banner

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων , έτους 2018».
Η ΔΕΥΑ Κιλκίς ανακοινώνει ότι με την με αριθμό 3-44/22-2-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων , έτους 2018».
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 30 Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς – Ξηρόβρυση.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 311 και 95 παρ.2. ν.4412/2016
Ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 59.990,00 Ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ 24%, και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Κιλκίς. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων 25.05.07 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Κιλκίς για το έτος 2018. Σχετικοί κωδικοί CPV 31681410-0, 31431000-6, 09331200-0, 31710000-6, 31155000-7.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1.α. του Άρθρου 72 , του ν. 4412/2016.
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο οικείο
Επιμελητήριο με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
Τα τεύχη του διαγωνισμού , θα διατίθεται δωρεάν από την γραμματεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς στην διεύθυνση 1ο ΧΛΜ Κιλκίς - Ξηρόβρυση, 61100, Κιλκίς, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2341029330 και fax: 2341029320. Επίσης θα διατίθενται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Κιλκίς www.deyak.gr.

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ¨Προμήθεια ειδών γραφείου και λοιπού
εξοπλισμού, θυρών, διαχωριστικών, ράμπας ΑΜΕΑ και εξοπλισμού τουαλετών για τη
λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Κιλκίς¨ προϋπολογισμού 6.715,84 € για την
ορθή λειτουργία του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το
ΕΣΠΑ 2014-2020 και έχει ως επιλέξιμη δαπάνη στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ «Λοιπές δαπάνες»
ύψους 20% επί της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του κατ’ ετος λειτουργίας του.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια
στο Δημοτικό κατάστημα Κιλκίς (Τμήμα Προμηθειών 1ος όροφος), εντός (15) ημερών από
την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή έως τις 16/04/2018 και ώρα 11:00.
Η προσφορά θα περιλαμβάνει:
 Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα όπως το υπόδειγμα που ακολουθεί
 Οικονομική προσφορά
Επισυνάπτεται η υπ΄ αριθμ. 1/2018 του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και
Οργάνωσης.

