banner

ΠΕΣΥΔΑΠ

Ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την παροχή κτηνιατρικών και λοιπών υπηρεσιών στον ΠΕΣΥΔΑΠ ύψους 381.925,67 ευρώ πλέον ΦΠΑ για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

pdf 200

ΝΠΔΔ ''Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Κιλκίς''

Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ''Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και   Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Κιλκίς'' διακηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό    Διαγωνισμό με   σφραγισμένες προσφορές     για την «  Προμήθεια λοιπού Εξοπλισμού ( προμήθεια υλικών πυρόσβεσης για τις ανάγκες του νπδδ) »  συνολικού προϋπολογισμού 31.034,44€ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (αρ. Μελ. Π16/2015). Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη  24-9-2015 και ώρα. 10:00 π.μ.

pdf 200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Απόφαση ματαίωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού τακτικούμειοδοτικού
διαγωνισμού της υπ’αριθ. 1/2015 Διακήρυξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Αχαΐας, που αφορά την ανάδειξη αναδόχου παροχήςυπηρεσιών καθαρισμού
στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Γ.Ε.Π.Α.Δ.Δ.Ε., της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Αχαΐαςκαι των υφισταμένων υπηρεσιών, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2016 έως 31-12-2016.

Διαβάστε περισσότερα

pdf 200

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς μετά την 6311/2014 Κ.Υ.Α, περί έγκρισης Π.Π.Υ.Υ . 2013 (ΦΕΚ 390/19-02-2014/τ.Β΄), την με αρ. πρωτ.. 1974/2014 Υ.Α (ΦΕΚ 1053/29-05-2014/τ. Β΄) περί ορισμού φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Π.Π.Υ.Φ.Υ 2013, την με αρ. 19ης/19-12-2014 απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου και σύμφωνα με τον Ν.2286/95, τον Ν.3580/07, το ΠΔ 118/07,  με τις αρ. 1227/02-12-2012 και 1270/11-12-2014 αποφάσεις Διοικητή της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης, τις με αρ. 13η/12-05-2015 (θέμα 16ο) και 17η/01-07-2015 (θέμα 9ο) αποφάσεις του Διοικητικού  Συμβουλίου του Νοσοκομείου,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτούς Επαναληπτικούς διαγωνισμούς με σφραγισμένες προσφορές στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών & Υπηρεσιών Υγείας 2013 για την προμήθεια ειδών και αναθέσεων υπηρεσιών ως αναλυτικά εμφανίζεται στη συνέχεια:

Αριθμός διακήρυξης Αντικείμενο Προμήθειας ή Ανάθεσης Κριτήριο κατακύρωσης Προϋπολογισμός

Ημερομηνία

διενέργειας

28/2015 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφήπροϊόντα (15000000-8) Χαμηλότερη Τιμή 56.226,15€ 05/10/2015
29/2015 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας (50400000-9) Χαμηλότερη Τιμή 7.260,00€ 05/10/2015

Κάθε απαιτούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Νοσοκομείου. Τεύχη διακηρύξεων διατίθενται από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, Πρόγραμμα «Διαύγεια» και από το Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η διάθεση των τευχών από το Νοσοκομείο γίνεται με χρέωση 20€ ανά τεύχος. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2341351626 και fax 2341351657. Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο.

                                                                                                                                                                                                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                                                                                    ΑΝΘΡΑΚΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης¨τη χαμηλότερη τιμή¨ για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ¨Προμήθεια οργάνων – εξαρτημάτων και ανταλλακτικών παιδικών χαρών¨ προϋπολογισμού 470.000,00 € με τον Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

pdf 200

Περίληψη Διακήρυξης Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης: 01/2013

EbeminiΤο Επιμελητήριο Κιλκίς διενεργεί δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την υποστήριξη του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ στην υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4 και ΠΕ5 του έργου «Ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου αγροδιατροφικών προϊόντων στη διασυνοριακή περιοχή» / «Development of an e-auction market for agri-food products in the cross-border area» και ακρωνύμιο E-AUCTION στο πλαίσιο του IPA Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013.

O προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου έργου είναι 241.485,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 30/12/2013 και ώρα 10:00 π.μ., η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 30/12/2013 και ώρα 11:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, ενώσεις ή συμπράξεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ και έχει την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α/139/27.6.1997) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. της ημεδαπής ή αλλοδαπής που πληρούν τις απαιτήσεις που τίθενται στα Άρθρα 7 και 12 της Διακήρυξης.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 12.074,25 ευρώ.

Οι προδιαγραφές των δράσεων και παραδοτέων αναλύονται στο άρθρο 2 της Διακήρυξης. Η παράδοση των παραδοτέων  θα   γίνεται τμηματικά ως τις 31/07/2014. 

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι μέχρι 29/04/2014. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για τμήμα του έργου. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά με την ολοκλήρωση κάθε δράσης και την παράδοση των σχετικών παραδοτέων, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα λήψης προκαταβολής με κατάθεση ισόποσης εγγυητικής.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλέφωνο 23410 24580,   fax:  23410 20924, αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Καλογερίδου στο Επιμελητήριο Κιλκίς, Στενημάχου 2, Κιλκίς, ΤΚ 61100.

