμ. 3 2,50 7,50
3
Καρφίτσες/κουτί τεμ. 3 0,70 2,10
4 Κλασέρ πλαστικά με μηχανισμό (τύπου SKAG 4-32) για σελίδες Α 4 τεμ. 30 1,50 45,00
5 Κλασέρ πλαστικό με μηχανισμό (τύπου SKAG 8-32) για σελίδες Α 4 τεμ. 30 1,50 45,00
6 Κλίπς 19 μ.μ. πακέτο των 12 τεμαχίων τεμ. 15 0,50 7,50
7 Κλίπς N.3 πακέτο των 12 τεμαχίων τεμ. 15 0,90 13,50
8 Κλίπς N.5 πακέτο των 12 τεμαχίων τεμ. 6 2,00 12,00
9 Κούτες αποθήκευσης ενισχυμένες (κουτί χάρτινο αδρανούς) 65x30x40 τεμ. 5 7,00 35,00
10 Λάστιχα (σακούλα 1 kg μεσαία-πλακέ, μεγάλα-πλακέ, στενά κιλ. 1 4,20 4,20
11 Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι με ψιλή μύτη 0,7 τεμ. 10 0,55 5,5
12 Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι με ψιλή μύτη 2 μ.μ. τεμ. 10 0,45 4,5
13 Μελάνι για ταμπόν τεμ. 3 0,40 1,20
14 Ξύστρα μεταλλική τεμ. 3 0,30 0,90
15 Σελοτέιπ κίτρινο 12x33 τεμ. 3 0,50 1,50
16 Στυλό μπλέ, μαύρα, κόκκινα διαρκείας τεμ. 30 0,20 6,00
17 Συνδετήρες Ν.3 τεμ. 20 0,30 6,00
18 Συνδετήρες Ν.4 τεμ. 20 0,35 7,00
19 Συνδετήρες Ν.5 τεμ. 20 0,55 11,00
20 Συνδετήρες Ν.7 τεμ. 20 0,75 15,00
21 Συραπτική μηχανή έως και 25 φύλλα τεμ. 3 5,00 15,00
22 Σύρματα συραπτικού 24/6 τεμ. 15 0,30 4,50
23 Υποφάκελοι απλοί χάρτινοι τεμ. 20 0,25 5,00
24 Ρολόι τοίχου τεμ. 3 20 60
25 Καταστροφέα χαρτιού τεμ. 1 350 350
26 Υποπόδια τεμ. 3 15 45
27 Σετ γραφείου δερμάτινο τεμ. 1 60 60
28 Μηχάνημα σπυραλοποίησης τεμ. 1 80 80
29 Τσάντα -χαρτοφύλακας σεμιναρίου τεμ. 2 70 140
30 Κατάλογος τηλεφωνικός τεμ. 3 10 30
31 Folters & μπλοκ σημειώσεων για 4 εκδηλώσεις πακ. 4 97,09 388,35
32 Τηλεφωνικές συσκευές τεμ. 3 30 90

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. 1.532,25
Φ.Π.Α. 367,74
Γενικό Σύνολο 1.899,99

Γ. Η προμήθεια θα εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου των ειδών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, ενώ η δαπάνη δεν θα υπερβεί το ποσό των 1.900,00ευρώ με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον: ΚΑ Δαπανών 60.6612.0001 «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δ. Κιλκίς» με το ποσό των 1.900,00 ευρώ για το οικ. έτους 2018 και χρηματοδότησης ΕΣΠΑ μέσω του «Απλοποιημένου Κόστους».