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2018 » με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής .
Ο Aντιδήμαρχος ΚΙΛΚΙΣ
Προκηρύσει Ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με τα παρακάτω στοιχεία:
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Δ/νση : Γ. Καπέτα 17, Τ.Κ. 61100, ΚΙΛΚΙΣ
Υπόψη : Καναρίδου Ροδή
Τηλέφωνο: 2341352156 , Φαξ : 2341352152
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) :
2. ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού.
3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
Με την παρούσα διακήρυξη πρόκειται ο Δήμος Κιλκίς να προχωρήσει στην προμήθεια
πλαστικών κάδων απορριμάτων χωρητικότητας 770 και 240 λίτρων για το έτος 2018 με συνολικό
προϋπολογισμό προμήθειας ύψους ποσού 129.976,80 ευρώ, με τον Φ.Π.Α. (καθαρό ποσό:
104.820,00 ευρώ, Φ.Π.Α. 24% : 25.156,80 ευρώ).
C.P.V : 34928480-6 - Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων.
Το κόστος της προμήθειας θα καλυφθεί από δημοτικά έσοδα και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.
20.7135.0002, με τίτλο “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων”.
Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων που
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες περισυλλογής απορριμμάτων της Υπηρεσίας
Καθαριότητας του Δήμου Κιλκίς για το έτος 2018.
Η τεχνική περιγραφή αναφέρεται σε προμήθεια κάδων απορριμμάτων οι οποίοι θα
προμηθευθούν σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης.
Ο Δήμος δεν δεσμεύεται να απορροφήσει όλες τις ποσότητες των υλικών που αναγράφονται
στον προϋπολογισμό.
Η προμήθεια θα είναι τμηματική, με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς) και με ποσότητες ανα
είδος όπως φαίνεται στον Προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης.
Οι κάδοι θα παραδίδονται σταδιακά από την υπογραφή της σύμβασης, στην αποθήκη του
Δήμου, θα είναι αναγνωρισμένου κατασκευαστή, θα έχουν υποχρεωτικά σήμανση CE και θα
συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά καταλληλότητας και ποιότητας καθώς και
εγγύησης τουλάχιστον τριών (3) έτών.
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής και οι προσφορές θα δίνονται στο σύνολο του διαγωνισμού.
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιείται από την αρμόδια
επιτροπή παραλαβής.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ'αριθμ. Π
19/2017 επισυναπτόμενη μελέτη .
Οι τιμές προσφοράς ισχύουν έως τη λήξη της σύμβασης και δεν επιδέχονται ουδεμία προσαύξηση ή
αναπροσαρμογή κατά την διάρκειά της.
Ο συμμετέχων καταθέτει την προσφορά στο σύνολο του διαγωνισμού.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Η καταβολή του Οικονομικού Ανταλλάγματος θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα δια-
κήρυξη.
4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
Τόπος-Χρόνος-Γλώσσα
α) Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδυκτιακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
30/03/2018
Ημέρα Παρασκευή
και ώρα 15:00
31/03/2018
Ημέρα Σάββατο
και ώρα 8:00
22/04/2018
Ημέρα Κυριακή
και ώρα 15:00
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 27-04-2018 και ώρα:10:00 .
β) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
α) Εγγύηση συμμετοχής.
Προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν με την προσφορά
τους τραπεζική εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθυνόμενη προς το Δήμο Κιλκίς με ισχύ τουλάχιστον
έντεκα μηνών (11) από την αναφερόμενη προθεσμία παραλαβής προσφορών για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό συμμετοχής δύο (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της υπό ανάθεση
προμήθειας, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή: εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των
2096,4 ευρώ
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει πριν την
υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό πέντε (5%) επί της
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με
τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα έχει ισχύ έντεκα (11) μηνών από την αναφερόμενη προθεσμία
παραλαβής προσφορών .
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιο-
τική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
6. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες, προσμετρούμενος από την αναφερόμενη
προθεσμία παραλαβής προσφορών .Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των δέκα (10) μηνών,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η αναλυτική διακήρυξη με την μελέτη, διατίθενται στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Κιλκίς κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην διεύθυνση Γ. Καπέτα 17, 611 00, Κιλκίς, ή ηλεκτρονικά στο portal του
δήμου Κιλκίς www.e-kilkis.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ www . eprocuremen t . gov .gr. Πληροφορίες θα δίνονται στο
τηλέφωνο 2341352156, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού , ανοιχτού, δημόσιου διαγωνισμού για την
“ Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Κιλκίς και Νομικών Προσώπων έτους 2018»ΠΟΣΟΥ 117.842,99 €
ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α 13% ΚΑΙ 24% Ενιαία Μελέτη τμήματος Προμηθειών με ΑΡ.ΜΕΛ ΠΡ1/2018
Ο Δήμος Κιλκίς προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού, ενδεικτικού προϋπολογισμού
117.842,99€ ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για την «Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Κιλκίς και Νομικών Προσώπων
έτους 2018»ΠΟΣΟΥ 117.842,99 € ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α 13% ΚΑΙ 24% Ενιαία Μελέτη τμήματος Προμηθειών
με ΑΡ.ΜΕΛ ΠΡ1/2018
Το κόστος της προμήθειας θα καλυφθεί από έσοδα του Δήμου Κιλκίς κ του Οργανισμού αθλητισμού, πολιτισμού,
Περιβάλλοντος & Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς, έτους 2018 .
Κάθε διαγωνιζόμενος έχει την δυνατότητα υποβολής προσφοράς για το σύνολο της προμηθείας των ζητουμένων
τμημάτων ή ανά τμήμα ξεχωριστά, προσκομίζοντας τις αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές για το κάθε τμήμα που
αναφέρεται η προσφορά του ή αθροιστικά αν υποβάλλει προσφορά για περισσότερα από ένα τμήματα .
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι ύψους ποσού 117.842,99(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 24%-13%).