Διευκρινίσεις

Παράρτημα 

Κιλκίς, 22/11/2013

Ο Πρόεδρος Επιμελητηρίου Κιλκίς

Παύλος Τονικίδης

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Συν-ενεργείν τοπικά για την καταπολέμηση της ανεργίας

syner2syner3

Κιλκίς, 6/11/2013

Αρ. Πρωτ.18

 

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Συν-ενεργείν τοπικά για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς

H ETEAK ως Αναθέτουσα Αρχή, συμμετέχοντας ως συντονιστής  εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συν-ενεργείν για την Απασχόληση», προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με Κριτήριο Αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την ανάθεση της υλοποίησης της Δράσης 18 «Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων για την απόκτηση οριζόντιων επαγγελματικών προσόντων στον τομέα υπηρεσιών με έμφαση στις εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορικής κι Επικοινωνιών», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Συν-ενεργείν τοπικά για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους,

Αναθέτουσα Αρχή:

Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Κιλκίς

Αρ. πρωτ. Προκήρυξης:

1/06.11.2013

Προϋπολογισμός έργου:

18.900 €

 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με:

 1. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267Α´, 3.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013».
 2. Το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53Α´, 31.3.2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις».
 3. Την Υ.Α. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540Β´, 27.3.2008) «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Την υπ. Αριθμ. 2.475/οικ.3.33/2012 (ΦΕΚ 16/Β/11-1-2012) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης-Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής:
 • της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» και
 • της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών»
 • στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007−2013».
 1. Την υπ’αρ. πρωτ. 1781/8-3-2012 Πρόσκληση (κωδικός Πρόσκλησης 064) για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και τον επισυναπτόμενο σε αυτήν Οδηγό για Δικαιούχους.
 2. Το σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Συν-ενεργείν για την Απασχόληση» Διαδικασία 01 (Δ01: «Διενέργεια Διαγωνισμών και Ανάθεση Συμβάσεων») όπως αυτή διέπεται από  το Π.Δ. 60/07  (ΦΕΚ 64 Α/16-3-2007) και το  Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ Α’ 150/2007), όπως ισχύουν.
 3. την υπ’ αριθμ. 8574/29-10-2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Συν-ενεργείν τοπικά για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, όπως ισχύει.
 4. Την υπ’ αριθμ. 1/13-02-2013 Απόφαση Αυτεπιστασίας υλοποίησης της Πράξης «Συν-ενεργείν τοπικά για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 από την Α.Σ.  «Συν-ενεργείν για την Απασχόληση».
 5. Την υπ’ αριθμ. 30/30.10.2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου της ΕΤΕΑΚ για την απασχόληση περί εγκρίσεως των όρων της παρούσας προκήρυξης.
 6. Τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και των σε αυτήν συνημμένων Παραρτημάτων.

 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Τίτλος Προγράμματος:

Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων για την απόκτηση οριζόντιων επαγγελματικών προσόντων στον τομέα υπηρεσιών με έμφαση στις εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορικής κι Επικοινωνιών

Αντικείμενο Κατάρτισης

Γνώσεις και δεξιότητες που θα συμβάλλουν στην καλύτερη τοποθέτησή των ανέργων στην τοπική αγορά εργασίας για την άμεση ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις των τοπικών επιχειρήσεων.

Κατηγορία καταρτιζομένων

Άνεργοι

Αριθμός ωφελουμένων

Είκοσι (20)

Διάρκεια κατάρτισης

90 ώρες κατάρτισης / 54 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 36 ώρες πρακτικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις

Ανθρωποώρες κατάρτισης

1.800 ανθρωποώρες κατάρτισης

Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.)

10,50 ευρώ

Εκπαιδευτικό επίδομα

5,00 € (Πέντε Ευρώ) ανά καταρτιζόμενο και ώρα κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων

Πάροχος κατάρτισης

Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τόπος παροχής κατάρτισης

Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς

Προϋπολογισμός προγράμματος:

18.900,00 ευρώ

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και διαρκεί μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014.

Το προϋπολογιζόμενο τίμημα των προγραμμάτων κατάρτισης, βάσει του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του συνολικού έργου, ανέρχεται στο ποσό των δεκαοχτώ χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (18.900,00 €).

Σε κάθε περίπτωση, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές υποψήφιων Αναδόχων στις οποίες:

(α) ο συνολικός χρονοπρογραμματισμός υλοποίησης υπερβαίνει την 31.01.2013,

(β) η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει την ανωτέρω τιμή.

Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. σύμφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000.

ΛΗΨΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το τεύχος της Προκήρυξης και τα παραρτήματα του δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.ccikilkis.gr,  καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Συν-ενεργείν για την Απασχόληση» www.synergeinkilkis.gr για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα δημοσίευσής της.

