banner

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Περίληψη της διακήρυξης που αφορά στην «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης-αποχέτευσης έτους 2015» της ΔΕΥΑ Κιλκίς

1. Η ΔΕΥΑ Κιλκίς ανακοινώνει ότι κατόπιν της με αριθμό 137/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται πρόχειρος δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια σωλήνων ύδρευσης-αποχέτευσης έτους 2015.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 15 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς – Ξηρόβρυση.

2. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 39.560,24 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

3. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθευτούν τη διακήρυξη, από τα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς εργάσιμες ημέρες καθημερινά από 08.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.

4. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

pdf 200

Ετικέτες

Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς μετά την με αρ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31-03-2010 Υπουργική Απόφαση «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΥΠΑΣΥΔ) και τις μετέπειτα τροποποιήσεις της (ΥΑ 54242/ΕΥΘΥ2404 και ΥΑ 38411/ΕΥΘΥ1836/02-11-2011), την με αρ. Ρ2-011-2012/15-05-2013 Σύμβαση Χρηματοδότησης του έργου «Joint Actions for the protection and improvement of public health in the Cross – Border Area” μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Πρόγραμμα Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας) και του Γ. Ν. Κιλκίς, την από 13/08/2015 έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και παράτασης της Διαχειριστικής Αρχής (Managing Authority) του IPA Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013, για το έργο «Joint Actions for the protection and improvement of public health in the Cross – Border Area” με ακρωνύμιο “IPA SHIELD”, την με αρ. 22η/19-08-2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς για την έγκριση διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμού, την με αρ. 25η/24-09-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου περί επανάληψης του διαγωνισμού και σύμφωνα με τους Ν. 2286/95, Ν. 2955/02, Ν.3580/07, Ν.3801/2009 το Π.Δ. 118/07 και το Π.Δ. 60/2007

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ στα πλαίσια του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας – Π.Γ.Δ.Μ. και αναλυτικά ως κάτωθι:

1. Εξοπλισμός δικτύου φυσικού αερίου: (Κωδικός CPV 39340000-7, Διακήρυξη 32/2015), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 109.447,86€, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 19/10/2015 και ημερομηνία αποσφράγισης η 23/10/2015.

Τεύχη διακηρύξεων διατίθενται από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, Πρόγραμμα «Διαύγεια», στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.ghkilkis.gr , στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και από το Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2341351626 και fax 234151657.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΑΝΘΡΑΚΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

pdf 200

Κρατικοί διαγωνισμοί στη Βουλγαρία

Κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στην Βουλγαρία για την ενημέρωση των επιχειρήσεων – μελών. Οι σχετικές πληροφορίες για τους διαγωνισμούς βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr/bg60.
Τα μέλη μας, που ενδιαφέρονται για την προμήθεια συγκεκριμένου τεύχους προκήρυξης, θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα, ο οποίος διεξάγει το διαγωνισμό. Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και το κόστος προμήθειας του τεύχους του κάθε διαγωνισμού αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες.

pdf 200

Δήμος Παιονίας

O Δήμος Παιονίας προκηρύσσει τους παρακάτω διαγωνισμούς

α) Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές καισύμφωνα με την
Απόφαση 11389/1993(ΕΚΠΟΤΑ) του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανάδειξη προμηθευτή:
Για την προμήθεια Καυσίμων κίνησης, θέρμανσης& λιπαντικώνγια το έτος 2015και για
την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παιονίας, του Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, της Κοινωφελούς Επιχείρησης,
της Δ.Ε.Υ.Α.Π και των Σχολικών Επιτροπών Ά Βάθμιας & ΄Β Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Παιονίας.

pdf 200

β) Tη διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοιχτού Διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές
και σύμφωνα με την Απόφαση 11389/ 199 3 (ΕΚΠΟΤΑ) του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανάδειξη
προμηθευτή: Για την «Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων, χορτοκοπτικών
μηχανημάτων και μηχανημάτων έργου έτους 2015».
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 161.991,00 € συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 23%.

