banner

Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Κιλκίς, μέσω πάγιου κατ' αποκοπή χορηγήματος για το έτος 2018
ΣΧΕΤ.: H αριθμ.351/19-12-2017 (ΑΔΑ:ΩΜΘΙ7ΛΛ-ΘΕΦ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ και η με αριθμ.2409/28-11-2017 (ΑΔΑ:6Ζ1Σ7ΛΛ-ΣΔΘ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ.

1. Έχοντας υπόψη τις ανωτέρω σχετικές Αποφάσεις, η Υποδ/νση Τεχνικών Έργων προτίθεται να αναθέσει το έργο της καθαριότητας της Υπηρεσίας μέσω πάγιου κατ' αποκοπή χορηγήματος προϋπολογισμού 330,00 € μηνιαίως σύμφωνα με τις οριζόμενες στο συνημμένο πίνακα προδιαγραφές. Για την εν λόγω δαπάνη έχει εκδοθεί η αριθμ.πρωτ.οικ.1464/23/02-01-2018 Ανάληψη Υποχρέωσης με Α/Α 279 και αριθμό καταχώρησης 221 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού (Π.Κ.Μ.), που βαρύνει τον κωδικό 03.721.1232.01, ΑΔΑ:7ΣΡ27ΛΛ-2Υ6, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.2409/28-11-2017, ΑΔΑ:6Ζ1Σ7ΛΛ-ΣΔΘ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους στην Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς το αργότερο μέχρι τις 24 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.
3. Κριτήριο επιλογής αναδόχου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή
4. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι παροχής υπηρεσιών καθαρισμού θα πρέπει να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 68 του Ν.3863/2010, τα εξής στοιχεία:
i. Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
ii. Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
iii. Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
iv. Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων.
v. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
vi. Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι παροχής υπηρεσιών καθαρισμού θα πρέπει να υπολογίζουν στην προσφορά τους εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.
Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.

5. Επιπλέον, εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων στις απαιτήσεις καθαριότητας που τίθενται στην ενότητα Α.1 του συνημμένου πίνακα (εργασίες καθαρισμού, συχνότητα καθαρισμού κ.λπ.) στις οποίες εάν δεν ανταποκρίνεται ο ανάδοχος, δε θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση του έργου και η σύμβαση θα λύεται
6. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιθεωρήσουν τους χώρους πριν από την κατάθεση προσφοράς και γίνονται δεκτοί μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία, προσκομίζοντας σχετικά έγγραφα εκπροσώπησης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ Τ.Ε. ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, όροφος ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΩΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Υποδ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Κιλκίς

Α.Παπανδρέου 3, τ.κ. 611 00 Τρεις (3) φορές Ένα (1) Τρεις (3) ώρες ανά επίσκεψη

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Α.1 Απαιτήσεις καθαριότητας
-Απαιτείται καθαριότητα τρεις (3) φορές την εβδομάδα από τρεις (3) ώρες κάθε φορά, σε ημέρες οι οποίες δε θα πρέπει να είναι συνεχόμενες και θα προσδιοριστούν κατόπιν συνεννόησης με τον ανόδοχο του έργου, στους χώρους των γραφείων και στις τουαλέτες ως εξής:
Καθαριότητα των γραφείων
α)Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων με τα κατάλληλα υλικά και εξοπλισμό
β)Αποκομιδή απορριμάτων από τους κάδους και αλλαγή σάκων απορριμάτων στα καλάθια
Καθαριότητα στις τουαλέτες
α)Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων με τα κατάλληλα υλικά και εξοπλισμό
β)Αποκομιδή απορριμάτων από τους κάδους και αλλαγή σάκων απορριμάτων στα καλάθια
γ)Καθάρισμα νιπτήρων με τα κατάλληλα καθαριστικά-απολυμαντικά
δ)Σχολαστικό καθάρισμα λεκανών τουαλέτας με τα κατάλληλα καθαριστικά/απολυμαντικά
ε) Επανατοποθέτηση χαρτιού τουαλέτας και υγρού σαπουνιού
-Επιπλέον απαιτείται καθαριότητα στους χώρους των αρχείων δύο (2) φορές μηνιαίως καθώς και των παραθύρων (υαλοπινάκων) δύο (2) φορές μηνιαίως τουλάχιστον
-Γενικός καθαρισμός όλου του χώρου μία (1) μία φορά μηνιαίως (πρίζες, καλοριφέρ, κλιματιστικά, κουφώματα και όπου απαιτείται)
Α.2 Λοιποί όροι καθαριότητας
α)Η καθαριότητα θα πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα ή στην έναρξη ή προς το τέλος του ωραρίου (07:00-17:00)
β)Σε περίπτωση αργίας η καθαριότητα θα πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα
γ)Όλα τα έξοδα της καθαριότητας (υλικά καθαριότητας, απορρυπαντικά, σφουγγάρια κτλπ) θα βαρύνουν το συνεργείο καθαρισμού, πλην του χαρτιού υγείας και του κρεμοσάπουνου
δ)Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δώσει το συνεργείο σε ό,τι αφορά τα απαραίτητα υλικά απολύμανσης των χώρων υγιεινής. Τα υλικά καθαριότητας που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος θα φέρουν αναγραμμένο τον αριθμό καταχώρησής τους στο Γενικό Χημείο του Κράτους και θα πρέπει να είναι φιλικά στο περιβάλλον
ε)Κάθε τυχόν πρόβλημα που προκύψει στους ανωτέρω χώρους (διαρροή, βλάβες στις εγκαταστάσεις κτλπ) θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στον Προϊστάμενο της Δ/νσης
στ)Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης είναι αρμόδιος να υποδείξει οποιαδήποτε συμπληρωματική ανάγκη καθαριότητας προκύψει εφόσον κρίνεται απαραίτητο και το σχετικό δικαίωμα δεν ασκείται καταχρηστικά