Για οποιαδήποτε τροποποίηση στην Προκήρυξη και στα Παραρτήματά της, οι ενδιαφερόμενοι φέρουν την ευθύνη της ενημέρωσής τους από την ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Αρμόδιο Αναθέτουσας Αρχής για την παροχή πληροφοριών σε σχέση µε τον παρόντα Διαγωνισμό είναι η κα Καλογερίδου Μαρία, Υπεύθυνος του Έργου για την Αναθέτουσα Αρχή, ∆/νση: Στενημάχου 2,  ΤΚ 61100, Κιλκίς, Τηλ: 23410 24580, Fax2341020924, e-mail: .

Συννημένα: 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 Με εκτίμηση,

Παύλος Τονικίδης

Πρόεδρος της ΑΣ «Συν-ενεργείν για την Απασχόληση»

synenerg1

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο "INCLUDE"

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Κιλκίς,

έχοντας υπόψη:

 1. την διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 4 του Νόμου 2081/1992 περί του θεσμού των Επιμελητηρίων ( Φ.Ε.Κ. 154/Α/10-9-1992), όπως τούτου τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 23 Νόμου 3419/2005 (Φ.Ε.Κ. 297/Α/6-12-2005)
 2. την με αριθμό 333/1997 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. για τις εφαρμοστέες διατάξεις επί προμηθειών των Επιμελητηρίων και περί εκούσιας και όχι υποχρεωτικής υπαγωγής των τελευταίων στη διάταξη του άρθρου 38 του ΠΔ 394/1996
 3. το Π.Δ. 363/79 «Περί του τρόπου ενεργείας υπό των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων ως και των Χρηματιστηρίων Εμπορευμάτων, προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων κινητών πραγμάτων εν γένει και εκτελέσεως εργασιών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150/A΄/07)
 4. το Π.Δ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/07) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου"
 5. τα άρθρα 82 έως 85 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/95)
 6. την υπ΄ αρ. 35130/739/9.8.10 (ΦΕΚ 1291/11.8.10 Β΄) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
 7. το Π.Δ. 60 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007): «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»
 8. την ΥΠΑΣΥΔ 14023/ΕΥΘΥ521/31.3.2010
 9. το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του Έργου
 10. το Εγχειρίδιο Διαχείρισης (Program Manual) του Προγράμματος «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Π.Γ.Δ.Μ. 2007-2013» (1st call for project proposals)
 11. την υπ. αριθμ. P013-2012 σύμβαση μεταξύ Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Π.Γ.Δ.Μ. 2007-2013» και του Επιμελητηρίου Κιλκίς
 12. τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Κιλκίς σχετικά με την ανάληψη υλοποίησης του έργου “Προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας μέσω της Ανάπτυξης ενός Δικτύου Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, για την επίτευξη της Αειφόρου Ανάπτυξης”, με το ακρωνύμιο «InCluDe» στα πλαίσια του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, Ελλάδα – Π.Γ.Δ.Μ. 2007-2013»
 13. τις εγκεκριμένες δράσεις και τον προϋπολογισμό του παραπάνω προγράμματος.
 14. τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2013 του Επιμελητηρίου Κιλκίς, καθώς επίσης κα τους όρους υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων.
 15. την υπ΄ αριθμ. 12/31.05.2013 Απόφαση της ΔΕ

αποφάσισε ομόφωνα την

 


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την σύναψη συνεργασιών προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες σε παροχή υπηρεσιών για την περίοδο μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου (σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του), του έργου “Προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας μέσω της Ανάπτυξης ενός Δικτύου Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, για την επίτευξη της Αειφόρου Ανάπτυξης”, με το ακρωνύμιο «InCluDe» στα πλαίσια του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, Ελλάδα – Π.Γ.Δ.Μ. 2007-2013» μέσα στα πλαίσια και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) κατά 75% και από εθνικούς πόρους κατά 25%.

Το έργο αναφέρεται στην Προτεραιότητα 1 του προγράμματος «Ενίσχυση της διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης», που σκοπό έχει την προώθηση της αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης μέσω κοινών παρεμβάσεων και τη διευκόλυνση των διασυνοριακών σχέσεων και ειδικότερο στόχο να στηρίξει τις παρεμβάσεις διευκόλυνση της ανάπτυξης των διασυνοριακών οικονομικών δραστηριοτήτων, μέσω της αξιοποίησης του υπάρχοντος δυναμικού και τις αναδυόμενες ευκαιρίες.

Το έργο αποτελεί συνέχεια της πρωτοβουλίας αυτής και ακολουθεί μια διαδικασία τριών σταδίων υλοποίησης:

Κατά το πρώτο στάδιο, σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι απαραίτητες βάσεις του Δικτύου Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, για την εκμετάλλευση και την αξιοποίηση των στοιχείων που υφίστανται στην διακρατική περιοχή – στόχου και αποτελούν την αρχική δομή του Δικτύου.

Το δεύτερο στάδιο ασχολείται με την εσωτερική ενίσχυση του Δικτύου που θα δώσει την απαραίτητη συνοχή μεταξύ των κόμβων του συμπλέγματος, με την προώθηση της δικτύωσης και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Το τελευταίο στάδιο, αφορά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που θα διεθνοποιήσει το Δίκτυο και θα το βάλει στον χάρτη της Ευρώπης. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν δραστηριότητες εξωστρέφειας και δικτύωσης, όπως η συμμετοχή του Δικτύου σε διεθνείς εκθέσεις, καθώς και σε πρωτοβουλίες δικτύωσης που ωφελούν το Δίκτυο στο σύνολό του.