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Κιλκίς και Νομικών Προσώπων έτους 2018»ΠΟΣΟΥ 117.842,99 €
ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α 13% ΚΑΙ 24% Ενιαία Μελέτη τμήματος Προμηθειών με ΑΡ.ΜΕΛ ΠΡ1/2018

pdf 200

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την
«Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού έτους 2018» ,
αρ. Μελ. ΚΟΠ 1/2018 , συνολικού ποσού 60. 353,30 €

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού έτους 2018» , αρ. Μελ. ΚΟΠ 1/2018 με χρηματοδότηση από δημοτικά έσοδα.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του αντικειμένου του διαγωνισμού (και τις 3 ομάδες), ή σε μία ή περισσότερες ομάδες όπως αυτές ορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη.
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 60. 353,30 ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων( καθαρό ποσό 53.410,00, ΦΠΑ 13% 6.943,30) και αναλύεται ανά τμήμα ως εξής :
ΟΜΑΔΑ 1 - 12.130,55 (καθαρό ποσό 10.735,00 , ΦΠΑ 13% 1.395,55)
ΟΜΑΔΑ 2 - 21.470,00 (καθαρό ποσό 19.000,00, ΦΠΑ 13% 2.470,00)
ΟΜΑΔΑ 3 - 26.752,75 (καθαρό ποσό 23.675,00, ΦΠΑ 13% 3.077,75)
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 35.6693.0001 .
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιλκίς που βρίσκεται στην οδό Γ. Καπέτα 17 Κιλκίς, την 8η Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη στις 10:00 π.μ. .
Ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών: 10:00 π.μ.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν φέρει αποτέλεσμα θα ακολουθηθεί η διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της και έως ένα έτος.
Κατά την κατάθεση των προσφορών κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης όπως αυτά ορίζονται στο πλήρες τεύχος του διαγωνισμού και στην αναλυτική διακήρυξη σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.
Η ισχύς των προσφορών είναι από την ημέρα του διαγωνισμού και για 300 ημέρες.
Ο Δήμος Κιλκίς κρίνων βάσει των συμφερόντων του, διατηρεί το δικαίωμα της ενεργοποίησης του παρόντος διαγωνισμού ή μέρος αυτού, καθώς επίσης μπορεί να κάνει χρήση του άρθρο 104 του νομού 4412/2016 αν το κρίνει σκόπιμο.
Η αναλυτική διακήρυξη με την μελέτη, διατίθενται στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Κιλκίς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην διεύθυνση Γ. Καπέτα 17, 611 00, Κιλκίς, ή ηλεκτρονικά στο portal του δήμου Κιλκίς www.e-kilkis.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr. Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 2341352155, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την
«Προμήθεια χλοοκοπτικών – χορτοκοπτικών μηχανημάτων – ανταλλακτικών με εργασίες συντήρησης και επισκευής χλοοκοπτικών - χορτοκοπτικών μηχανημάτων , έτους 2018» αρ. Μελ. ΚΟΠ 27/2017 , συνολικού ποσού 59.990,00 €