pdf 200

Δήμος Κιλκίς

Ο Δήμος Κιλκίς προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 120.084,90 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την «Προμήθεια κινητής ιατρικής-οδοντιατρικής μονάδας και συνοδού εξοπλισμού Αρ. Μελ. Π 26/2014».
Ο κωδικός χρηματοδότησης του έργου είναι : 2010ΣΕ08280000-Ο.Π.Σ.Α.Α.:950010 της Σ.Α.Ε082/8 για την “Προμήθεια κινητής ιατρικής-οδοντιατρικής μονάδας και συνοδού εξοπλισμού”, στον οποίο έχουν εγγραφεί οι πιστώσεις του Άξονα 4 του ΠΑΑ στο Π.Δ.Ε. του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» και τη δράση L321-2.
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια μιας κινητής ιατρικής – οδοντιατρικής μονάδας μετά του απαραίτητου συνοδευτικού ιατρικού της εξοπλισμού.
Η προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου που θα συμμετέχει , με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει το σύνολο όλων των ειδών της μελέτης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού που ορίστηκε με την υπ΄αριθ.18/2-2-2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr 30/09/2015
Ημέρα Τετάρτη
και ώρα 15.00 μ.μ 30/09/2015
Ημέρα Τετάρτη
και ώρα 15.00 μ.μ 30/10/2015
Ημέρα Παρασκευή
και ώρα 15.00 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 06-11-2015 και ώρα:10:00 π.μ , μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας αρχής.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών ή κοινοπραξίες φυσικών προσώπων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής .
Για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) πρέπει να διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδιακτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημέρα υπογραφής της έως την ημερομηνία λήξης του έργου. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Η παρούσα διακήρυξη, θα διατίθεται στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Κιλκίς στην διεύθυνση Γ.Καπέτα 17, 61100, Κιλκίς,1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο Δέσποινα Κοσμίδου και στα τηλέφωνα 2341 3 52155, 157, 158, 159, 156 και fax:2341352152 ή ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου Κιλκίς www.e-kilkis.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν με την προσφορά τους τραπεζική εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθυνόμενη προς το Δήμο Κιλκίς με ισχύ τουλάχιστον πέντε (5) μηνών από την αναφερόμενη προθεσμία παραλαβής προσφορών για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας των υπό προμήθεια ειδών, χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 1.952,60 ευρώ.
Διάρκεια ισχύος προσφορών: τέσσερις (4) μήνες

Η Αντιδήμαρχος

Ελένη Αναστασιάδου

pdf 200

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Η Πολεμική Αεροπορία προκηρύσσει τους παρακάτω διαγωνισμούς:
• Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια ¨Τριών (03) πλήρων σετ (συνολικά 9 τεμάχια) υλικού BLADE (P/N 6903A-10 ή 6903A-10S ή 6901S-10) για κάλυψη απαιτήσεων των εντεταγμένων στην ΕΑΒ ΑΕ ελίκων Α/Φ CL-215¨.
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 320.000,00 €
Έναρξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 26/10/2015 Ώρα 07:00 πμ
Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 02/11/2015 Ώρα 15:00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 09/11/2015 Ώρα 11:00 πμ

• Αντικείμενο Διαγωνισμού : Ανάδειξη συνεργείου ¨Καθαρισμού χώρων – υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ, Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) και Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΑΥΕ)¨.
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 8.881.019, 97 € για μία τετραετία
Έναρξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 21/10/2015 Ώρα 07:00 πμ
Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 30/10/2015 Ώρα 15:00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 06/11/2015 Ώρα 12:00 πμ

• Αντικείμενο Διαγωνισμού : Εκμετάλλευση του οπωροπωλείου ΣΕΠΑ, για την πώληση νωπών οπωροκηπευτικών στους πελάτες του πρατηρίου και για τον ανεφοδιασμό διαφόρων μονάδων της ΠΑ, με μέριμνα (μέσα και έξοδα) του προμηθευτή.
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 779.700,00 € για μία τριετία
Έναρξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 23/10/2015 Ώρα 07:00 πμ
Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 30/10/2015 Ώρα 15:00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 06/11/2015 Ώρα 11:00 πμ

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική Δ/νση: www.haf.gr και στο τηλέφωνο:
210 8705015 / 8705013.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Η Πολεμική Αεροπορία προκηρύσσει τους παρακάτω διαγωνισμούς:

• Αντικείμενο Διαγωνισμού: ¨Προμήθεια κατεψυγμένου βοδινού κρέατος προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας οπλιτών της 124 ΠΒΕ¨.
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 113.000,00 € για μία διετία
Έναρξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 22/10/2015 Ώρα 07:00 πμ
Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 29/10/2015 Ώρα 15:00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 05/11/2015 Ώρα 11:00 πμ

• Αντικείμενο Διαγωνισμού : Προμήθεια ¨Ημιφορτηγών οχημάτων διπλής καμπίνας (4Χ4) τύπου Pick Up, με ωφέλιμο φορτίο έως ένα τόνο¨.
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη:
Έναρξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 05/10/2015 Ώρα 07:00 πμ
Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 12/10/2015 Ώρα 15:00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 19/10/2015 Ώρα 12:00 πμ