Β. ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
-Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία (καταβολή των νομίμων αποδοχών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τήρηση του νόμιμου ωραρίου κτλπ)
-Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα νόμιμα μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου έναντι του προσωπικού του για το οποίο φέρει αποκλειστικά την ευθύνη
-Επίσης υποχρεούται να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο για κάθε τρίτο
-Το σύνολο του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο θα είναι Έλληνες πολίτες ή νομίμως εργαζόμενοι στην Ελλάδα αλλοδαποί, οι οποίοι θα ασφαλίζονται με βάση τις κείμενες εργατικές διατάξεις. Προς τούτο θα πρέπει ο ανάδοχος όταν του ζητηθεί να προσκομίσει στον εργοδότη φωτοτυπίες των δηλώσεων-αναγγελιών στο ΙΚΑ των εργαζομένων ή των αδειών παραμονής και εργασίας των αλλοδαπών
Γ.ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

-Η προσφορά του υποψηφίου θα πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Οικονομική προσφορά με το συνολικό ποσό σε ευρώ για κάθε μήνα εργασιών (χωρίς και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο υποψήφιος το έργο
Η χρήση του εξοπλισμού καθώς και τα απαραίτητα υλικά καθαριότητας, φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του. Εφόσον το καθαρό ποσό (χωρίς ΦΠΑ) του παραστατικού είναι άνω των 150€ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 8%
2. Περιγραφή αναλυτική των μηχανικών μέσων (υλικοτεχνικού εξοπλισμού) που θα χρησιμοποιηθούν
3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του Υποψηφίου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του
4. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 όπου θα δηλώνεται ότι δεν τελεί υπό πτώχευση και προσκόμιση στη συνέχεια του σχετικού πιστοποιητικού
5. Όλα τα στοιχεία του άρθρου 68 του Ν.3863/2010, ήτοι:

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υπολογίζουν στην προσφορά τους εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.

Δ.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Μετά την παραλαβή του νόμιμου παραστατικού στο τέλος κάθε μήνα και αφού βεβαιωθεί η εκτέλεση του έργου της καθαριότητας από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης, η πληρωμή από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης είναι σκόπιμο να γίνεται με καταβολή του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του αναδόχου του έργου της καθαριότητας.
Η ανωτέρω πληρωμή γίνεται, αφού πραγματοποιηθεί η απαραίτητη διοικητική διαδικασία από το Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την ενταλματοποίηση της εν λόγω δαπάνης με την έκδοση του αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος από την ΠΚΜ
Ε.ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του, σε περίπτωση κατάργησης της Υπηρεσίας ή υπαγωγής της σε άλλο φορέα εκτός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ή σε περίπτωση μεταφοράς/μεταστέγασης της Υπηρεσίας (Δ/νσης ή Τμημάτων της Δ/νσης σε νέες ταχυδρομικές διευθύνσεις) ή εφόσον προκύψει ανάδοχος μέσω ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη παροχής υπηρεσιών του αναδόχου.

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Για την:  Επισκευή πομώνας οικισμού Σεβαστού και πομώνας ( στο όριο) πόλης Κιλκίς

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι  όπως μας αποστείλουν  συμπληρωμένο το  έντυπο οικονομικής προσφοράς.   Η  οικονομική προσφορά θα  κατατεθεί μέχρι την Παρασκευή  26 Ιανουαρίου 2018  και ώρα 13:00  στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα αναγράφει εξωτερικά τα στοιχεία της επιχείρησης σας, και τον τίτλο

« Οικονομική προσφορά για την επισκευή πομώνας οικισμού  Σεβαστού και πομώνας (στο όριο) πόλης Κιλκίς »

Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα 13:15.  Όσοι επιθυμούν μπορούν να είναι παρόντες.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό:

Αρμόδιος για διευκρινήσεις και πληροφορίες είναι ο κ. Κορκοτίδης Κωνσταντίνος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23410 29330 (τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΥΑ Κιλκίς).

Ώρες επικοινωνίας 8:00 – 14:30

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Προμήθεια αγαθών "Εξοπλισμός Μηχανημάτων για την υλοποίηση του προγράμματος Co-Create"

pdf 200

pdf 200

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ 2018»

