banner

Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ»στο πλαίσιο του έργου «PACMAn – Promoting Attractiveness, Competitiveness and Internationalization of Agro-Food Clusters of the Med Area», ενταγμένου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ MED

 1. 1. Αναθέτουσα Αρχή: Επιμελητήριο Κιλκίς, Στενημάχου 2, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 23410-24580 Fax: 23410-20924 Email: 
 2. Προϋπολογισμός έργου: 109.225,50 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 3. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Στην έδρα του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος της Διακήρυξης.
 4. α. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση/κοινοπραξία αυτών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 2513/1997). β. Τα Νομικά Πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την παροχή των υπηρεσιών.
 5. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Διακήρυξη.
 6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 7. Διάρκεια της σύμβασης: έως 30/09/2013.
 8. α) Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από: Επιμελητήριο Κιλκίς, Στενημάχου 2, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 23410-24580 Fax: 23410-20924 Email: κ. Γ. Ηλιάδη & κα Μ. Καλογερίδου 9πμ-2μμ όλες τις εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. β) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Επιμελητήριο Κιλκίς, Στενημάχου 2, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 23410-24580 Fax: 23410-20924 Email: είτε ιδιοχείρως είτε με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) ως την16/5/2011, Ώρα: 12:30.
 9. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης16/5/2011 Ώρα: 14:00, Επιμελητήριο Κιλκίς, Στενημάχου 2, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 23410-24580 Fax: 23410-20924 Email:. Στο άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.
 10. Εγγυήσεις: Εγγυητική συμμετοχής ύψους 5 % της προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 11. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.
 12. Νομική μορφή αναδόχου. Ο ανάδοχος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ορίζεται στο (4) και στη δημοσίευση της Διακήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερης νομικής μορφής προκειμένου να υποβάλει Προσφορά.
 13. Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη.
 14. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά τουέως 16/8/2011.
 15. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα προσφορά, σύμφωνα με τη Διακήρυξη.
 16. Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική

17. Ημερομηνία δημοσίευσης Διακήρυξης15/04/2011

 1. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σ’ οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.
 2. Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Κιλκίς (www.ccikilkis.gr).

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

O Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κιλκίς

ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Πρόεδρος

Επιμελητηρίου Κιλκίς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

«ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» στο πλαίσιο του έργου «PACMAn – Promoting Attractiveness, Competitiveness and Internationalization of Agro-Food Clusters of the Med Area», ενταγμένου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ MED

 1. 1. Αναθέτουσα Αρχή: Επιμελητήριο Κιλκίς, Στενημάχου 2, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 23410-24580 Fax: 23410-20924 Email:
 2. Προϋπολογισμός έργου: 109.225,50 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 3. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Στην έδρα του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος της Διακήρυξης.
 4. α. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση/κοινοπραξία αυτών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 2513/1997). β. Τα Νομικά Πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την παροχή των υπηρεσιών.
 5. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Διακήρυξη.
 6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 7. Διάρκεια της σύμβασης: έως 30/09/2013.
 8. α) Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από: Επιμελητήριο Κιλκίς, Στενημάχου 2, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 23410-24580 Fax: 23410-20924 Email: κ. Γ. Ηλιάδη & κα Μ. Καλογερίδου 9πμ-2μμ όλες τις εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. β) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Επιμελητήριο Κιλκίς, Στενημάχου 2, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 23410-24580 Fax: 23410-20924 Email: είτε ιδιοχείρως είτε με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) ως την 16/5/2011, Ώρα: 12:30.
 9. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: 16/5/2011 Ώρα: 14:00, Επιμελητήριο Κιλκίς, Στενημάχου 2, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 23410-24580 Fax: 23410-20924 Email: . Στο άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.
 10. Εγγυήσεις: Εγγυητική συμμετοχής ύψους 5 % της προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 11. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.
 12. Νομική μορφή αναδόχου. Ο ανάδοχος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ορίζεται στο (4) και στη δημοσίευση της Διακήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερης νομικής μορφής προκειμένου να υποβάλει Προσφορά.
 13. Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη.
 14. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: έως 16/8/2011.
 15. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα προσφορά, σύμφωνα με τη Διακήρυξη.
 16. Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική

17. Ημερομηνία δημοσίευσης Διακήρυξης: 15/04/2011

 1. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σ’ οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.
 2. Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Κιλκίς (www.ccikilkis.gr).

 

Αναλυτικά

 

O Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κιλκίς

ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Πρόεδρος

Επιμελητηρίου Κιλκίς


XX