Ακολουθεί το στάδιο της μελέτης εφαρμογής, όπου θα αναδειχθούν οι αρχές και οι στρατηγικοί άξονες της διασποράς για τα επόμενα έτη καθώς και το άμεσο σχέδιο δράσης για τη διαμόρφωση του cluster, ως νομική οντότητα.Αντικειμενικοί Σκοποί του έργου είναι:

1. Η υλοποίηση όλων των εναρκτήριων δράσεων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο και κερδοφόρο Δίκτυο (Cluster), με οφέλη τόσο για την περιοχή όσο και για τον τελικό πελάτη.

2. Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην διακρατική περιοχή για τον κλάδο των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών και η απόκτηση εμπειρίας και την τεχνογνωσίας με τον από κοινού σχεδιασμό του Δικτύου.

3. Η ανάπτυξη νέων καινοτομικών εμπειρικών εργαλείων.

4. Η εκπαίδευση των τοπικών κοινοτήτων.

5. Η δημιουργία και ενίσχυση ενός κοινού διακριτού σήματος (brand) για την διακρατική περιοχή.

Από στρατηγική άποψη, το πρόγραμμα στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα των επιχειρηματικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις στην επιλέξιμη περιοχή στοχεύοντας προς την κατεύθυνση μιας βιώσιμης, συνεκτικής και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής.

Συνοπτική περιγραφή Δαπανών και Ενδεικτικού προϋπολογισμού :

 

1.α. Την συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση των πρακτικών της ημερίδας με τίτλο: «networking event for the participants of the cluster». Η ημερίδα αυτή θα οργανωθεί από τον εταίρο P3 (ΑΝΚΙ ΑΕ). Βασικό παραδοτέο θα αποτελέσει πέρα από την αξιολόγηση, η καταγραφή των θεμάτων, η θεματολογία των παρουσιάσεων, οι προτάσεις των experts, οι προτάσεις των συμμετεχόντων και τα γενικά και ειδικά αποτελέσματα καθώς και οι προτάσεις του αναδόχου που θα αφορούν την στρατηγική εστίαση, την προστιθεμένη αξία των συνεργασιών, τυχόν συνεργασίες που ξεκίνησαν κ.α.  (Παραδοτέο 4.2.2).

Το κόστος του παραδοτέου είναι 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ.   

1.β. Την συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση των πρακτικών της θεματικής προβολής των αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων στο cluster: Road Show  event. Βασικό παραδοτέο θα αποτελέσει πέρα από την αξιολόγηση, η καταγραφή τhw προώθησης, η θεματολογία των παρουσιάσεων, οι αντιδράσεις των συμμετεχόντων, οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι προτάσεις (Παραδοτέο 5.1.3).

Το κόστος του παραδοτέου είναι 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ.   

 

1.γ. Την συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση των πρακτικών της ημερίδας Networking event abroad. Βασικό παραδοτέο θα αποτελέσει πέρα από την αξιολόγηση, η καταγραφή των θεμάτων, η θεματολογία των παρουσιάσεων, οι προτάσεις των συμμετεχόντων (ζήτηση για τι είδους προϊόντα, ποσότητες, αξίες, σημεία στην αλυσίδα παραγωγής), δυνατότητες συνεργασίας και κάθε είδους γενικά και ειδικά αποτελέσματα και προτάσεις που θα αφορούν την στρατηγική εστίαση, την προστιθεμένη αξία καινοτομίας – added value of value chain- και τα στρατηγικά θέματα της προώθησης και ιδιαιτέρα του Networking που κρίνεται πού σημαντικό τόσο για την προώθηση όσο και για θέματα τεχνογνωσίας και τις επιπτώσεις που μπορεί και πρέπει να έχει και στο μέλλον (Παραδοτέο 5.2.2).

Το κόστος του παραδοτέου είναι 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ.   

 

1.δ. Την διοργάνωση της τελικής εκδήλωσης ενημέρωσης για το πρόγραμμα, τα παραδοτέα του, τα θετικά και αρνητικά του σημεία, τα οφέλη στην τοπικη κοινωνία, και τις επόμενες δράσεις. Βασικό παραδοτέο θα αποτελέσει  όπως αναφέρεται και στο τεχνικό δελτίο: «Organisation of the final dissemination event». (Παραδοτέο 2.5.1).

Αναλυτικότερα

 • 2 break coffees 150 ατόμων, 5€/άτομο                      1500€
 • 1 light business buffet party 150 ατόμων, 15€/άτομο  2250€
 • 1 dinner 50 ατόμων 30€/ άτομο                                 1500€
 • Διάφορα, εξοπλισμός                                                  250€

Το κόστος του παραδοτέου είναι 5.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ.  