Σας ανακοινώνουμε ότι η ΔΕΥΑ Κιλκίς θα διενεργήσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την υπηρεσία με τίτλο: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων ΔΕΥΑ Κιλκίς ΕΤΟΥΣ 2018»
Η υπηρεσία αφορά την ασφάλιση επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της ΔΕΥΑ Κιλκίς για ένα ολόκληρο έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και για ένα ολόκληρο χρόνο).
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που το αντικείμενο εργασιών τους είναι συναφές με την παραπάνω υπηρεσία να υποβάλουν προσφορές εντός πέντε ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας δηλαδή έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 12:00
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη συνολική προσφορά.
Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει το φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και τον φάκελο οικονομικής προσφοράς
Ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής θα περιέχει:
1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το αντικείμενο δραστηριότητας τους.
2. αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας που η ισχύς του δεν θα έχει λήξει έως την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς
3. αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, που η ισχύς του δεν θα έχει λήξει έως την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς.
4. Στην περίπτωση που ο προσφέρων είναι ασφαλιστικός πράκτορας, θα υποβάλει Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην ο οποία θα δηλώνει ότι στην περίπτωση πτώχευσης της ασφαλιστικής εταιρείας που εκπροσωπεί , θα αναλάβει με δική του δαπάνη, την ασφάλιση όλων των οχημάτων του διαγωνισμού σε άλλη εταιρεία χωρίς την οικονομική χρέωση της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα περιέχει :
1. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, το οποίο θα φέρει την υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντος.
Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα βρίσκονται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που θα αναγράφει τον τίτλο « Προσφορά για ασφάλιση οχημάτων ΔΕΥΑΚ έτους 2018», και την σφραγίδα του διαγωνιζόμενου.
Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:
• Κατάθεση προσφοράς στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1ο ΧΛΜ Κιλκίς – Ξηρόβρυσης (Ο φάκελος προσφοράς θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο).
Η κατάθεση του φακέλου προσφοράς μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier). Το άνοιγμα των φακέλων οικονομικών προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα (δηλαδή την ημέρα λήξης κατάθεσης των προσφορών) και ώρα 12:15. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρευρίσκονται στο άνοιγμα των φακέλων οικονομικών προσφορών.
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση
1. Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας για όλα τα οχήματα του πίνακα οχημάτων της ΔΕΥΑΚ, ανέρχεται στο ποσό των 4730,00 €, και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
2. Η παραπάνω δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό τους έτους 2017 με κωδικό 62.05 (ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ).
3. Δεκτές γίνονται προσφορές που καλύπτουν την ασφάλιση όλων των οχημάτων του παρακάτω πίνακα.
Πίνακας Οχημάτων Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς
Α/Α ΜΑΡΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΙΜΟΙ ΙΠΠΟΙ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ Α (ΜΗΧΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ)
1 JCB 4CX ME 60998 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 10/5/2001 ( Πραγματική) 69
2 JCB 4CX ME 40592 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 14/1/1999 (Πραγματική) 91
3 JCB 1CX ME 40591 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 14/1/1999 (Πραγματική) 41
4 MERCEDES ME 80671 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ 26/10/2004 (Πραγματική) 408
ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ Β (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ)
5 FIAT SCUDO KIB 9104 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ 2/2/2001 13
6 FIAT SCUDO KIE7427 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ 11/1/2005 13
7 FIAT DOBLO KIE 3597 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ 13/5/2003 13
8 FIAT DOBLO KIE 3596 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ 13/5/2003 13
9 TOYOTA 4X2 KHY 5930 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ 14/6/2000 17
10 TOYOTA 4X4 KHY 5949 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ 8/5/2000 17
11 TOYOTA 4X2 KIE 4896 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ 26/9/2003 17
12 IVECO NHZ 5154 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ 4/2/2006 20
13 MITSUBISHI 4X4 KIZ 7347 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ 12/6/2009 17
14 TOYOTA HILUX KIH 2627 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ 15/7/2014 17
15 TOYOTA HILUX ΚΙΗ 4960 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ 24/3/2017 17
ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ (ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΑΥΤΟΦΟΡΤΏΣΕΩΣ)
16 MERCEDES KIZ 9061 ΦΟΡΤΗΓΟ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟ 20/10/2010 72
17 MERCEDES KIE 1926 ΦΟΡΤΗΓΟ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟ 29/1/2002 36
ΟΧΗΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ )
18 MERCEDES ΚΙΖ2864 ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 23/1/2007 88

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Οι ελάχιστες ασφαλιστικές καλύψεις για τα οχήματα της ομάδας Α (Μηχανήματα Έργου) είναι:
1. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Σ.Β. ΑΝΑ ΘΥΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000
2. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υ.Ζ. ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000
3. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
4. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Οι ελάχιστες ασφαλιστικές καλύψεις για τα οχήματα της ομάδας Β (Επαγγελματικά οχήματα) είναι:
1. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Σ.Β. ΑΝΑ ΘΥΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000
2. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υ.Ζ. ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000
3. ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ
4. ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

Οι ελάχιστες ασφαλιστικές καλύψεις για τα οχήματα της ομάδας Γ (Φορτηγά ανατρεπόμενα με γερανό αυτοφορτώσεως) είναι:
1. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Σ.Β. ΑΝΑ ΘΥΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000
2. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υ.Ζ. ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000
3. ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
4. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ
5. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
6. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Οι ελάχιστες ασφαλιστικές καλύψεις για το όχημα της ομάδας Δ (Φορτηγό τριαξονικό ανατρεπόμενο) είναι:
1. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Σ.Β. ΑΝΑ ΘΥΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000
2. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υ.Ζ. ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000
3. ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
4. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ

Ο Συντάξας

Κορκοτίδης Κων/νος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Καλούνται να υποβάλλουν  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  » σύμφωνα  με τον προϋπολογισμό, τις τεχνικές προδιαγραφές και το έντυπο οικονομικής προσφοράς  έως τις 8 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. επιχειρήσεις  που είναι εγγεγραμμένες στο Οικονομικό Επιμελητήριο του οικείου επιμελητηρίου συναφών ειδών.

Παρακαλούμε αφού λάβετε υπόψη τους όρους της πρόσκλησης να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Προσφέρεται ελεύθερη , άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα αρχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

 

 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΕΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
 4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σφραγισμένη σε χωριστό φάκελο)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Αρμόδιος για διευκρινήσεις και πληροφορίες είναι η Κασκαμανίδου Ουρανία .

Τηλέφωνα επικοινωνίας :2341029330 (τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΥΑ Κιλκίς).