Κιλκίς 19 -06-2018 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η συντάξας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Σπανού Ελευθερία ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού εθνικού διαγωνισμού για τη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2018, Αρ. Μελ. Π6/2018
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.999,97 € (με Φ.Π.Α)
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό εθνικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ποσού 199.999,97 € (με Φ.Π.Α). για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2018» , Αρ. Μελ. Π6/2018
Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή του διαγωνισμού είτε προς το σύνολο, είτε ως προς την επιμέρους προμήθεια ή υπηρεσίες.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
Κωδικός CPV: 31681410-0
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού που ορίστηκε με την υπ΄αριθμ. 116/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδυκτιακή πύλη
www.promitheus.gov.gr 28/06/2018
Ημέρα Πέμπτη 29/06/2018
Ημέρα Παρασκευή
και ώρα 7:00 π.μ 22/07/2018
Ημέρα Κυριακή
και ώρα 15:00 μ.μ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 22/07/2018 .
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν φέρει αποτέλεσμα θα ακολουθηθεί η διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, , ποσοστό 2% του προϋπολογιζόμενου ποσού χωρίς ΦΠΑ, ποσού 3.225,80 €.
Για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) πρέπει να διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Η ψηφιακή υπογραφή χορηγείται από πιστοποιημένη προς τούτο αρχή και πρέπει να είναι σκληρής αποθήκευσης, δηλαδή δημιουργείται μέσω Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (usb token).
Η διακήρυξη, θα διατίθεται από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Κιλκίς στην διεύθυνση Γ. Καπέτα 17, 61100, Κιλκίς, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο Κομπινόγλου Ευδοκία και στα τηλέφωνα 2341352159 και fax: 2341352152 ή ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου Κιλκίς www.e-kilkis.gr και στη διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες-διευκρινίσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, μπορούν να τις υποβάλλουν μόνο ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Αιτήματα συμπληρωματικών πληροφοριών-διευκρινήσεων, υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης ) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι 31-12-2018.
Η σύμβαση του Δήμου Κιλκίς δύναται να τροποποιηθεί μόνο ως προς τον χρόνο παράδοσης των υλικών. Το χρονικό διάστημα της παράτασης θα είναι ίσο με με τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης όπως ορίζεται αναλυτικά για κάθε τμήμα στην μελέτη. (άρθρο 132 Ν.4412/2016).
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την Ανάθεση Υπηρεσιών Προετοιμασίας Γευμάτων (Προσωπικό Μαγειρείου), με συνολικό προϋπολογισμό 84.080,86€ και κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των υπηρεσιών.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού: α) μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, β) του site www.ghkilkis.gr, γ) του ΚΗΜΔΗΣ καθώς επίσης και από την έδρα της υπηρεσίας Νοσοκομείου 1, 611 00 Κιλκίς. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23413 51626, FAX επικοινωνίας 23413 51657, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μποτίτση Φεβρωνία.
3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Στοιχεία Διαγωνισμού :
Ημερομηνία Ανάρτησης στην Πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ : 07/05/2018
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών : 08/05/2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 29/05/2018
Ημερομηνία Αποσφράγισης προσφορών : 04/06/2018
4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.
5. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών:
Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς: Νοσοκομείου 1 , Κιλκίς
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης για κάθε επιμέρους κατηγορία προσφοράς, εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
7. Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της Περιλήψεως Διακηρύξεως της αρχικής και των τυχόν επαναληπτικών, θα βαρύνουν τον ανάδοχο που θα αναδειχθεί από την διαδικασία του διαγωνισμού.