Αναλυτικά:

 • Παραδοτέο 4.2.2 ποσό 1.500€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ  
 • Παραδοτέο 5.1.3 ποσό 1.500 συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ  και
 • Παραδοτέο 5.2.2 ποσό 3.000€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ
 • Παραδοτέο 2.5.1 ποσό 5.500€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ

Κάθε άλλη δαπάνη όπως φόροι, τέλη, έξοδα ταξιδιών, βαρύνουν τον ανάδοχο

 

Το συνολικό κόστος των παραδοτέων είναι 11.500€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ.   

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Τα φυσικά πρόσωπα να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα νομικά πρόσωπα να έχουν την έδρα τους σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 2. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (προκειμένου για άνδρες).
 3. Να μην διώκονται για κακουργήματα και να μην έχουν καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή για τα αδικήματα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών, μαστροπείας, λαθρεμπορίας και να μην τελούν δικαστική αντίληψη και απαγόρευση, οι έχοντες εμπορική ιδιότητα
 4. Να μην τελούν υπό πτώχευση ή να εκκρεμεί έκδοση απόφασης για πτώχευση και τα νομικά πρόσωπα να μην έχουν λυθεί.
 5. Για τα νομικά πρόσωπα οι παραπάνω 2 και 3 προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο και των νομίμων εκπροσώπων τους.
 6. Να έχουν εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων ευρωπαϊκών προγραμμάτων .

Όσοι επιθυμούν μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ένταξή τους στο Μητρώο Προμηθευτών του Επιμελητηρίου Κιλκίς για το έτος 2013 έως την Πέμπτη 27.06.2013 και μέχρι την 12ην ώρα πρωινή στα γραφεία του Επιμελητήριου Κιλκίς (οδός Στενημάχου 2, 61100 Κιλκίς - τηλ. 23410 24580) καταθέτοντας σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο:

 1. Αίτηση στην οποία να προσδιορίζεται επακριβώς το παραδοτέο για το οποίο εκδηλώνεται το ενδιαφέρον.
 2. Βιογραφικό σημείωμα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή company profile εάν πρόκειται περί νομικού προσώπου με βιογραφικό σημείωμα του υπεύθυνου που θα οριστεί για το παραδοτέο.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια αρχή στην οποία θα δηλώνει ότι πληρούνται οι παραπάνω αναφερόμενες 1-3 ή 1-6 προϋποθέσεις.

 

Τυχόν φάκελοι που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν πριν από τις καθοριζόμενες στην παρούσα ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής ή της λήξης της, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και θα θεωρηθούν ως μη υποβεβλημένοι.

Η συνεργασία θα έχει τη μορφή σύμβασης προμήθειας ανεξαρτήτων υπηρεσιών και διάρκεια ανάλογη με τις υπηρεσίες και τη διάρκεια που θα οριστεί επακριβώς στο συμφωνητικό συνεργασίας.

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει άγονο τον διαγωνισμό αυτό, αν κατά την απόλυτη κρίση της δεν πληροί κανείς εκ των αιτούντων τις προϋποθέσεις για την επιλογή του, ως συνεργάτη του.

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί με την ευθύνη των υπηρεσιακών στελεχών του Επιμελητηρίου, σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας, στον ιστότοπο (site) του Επιμελητηρίου και στον πίνακα ανακοινώσεων του μεγάρου, που στεγάζονται τα γραφεία του επί της οδού Στενημάχου 2, Κιλκίς επί δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, και θα παραμείνει για όλο το διάστημα μέχρι και την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Επιπλέον θα αναρτηθεί και στην Διαύγεια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με, το αντικείμενο του έργου και τους λοιπούς όρους της Σύμβασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπεύθυνη του  προγράμματος κ. Μαρία Καλογερίδου στο Επιμελητήριο Κιλκίς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 31 5 2013

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο “Προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας μέσω της Ανάπτυξης ενός Δικτύου Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, για την επίτευξη της Αειφόρου Ανάπτυξης”, με το ακρωνύμιο «InCluDe»

Κιλκίς, 21 Ιανουαρίου 2013

Αρ. Πρωτ.: 144

 

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Κιλκίς,

έχοντας υπόψη:

 1. την διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 4 του Νόμου 2081/1992 περί του θεσμού των Επιμελητηρίων ( Φ.Ε.Κ. 154/Α/10-9-1992), όπως τούτου τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 23 Νόμου 3419/2005 (Φ.Ε.Κ. 297/Α/6-12-2005)
 2. την με αριθμό 333/1997 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. για τις εφαρμοστέες διατάξεις επί προμηθειών των Επιμελητηρίων και περί εκούσιας και όχι υποχρεωτικής υπαγωγής των τελευταίων στη διάταξη του άρθρου 38 του ΠΔ 394/1996
 3. το Π.Δ. 363/79 «Περί του τρόπου ενεργείας υπό των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων ως και των Χρηματιστηρίων Εμπορευμάτων, προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων κινητών πραγμάτων εν γένει και εκτελέσεως εργασιών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150/A΄/07)
 4. το Π.Δ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/07) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου"
 5. τα άρθρα 82 έως 85 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/95)
 6. την υπ΄ αρ. 35130/739/9.8.10 (ΦΕΚ 1291/11.8.10 Β΄) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
 7. το Π.Δ. 60 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007): «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»
 8. την ΥΠΑΣΥΔ 14023/ΕΥΘΥ521/31.3.2010
 9. το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του Έργου
 10. το Εγχειρίδιο Διαχείρισης (Program Manual) του Προγράμματος «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Π.Γ.Δ.Μ. 2007-2013» (1st call for project proposals)
 11. την υπ. αριθμ. P013-2012 σύμβαση μεταξύ Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Π.Γ.Δ.Μ. 2007-2013» και του Επιμελητηρίου Κιλκίς
 12. τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Κιλκίς σχετικά με την ανάληψη υλοποίησης του έργου “Προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας μέσω της Ανάπτυξης ενός Δικτύου Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, για την επίτευξη της Αειφόρου Ανάπτυξης”, με το ακρωνύμιο «InCluDe» στα πλαίσια του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, Ελλάδα – Π.Γ.Δ.Μ. 2007-2013»
 13. τις εγκεκριμένες δράσεις και τον προϋπολογισμό του παραπάνω προγράμματος.
 14. τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2013 του Επιμελητηρίου Κιλκίς, καθώς επίσης κα τους όρους υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων.
 15. Την απόφαση της ΔΕ στο Πρακτικό Νο2/17.01.2013 Θέμα 9ο

αποφάσισε ομόφωνα την

 


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την σύναψη συνεργασιών προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες σε προμήθειες υλικών και παροχή υπηρεσιών για την περίοδο μέχρι 30/6/2013, του έργου “Προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας μέσω της Ανάπτυξης ενός Δικτύου Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, για την επίτευξη της Αειφόρου Ανάπτυξης”, με το ακρωνύμιο «InCluDe» στα πλαίσια του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, Ελλάδα – Π.Γ.Δ.Μ. 2007-2013» μέσα στα πλαίσια και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) κατά 75% και από εθνικούς πόρους κατά 25%.

Το έργο αναφέρεται στην Προτεραιότητα 1 του προγράμματος «Ενίσχυση της διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης», που σκοπό έχει την προώθηση της αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης μέσω κοινών παρεμβάσεων και τη διευκόλυνση των διασυνοριακών σχέσεων και ειδικότερο στόχο να στηρίξει τις παρεμβάσεις διευκόλυνση της ανάπτυξης των διασυνοριακών οικονομικών δραστηριοτήτων, μέσω της αξιοποίησης του υπάρχοντος δυναμικού και τις αναδυόμενες ευκαιρίες.

Το έργο αποτελεί συνέχεια της πρωτοβουλίας αυτής και ακολουθεί μια διαδικασία τριών σταδίων υλοποίησης:

Κατά το πρώτο στάδιο, σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι απαραίτητες βάσεις του Δικτύου Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, για την εκμετάλλευση και την αξιοποίηση των στοιχείων που υφίστανται στην διακρατική περιοχή – στόχου και αποτελούν την αρχική δομή του Δικτύου.

Το δεύτερο στάδιο ασχολείται με την εσωτερική ενίσχυση του Δικτύου που θα δώσει την απαραίτητη συνοχή μεταξύ των κόμβων του συμπλέγματος, με την προώθηση της δικτύωσης και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Το τελευταίο στάδιο, αφορά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που θα διεθνοποιήσει το Δίκτυο και θα το βάλει στον χάρτη της Ευρώπης. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν δραστηριότητες εξωστρέφειας και δικτύωσης, όπως η συμμετοχή του Δικτύου σε διεθνείς εκθέσεις, καθώς και σε πρωτοβουλίες δικτύωσης που ωφελούν το Δίκτυο στο σύνολό του.

Ακολουθεί το στάδιο της μελέτης εφαρμογής, όπου θα αναδειχθούν οι αρχές και οι στρατηγικοί άξονες της διασποράς για τα επόμενα έτη καθώς και το άμεσο σχέδιο δράσης για τη διαμόρφωση του cluster, ως νομική οντότητα.Αντικειμενικοί Σκοποί του έργου είναι:

1. Η υλοποίηση όλων των εναρκτήριων δράσεων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο και κερδοφόρο Δίκτυο (Cluster), με οφέλη τόσο για την περιοχή όσο και για τον τελικό πελάτη.

2. Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην διακρατική περιοχή για τον κλάδο των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών και η απόκτηση εμπειρίας και την τεχνογνωσίας με τον από κοινού σχεδιασμό του Δικτύου.

3. Η ανάπτυξη νέων καινοτομικών εμπειρικών εργαλείων.

4. Η εκπαίδευση των τοπικών κοινοτήτων.

5. Η δημιουργία και ενίσχυση ενός κοινού διακριτού σήματος (brand) για την διακρατική περιοχή.

Από στρατηγική άποψη, το πρόγραμμα στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα των επιχειρηματικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις στην επιλέξιμη περιοχή στοχεύοντας προς την κατεύθυνση μιας βιώσιμης, συνεκτικής και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής.

Συνοπτική περιγραφή - Ενδεικτικός προϋπολογισμός :

ΠΑΚΕΤΟ 1.