Ώρες επικοινωνίας:8:00-14:00

Δεκτές γίνονται  οι προσφορές οι οποίες έχουν πρωτοκολληθεί  έως την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330         ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]deyak.gr        Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.035,05 € (πλέον ΦΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ   : Ίδιοι Πόροι Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ        

Κ.Α.: 64.08.02

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΝΗΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 Απολυμαντικό χεριών με ήπιες αντισηπτικές ιδιότητες  (χωρίς ξέπλυμα) gel ΛΙΤΡΟ 10 5,50 €  55,00 €
2 Βαμβάκι ΚΙΛΟ 5 4,50 €  22,50 €
3 Βιδωτή κεφαλή επαγγελματικής σφουγγαρίστρας (ράφτης) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,30 €   23,00 €
4 Γάντια νιτριλίου XL συσκευασία 100 τεμαχίων ΤΕΜΑΧΙΟ 30 5,00 € 150,00 €
5 Γάντια μιας χρήσης συσκευασία 100 τεμαχίων ΤΕΜΑΧΙΟ 30 2,80 € 84,00 €
6 Γάντια γενικής χρήσης (ζεύγος) ΤΕΜΑΧΙΟ 50  0,06 €   3,00 €
7 Διαλυτικό αλάτων ΛΙΤΡΟ 20  2,00 € 40,00 €
8 Εντομοκτόνο υποαλλεργικό άοσμο 300ML ΤΕΜΑΧΙΟ 20  1,50 € 30,00 €
9 Κατσαριδοκτόνο υποαλλεργικό άοσμο 300ml ΤΕΜΑΧΙΟ 20  2,50 € 50,00 €
10 Καρότσι επαγγελματικό μονό 20lit ΤΕΜΑΧΙΟ 2 26,00 € 52,00 €
11 Καρότσι επαγγελματικό διπλό 50lit ΤΕΜΑΧΙΟ 1 85,00 € 85,00 €
12 Κάδος (βαρέλι)70-80 λίτρα Νο315 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 10,00 € 30,00 €
13 Κοντάρια χρωμίου- χονδρή κεφαλή ΤΕΜΑΧΙΟ 10  1,00 € 10,00 €
14 Κοντάρια χρωμίου-ιταλικό πάσο ΤΕΜΑΧΙΟ 10  0,85 €    8,50 €
15 Κοντάρια για επαγγελματική μάπα ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,50 € 25,00 €
16 Κοντάρι πτυσσόμενο 4 μέτρα ΤΕΜΑΧΙΟ 3 15,00 € 45,00 €
17 Κουβάς απλής σφουγγαρίστρας Νο300 ΣΕΤ ΤΕΜΑΧΙΟ 5  3,00 € 15,00 €
18 Κρεμοσάπουνο ΛΙΤΡΟ 50  1,00 € 50,00 €
19 Μάπα  πράσινη 400γραμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 5  2,45 € 12,25 €
20 Μποτιλάκια (βουτανίου- προπανίου )190gr ΤΕΜΑΧΙΟ 50  0,75 € 37,50 €
21 Ξεσκονόπανο με κοντάρι 45cm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 12,00 € 60,00 €
22 Οινόπνευμα μπλε 350γραμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 40 0,70 € 28,00 €
23 Παπί τουαλέτας 750ml ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,90 € 45,00 €
24 Πρέσα σφουγγαρίσματος για επαγγελματικό καρότσι ΤΕΜΑΧΙΟ 5 36,00 € 180,00 €
25 Ρολό απορροφητική πετσέτα καθαρισμού 14 μ. ΤΕΜΑΧΙΟ 5 8,00 € 40,00 €
26 Σακούλες  απορριμμάτων-διάφορες διαστάσεις ΚΙΛΟ 200 1,30 € 260,00 €
27 Σακούλα με κορδόνι 52Χ75 εκ. Περίπου, 10τεμ. / ρολό ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 0,55 € 110,00 €
28 Σακούλες μικρές απορριμμάτων (γραφείου) συσκευασία 20 τεμαχίων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 0,35 €    35,00 €
29 σακούλες 1,00Χ1,70εκ.για βιολογικό ΚΙΛΟ 300 1,35 €   405,00 €
30 Σκούπα-ελληνικό πάσο ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,45 €       7,25 €
31 Σφουγγάρια κουζίνας 15×10 περίπου ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,19 €       3,80 €
32 Σφουγγαρίστρα απλή  – οικιακή 250γραμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,25 €      25,00 €
33 Υγρό καθαριστικό πατώματος ΛΙΤΡΟ 50 1,70 €      85,00 €
34 Υγρό καθαριστικό τζαμιών ΛΙΤΡΟ 50 3,33 €    166,50 €
35 Υγρό πιάτων τύπου balsam ΛΙΤΡΟ 50 2,59 €    129,50 €
36 Φαράσι ορθοπεδικό ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,90 €     19,00 €
37 Χαρτί Κουζίνας 1kgr ΚΙΛΟ 150 2,10 €    315,00 €
38 Χαρτί Υγείας τεμ. 180γραμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 450 0,45 €    202,50 €
39 Χαρτοπετσέτες  400 φύλλων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 1,25 €      18,75 €
40 Χλωρίνη παχύρευστη-λευκαντική-απολυμαντική ΛΙΤΡΟ 60 1,20 € 72,00 €
        ΣΥΝΟΛΟ 3.035,05 €
        Φ.Π.Α24% 728,41 €
        ΣΥΝΟΛΟ 3.763,46 €

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Κασκαμανίδου Ουρανία

Οικονομολόγος

 

Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ

Ο Προϊστάμενος Οικ.& Διοικ. Υπηρεσίας

της  ΔΕΥΑ Κιλκίς

Κυριαζίδης Μιχαήλ

Οικονομολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330         ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]deyak.gr        Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.035,05 € (πλέον ΦΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ   : Ίδιοι Πόροι Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ        

Κ.Α.: 64.08.02

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τα υπό προμήθεια απορρυπαντικά – καθαριστικά πρέπει να συνοδεύονται:

α. Πιστοποιητικό καταχώρησης από το Γ.Χ.Κ.

β. Πιστοποιητικό έγκρισης από τον ΕΟΦ

Όλα τα  καθαριστικά – απορρυπαντικά θα συνοδεύονται με τα Δελτία δεδομένων ασφαλείας (msds) και τα τεχνικά φυλλάδια

γ. Να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία παραγωγής

δ. Να είναι σε σφραγισμένη συσκευασία, στην οποία θα αναγράφονται τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία δεδομένα (εταιρία παραγωγής - εμπορίας,  σύνθεση, ημερομηνία λήξης, πιστοποιήσεις κλπ).