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την
Για την Εργασία : «Περισυλλογή, φροντίδα και προμήθεια ξηράς τροφής αδέσποτων ζώων
συντροφιάς Δήμου Κιλκίς έτους 2018» , αρ. Μελέτης : ΤΟΑ 1 / 2018, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 65.720,00 € (με Φ.Π.Α)
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής , για
την Εργασία : «Περισυλλογή, φροντίδα και προμήθεια ξηράς τροφής αδέσποτων ζώων
συντροφιάς Δήμου Κιλκίς έτους 2018», σύμφωνα με τις ανάγκες που αναφέρονται στο
αντίστοιχο τεύχος μελέτης ( ΤΟΑ 1 / 2018 ), που συντάχθηκε και αποτελεί ενιαίο και
αναπόσπαστο σύνολο με τους παρόντες όρους .
Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή του διαγωνισμού είτε προς το σύνολο των
ομάδων είτε προς τις επιμέρους ομάδες, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 65.720,00 €
συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του
Δήμου Κιλκίς και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε. 70.6279.008 . Οι ομάδες είναι : ΟΜΑΔΑ 1 Κτηνιατρικές
εργασίες και ΟΜΑΔΑ 3 : Προμήθεια σκυλοτροφών.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31/12/2018.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιλκίς που
βρίσκεται στην οδό Γ. Καπέτα 17 Κιλκίς, την 17η Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη στις 10:00 π.μ. .
Ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών: 10:00 π.μ.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν φέρει αποτέλεσμα θα ακολουθηθεί η διαδικασία σύμφωνα
με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016.
Κατά την κατάθεση των προσφορών κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα
δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά ορίζονται στο πλήρες τεύχος του διαγωνισμού και στην
αναλυτική διακήρυξη σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.
Η ισχύς των προσφορών είναι από την ημέρα του διαγωνισμού και για δέκα (10) μήνες.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
Ο Δήμος Κιλκίς κρίνων βάσει των συμφερόντων του, διατηρεί το δικαίωμα της ενεργοποίησης
του παρόντος διαγωνισμού ή μέρος αυτού, καθώς επίσης μπορεί να κάνει χρήση του άρθρο 104
του νομού 4412/2016 αν το κρίνει σκόπιμο.
Η αναλυτική διακήρυξη με την μελέτη, διατίθενται στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου
Κιλκίς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην διεύθυνση Γ. Καπέτα 17, 611 00, Κιλκίς, ή
ηλεκτρονικά στο portal του δήμου Κιλκίς www.e-kilkis.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ
www . eprocuremen t . gov . gr. Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 2341352159, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια Χημικών Υλικών για την απολύμανση ποσίμου νερού και για τις Ε.Ε.Λ. Κιλκίς, Καστανιών, Κρηστώνης, Ν. Σάντας, Δήμου Κιλκίς, Έτους 2018»

1. Η ΔΕΥΑ Κιλκίς ανακοινώνει ότι κατόπιν της με αριθμό 9-128/03-05-2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την Προμήθεια «Προμήθεια Χημικών Υλικών για την απολύμανση ποσίμου νερού και για τις Ε.Ε.Λ. Κιλκίς, Καστανιών, Κρηστώνης, Ν. Σάντας, Δήμου Κιλκίς, Έτους 2018», με την οποία ορίζεται ότι ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 24 του μηνός Μαΐου του έτους 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ., στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς – Ξηρόβρυση.
2. Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης για την προμήθεια χημικών ανέρχεται στο ποσό των 27.750,00 € πλέον (ΦΠΑ 24% 6.660,00€), συνολικής αξίας με ΦΠΑ 34.410,00€ η οποία θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ Κιλκίς και υποδιαιρείται στα κάτωθι τέσσερα τμήματα ως εξής.
• ΤΜΗΜΑ 1:Υποχλωριώδες νάτριο 45.000 kg εκτιμώμενης αξίας 9.450,00€.
• ΤΜΗΜΑ 2:Υποχλωριώδες ασβέστιο 200 kg εκτιμώμενης αξίας 800,00€.
• ΤΜΗΜΑ 3:Kατιονικός πολυηλεκτρολύτης 2.800 kg εκτιμώμενης αξίας 6.300,00€.
• ΤΜΗΜΑ 4:Χλωριούχο πολυαργίλιο 40.000 kg εκτιμώμενης αξίας 11.200,00€.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να καταθέσει προσφορά για όποιο ή όποια τμήματα επιθυμεί και για το σύνολο της ποσότητας ανά τμήμα.
3.Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα υλικού, όπως ορίζονται στον προϋπολογισμό δημοπράτησης.
4.Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων 25.05.01(ΧΗΜΙΚΑ Ε.Ε.Λ. & ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ) του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Κιλκίς για το έτος 2018.
Σχετικοί κωδικοί CPV: 24312123-2(Πολυχλωριούχο αργίλιο), 24312220-2 (Υποχλωριώδες νάτριο), 24958200-6 (Κατιονικός Πολυηλεκτρολύτης), 24957000-7 (Χημικά πρόσθετα).
5. Εγγυητική συμμετοχής: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.
6.Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο οικείο Επιμελητήριο με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
7.Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθευτούν τα τεύχη, από τα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, εργάσιμες ημέρες καθημερινά από 08.00 πμ. έως 14.00 μμ. είτε από την ιστοσελίδα της υπηρεσίας: (www.deyak.gr /ΝΕΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ Διαγωνισμοί 2018) (μη συμπεριλαμβανομένου του εντύπου οικονομικής προσφοράς που θα πρέπει να φέρει την πρωτότυπη σφραγίδα της Υπηρεσίας).
8.Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η Πρόεδρος ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
Η ΔΕΥΑ Κιλκίς ανακοινώνει ότι με την με αριθμό 98 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10 Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς – Ξηρόβρυση.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 311 και 95 παρ.2. ν.4412/2016
Ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 Ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ 24%, και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Κιλκίς. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων 25.06.01 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Κιλκίς για το έτος 2018. Kωδικοί CPV : 44111000-1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ και συμπληρωματικού CPV: 44316000-8 ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΕΙΔΗ.
O διαγωνισμός αποτελείται από δύο ομάδες υλικών:
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ προϋπολογισμού 40.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
2. ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΕΙΔΗ προϋπολογισμού 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1.α. του Άρθρου 72 , του ν. 4412/2016.
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο οικείο
Επιμελητήριο με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
Τα τεύχη του διαγωνισμού , θα διατίθεται δωρεάν από την γραμματεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς στην διεύθυνση 1ο ΧΛΜ Κιλκίς - Ξηρόβρυση, 61100, Κιλκίς, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2341029330 και fax: 2341029320. Επίσης θα διατίθενται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Κιλκίς www.deyak.gr.