 

Οργάνωση και υλοποίηση μιας (1) ημερίδας με στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα τεχνολογίας, καινοτομίας, αγοράς, marketing, διαδικασιών, δικτύων και κάθε θέματος που αφορά την μεταφορά γνώσης στην περιοχή στον χώρο των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και των υποπροϊόντων τους

 

Η προμήθεια περιλαμβάνει τα εξής:

 

1.α. Την οργάνωση ημερίδας, τον καθορισμό του προγράμματος, την πρόσκληση των ομιλητών, την πρόσκληση φορέων, επιχειρήσεων, αγροτών, και κάθε πιθανής ομάδας που μπορεί να εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα με το υπό ανάπτυξη δίκτυο, την παροχή χώρου για την ημερίδα, catering για ένα αριθμό περίπου 100 ατόμων (Παραδοτέο 4.3.3).

1.β. Την συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση των πρακτικών της ημερίδας knowledge transfer event. Βασικό παραδοτέο θα αποτελέσει πέρα από την αξιολόγηση, η καταγραφή των θεμάτων, η θεματολογία των παρουσιάσεων, οι προτάσεις των experts, οι προτάσεις των συμμετεχόντων και τα γενικά και ειδικά αποτελέσματα καθώς και οι προτάσεις του αναδόχου που θα αφορούν την στρατηγική εστίαση, την προστιθεμένη αξία καινοτομίας – added value of value chain- και τα στρατηγικά θέματα της μεταφοράς τεχνογνωσίας και τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί και πρέπει να έχει και στο μέλλον (Παραδοτέο 4.3.4).

Το συνολικό ποσό για τα παραπάνω δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 4.500€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ.

Αναλυτικά:

 • Παραδοτέο 4.3.3 ποσό 2.033,52€ συν ΦΠΑ, σύνολο 2.500€ και
 • Παραδοτέο 4.3.4 ποσό 1.626,01 € συν ΦΠΑ, σύνολο €2.000€

Κάθε άλλη δαπάνη όπως φόροι, τέλη, έξοδα ταξιδιών του φορέα δεν είναι επιλέξιμα.

 

ΠΑΚΕΤΟ 2.

Σχεδιασμός και παραγωγή προωθητικού υλικού στα πλαίσια του πακέτου εργασίας 2 και συγκεκριμένα του παραδοτέου 2.3.1 που αφορά τα παρακάτω:

α/α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

Προσκλήσεις 4σέλιδες Α5, αναπτύγματος 20Χ28 σε χαρτί illustration 150 γρ., 4χρωμες,  2 όψεις με δίπλωμα στη μέση

400

2.

Αφίσες, αναπτύγματος 50Χ70 σε χαρτί illustration 115 γρ., 4χρωμες, 1 όψης

400

3.

Μουσαμάς 450γρ. για banΝer 2Χ1μέτρα, 4χρωμος, 1όψη

5

4.

Μουσαμάδες 450 γρ. για baner 2Χ1 μέτρα, 4χρωμοι, 1 όψης

50

5.

Προσκλήσεις 4 σέλιδες Α5, αναπτύγματος 20Χ28, σε χαρτί illustration 150γρ., 4χρωμες, 2όψεις, με δίπλωμα στη μέση

400

6.

Αφίσες, αναπτύγματος 50Χ70 σε χαρτί illustration 115 γρ., 4χρωμες, 1όψης

400

7.

USB 4GB με 1χρωμο τύπωμα 1όψης

250

8.

Δημιουργικό για Προσκλήσεις, Αφίσες, Μουσαμάδες

ΑΠΟΚΟΠΗ

9.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΓΙΑ POWER POINT TEMPLATE

ΑΠΟΚΟΠΗ

10.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΓΙΑ 4 NEWSLETTER

ΑΠΟΚΟΠΗ

11.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΟΣ 20,5*28,5 ΣΕ ΧΑΡΤΙ illustration 150 γρ., 4χρωμΟ,  2 όψεις με δίπλωμα στη μέση

12.

ΤΕΣΣΕΡΑ NEWSLETTER ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΟΣ Α4 ΣΕ ΧΑΡΤΙ illustration 135 γρ., 4χρωμΟ,  1 όψΗ

4*100

Το κόστος του παραδοτέου δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό  4.600€ συν ΦΠΑ, ήτοι 5.658€.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Τα φυσικά πρόσωπα να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα νομικά πρόσωπα να έχουν την έδρα τους σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 2. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (προκειμένου για άνδρες).
 3. Να μην διώκονται για κακουργήματα και να μην έχουν καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή για τα αδικήματα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών, μαστροπείας, λαθρεμπορίας και να μην τελούν δικαστική αντίληψη και απαγόρευση, οι έχοντες εμπορική ιδιότητα
 4. Να μην τελούν υπό πτώχευση ή να εκκρεμεί έκδοση απόφασης για πτώχευση και τα νομικά πρόσωπα να μην έχουν λυθεί.
 5. Για τα νομικά πρόσωπα οι παραπάνω 2 και 3 προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο και των νομίμων εκπροσώπων τους.
 6. Να έχουν εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων ευρωπαϊκών προγραμμάτων .