• Αντικείμενο Διαγωνισμού : Ανάδειξη εργολάβου ¨Παροχής υπηρεσιών φορτοεκφορτώσεων υλικών της ΠΑ¨.
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 580.560,00 € για μία τετραετία
Έναρξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 27/10/2015 Ώρα 07:00 πμ
Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 03/11/2015 Ώρα 15:00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 10/11/2015 Ώρα 11:00 πμ

• Αντικείμενο Διαγωνισμού : Ανάδειξη αναδόχου ¨Επιχείρησης ναυαγιαίρεσης τμήματος αφους F – 16 D S/N 614 από θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και από βάθος 1.000 m περίπου¨.
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 900.000,00 €
Έναρξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 02/11/2015 Ώρα 07:00 πμ
Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 09/11/2015 Ώρα 15:00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 16/11/2015 Ώρα 11:00 πμ

• Αντικείμενο Διαγωνισμού : Προμήθεια ¨Υλικού CAD/PAD με NSN 1377-01-561-6371, P/N 1810-033-01, HOIST GUILLOTINE του Ε/Π ΑΒ-205¨.
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 200.000,00 €
Έναρξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 20/10/2015 Ώρα 07:00 πμ
Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 27/10/2015 Ώρα 15:00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 04/11/2015 Ώρα 11:00 πμ

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική Δ/νση: www.haf.gr και στο τηλέφωνο:
210 8705015 / 8705013.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Η Πολεμική Αεροπορία προκηρύσσει τους παρακάτω διαγωνισμούς:

  • Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια ¨Αεροπορικού Καυσίμου AVGAS 100 LL για τη νήσο Κέρκυρα¨.

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη:              177.000,00 € για μία τετραετία

Έναρξη προθεσμίας υποβολής προσφορών:    01/10/2015 Ώρα 07:00 πμ

          Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών:08/10/2015   Ώρα 15:00 μμ

         Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:          15/10/2015 Ώρα 12:00 πμ

  • Αντικείμενο Διαγωνισμού : Ανάδειξη Αναδόχου ¨Περιοδικής Επιθεώρησης Αφους VIPGV (GULFSTREAM V) S/N 678 ετών 2015-2018¨.

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη:              3.400.000,00 € για μία τετραετία

Έναρξη προθεσμίας υποβολής προσφορών:    13/10/2015 Ώρα 07:00 πμ

          Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών:21/10/2015   Ώρα 15:00 μμ

         Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:          29/10/2015 Ώρα 11:00 πμ

  • Αντικείμενο Διαγωνισμού : Ανάδειξη εργολάβου ¨Πλύσης ακάθαρτου ιματισμού του 251 ΓΝΑ¨.

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη:             

Έναρξη προθεσμίας υποβολής προσφορών:    15/09/2015 Ώρα 07:00 πμ

          Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών:22/09/2015   Ώρα 15:00 μμ

         Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:          29/09/2015 Ώρα 11:00 πμ

  • Αντικείμενο Διαγωνισμού : Προμήθεια ¨Υλικού BLADE,       για την κάλυψη απαιτήσεων FARM OUT των ενταγμένων Α/Κ του Α/Φ CL-415στην ΕΑΒ ΑΕ, ενόψει της πυροσβεστικής περιόδου 2015¨.

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη:              140.000,00 €

Έναρξη προθεσμίας υποβολής προσφορών:    05/10/2015 Ώρα 07:00 πμ

          Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών:12/10/2015   Ώρα 15:00 μμ

         Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:          19/10/2015 Ώρα 11:00 πμ

      

   Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική Δ/νση: www.haf.gr και στο τηλέφωνο:

210 8705015 / 8705013.

ΠΕΣΥΔΑΠ

Ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την παροχή κτηνιατρικών και λοιπών υπηρεσιών στον ΠΕΣΥΔΑΠ ύψους 381.925,67 ευρώ πλέον ΦΠΑ για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

pdf 200

ΝΠΔΔ ''Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Κιλκίς''

Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ''Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και   Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Κιλκίς'' διακηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό    Διαγωνισμό με   σφραγισμένες προσφορές     για την «  Προμήθεια λοιπού Εξοπλισμού ( προμήθεια υλικών πυρόσβεσης για τις ανάγκες του νπδδ) »  συνολικού προϋπολογισμού 31.034,44€ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (αρ. Μελ. Π16/2015). Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη  24-9-2015 και ώρα. 10:00 π.μ.

pdf 200