Η Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Ιστοσελίδα: www.deyak.gr
Κιλκίς, 06 Φεβρουαρίου 2018
Αρ.Πρωτ.:301
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Σας ανακοινώνουμε ότι η ΔΕΥΑ Κιλκίς θα διενεργήσει Εκδήλωση Ενδιαφέροντος με απευθείας ανάθεση, την προμήθεια Δοσιμετρικών Αντλιών Χλωρίωσης και Εξαρτημάτων , για τις ανάγκες χλωρίωσης πόσιμου νερού στα Αντλιοστάσια της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προσφορές εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας δηλαδή έως την Τρίτη 13-02-2018 και ώρα 10:00πμ..
Ο Φάκελος Προσφοράς θα περιέχει το φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής και τον φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.
Ο φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής θα περιέχει :
1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός είναι σύμφωνος με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
2. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ο αριθμός τηλεφώνου και ο αριθμός τηλεφώνου FAX, για επικοινωνία με την ΔΕΥΑ Κιλκίς.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι η χρονική διάρκεια από την ημέρα της παραγγελίας μέχρι και την παράδοση όλου του εξοπλισμού στην αποθήκη της ΔΕΥΑΚ δεν θα ξεπερνά τις είκοσι ημέρες.
4. Ασφαλιστική ενημερότητα.
5. Φορολογική ενημερότητα.
6. Προσπέκτους – Εγχειρίδια του Κατασκευαστή από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η γλώσσα των προσπέκτους μπορεί να είναι αγγλική είτε ελληνική.
7. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα καλύπτεται από πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και δύο (2) χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης στην εγγύηση χρόνου καλής λειτουργίας θα αντικαθίσταται άμεσα από νέο καινούριο εξοπλισμό.
Ο Φάκελος Προσφοράς που δεν θα περιέχει όλα τα παραπάνω θα θεωρηθεί απαράδεκτος και δεν θα ανοιχθεί η αντίστοιχη Οικονομική Προσφορά.
Η Οικονομική Προσφορά θα είναι σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, θα αναγράφει τον τίτλο «Οικονομική Προσφορά για προμήθεια δοσιμετρικών αντλιών χλωρίωσης και εξαρτημάτων » και θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντος.
Η αποστολή των Προσφορών μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:
• Κατάθεση Προσφοράς στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1ο ΧΛΜ Κιλκίς – Ξηρόβρυσης ( Ο φάκελος Προσφοράς θα κατατεθεί στο Πρωτόκολλο)
Η κατάθεση του Φακέλου Προσφοράς μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier).
Το άνοιγμα των φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και ακολούθως των Οικονομικών Προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα 13-02-2018) και ώρα 10:15 π.μ.. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρευρίσκονται στο άνοιγμα των φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Οικονομικών Προσφορών.