 

1.ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΞΕΠΛΥΜΑ )GEL

Βασισμένο σε µίγµα ισοπροπυλικής αλκοόλης και n-προπανόλης, πολυµερών πηκτικών ουσιών και υγροσκοπικών ουσιών. Το προϊόν θα περιέχει πηκτικές ουσίες οι οποίες αυξάνουν το ιξώδες του, µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται μεγαλύτερος χρόνος επαφής προϊόντος-δέρµατος και κατά συνέπεια καλύτερη απόδοση.

2.ΒΑΜΒΑΚΙ

Βαμβάκι φαρμακευτικό, λευκό, υδρόφιλο, άριστης ποιότητας, απορροφητικό. Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις και προδιαγραφές της Ελληνικής Φαρμακοποιίας .Είναι κατάλληλο για Νοσοκομειακή και κλινική χρήση. Η συσκευασία είναι ατομική, ενός (1) κιλού, εντός στεγανού περιβλήματος που προστατεύει το περιεχόμενο από υγρασία και σκόνη.

3.ΒΙΔΩΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ

Ανταλλακτικό πλαστικό κεφαλής για επαγγελματική  σφουγγαρίστρα. Να είναι από ανθεκτικό υλικό κατά προτίμηση  PVC η PE . Το  κούμπωμα της κεφαλής να είναι  δυνατό  και εργονομικό .

4.ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ XLΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

Πεδίο χρήσης : Για αντιμετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών. Χαρακτηριστικά : Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή από νιτρίλιο. Είναι µίας χρήσης και δεν έχουν σηµασία οι µηχανικές αντοχές. Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 ή 200 τεµάχια. Πρότυπα : ΕΝ 374. Σήµανση : • CE. • Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. • Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς

5.ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

Γάντια πλαστικά από ειδικό τύπου latex υλικό, μίας χρήσης μεγάλης αντοχής, κατάλληλο για προφύλαξη της υγιεινής και ασφάλειας του χρήστη τους. Σε συσκευασία: Πακέτο χάρτινο 100 ζεύγη μεγέθους S, M,L

6.ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΖΕΥΓΟΣ)

Γάντια πλαστικά από ειδικού τύπου νάιλον υλικό, μίας χρήσης μεγάλης αντοχής, κατάλληλο για προφύλαξη της υγιεινής και ασφάλειας του χρήστη τους. Σε συσκευασία:Πακέτοχάρτινο100ζεύγημεγέθους S, M,L.

7.ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ

Να είναι όξινο διάλυμα για την απομάκρυνση της επίμονης βρωμιάς, όπως: άλατα, υπολείμματα σαπουνιού από βρύσες, ντους, πλακάκια, αρμούς και είδη υγιεινής. Συσκευασία1000ml.

8.ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΑΟΣΜΟ 300ML

Να είναι άοσμο, κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο, σε εύχρηστη συσκευασία, η οποία να πληροί τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Απαραίτητη η αναγραφή επί της φιάλης οι οδηγίες χρήσης και ασφάλειας. Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας.Σεσυσκευασία300ml.

9.ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΑΟΣΜΟ 300ML

Να είναι άοσμο, κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο, σε εύχρηστη συσκευασία, η οποία να πληροί τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Απαραίτητη η αναγραφή επί της φιάλης οι οδηγίες χρήσης και ασφάλειας. Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας.Σεσυσκευασία300ml.

10.ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΟ 20LIT.

Αποτελείται από την πλαστική βάση και τις 4 περιστρεφόμενες ρόδες 8εκ.Στοκαρότσι περιλαμβάνεται και προσαρμόζεται κουβάς 20LIT (λίτρων), πρέσα και τα ανταλλακτικά σφουγγαρίσματος.

11.ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟ 50LIT.

Αποτελείται από την πλαστική βάση και τις 4 περιστρεφόμενες ρόδες 8εκ.Στοκαρότσι περιλαμβάνεται και προσαρμόζεται δυο κουβάδες  50LIT (λίτρων), πρέσα και τα ανταλλακτικά σφουγγαρίσματος.

12.ΚΑΔΟΣ (ΒΑΡΕΛΙ )70-80 ΛΙΤΡΑ Νο 315

Ο κάδος απορριμμάτων να είναι από πλαστικό με καπάκι παλινδρομικό , να έχει χωρητικότητα 80 LΙΤ και μεγάλη αντοχή. Η διάσταση του να είναι περίπου 56Χ78 cm .

13 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΧΡΩΜΙΟΥ-ΧΟΝΔΡΗ ΚΕΦΑΛΗ

Κοντάρι απλό μεταλλικό130CM- Κοντάρι χρωμίου ύψους 130εκ.,ανθεκτικόγιανααντέχεικαι σε

επαγγελματικές εργασίες.

14.ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΧΡΩΜΙΟΥ –ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΑΣΟ

Κοντάρι απλό μεταλλικό130CM- Κοντάρι χρωμίου ύψους 130εκ.,ανθεκτικόγιανααντέχεικαι σε

επαγγελματικές εργασίες.

15.ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΠΑ

Κοντάρι από αλουμίνιο ύψους περίπου 1,30cm,ανθεκτικό για να αντέχει σε

επαγγελματικές εργασίες.

16.ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 4 ΜΕΤΡΑ

Κοντάρι πτυσσόμενο από αλουμίνιο με μήκους  κάθε τμήμα του περίπου 2μετρα  τελικό άνοιγμα τα 4 μέτρα  , να είναι ανθεκτικό για να αντέχει σε επαγγελματικές εργασίες.

17.ΚΟΥΒΑΣ ΑΠΛΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ Νο300 ΣΕΤ

Κουβάς πλαστικός απλός, με  στίφτη απλό συνοδευόμενος με  κοντάρι  και σφουγγαρίστρα με μικροϊνες.

18.ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ

Υγρό σαπούνι ,κατάλληλο για πλύσιμο χεριών. Θα πρέπει να είναι παχύρρευστο, ουδέτερου ΡH 6-7, περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. Τα δε συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα. Σε πλαστική φιάλη των 4λίτρων.

19.ΜΑΠΑ ΠΡΑΣΙΝΗ 400γραμ.

Ανταλλακτικό, που προσαρμόζεται σε ειδική κεφαλή επαγγελματικής σφουγγαρίστρας, μεγάλης αντοχής και απορροφητικότητας. Με κορδόνια, ραφτή,400gr.

20.ΜΠΟΛΑΚΙΑ (ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ-ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ )190gr

Φιαλίδιουγραερίου190gr.Ναπληρεί τις προδιαγραφές που είναι σύμφωνες με τις διατάξεις οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 90/396καιναείναι πιστοποιημένο από τον αρμόδιο φορέα.

21. ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 45cm

Κοντάρι αλουμινίου μαζί με την βάση και το ξεσκονόπανο.

22.ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 350 gr

Συσκευασία 500ml 93ο αλκοολικών βαθμών μπλε για γενική χρήση, σύμφωνα με τις οδηγίες της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

23. ΠΑΠΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750ml

Υγρό καθαριστικό απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που χρήζουν σχετικής υγιεινής, συμπυκνωμένο με στοιχεία.Συσκευασία:Πλαστικήφιάλητων750ml.

24. ΠΡΕΣΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ

Ανθεκτική πλαστική πρέσα, ελαφριά και αθόρυβη στην λειτουργία της. Όλα τα μέρη της είναι από πλαστικό ή αλουμίνιο και να μην σκουριάζουν .

25. ΡΟΛΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1,4m

Πετσέτα απορροφητική κουζίνας τύπου vetex, σε συσκευασία ρολού, για να κόβεται στο μέγεθος που εξυπηρετεί. Μήκος 1,40μ.σεδιάφορα χρώματα.

26. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΥΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων μαύρου χρώματος, που παράγονται από πολυαιθυλένιο χαμηλής περιεκτικότητας LDPE. Υψηλής αντοχής .

27. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 52Χ75cm ΠΕΡΙΠΟΥ,10τεμ. /ΡΟΛΟ

Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων μαύρου χρώματος, που παράγονται από πολυαιθυλένιο χαμηλής περιεκτικότητας LDPE. Υψηλής αντοχής και διαστάσεων52x75,σερολό10τμχ.

28. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΠΟΡΥΜΑΤΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΟΥ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΤΕΜ.

Ποιότητα πολυαιθυλενίου LDPE, εγκεκριμένο από όλα τα ινστιτούτα καταναλωτών Ευρώπης, διαστάσεων 50x50 σε ρολό 20τμχ. Με αστεροειδή ραφή.

29.ΣΑΚΟΥΛΕΣ 100cmX170cmΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων μαύρου χρώματος , που παράγονται από πολυαιθυλένιο χαμηλής περιεκτικότητας LDPE. Υψηλής αντοχής και διαστάσεων100cmΧ170cm.

30. ΣΚΟΥΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΣΟ

Κοντάρι απλό μεταλλικό130CM- Κοντάρι χρωμίου ύψους 130εκ.,ανθεκτικόγιανααντέχεικαι σε

επαγγελματικές εργασίες.

31. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 15Χ10cm ΠΕΡΙΠΟΥ

Σφουγγάρι δύο όψεων, με ενσωματωμένο σύρμα (fibritex), ιδανικό για την καταπολέμηση του  λίπους και των λεκέδων, που δεν αφήνουν ίχνη υλικού κατά την χρήσητους.Διαστάσεων15x10cm.

32. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΑΠΛΗ-ΟΙΚΙΑΚΗ 250gr

Σφουγγαρίστρα τύπου wettex, 200gr, από βισκόζη πολυεστέρα και πολυπροπυλένιο, με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά την τη χρήση της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα.

33. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ

 • Το απορρυπαντικό θα είναι ρυθμιζόμενου αφρού
 • Δεν θα αφήνει ίζημα
 • Να έχει ευχάριστη και διακριτική οσμή
 • Να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά min 5%
 • Να περιέχει σαπούνι min 0,8%
 • Να περιέχει διαλύτη min 4%
 • Να δίνονται οδηγίες χρήσεως
 • Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας
 • Να διατίθενται σε συσκευασία των 5 λίτρων

34.ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ

 • Να είναι υγρό
 • Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%
 • Να περιέχει οργανικό Διαλύτη ( εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη ) min 6%
 • Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα
 • Να δίνονται οδηγίες χρήσεως
 • Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας

35. ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ balsam

Υγρό απορρυπαντικό κατάλληλο για πλύσιμο πιάτων, ποτηριών, σκευών, κατσαρόλες και μαχαιροπήρουνα στο χέρι. Θα πρέπει να είναι παχύρρευστο, να διεισδύει γρήγορα, και να διαλύει εύκολα τα λίπη. Περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά min16% ,μηιονικάmin2%,NaOHmin8%,pHυδατικούδιαλύματος1%,ειδικής σύνθεσης που να βοηθά στον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι, λίπη, αίμα καφές, αυγά κ.λ.π.).Τα δε συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα Σε συσκευασία500ml.

36. ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

Φαράσι πλαστικό, με χερούλι ορθοστατικό.

37. ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  1kg

Χαρτί κουζίνας σερολότων1000gr –Χαρτί λευκό, από λευκασμένοχημικόπολτό100%ε απόκλιση+/-10%). Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα.

38. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ

Απορροφητικάαπό100% λευκασμένο πολτό,(με απόκλιση+/- 10%),διπλόφύλλο, γκοφρέ ή λείο, των 140gr το κάθε ρολό, με απόκλιση+ /-10%.Συσκευασίασεπλαστικόπερίβληματων24 ρολών.

39. ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ

Απορροφητικήαπό100% λευκασμένο χημικό πολτό- Δίφυλλη γκοφρέ διαστάσεων 25cmX23cmμε απόκλιση+/- 5%.Σεσυσκευασίαπακέτουμε πλαστικό περίβλημα.

40. ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ-ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ

Συμπυκνωμένο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου, με καθαριστικές - απολυμαντικές ιδιότητες και περιεκτικότητατουλάχιστον4%κ.ο.σεενεργόχλώριο (Na).Συσκευασία: Πλαστική φιάλη, πάνω στην οποία θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Κασκαμανίδου Ουρανία

Οικονομολόγος

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Οικ.& Διοικ.Υπηρεσίας

της  ΔΕΥΑ Κιλκίς

Κυριαζίδης Μιχαήλ

Οικονομολόγος

   


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330         ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]deyak.gr        Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.035,05 € (πλέον ΦΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ   : Ίδιοι Πόροι Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ        

Κ.Α.: 64.08.02

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 Απολυμαντικό χεριών με ήπιες αντισηπτικές ιδιότητες  (χωρίς ξέπλυμα) gel ΛΙΤΡΟ 10    
2 Βαμβάκι ΚΙΛΟ 5    
3 Βιδωτή κεφαλή επαγγελματικής σφουγγαρίστρας (ράφτης) ΤΕΜΑΧΙΟ 10    
4 Γάντια νιτριλίου XL συσκευασία 100 τεμαχίων ΤΕΜΑΧΙΟ 30    
5 Γάντια μιας χρήσης συσκευασία 100 τεμαχίων ΤΕΜΑΧΙΟ 30    
6 Γάντια γενικής χρήσης (ζεύγος) ΤΕΜΑΧΙΟ 50    
7 Διαλυτικό αλάτων ΛΙΤΡΟ 20    
8 Εντομοκτόνο υποαλλεργικό άοσμο 300ML ΤΕΜΑΧΙΟ 20    
9 Κατσαριδοκτόνο υποαλλεργικό άοσμο 300ml ΤΕΜΑΧΙΟ 20    
10 Καρότσι επαγγελματικό μονό 20lit ΤΕΜΑΧΙΟ 2    
11 Καρότσι επαγγελματικό διπλό 50lit ΤΕΜΑΧΙΟ 1    
12 Κάδος (βαρέλι)70-80 λίτρα Νο315 ΤΕΜΑΧΙΟ 3    
13 Κοντάρια χρωμίου- χονδρή κεφαλή ΤΕΜΑΧΙΟ 10    
14 Κοντάρια χρωμίου-ιταλικό πάσο ΤΕΜΑΧΙΟ 10    
15 Κοντάρια για επαγγελματική μάπα ΤΕΜΑΧΙΟ 10    
16 Κοντάρι πτυσσόμενο 4 μέτρα ΤΕΜΑΧΙΟ 3    
17 Κουβάς απλής σφουγγαρίστρας Νο300 ΣΕΤ ΤΕΜΑΧΙΟ 5    
18 Κρεμοσάπουνο ΛΙΤΡΟ 50    
19 Μάπα  πράσινη 400γραμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 5    
20 Μποτιλάκια (βουτανίου- προπανίου )190gr ΤΕΜΑΧΙΟ 50    
21 Ξεσκονόπανο με κοντάρι 45cm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5    
22 Οινόπνευμα μπλε 350γραμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 40    
23 Παπί τουαλέτας 750ml ΤΕΜΑΧΙΟ 50    
24 Πρέσα σφουγγαρίσματος για επαγγελματικό καρότσι ΤΕΜΑΧΙΟ 5    
25 Ρολό απορροφητική πετσέτα καθαρισμού 14 μ. ΤΕΜΑΧΙΟ 5    
26 Σακούλες  απορριμμάτων-διάφορες διαστάσεις ΚΙΛΟ 200    
27 Σακούλα με κορδόνι 52Χ75 εκ. Περίπου, 10τεμ. / ρολό ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200    
28 Σακούλες μικρές απορριμμάτων (γραφείου )συσκευασία 20 τεμαχίων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100    
29 σακούλες 1,00Χ1,70εκ.για βιολογικό ΚΙΛΟ 300    
30 Σκούπα-ελληνικό πάσο ΤΕΜΑΧΙΟ 5    
31 Σφουγγάρια κουζίνας 15×10 περίπου ΤΕΜΑΧΙΟ 20    
32 Σφουγγαρίστρα απλή  – οικιακή 250γραμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 20    
33 Υγρό καθαριστικό πατώματος ΛΙΤΡΟ 50    
34 Υγρό καθαριστικό τζαμιών ΛΙΤΡΟ 50    
35 Υγρό πιάτων τύπου balsam ΛΙΤΡΟ 50    
36 Φαράσι ορθοπεδικό ΤΕΜΑΧΙΟ 10    
37 Χαρτί Κουζίνας 1kgr ΚΙΛΟ 150    
38 Χαρτί Υγείας τεμ. 180γραμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 450    
39 Χαρτοπετσέτες  400 φύλλων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15    
40 Χλωρίνη παχύρευστη-λευκαντική-απολυμαντική ΛΙΤΡΟ 60    
        ΣΥΝΟΛΟ  
        Φ.Π.Α24%  
        ΣΥΝΟΛΟ  

Ημερομηνία                                                     

Ο Προσφέρων (Σφραγίδα – Υπογραφή)

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΤΕΡΩΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΑΣΠΗΣ ΟΙΚΟΥ FLYGHT
ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ

Παρακαλώ όπως μας αποστείλετε συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς. Η προσφορά θα βρίσκεται σε σφραγισμένο φάκελο και θα κατατεθεί μέχρι την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12:00π.μ., στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα αναγράφει εξωτερικά τα στοιχεία της επιχείρησης σας, και τον τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΤΕΡΩΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΑΣΠΗΣ ΟΙΚΟΥ FLYGHT
ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ»
Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα 12:20. Όσοι επιθυμούν μπορούν να είναι παρόντες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για το ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
Αρμόδιος για διευκρινήσεις και πληροφορίες είναι ο κ. Αποστολίδης Νικόλαος, Διπλ. Χημικός Μηχανικός M.Sc ΠΕ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23410 29330 (τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΥΑ Κιλκίς), 23410 25053 (τηλέφωνο Ε.Ε.Λ. Κιλκίς).
Ώρες επικοινωνίας 8:00π.μ. – 14:30μ.μ..
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ :
Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της προμήθειας, θα αναγραφεί υποχρεωτικά ο χρόνος παράδοσης του εξαρτήματος. Η μη αναγραφή του χρόνου παράδοσης είναι λόγος αποκλεισμού.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΠΛ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α Περιγραφή ποσότης Τιμή μονάδος Σύνολο
1 Φτερωτή αντλίας ανακυκλοφορίας λάσπης Οίκου Flyght, με κωδικό C 106-35 και serial number: 3140.180.0450056. 1τεμ 2.500,00 2.500,00
ΣΥΝΟΛΟ : 2.500,00
ΦΠΑ 24 % : 600,00
ΣΥΝΟΛΟ+ΦΠΑ 24% : 3.100,00

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α Περιγραφή ποσότης Τιμή μονάδος Σύνολο
1 Φτερωτή αντλίας ανακυκλοφορίας λάσπης Οίκου Flyght, με κωδικό C 106-35 και serial number: 3140.180.0450056. 1τεμ
ΣΥΝΟΛΟ :
ΦΠΑ 24 % :
ΣΥΝΟΛΟ+ΦΠΑ 24% :

Ο Προσφέρων (Σφραγίδα – Υπογραφή)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ :

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Καλούνται να υποβάλλουν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΧΑΡΤΙΟΥ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ» σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, τις τεχνικές προδιαγραφές και το έντυπο οικονομικής προσφοράς έως τις 21 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Οικονομικό Επιμελητήριο του οικείου επιμελητηρίου συναφών ειδών.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα αναγράφει εξωτερικά τα στοιχεία της επιχείρησης σας, και τον τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΧΑΡΤΙΟΥ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ».

Δεκτές γίνονται οι προσφορές οι οποίες έχουν πρωτοκολληθεί έως την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.
Όσοι επιθυμούν μπορούν να είναι παρόντες.

Πριν την υπογραφή σύμβασης, ο μειοδότης υποχρεούται να προσκομίσει στη ΔΕΥΑ Κιλκίς τα κάτωθι:

• Ασφαλιστική ενημερότητα ιδίου, για φυσικά πρόσωπα και εταιρίας, εταίρων ή μετόχων για νομικά πρόσωπα.
• Φορολογική ενημερότητα ιδίου για φυσικά πρόσωπα και εταιρίας, εταίρων ή μετόχων για νομικά πρόσωπα.
• Ποινικό μητρώο φυσικών προσώπων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιριών.
• Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986) η οποία επισυνάπτεται στα Τεύχη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΟΜΝΕΣ

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης επαγγελματικών χώρων και κατοικιών που μισθώνονται από το σωματείο OMNES για το νομό Κιλκίς. Ποσότητα 25.000λίτρα για την περίοδο από 01.11.2017 έως
31.12.2017

pdf 200

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΘΕΜΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΓΑΛΛΙΚΟΥ, ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ, ΔΟΪΡΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΡΙΩΝ».

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς ανακοινώνει ότι με την με αριθμό 16-240/20-9-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία: «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΓΑΛΛΙΚΟΥ, ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ, ΔΟΪΡΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΡΙΩΝ», με την οποία ορίζεται ότι ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 17 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς – Ξηρόβρυση.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 311 και 95 παρ.2. ν.4412/2016
Ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 21098,25 Ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ 24%, και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Κιλκίς. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων Κ.Α. 61.93.02 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Κιλκίς για το έτος 2017. Σχετικοί κωδικοί CPV 50532400-7.
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο οικείο Επιμελητήριο, με αντικείμενο δραστηριότητας «Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις» είτε βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Η/Μ.
Τα τεύχη του διαγωνισμού , θα διατίθεται δωρεάν από την γραμματεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς στην διεύθυνση 1ο ΧΛΜ Κιλκίς - Ξηρόβρυση, 61100, Κιλκίς, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2341029330 και fax: 2341029320. Επίσης θα διατίθενται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Κιλκίς www.deyak.gr.

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΘΕΜΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ».

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς ανακοινώνει ότι με την με αριθμό 16-239/20-9-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία: «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ», με την οποία ορίζεται ότι ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 19 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς – Ξηρόβρυση.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 311 και 95 παρ.2. ν.4412/2016
Ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 22.139,40 Ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ 24%, και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Κιλκίς. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων Κ.Α. 61.93.04 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Κιλκίς για το έτος 2017. Σχετικοί κωδικοί CPV 50532400-7.
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο οικείο Επιμελητήριο, με αντικείμενο δραστηριότητας «Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις» είτε βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Η/Μ.
Τα τεύχη του διαγωνισμού , θα διατίθεται δωρεάν από την γραμματεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς στην διεύθυνση 1ο ΧΛΜ Κιλκίς - Ξηρόβρυση, 61100, Κιλκίς, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2341029330 και fax: 2341029320. Επίσης θα διατίθενται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Κιλκίς www.deyak.gr.