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια «Προμήθεια χλοοκοπτικών – χορτοκοπτικών μηχανημάτων – ανταλλακτικών με εργασίες συντήρησης και επισκευής χλοοκοπτικών - χορτοκοπτικών μηχανημάτων , έτους 2018» αρ. Μελ. ΚΟΠ 27/2017 με χρηματοδότηση από δημοτικά έσοδα
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του αντικειμένου του διαγωνισμού (και τις 4 ομάδες), ή σε μία ή περισσότερες ομάδες όπως αυτές ορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη.
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 59.990,00 € (καθαρό ποσό 48.379,03 , Φ.Π.Α. 11.610,97) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων και αναλύεται ανά τμήμα ως εξής
ΟΜΑΔΑ Α : 13.000,00 ευρώ (καθαρό ποσό : 10.483,87 , ΦΠΑ 2.516,13)
ΟΜΑΔΑ Β : 7.000,00 ευρώ (καθαρό ποσό : 5.645,16 , ΦΠΑ 1.354,84)
ΟΜΑΔΑ Γ : 8.990,00 ευρώ (καθαρό ποσό : 7.250,00 , ΦΠΑ 1.740,00
ΟΜΑΔΑ Δ : 31.000,00 ευρώ (καθαρό ποσό : 25.000,00 , ΦΠΑ 6.000,00)
Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. 35.6264.0001 , 35.6672.0003, 35.7131.0003 & 35.7131.0001 .
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιλκίς που βρίσκεται στην οδό Γ. Καπέτα 17 Κιλκίς, την 7η Μαρτίου 2018 ημέρα Τετάρτη στις 10:00 π.μ. .
Ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών: 10:00 π.μ.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν φέρει αποτέλεσμα θα ακολουθηθεί η διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της και έως 31-12-2018.
Κατά την κατάθεση των προσφορών κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης όπως αυτά ορίζονται στο πλήρες τεύχος του διαγωνισμού και στην αναλυτική διακήρυξη σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.
Η ισχύς των προσφορών είναι από την ημέρα του διαγωνισμού και για 300 ημέρες.
Ο Δήμος Κιλκίς κρίνων βάσει των συμφερόντων του, διατηρεί το δικαίωμα της ενεργοποίησης του παρόντος διαγωνισμού ή μέρος αυτού, καθώς επίσης μπορεί να κάνει χρήση του άρθρο 104 του νομού 4412/2016 αν το κρίνει σκόπιμο.
Η αναλυτική διακήρυξη με την μελέτη, διατίθενται στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Κιλκίς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην διεύθυνση Γ. Καπέτα 17, 611 00, Κιλκίς, ή ηλεκτρονικά στο portal του δήμου Κιλκίς www.e-kilkis.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr. Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 2341352155, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Περιληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ,
για τις:
«Δαπάνη φακέλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος- Tαχυμεταφορές
Αρ. Μελ ΠΡ.3/2018»
ποσού 58.946,40€ με το Φ.Π.Α 24%
Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή του διαγωνισμού είτε προς το σύνολο των
ομάδων Α ΚΑΙ Β είτε ως προς τις επιμέρους ομάδες Α-Β .
OMA ΔΑ Α:
1.Δαπάνη φακέλων αλληλογραφίας διαφόρων μεγεθών με προπληρωμένο τέλος ποσού
33.154,40€ με Φ.Π.Α, Κ.Α 00.6221.0001, CPV:30199710-0
ΟΜΑΔΑ Β
2. «Ταχυμεταφορές 2018-2019 ποσού 25.792,00€ με Φ.Π.Α,
Κ.Α 00.6221.0001 CPV: 64110000-0
Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Προκηρύσσει Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιλκίς που
βρίσκεται στην οδό Γ. Καπέτα 17 Κιλκίς, 07/03/2018 ημέρα Τετάρτη στις 10:00 π.μ.
Ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών: 10:00 π.μ
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν φέρει αποτέλεσμα θα ακολουθηθεί η διαδικασία σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016.
Κατά την κατάθεση των προσφορών κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα
δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης όπως αυτά ορίζονται στο πλήρες τεύχος του
διαγωνισμού και στην αναλυτική διακήρυξη και στην μελέτη σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, και στην Διεύθυνση Γ. Καπέτα 17, 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο, 2341
352158 Γεωργιάδου Λίζα.
Η Ισχύς των προσφορών είναι από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και για 300 ημέρες.
Αντίγραφο της διακήρυξης διατίθεται στα γραφεία του Δήμου Κιλκίς και στο portal του Δήμου
Κιλκίς ,www.e-kilkis.gr και στο ΚΗΔΜΗΣ, και ευρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων για
διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης έως και την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ο Δήμος Κιλκίς κρίνων βάσει των συμφερόντων του, διατηρεί το δικαίωμα της ενεργοποίησης του
παρόντος διαγωνισμού ή μέρος αυτού, καθώς επίσης μπορεί να κάνει χρήση των άρθρων 104-
105-132-206 του νομού 4412/2016 αν το κρίνει σκόπιμο.
Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Τίτλος: «Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και υποβρυχίων κινητήρων για το έτος 2018  (Συνοπτικός Διαγωνισμός)».