Η επιλογή του αναδόχου της προμήθειας θα γίνει με βάση την χαμηλότερη συνολικά προσφερόμενη τιμή, εφόσον ο προσφερόμενος εξοπλισμός είναι σύμφωνος με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Όλος ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στην αποθήκη της ΔΕΥΑΚ και το κόστος μεταφοράς θα βαρύνει τον Ανάδοχο της προμήθειας.
Για να είναι ευκολότερος ο έλεγχος και η σύγκριση των προσφορών θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το έντυπο της ΔΕΥΑΚ με τίτλο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. Έκαστη προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε όλα τα υλικά του προϋπολογισμού.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κωδικό προϋπολογισμού 12.06 (ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) & 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ), όπου έχει ψηφιστεί σχετική πίστωση για το 2018.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ
&
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 Δοσιμετρική αντλία χλωρίωσης τύπου διαφράγματος με μηχανική κίνηση ή ηλεκτρομαγνητική, με ελάχιστη παροχή 6 ml/h σε πίεση λειτουργίας 1,2 bar και μέγιστη παροχή 6,0 lt/h (140 εμβολισμούς/min στα 50 Hz) σε πίεση λειτουργίας 10 bar. 20 500,00 10.000,00
2 Ποδοβαλβίδα με φίλτρο αναρρόφησης, με βαρίδιο κεραμικό, με ανεπίστροφη βαλβίδα, με πλωτήρα στάθμης και με εύκαμπτο σωληνάκι αναρρόφησης PE 4Χ6 mm. 20 115,00 2.300,00
3 Βαλβίδα τεχνητής αντίθλιψης, αντισιφωνισμού, και αντεπιστροφής , με πίεση αντίθλιψης 1 – 5 bar, σύνδεση με σωληνάκι PE 4x6 mm. 20 100,00 2.000,00
4 Βαλβίδα έγχυσης με εμβαπτιζόμενο μήκος εντός του σωλήνα τροφοδοσίας νερού τουλάχιστον 45mm έως 62mm,, μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar και στόμιο σύνδεσης κατάλληλο για εύκαμπτη σωλήνα PE 4x6mm. 20 80,00 1.600,00
ΣΥΝΟΛΟ 15.900,00
ΦΠΑ 24% 3.816,00
ΣΥΝΟΛΟ + ΦΠΑ 24% 19.716,00

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 Δοσιμετρική αντλία χλωρίωσης τύπου διαφράγματος με μηχανική κίνηση ή ηλεκτρομαγνητική, με ελάχιστη παροχή 6 ml/h σε πίεση λειτουργίας 1,2 bar και μέγιστη παροχή 6,0 lt/h (140 εμβολισμούς/min στα 50 Hz) σε πίεση λειτουργίας 10 bar. 20
2 Ποδοβαλβίδα με φίλτρο αναρρόφησης, με βαρίδιο κεραμικό, με ανεπίστροφη βαλβίδα, με πλωτήρα στάθμης και με εύκαμπτο σωληνάκι αναρρόφησης PE 4Χ6 mm. 20
3 Βαλβίδα τεχνητής αντίθλιψης, αντισιφωνισμού, και αντεπιστροφής , με πίεση αντίθλιψης 1 – 5 bar, σύνδεση με σωληνάκι PE 4x6 mm. 20
4 Βαλβίδα έγχυσης με εμβαπτιζόμενο μήκος εντός του σωλήνα τροφοδοσίας νερού τουλάχιστον 45mm έως 62mm,, μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar και στόμιο σύνδεσης κατάλληλο για εύκαμπτη σωλήνα PE 4x6mm. 20
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ + ΦΠΑ 24%

O Προσφέρων

(Σφραγίδα – Υπογραφή)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
1) ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ
Τύπος Αντλίας Διαφραγματική δοσιμετρική με μηχανική (βηματικός κινητήρας) ή ηλεκτρομαγνητική κίνηση διαφράγματος.
Τύπος Κινητήρα Βηματικός με μεταβλητή ταχύτητα κατάθλιψης ή με ηλεκτρομαγνητική κίνηση και αυτόματη εξαέρωση.
Ηλεκτροκινητήρας Βηματικός ή με ηλεκτρομαγνητική κίνηση, μονοφασικός 100-240V, 12 W, IP 65, με καλώδιο τροφοδοσίας (1,5 m) και βύσμα σούκο.
Παροχή Ελάχιστη παροχή 6 ml/h σε πίεση λειτουργίας 1,2 bar και μέγιστη παροχή 6,0 lt/h (140 εμβολισμούς/min στα 50 Hz) σε πίεση λειτουργίας 10 bar.
Ρύθμιση Παροχής
 Manual mode
 Contact mode Χειροκίνητη: σε λογαριθμική κλίμακα 0,1% (6 ml/h) έως 100% (6,0 lt/h), μέσω ταχύτητας κατάθλιψης.
Αυτόματη: με σήμα τύπου παλμού (επαφή χωρίς τάση) για μεταβολή της ταχύτητας κατάθλιψης με αντίστοιχη παροχή 0,0008 έως 0,81/παλμό.
Σήματα εισόδου που μπορεί να δεχθεί 1. Παλμό συχνότητας εμβολισμού.
2. Εκκίνηση-κράτηση από απόσταση.
Σήματα εξόδου που δίνει 1. Παλμό για αυτόματη λειτουργία (επαφή χωρίς τάση).
2. Επαφή βλάβης αντλίας.
3. Επαφή εμβολισμού.
4. Επαφή χαμηλής στάθμης χημικού (Υποχλωριώδες Νάτριο), με σήμα κενού (για αυτόματη διακοπή σε περίπτωση έλλειψης χημικού (Υποχλωριώδες Νάτριο).
Ακρίβεια Δοσιμέτρησης ± 1%.
Μέγιστη Πίεση 10 bar.
Μέγιστη αναρρόφηση Έως 6,0 m.w.c., (έως 2,0 m.w.c., κατά την λειτουργία της εξαέρωσης).
Μέγιστο Ιξώδες Υγρού Έως 50 mPas.
Θερμοκρασία Αντλούμενου Υγρού -10 οC έως +45 οC.
Υλικό Κεφαλής PVC ή PTFE (Teflon).
Υλικό Βαλβίδων PVC / FKM / Ceramic.
Υλικό Ο-rings FKM.
Υλικό Διαφράγματος PTFE (Teflon).
Στόμια σύνδεσης Στην κατάθλιψη για εύκαμπτη σωλήνα πολυαιθυλενίου PE (4x6 mm, 6x9 mm, 9x12 mm) και PVC (4x6 mm, 6x12 mm) / στην αναρρόφηση για εύκαμπτη σωλήνα πολυαιθυλενίου PE (4x6 mm, 6x9 mm, 9x12 mm) και PVC (4x6 mm, 6x12 mm).
Ρεύμα αιχμής 25 Α και 230 V για 2 ms.
Τοποθέτηση Σε κάθετη ή οριζόντια επιφάνεια με πλαστικό κιβώτιο και πλαστική βάση που περιλαμβάνονται ανθεκτικά σε διάβρωση.
Θερμοκρασία Λειτουργίας 0 οC έως +45 οC.
Λειτουργία Βαλβίδας Η λειτουργία της βαλβίδας θα σταματά αυτόματα σε περίπτωση έλλειψης χλωρίου στο δοχείο.
Πιστοποιητικό Καταλληλότητας
(ISO) Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό από επίσημα αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

2) ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΑ – ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΝΑΡΟΦΗΣΗΣ - ΠΛΩΤΗΡΑΣ
Ποδοβαλβίδα Περιλαμβάνει φίλτρο αναρρόφησης (0,8 mm) και ανεπίστροφη βαλβίδα (με κεραμική μπίλια).
Πλωτήρας Στάθμης Ενσωματωμένο, 2 σημείων με απόσταση 60 mm.
Διακόπτες Στάθμης Τύπου reed NO/NC, Max. 48 V, 0,5 A, 10 VA.
Καλώδιο 2,0 έως 5,0 m με κατάλληλο φίς για σύνδεση με την προσφερόμενη δοσιμετρική αντλία.
Στόμια σύνδεσης Για εύκαμπτη σωλήνα πολυαιθυλενίου PE (4x6 mm, 6x9 mm, 9x12 mm) και PVC (4x6 mm, 6x12 mm).
Υλικό Ο-rings FKM / EPDM.
Υλικό Κατασκευής PE (Πολυαιθυλένιο) ή PVC ή PTFE (Teflon).
Υλικό Κατασκευής Βαριδίου Από κεραμικό ή ανοξείδωτο χάλυβα 316L πλήρως επικαλυμμένο από PTFE (Teflon).
Παροχή Αναρρόφησης Max 60 l/h.

3) ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΤΙΘΛΙΨΗΣ, ΑΝΤΙΣΙΦΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Τύπος Βαλβίδας Διαφραγματική με ελεύθερο ρυθμισμένο ελατήριο.
Τοποθέτηση Εκτός αντλίας (στον τοίχο), στην σωλήνα κατάθλιψης.
Πίεση Αντίθλιψης 1 – 5 bar, αρχική ρύθμιση εργοστασίου 3 bar.
Υλικό Διαφράγματος PVC ή NBR επενδεδυμένη με PTFE (Teflon).
Υλικό Ο-rings Viton, EPDM.
Στόμια Σύνδεσης Για εύκαμπτη σωλήνα πολυαιθυλενίου PE (4x6 mm, 6x9 mm, 9x12 mm) και PVC (4x6 mm, 6x12 mm).
Ασφάλεια Λειτουργίας Σε περίπτωση υπερπίεσης (βουλωμένο σωληνάκι), εάν η δοσιμετρική αντλία δεν έχει δυνατότητα να σταματάει αυτόματα τότε θα πρέπει η βαλβίδα τεχνητής αντίθλιψης να λειτουργεί και ως ασφάλεια (ανακουφιστική).

4) ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΓΧΥΣΗΣ-ΘΕΣΗ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΧΕΙΛΗ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΘΑΛΑΤΩΣΕΩΝ (ΑΛΑΤΩΝ) ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΧΥΣΗ ΠΥΚΝΟΥ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΣΕ ΝΕΡΟ
Ανεπίστροφη Βαλβίδα Τύπου μπίλιας (PVC/Viton/Glass) με ελατήριο από Hastelloy C.
Σπείρωμα Σύνδεσης-Τοποθέτησης Το σπείρωμα σύνδεσης με τον καταθλιπτικό σωλήνα θα είναι αρσενικό G ½”, είτε θα φέρει κατάλληλο συστολικό εξάρτημα σε G ½”.
Πίεση Λειτουργίας Max 16 bar σε 20 oC, max 10 bar σε 40 oC.
Εμβαπτισμένο Μήκος Εντός του καταθλιπτικού σωλήνα τουλάχιστον 45mm έως 62mm, με κατάλληλα λαστιχένια χείλη στο άκρο έγχυσης για να μην συσσωρεύει άλατα κατά την λειτουργία έγχυσης.
Ολικό Μήκος Εναλλακτικά σε περίπτωση που δεν φέρει λαστιχένια χείλη στο άκρο έγχυσης το μήκος της θα πρέπει να μεταβάλλεται έως και 250mm για να μπορεί να εισέρχεται έως το μέσο του καταθλιπτικού σωλήνα, και θα φέρει στο σημείο έγχυσης κατάλληλο λαστιχάκι αντεπιστροφής. Και στις δυο περιπτώσεις η έγχυση του χλωρίου στο νερό, θα γίνεται στο άκρο της βαλβίδας που βρίσκεται εμβαπτισμένο εντός του καταθλιπτικού σωλήνα.
Υλικό Ο-rings Viton.
Στόμιο Σύνδεσης Αντλούμενου Υγρού Για εύκαμπτη σωλήνα πολυαιθυλενίου PE (4x6 mm, 6x9 mm, 9x12 mm) και PVC (4x6 mm, 6x12 mm).

Τόπος παράδοσης
Όλα τα υλικά θα είναι παραδοτέα στην αποθήκη της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Με εκτίμηση
Η Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Δημοτική Σύμβουλος Κιλκίς

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

1. Η ΔΕΥΑ Κιλκίς ανακοινώνει ότι κατόπιν της με αριθμό 7-92/05-04-2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την Υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΣΕ: 1) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΚΑΙ 2) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2018», προϋπολογισμού 59.174,80 ΕΥΡΩ (πλέον ΦΠΑ) και κωδικό εξόδων 61.03.003, με την οποία ορίζεται ότι ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 26 του μηνός Απριλίου του έτους 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ., στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς – Ξηρόβρυσης.

2. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης αναλύεται ως εξής:
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α. (€) ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% (€)
1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΣΕ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ, ΕΤΟΥΣ 2018 Υπηρεσία 1 34.264,80 42.488,35
2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2018 Υπηρεσία 1 24.910,00 30.888,40
ΣΥΝΟΛΟ 59.174,80 73.376,75
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να καταθέσει προσφορά για όποια ομάδα παραμέτρων επιθυμεί (Ομάδα 1 ή Ομάδα 2 ή Ομάδες 1 και 2).

3. Εγγύηση συμμετοχής ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

4.Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθευτούν τα τεύχη (Διακήρυξη, Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη), από τα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς εργάσιμες ημέρες καθημερινά από 08.00 πμ. έως 14.00 μμ. είτε από την ιστοσελίδα της υπηρεσίας: (www.deyak.gr, ΝΕΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ Διαγωνισμοί 2018) (μη συμπεριλαμβανομένου του εντύπου οικονομικής προσφοράς που θα πρέπει να φέρει την πρωτότυπη σφραγίδα της Υπηρεσίας).

5.Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων , έτους 2018».
Η ΔΕΥΑ Κιλκίς ανακοινώνει ότι με την με αριθμό 3-44/22-2-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων , έτους 2018».
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 30 Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς – Ξηρόβρυση.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 311 και 95 παρ.2. ν.4412/2016
Ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 59.990,00 Ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ 24%, και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Κιλκίς. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων 25.05.07 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Κιλκίς για το έτος 2018. Σχετικοί κωδικοί CPV 31681410-0, 31431000-6, 09331200-0, 31710000-6, 31155000-7.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1.α. του Άρθρου 72 , του ν. 4412/2016.
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο οικείο
Επιμελητήριο με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
Τα τεύχη του διαγωνισμού , θα διατίθεται δωρεάν από την γραμματεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς στην διεύθυνση 1ο ΧΛΜ Κιλκίς - Ξηρόβρυση, 61100, Κιλκίς, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2341029330 και fax: 2341029320. Επίσης θα διατίθενται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Κιλκίς www.deyak.gr.

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ¨Προμήθεια ειδών γραφείου και λοιπού
εξοπλισμού, θυρών, διαχωριστικών, ράμπας ΑΜΕΑ και εξοπλισμού τουαλετών για τη
λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Κιλκίς¨ προϋπολογισμού 6.715,84 € για την
ορθή λειτουργία του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το
ΕΣΠΑ 2014-2020 και έχει ως επιλέξιμη δαπάνη στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ «Λοιπές δαπάνες»
ύψους 20% επί της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του κατ’ ετος λειτουργίας του.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια
στο Δημοτικό κατάστημα Κιλκίς (Τμήμα Προμηθειών 1ος όροφος), εντός (15) ημερών από
την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή έως τις 16/04/2018 και ώρα 11:00.
Η προσφορά θα περιλαμβάνει:
 Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα όπως το υπόδειγμα που ακολουθεί
 Οικονομική προσφορά
Επισυνάπτεται η υπ΄ αριθμ. 1/2018 του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και
Οργάνωσης.