Όσοι επιθυμούν μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ένταξή τους στο Μητρώο Προμηθευτών του Επιμελητηρίου Κιλκίς για το έτος 2013 έως την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013 και μέχρι την 12ην ώρα πρωινή στα γραφεία του Επιμελητήριου Κιλκίς (οδός Στενημάχου 2, 61100 Κιλκίς - τηλ. 23410 24580) καταθέτοντας σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο:

 1. Αίτηση στην οποία να προσδιορίζεται επακριβώς το παραδοτέο για το οποίο εκδηλώνεται το ενδιαφέρον.
 2. Βιογραφικό σημείωμα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή company profile εάν πρόκειται περί νομικού προσώπου με βιογραφικό σημείωμα του υπεύθυνου που θα οριστεί για το παραδοτέο.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια αρχή στην οποία θα δηλώνει ότι πληρούνται οι παραπάνω αναφερόμενες 1-3 ή 1-6 προϋποθέσεις.

 

Εάν κάποιος ενδιαφερόμενος επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον και για τα δύο πακέτα προμήθειας, θα πρέπει να υποβάλει χωριστό φάκελο για κάθε ένα από αυτά.

 

Τυχόν φάκελοι που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν πριν από τις καθοριζόμενες στην παρούσα ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής ή της λήξης της, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και θα θεωρηθούν ως μη υποβεβλημένοι.

Η συνεργασία θα έχει τη μορφή σύμβασης προμήθειας ανεξαρτήτων υπηρεσιών και διάρκεια ανάλογη με τις υπηρεσίες και τη διάρκεια που θα οριστεί επακριβώς στο συμφωνητικό συνεργασίας.

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει άγονο τον διαγωνισμό αυτό, αν κατά την απόλυτη κρίση της δεν πληροί κανείς εκ των αιτούντων τις προϋποθέσεις για την επιλογή του, ως συνεργάτη του.

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί με την ευθύνη των υπηρεσιακών στελεχών του Επιμελητηρίου, σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας, στον ιστότοπο (site) του Επιμελητηρίου και στον πίνακα ανακοινώσεων του μεγάρου, που στεγάζονται τα γραφεία του επί της οδού Στενημάχου 2, Κιλκίς επί δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, και θα παραμείνει για όλο το διάστημα μέχρι και την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Επιπλέον θα αναρτηθεί και στην Διαύγεια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με, το αντικείμενο του έργου και τους λοιπούς όρους της Σύμβασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπεύθυνη του  προγράμματος κ. Μαρία Καλογερίδου τηλ. 23410 24580, fax 2341020924 email: , στο Επιμελητήριο Κιλκίς.

Για το Επιμελητήριο Κιλκίς

Ο Πρόεδρος

Τονικίδης Παύλος

Περίληψη του πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο INCLUDE

logd

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υποστήριξη υλοποίησης του έργου:“Promote Innovative Entrepreneurship through development of an aromatic & pharmaceutical plants cluster, to achieve Sustainable Development” (InCluDe)”».

Επιμελητήριο Κιλκίς, Στενημάχου 2, Τ.Κ. 61100, Τηλ.: 23410 24580, Φαξ: 23410 20924, http://www.ccikilkis.gr, E-mail:, Πληροφορίες: κα Μαρία Καλογερίδου

1. Προϋπολογισμός έργου: 51.350€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

2. Πόροι Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) κατά 75% και εθνικοί πόροι κατά 25%.

3. α. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (Έλληνας ή αλλοδαπός) ή ένωση/κοινοπραξία αυτών που ασκούν υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών. β. Τα Νομικά Πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την παροχή των υπηρεσιών. γ. Προϋπόθεση συμμετοχής η υλοποίηση τουλάχιστον δύο (2) παρόμοιας φύσης έργων την τελευταία διετία.

4. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου.

5. Διάρκεια της σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 15.07.2013.

, Email: , Πληροφορίες: κα Μαρία Καλογερίδου, 9 π.μ.-2 μ.μ. όλες τις εργάσιμες ημέρες και σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου.

7. Οι προσφορές υποβάλλονται στο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ, Στενημάχου 2, Τ.Κ. 61100, είτε ιδιοχείρως είτε με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) έως την Πέμπτη 09 Αυγούστου (09.08.2012), Ώρα: 14:00, καθώς το εμπρόθεσμο θα προσδιορίζεται από το Πρωτόκολλο Εισερχομένων του Επιμελητηρίου Κιλκίς.

8. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.08.2012 & ΩΡΑ: 12:30, Γραφεία ΕπιμελητήριοY Κιλκίς, Στενημάχου 2, Τ.Κ. 61100. Στο άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.

9. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: Η συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τη διακήρυξη.

10. Γλώσσα του διαγωνισμού: Ελληνική

11. Ημερομηνία δημοσίευσης Πρόχειρου Διαγωνισμού: 16.07.2012

12. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σ’ οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.

 

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κιλκίς

           Παύλος Τονικίδης