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς ανακοινώνει ότι με την με αριθμό 2-35/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και υποβρυχίων κινητήρων για το έτος 2018 (Συνοπτικός Διαγωνισμός)».
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς – Ξηρόβρυση.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 311 και 95 παρ.2. ν.4412/2016
Ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 59.995,00 Ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ 24%, και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Κιλκίς. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων 12.00.01 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Κιλκίς για το έτος 2018. Σχετικοί κωδικοί CPV 42122130-0, 31110000-0, 44163100-1, και 51100000-3.
Η Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 1199,90€ (2% του προϋπολογισμού της προμήθειας) βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1.α. του Άρθρου 72 , του ν. 4412/2016.
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο οικείο
Επιμελητήριο με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
Τα τεύχη του διαγωνισμού , θα διατίθεται δωρεάν από την γραμματεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς στην διεύθυνση 1ο ΧΛΜ Κιλκίς - Ξηρόβρυση, 61100, Κιλκίς, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2341029330 και fax: 2341029320. Επίσης θα διατίθενται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Κιλκίς www.deyak.gr.

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΡΓΙΤΗ ΔΕ ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ
Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως μας αποστείλουν συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς. Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί μέχρι την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12:00στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα αναγράφει εξωτερικά τα στοιχεία της επιχείρησης σας, και τον τίτλο
« Οικονομική προσφορά για την προμήθεια πλαστικών σωλήνων PVC υποβρύχια αντλίας γεώτρησης οικισμού Σπουργίτη ΔΕ Κρουσσίων»
Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα 12:15. Όσοι επιθυμούν μπορούν να είναι παρόντες.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό:
Αρμόδιος για διευκρινήσεις και πληροφορίες είναι ο υπάλληλος κ. Κορκοτίδης Κωνσταντίνος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23410 29330 (τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΥΑ Κιλκίς).
Ώρες επικοινωνίας 8:00 – 14:30
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) ΔΑΠΑΝΗ
ΣΩΛΗΝΕΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
1 Σωλήνας πλαστικός μήκους 3 μέτρων, από υλικό PVC, βαρέως τύπου,(heavytype), διατομής 3΄΄, μαζί με την κατάλληλη πλαστική μούφα σύνδεσης από PVC. Μέγιστη πίεση λειτουργίας πλαστικών σωλήνων 26 bar. Ο σωλήνας φέρει ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης και σύσφιξης. Ο σωλήνας θα αντέχει επιτρεπόμενο φορτίο ανέλκυσης τουλάχιστον 5000 Kg. Κατάλληλος για στήλη ανάρτησης υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος σε γεώτρηση ύδρευσης. τεμ 39 48,00 1872,00
2 Ανοξείδωτος προσαρμογέας (adaptor) διατομής 3΄΄ κατάλληλος για σύνδεση της πλαστικής σωλήνας με την υποβρύχια αντλία. Από την μια πλευρά θα φέρει θηλυκό σπείρωμα για σύνδεση με την πλαστική σωλήνα 3΄΄, και από την άλλη πλευρά θα φέρει αρσενικό σπείρωμα εμπορίου 3΄΄. Τεμ 1 110,00 110,00
3 Ανοξείδωτος προσαρμογέας (adaptor) διατομής 3΄΄ κατάλληλος για σύνδεση πλαστικής σωλήνας με σωλήνα εμπορίου 3΄΄. Από την μια πλευρά θα συνδέετε με την πλαστική σωλήνα 3΄΄ και από την άλλη πλευρά θα έχει θηλυκό σπείρωμα εμπορίου 3΄΄ Ο προσαρμογέας θα τοποθετηθεί στη φλάντζα στήριξης. Τεμ 1 110,00 110,00
4 Νιπελ 2 ½΄΄ (inox) από ανοξείδωτο χάλυβα με σπείρωματα εμπορίου Τεμ 1 30,00 30,00
5 Συστολή Θηλ-Θηλ 3 - 2 ½΄΄ (inox) από ανοξείδωτο χάλυβα με σπείρωματα εμπορίου Τεμ 1 30,00 30,00
6 Χαλύβδινος Μαστός 3΄΄, μήκους 25 cm, με σπείρωμα εμπορίου, από σωλήνα βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα) Τεμ 1 20,00 20,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ
7 Εξαγωγή υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος από γεώτρηση 8΄΄, βάθους τοποθέτησης 117 μέτρα, και μεταφορά των παλιών σωλήνων στην αποθήκη της ΔΕΥΑ Κιλκίς. μ.μ 117 3,35 391,95
8 Τοποθέτηση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος εντός γεώτρησης 8΄΄, βάθους τοποθέτησης 117 μέτρα μ.μ. 117 3,35 391,95
9 Εργασία ηλεκτροσυγκόλλησης χαλυβδοσωλήνα με χαλυβδοσωλήνα είτε χαλυβδοσωλήνα με φλάντζα διατομής DN 80. τεμ 1 50,00 50,00
Σύνολο : 3.005,90
ΦΠΑ 24 % : 721,41
Άθροισμα : 3.727,31

Ο συντάξας

Κορκοτίδης Κων/νος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μον. Μετρ. Ποσοτ. Τιμ. Μοναδ. αριθμ Τιμ. Μοναδ. Ολογραφ. Δαπάνη
ΣΩΛΗΝΕΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
1 Σωλήνας πλαστικός μήκους 3 μέτρων, από υλικό PVC, βαρέως τύπου,(heavytype), διατομής 3΄΄, μαζί με την κατάλληλη πλαστική μούφα σύνδεσης από PVC. Μέγιστη πίεση λειτουργίας πλαστικών σωλήνων 26 bar. Ο σωλήνας φέρει ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης και σύσφιξης. Ο σωλήνας θα αντέχει επιτρεπόμενο φορτίο ανέλκυσης τουλάχιστον 5000 Kg. Κατάλληλος για στήλη ανάρτησης υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος σε γεώτρηση ύδρευσης. τεμ 39
2 Ανοξείδωτος προσαρμογέας (adaptor) διατομής 3΄΄ κατάλληλος για σύνδεση της πλαστικής σωλήνας με την υποβρύχια αντλία. Από την μια πλευρά θα φέρει θηλυκό σπείρωμα για σύνδεση με την πλαστική σωλήνα 3΄΄, και από την άλλη πλευρά θα φέρει αρσενικό σπείρωμα εμπορίου 3΄΄. Τεμ 1
3 Ανοξείδωτος προσαρμογέας (adaptor) διατομής 3΄΄ κατάλληλος για σύνδεση πλαστικής σωλήνας με σωλήνα εμπορίου 3΄΄. Από την μια πλευρά θα συνδέετε με την πλαστική σωλήνα 3΄΄ και από την άλλη πλευρά θα έχει θηλυκό σπείρωμα εμπορίου 3΄΄ Ο προσαρμογέας θα τοποθετηθεί στη φλάντζα στήριξης. Τεμ 1
4 Νιπελ 2 ½΄΄ (inox) από ανοξείδωτο χάλυβα με σπείρωματα εμπορίου Τεμ 1
5 Συστολή Θηλ-Θηλ 3 - 2 ½΄΄ (inox) από ανοξείδωτο χάλυβα με σπείρωματα εμπορίου Τεμ 1
6 Χαλύβδινος Μαστός 3΄΄, μήκους 25 cm, με σπείρωμα εμπορίου, από σωλήνα βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα) Τεμ 1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ
7 Εξαγωγή υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος από γεώτρηση 8΄΄, βάθους τοποθέτησης 117 μέτρα, και μεταφορά των παλιών σωλήνων στην αποθήκη της ΔΕΥΑ Κιλκίς. μ.μ 117
8 Τοποθέτηση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος εντός γεώτρησης 8΄΄, βάθους τοποθέτησης 117 μέτρα μ.μ. 117
9 Εργασία ηλεκτροσυγκόλλησης χαλυβδοσωλήνα με χαλυβδοσωλήνα είτε χαλυβδοσωλήνα με φλάντζα διατομής DN 80. τεμ 1
Σύνολο :
ΦΠΑ24% :
Άθροισμα:

Ο Προσφέρων (Σφραγίδα – Υπογραφή)

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :