banner

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Διακήρυξης Ανοικτού
Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Ιχθυηρών και Οστρακοειδών)
ΣΧΕΤ.: α. ΚΥΑ 2/8/2008 (ΦΕΚ 2441/2-12-2008) «Καθορισμός Τιμής
Δημοσιευμάτων στον Τύπο»
β. Φ.830/67/858522/Σ.6092/20 Ιουλ 12/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3α
γ. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2018
Σας γνωρίζουμε ότι η Μεραρχία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (γ)
σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού
που θα αφορά στην προμήθεια:
«Νωπών και κατεψυγμένων Ιχθυηρών και οστρακοειδών, για τις
ανάγκες των Μονάδων-Υπηρεσιών (Λέσχες, ΚΑΑΥ, Νοσοκομεία) της
Φρουράς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς – Νέας Σάντας και των ΚΑΑΥ Νέας
Φώκαιας και Λεπτοκαρυάς, καθώς και λειτουργία Ιχθυοπωλείου εντός
του Στρατιωτικού Πρατηρίου Θεσ/νίκης»
Μετά από τα παραπάνω, σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ.
01/2018 προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης διακήρυξης) και το σχετικό κείμενο
προς δημοσίευση στον Τύπο, που αφορά στον υπόψη διαγωνισμό και
παρακαλούμε:
α. Τα Επιμελητήρια – Σωματεία – Σύνδεσμοι να μεριμνήσουν ώστε να
λάβουν έγκαιρα γνώση τα μέλη τους, με σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτερη
συμμετοχή σ’ αυτόν και για την τοιχοκόλληση της συνημμένης ανακοίνωσης στον
Πίνακα Ανακοινώσεων τους και την αποστολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών
στη Διεύθυνσή μας (ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, Στρατόπεδο «ΝΤΑΛΙΠΗ», οδός Κωνσταντίνου Καραμανλή 19,
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΒΣΤ 903, ΤΚ 55133).
β. Η εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»:
(1) Να δημοσιεύσει το συνημμένο κείμενο προς δημοσίευση, την
08 Μαρ 18 και σε περίπτωση που αυτή δεν κυκλοφορεί αυτή την ημέρα, η
δημοσίευση να γίνει την επόμενη. Κατά τη δημοσίευση:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΜΗΤΡΩΟ
ΑΔΑ: Ω4ΞΡ6-ΦΩ3
ΑΔΑΜ: 18PROC002602159
- 2 -
./.
(α) Να χρησιμοποιηθούν στοιχεία Νο 6 και μόνο σε
περίπτωση έλλειψης τέτοιων στοιχείων να χρησιμοποιηθούν Νο 8.
(β) Οι τίτλοι της δημοσίευσης να καταλαμβάνουν χώρο όχι
ανώτερο των 10 χιλ., οι δε υπότιτλοι όχι ανώτερο των 7 χιλ.
(γ) Ο τίτλος της Μονάδας στο τέλος της διακήρυξης δε θα
υπερβαίνει τον 1 στίχο και 3 χιλιοστά.
(2) Να εκδώσει τιμολόγιο με τις τιμές που καθορίζονται στο (α)
σχετικό, συνοδευόμενο από τρία (3) φύλλα του τεύχους της εφημερίδας όπου έγινε
η δημοσίευση, αναλυτικό λογαριασμό τραπέζης και βεβαίωση αρμόδιου
πρακτορείου για το ύψος της κυκλοφορίας της εφημερίδας, με τα παρακάτω
στοιχεία τιμολόγησης:
Λόχος Στρατηγείου ΜΕΡΥΠ
Στρατόπεδο «ΝΤΑΛΙΠΗ»
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
ΑΦΜ: 090153025
ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
Η ΜΕΡΥΠ/ΛΣ αφού παραλάβει τα δικαιολογητικά, να προβεί έγκαιρα
στη σύνταξη και εξαγορά της σχετικής δαπάνης δημοσίευσης της διακήρυξης στις
εφημερίδες, αιτούμενος το αναγκαίο ποσό, από τη ΜΕΡΥΠ/ΔΟΙ.
Το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ στο οποίο κοινοποιείται η διακήρυξη (υ.τ.α.),
παρακαλείται για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα www.army.gr.
Το Γ΄ ΣΣ που κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α) παρακαλείται για την
ενημέρωσή του.
Τέλος, ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρακαλείται όπως αναρτήσει τη
συνημμένη διακήρυξη στους χώρους ανακοινώσεών του, για την ευρύτερη
ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Χειριστής θέματος: Ταγματάρχης Πασχαλίδης Παναγιώτης,
Τμηματάρχης IV Τμήματος ΜΕΡΥΠ/ΔΕΜ, τηλ.: 2310-025278, φαξ: 2310-025277
e-mail: .
Υπτγος Γρηγόριος Γρηγοριάδης
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής
Τχης (ΕΜ) Παναγιώτης Πασχαλίδης
Τμχης ΔΕΜ/ΙV
- 3 -
./.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, Ακαδημίας 7 ΤΚ 10671
e-mail:
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Τσιμισκή 29 ΤΚ 54624
e-mail:
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27, TK 54624
e-mail:
Εμπορικός Σύλλογος Θεσ/νίκης, πλατεία Μοριχόβου 1, TK 54625
e-mail:
Σύνδεσμος Ιχθυοπωλών – Ιχθυεμπόρων Θεσσαλονίκης, Μενεξέ 1, ΤΚ 54624
e-mail:
Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου 1, TK 54640,
e-mail:
Εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», e-mail:
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ
Γ΄ΣΣ/ΔΥΔΜ
ΜΕΡΥΠ/ΔΕΜ – ΔΟΙ
34 Μ/Κ ΤΑΞ/4ο ΕΓ
71 Α/Μ ΤΑΞ/4ο ΕΓ
ΛΣ/ΜΕΡΥΠ
ΣΠ Θεσ/νίκης, ΣΠ Κιλκίς
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ » με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής .
Ο Aντιδήμαρχος ΚΙΛΚΙΣ
Προκηρύσει Ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με τα παρακάτω στοιχεία:
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Δ/νση : Γ. Καπέτα 17, Τ.Κ. 61100, ΚΙΛΚΙΣ
Υπόψη : Καναρίδου Ροδή
Τηλέφωνο: 2341352156 , Φαξ : 2341352152
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) :
2. ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού.
3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
Με την ανάθεση ο ανάδοχος θα αναλάβει την αποκλειστική ευθύνη για την εκτέλεση των εργασιών που
περιγράφονται στην μελέτη (αρ.μελ. ΚΟΠ20/2017 ) έτσι ώστε να επιτυγχάνονται ο εξωραϊσμός και η
αισθητική αναβάθμιση.
Η εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας θα καλύπτει το σύνολο των διοικητικών ορίων του Δήμου Κιλκίς εκτός της
πόλης του Κιλκίς, διότι το υπάρχων προσωπικό του Δήμου είναι ικανό και επαρκές να καλύψει μόνο τις
ανάγκες της πόλης του Κιλκίς.
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής και οι προσφορές θα δίνονται στο σύνολο του διαγωνισμού.
Οι εργασίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
CPV 77310000-6
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 229.330,56 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 184.944,00 € ΦΠΑ : 44.386,56 € ).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (06) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν η
διαδικασία ολοκληρωθεί πριν τον μήνα Απριλίου 2018 η διάρκεια εργασιών θα είναι από Αρχές
Απριλίου 2018 έως τα τέλη του μηνός Σεπτεμβρίου 2018
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ'αριθμ. ΚΟΠ
20/2017 επισυναπτόμενη μελέτη .
Οι τιμές προσφοράς ισχύουν έως τη λήξη της σύμβασης και δεν επιδέχονται ουδεμία προσαύξηση ή
αναπροσαρμογή κατά την διάρκειά της.
Ο συμμετέχων καταθέτει την προσφορά στο σύνολο του διαγωνισμού.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Η καταβολή του Οικονομικού Ανταλλάγματος θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα δια-
κήρυξη.

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ-ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ ΕΤΟΥΣ 2018 & 2019»

Σας ενημερώνουμε ότι  η ΔΕΥΑ Κιλκίς με βάση:

 1. Την  1-9/16-01-2018 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμών Υπηρεσιών-Εργασιών για το Έτος 2018.
 2. Την 1-3/16-01-2018 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Μυοκτονία-Εντομοκτονία Έτους 2018 & 2019» στην οποία δεσμεύεται πίστωση ποσού 5.880,00 € σε βάρος του ΚΑ 61.93.13 (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ-ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ ΕΕΛ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ & Α/Σ ΥΔΡΕΥΣΗΣ)και Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ).
 3. Το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 32 ν.4412/2016 προσφυγής στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για ένα ακόμα έτος και για το ίδιο συνολικά προβλεπόμενο ποσό (αφού προηγηθεί δέσμευση του προβλεπόμενου ποσού σύμφωνα με τον προϋπολογισμό μελέτης, από την έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019), για την συνέχιση των υπηρεσιών-εργασιών, αφού πρόκειται για επανάληψη παρόμοιας υπηρεσίας-εργασίας στον Οικονομικό Φορέα Ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, η οποία έχει συναφθεί σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26.

Θα διενεργήσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση και κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σε Υπηρεσίες-Εργασίες Μυοκτονίας-Εντομοκτονίας-Απολύμανσης  Έτους 2018 & 2019, στα κάτωθι: (4 τεμ. Μυοκτονίας – Εντομοκτονίας - Απολύμανσης στην Ε.Ε.Λ. Κιλκίς (Κτίρια – Οικίσκοι – Φρεάτια – Κανάλια) + 4 τεμ. Μυοκτονίας – Εντομοκτονίας - Απολύμανσης στην Ε.Ε.Λ. Καστανιών (Κτίρια – Οικίσκοι – Φρεάτια – Κανάλια)+2 τεμ. Μυοκτονίας-Εντομοκτονίας-Απολύμανσης στα κάτωθι: Kτίριο της ΔΕΥΑ Κιλκίς (Γραφεία + Αποθηκευτικοί χώροι), +2 τεμ. Μυοκτονίας στα κάτωθι: Γεωτρήσεις 1,2,4,5 (Οικίσκοι Πίνακα Η/Μ), Αντλιοστάσια Ύδρευσης Σταυροχωρίου, Ξηρόβρυσης, Γαλλικού Ποταμού (Χώροι Πίνακα Μέσης Τάσης, Πίνακα Χαμηλής Τάσης, Μετασχηματιστών), Αντλιοστάσια Λυμάτων Νοσοκομείου, Εργατικών Κατοικιών, Στρατοπέδου Καμπάνη, Περιφερειακής Οδού, Οικισμού Κρηστώνης (Χώροι Πίνακα, Φυσητήρα) + 1 τεμ. Μυοκτονίας στο Αντλιοστάσιο Οικισμού Ευκαρπίας + 1 τεμ. Εντομοκτονίας στα κάτωθι: Αντλιοστάσιο Ύδρευσης Οικισμού Μελάνθιου, Γεώτρηση Οικισμού Μελάνθιου – Αμπέλια, Γεώτρηση Οικισμού Τριπόταμου, Δεξαμενή Ύδρευσης Οικισμού Σεβαστού, Ενδιάμεσο Αντλιοστάσιο Οικισμού Επταλόφου – Καλύβια, Αντλιοστάσιο Ύδρευσης Φυλάκιο Οικισμού Ριζιανά, Γεώτρηση Περιοχή Βουνό Οικισμού Θεοδόσια, Γεώτρηση Οικισμού Άγιος Αντώνιος (Οικίσκοι Η/Μ, Περιμετρικοί Χώροι), Γεώτρηση Οικισμού Χωρυγίου – Γέφυρα, Φίλτρα Αποσιδήρωσης Οικισμού Μαυροπλαγιάς, Γεώτρηση Οικισμού Ελληνικού δίπλα στα φίλτρα) (Υγιεινή - Ασφάλεια)).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προσφορές (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Οικονομική Προσφορά) εντός πέντε ημερών από την ανάρτηση της παρούσας, δηλαδή έως την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:00 πμ. Προσφορές πέραν της συγκεκριμένης ημερομηνίας και ώρας, δε θα γίνονται δεκτές.

Η αποστολή των προσφορών (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Οικονομική Προσφορά), μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους: Κατάθεση σφραγισμένης  οικονομικής προσφοράς  στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1ο χλμ Κιλκίς –  Ξηρόβρυσης ( Ο φάκελος προσφοράς (Δικαιολογητικά-Οικονομική) θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο).

Η κατάθεση  του φακέλου προσφοράς (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Οικονομική Προσφορά), μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier). Το άνοιγμα των φακέλων (Δικαιολογητικά-Οικονομική) των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα (30/01/2018)  και ώρα 12:00 πμ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρευρίσκονται στο άνοιγμα των φακέλων (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Οικονομική Προσφορά) των προσφορών.

                                                                                                Η Πρόεδρος ΔΕΥΑ Κιλκίς

                                                                                                    Αναστασιάδου Ελένη

                                                                                                   Αρχιτέκτων Μηχανικός

    Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς

 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΥΑ Κιλκίς σε Μυοκτονία-Εντομοκτονία-Απολύμανση Έτους 2018 & 2019 (4 τεμ. Μυοκτονίας – Εντομοκτονίας - Απολύμανσης στην Ε.Ε.Λ. Κιλκίς (Κτίρια – Οικίσκοι – Φρεάτια – Κανάλια) + 4 τεμ. Μυοκτονίας – Εντομοκτονίας - Απολύμανσης στην Ε.Ε.Λ. Καστανιών (Κτίρια – Οικίσκοι – Φρεάτια – Κανάλια)+2 τεμ. Μυοκτονίας-Εντομοκτονίας-Απολύμανσης στα κάτωθι: Kτίριο της ΔΕΥΑ Κιλκίς (Γραφεία + Αποθηκευτικοί χώροι), +2 τεμ. Μυοκτονίας στα κάτωθι: Γεωτρήσεις 1,2,4,5 (Οικίσκοι Πίνακα Η/Μ), Αντλιοστάσια Ύδρευσης Σταυροχωρίου, Ξηρόβρυσης, Γαλλικού Ποταμού (Χώροι Πίνακα Μέσης Τάσης, Πίνακα Χαμηλής Τάσης, Μετασχηματιστών), Αντλιοστάσια Λυμάτων Νοσοκομείου, Εργατικών Κατοικιών, Στρατοπέδου Καμπάνη, Περιφερειακής Οδού, Οικισμού Κρηστώνης (Χώροι Πίνακα, Φυσητήρα) + 1 τεμ. Μυοκτονίας στο Αντλιοστάσιο Οικισμού Ευκαρπίας + 1 τεμ. Εντομοκτονίας στα κάτωθι: Αντλιοστάσιο Ύδρευσης Οικισμού Μελάνθιου, Γεώτρηση Οικισμού Μελάνθιου – Αμπέλια, Γεώτρηση Οικισμού Τριπόταμου, Δεξαμενή Ύδρευσης Οικισμού Σεβαστού, Ενδιάμεσο Αντλιοστάσιο Οικισμού Επταλόφου – Καλύβια, Αντλιοστάσιο Ύδρευσης Φυλάκιο Οικισμού Ριζιανά, Γεώτρηση Περιοχή Βουνό Οικισμού Θεοδόσια, Γεώτρηση Οικισμού Άγιος Αντώνιος (Οικίσκοι Η/Μ, Περιμετρικοί Χώροι), Γεώτρηση Οικισμού Χωρυγίου – Γέφυρα, Φίλτρα Αποσιδήρωσης Οικισμού Μαυροπλαγιάς, Γεώτρηση Οικισμού Ελληνικού δίπλα στα φίλτρα) (Υγιεινή - Ασφάλεια)), όπου εντοπίζονται προβλήματα εστιών ανάπτυξης τρωκτικών και επικίνδυνων εντόμων.

Η μυοκτονία θα πραγματοποιηθεί με την εγκατάσταση δολωματικών εφαρμογών στους ενδεικνυόμενους χώρους των κτιρίων ή ανοιχτούς χώρους.

Τα φάρμακα και τα δολώματα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι άοσμα, αποτελεσματικά και ασφαλή τόσο για τον ανθρώπινο οργανισμό όσο και για τα κτίρια, το γραφειακό και άλλο εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα που βρίσκονται σε αυτές όπως επίσης και το περιβάλλον γενικά.

Τα μυοκτόνα σκευάσματα για την εξόντωση των τρωκτικών θα πρέπει να περιλαμβάνουν μυοκτόνο σε μορφή κύβου, με δραστική ουσία  Bromadiolone 0,005%. Τα μυοκτόνα πρέπει να είναι αντιπηκτικά νέας γενιάς των οποίων οι δραστικές ουσίες εμποδίζουν την πήξη του αίματος στο συκώτι του τρωκτικού και έχουν την ιδιότητα να ελκύουν τα τρωκτικά με την οσμή τους (δεν την αντιλαμβάνεται η ανθρώπινη όσφρηση). Η θανατηφόρα δόση να κυμαίνεται μεταξύ 0,2 και 1,3 gr για το κάθε τρωκτικό ανάλογα με το βάρος του. Τα σκευάσματα να παρουσιάζουν μεγάλη σταθερότητα και να παραμένουν αναλλοίωτα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Η τοποθέτηση των δολωμάτων πρέπει να γίνει μέσα σε δολωματικούς σταθμούς, έτσι ώστε ομάδες ζώων που δεν είναι στόχος εξόντωσης, όπως σκυλιά-φύλακες να είναι απόλυτα ασφαλή, να μην υπάρχει κίνδυνος να διασκορπιστεί το σκεύασμα και να έρθει σε επαφή με εργατικό προσωπικό, σκυλιά, γατιά κλπ. Η τοποθέτηση των δολωμάτων σε δολωματικούς σταθμούς είναι υποχρεωτική βάσει της οδηγίας της Ε.Ο.Κ. 93/43 και απαραίτητη για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στο τρωκτικό να καταναλώσει το δόλωμα μέσα σε κάποιο χώρο που το ίδιο αισθάνεται ασφάλεια, και παράλληλα προφυλάσσεται το δόλωμα από δυσμενείς συνθήκες του περιβάλλοντος. Οι δολωματικοί σταθμοί θα τοποθετηθούν και σε ανοικτούς χώρους, γι’ αυτό θα πρέπει να είναι ασφαλείας, ώστε να έχει πρόσβαση σ’ αυτούς μόνο το συνεργείο της εταιρείας που θα αναλάβει και κανένας άλλος. Για την αποτελεσματικότερη προστασία από τα τρωκτικά πρέπει να γίνεται η αλλαγή των δολωμάτων. Η προσπάθεια καταπολέμησης πρέπει να γίνει οργανωμένα και δημιουργώντας ζώνες προστασίας. Οι δολωματικοί σταθμοί θα τοποθετηθούν όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν ανάλογα με τις ιδιομορφίες του κάθε χώρου.

Τα εντομοκτόνα σκευάσματα θα πρέπει να είναι σε υγρή μορφή με σύνθεση δραστικής A-cypermethrin 5,8% β/β. Θα πρέπει να καταπολεμά τα έρποντα και να αντιμετωπίζει τα έντομα που είναι ενοχλητικά για το προσωπικό από τη μια και δυσχεραίνουν τη λειτουργία των μηχανημάτων του βιολογικού από την άλλη. Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη και η χρήση άλλων σκευασμάτων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των φαινομένων θα χρησιμοποιηθούν αρκεί να είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για χώρους μαζικής εστίασης και επιπλέον να είναι άχρωμα και άοσμα όσον αφορά τη χρήση τους σε εσωτερικούς χώρους.

Απολύμανση τουαλετών προσωπικου: Για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας απαιτείται έλεγχος με λουμινόμετρο ή μικροβιολογικός έλεγχος που ο ανάδοχος είναι πιστοποιημένος για την υπηρεσία αυτή.

 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Τεχνική Υποδομή και Οργάνωση η οποία θα του εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την κάλυψη των υπηρεσιών-εργασιών μυοκτονίας και απεντομώσεων.

 1. Ο Ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς ως προς τις εντολές και οδηγίες της οποίες οφείλει απόλυτη συμμόρφωση ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της υπηρεσίας-εργασίας του.
 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις.
 3. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό εφόσον υπάρχει για την εκτέλεση της υπηρεσίας-εργασίας αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον Ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια διαμονής και εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 4. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την υγιεινή και την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας-εργασίας και για την πρόληψη ζημιών – ατυχημάτων σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, η  ΔΕΥΑ Κιλκίς δεν έχει καμία ευθύνη και ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές.
 5. Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή σε οποιαδήποτε αδυναμία εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή τους με άλλα, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα υπηρεσιών-εργασιών, χωρίς διακοπή. Υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης υπηρεσίας-εργασίας και να ενημερώσει με ποιον τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα προβλέπει να προβεί στην επανόρθωσή της.
 6. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
 7. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου, ενώ ο Φ.Π.Α. βαρύνει την ΔΕΥΑ Κιλκίς.
 8. Ο Ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους, τις οποίες θα προξενήσει κατά τις υπηρεσίες-εργασίες του, με υπαιτιότητά του.
 9. Ο χρόνος περαίωσης της υπηρεσίας-εργασίας, έχει να κάνει με το τέλος του συμβατικού αντικειμένου του Αναδόχου και μέχρι ολοκληρώσεως των αναγραφομένων ποσοτήτων, σύμφωνα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Κιλκίς σε Μυοκτονία – Εντομοκτονία - Απολύμανση Έτους 2018 & 2019 (4 τεμ. Μυοκτονίας – Εντομοκτονίας - Απολύμανσης στην Ε.Ε.Λ. Κιλκίς (Κτίρια – Οικίσκοι – Φρεάτια – Κανάλια) + 4 τεμ. Μυοκτονίας – Εντομοκτονίας - Απολύμανσης στην Ε.Ε.Λ. Καστανιών (Κτίρια – Οικίσκοι – Φρεάτια – Κανάλια)+2 τεμ. Μυοκτονίας-Εντομοκτονίας-Απολύμανσης στα κάτωθι: Kτίριο της ΔΕΥΑ Κιλκίς (Γραφεία + Αποθηκευτικοί χώροι), +2 τεμ. Μυοκτονίας στα κάτωθι: Γεωτρήσεις 1,2,4,5 (Οικίσκοι Πίνακα Η/Μ), Αντλιοστάσια Ύδρευσης Σταυροχωρίου, Ξηρόβρυσης, Γαλλικού Ποταμού (Χώροι Πίνακα Μέσης Τάσης, Πίνακα Χαμηλής Τάσης, Μετασχηματιστών), Αντλιοστάσια Λυμάτων Νοσοκομείου, Εργατικών Κατοικιών, Στρατοπέδου Καμπάνη, Περιφερειακής Οδού, Οικισμού Κρηστώνης (Χώροι Πίνακα, Φυσητήρα) + 1 τεμ. Μυοκτονίας στο Αντλιοστάσιο Οικισμού Ευκαρπίας + 1 τεμ. Εντομοκτονίας στα κάτωθι: Αντλιοστάσιο Ύδρευσης Οικισμού Μελάνθιου, Γεώτρηση Οικισμού Μελάνθιου – Αμπέλια, Γεώτρηση Οικισμού Τριπόταμου, Δεξαμενή Ύδρευσης Οικισμού Σεβαστού, Ενδιάμεσο Αντλιοστάσιο Οικισμού Επταλόφου – Καλύβια, Αντλιοστάσιο Ύδρευσης Φυλάκιο Οικισμού Ριζιανά, Γεώτρηση Περιοχή Βουνό Οικισμού Θεοδόσια, Γεώτρηση Οικισμού Άγιος Αντώνιος (Οικίσκοι Η/Μ, Περιμετρικοί Χώροι), Γεώτρηση Οικισμού Χωρυγίου – Γέφυρα, Φίλτρα Αποσιδήρωσης Οικισμού Μαυροπλαγιάς, Γεώτρηση Οικισμού Ελληνικού δίπλα στα φίλτρα) (Υγιεινή - Ασφάλεια)).
 10. Η ΔΕΥΑ Κιλκίς διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί την υπηρεσία-εργασία πλημμελώς και μετά από συνεχή επανάληψη αντισυμβατικής συμπεριφοράς να τον κηρύξει έκπτωτο, αφού πρώτα τον καλέσει με εξώδικη διαμαρτυρία και σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών να υποβάλει τις απόψεις του εγγράφως.
 11. Ο Ανάδοχος θα πρέπει καταθέσει κατάλογο των εντομοκτόνων/μυοκτόνων/απολυμαντικών και αντιδότων ουσιών που θα χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια των εφαρμογών που θα πραγματοποιήσει μαζί με την σχετική έγκριση των προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
 12. Ο Ανάδοχος μετά από κάθε επίσκεψη θα εκδίδει βεβαιωτικό εκτέλεσης εργασιών και ελέγχου για κάθε επίσκεψη, υπογεγραμμένο από υπεύθυνο επιστήμονα.
 13. Ο Ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει υπεργολάβο συνεργάτη του, που να διαθέτει κατάλληλη τεχνογνωσία για τις απαιτούμενες από το διαγωνισμό υπηρεσίες-εργασίες, τις οποίες δηλώνει στην τεχνική του μελέτη αναφέροντας το είδος τους, που θα διαθέτει ο υπεργολάβος σε αυτόν, καθώς και τα πιστοποιητικά ISO για τις υπηρεσίες-εργασίες που θα παρέχει, όπως επίσης και ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει βεβαίωση του υπεργολάβου ότι έχει έρθει σε συμφωνία μαζί του για τις υπηρεσίες-εργασίες που θα του παρέχει.
 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά του διαγωνιζομένου θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω:

 1. Τιμή προσφοράς, χωρίς και με ΦΠΑ.
 2. Κατάλογο εντομοκτόνων / μυοκτόνων φαρμάκων που θα χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια των εφαρμογών μαζί με τον αριθμό της σχετικής έγκρισης των προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
 3. Άδεια  καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 4. Πιστοποιητικό ΙSO 9001 που να περιλαμβάνει τις υπηρεσίες-εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας και στατιστικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων των επισκέψεων.
 5. Εμπειρία εφαρμογής μυοκτονίας-εντομοκτονίας σε αντίστοιχες Ε.Ε.Λ. (Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων), Αντλιοστάσια Ύδρευσης Πόσιμου Νερού, Αντλιοστάσια Λυμάτων, Γεωτρήσεις Πόσιμου Νερού και Δεξαμενές Ύδρευσης Πόσιμου Νερού.
 6. Πτυχίο Χημικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Γεωπόνου ή αντίστοιχης ή άλλης ειδικότητας  με εμπειρία σε Ε.Ε.Λ. (Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων), Αντλιοστάσια Ύδρευσης Πόσιμου Νερού, Αντλιοστάσια Λυμάτων, Γεωτρήσεις Πόσιμου Νερού, Δεξαμενές Ύδρευσης Πόσιμου Νερού, ώστε να μην προκληθεί κάποια βλάβη υλική αφενός του Υδραυλικού-Η/Μ Εξοπλισμού,  Μηχανημάτων και σωματική-οργανική αφετέρου των λειτουργών εκτέλεσης της εφαρμογής μυοκτονίας-εντομοκτονίας.
 7. Σχέδιο μυοκτονίας όπου να ορίζονται τα κρίσιμα σημεία με έκθεση, παρατηρήσεις, προτάσεις υπηρεσιών-εργασιών.
 8. Αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
 1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΕΤΟΥΣ 2018)

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός είναι ο ακόλουθος:         

                                                                                                                                     

A/A KΤΙΡΙΑΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ

(€)

ΣΥΝΟΛΟ

(€)

1 Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ - ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ) 4 200 800,00
2 E.E.Λ. ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ - ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ) 4 200 800,00 
3 ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ(ΓΡΑΦΕΙΑ) (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ - ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ) 2 200 400,00 
4 ΓΕΩΤΡΗΣΗ 1 (ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Η/Μ) (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ) 2 120 240,00
5 ΓΕΩΤΡΗΣΗ 2 (ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Η/Μ) (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ) 2 120 240,00
6 ΓΕΩΤΡΗΣΗ 4 (ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Η/Μ) (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ) 2 120 240,00
7 ΓΕΩΤΡΗΣΗ 5 (ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Η/Μ) (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ) 2 120 240,00
8 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ) 2 120 240,00
9 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΞΗΡΟΒΡΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ) 2 120 240,00
10 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ) 2 120 240,00
11 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ) 2 120 240,00
12 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ) 2 120 240,00
13 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΚΑΜΠΑΝΗ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ) 2 120 240,00
14 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ) 2 120 240,00
15 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ) 2 120 240,00
16 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ( ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ) 1 120 120,00
17 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΑΝΘΙΟΥ (ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ) 1 80 80,00
18 ΓΕΤΡΗΣΗ  ΜΕΛΑΝΘΙΟΥ - ΑΜΠΕΛΙΑ (ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ) 1 80 80,00
19 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ (ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ) 1 80 80,00
20 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΒΑΣΤΟΥ (ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ) 1 80 80,00
21 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ – ΚΑΛΥΒΙΑ (ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ) 1 80 80,00
22 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΥΛΑΚΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΙΖΙΑΝΑ   (ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ) 1 80 80,00
23 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΝΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ (ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ) 1 80 80,00
24 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ) 1 80 80,00
25 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΩΡΥΓΙΟΥ - ΓΕΦΥΡΑ (ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ) 1 80 80,00
26 ΦΙΛΤΡΑ  ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΥΡΟΠΛΑΓΙΑΣ (ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ) 1 80 80,00
27 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΠΛΑ ΣΤΑ ΦΙΛΤΡΑ (ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ) 1 80 80,00
                                                                                                                        ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5.880,00
                                                                                                                        Φ.Π.Α.24% 1.411,20
                                                                                                          ΣΥΝΟΛΟ+ΦΠΑ 24% 7.291,20

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής της Τ.Υ.

της ΔΕΥΑ Κιλκις

   
Αποστολίδης Νικόλαος Παραγιός Ιωάννης
Χημικός Μηχανικός M.Sc Πολιτικός Μηχανικός
 1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΤΟΥΣ 2018)                                                                                                                                     
A/A KΤΙΡΙΑΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ

(€)

ΣΥΝΟΛΟ

(€)

1 Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ - ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ) 4    
2 E.E.Λ. ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ - ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ) 4    
3 ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ(ΓΡΑΦΕΙΑ) (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ - ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ) 2    
4 ΓΕΩΤΡΗΣΗ 1 (ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Η/Μ) (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ) 2    
5 ΓΕΩΤΡΗΣΗ 2 (ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Η/Μ) (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ) 2    
6 ΓΕΩΤΡΗΣΗ 4 (ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Η/Μ) (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ) 2    
7 ΓΕΩΤΡΗΣΗ 5 (ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Η/Μ) (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ) 2    
8 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ) 2    
9 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΞΗΡΟΒΡΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ) 2    
10 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ) 2    
11 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ) 2    
12 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ) 2    
13 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΚΑΜΠΑΝΗ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ) 2    
14 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ) 2    
15 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ) 2    
16 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ( ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ) 1    
17 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΑΝΘΙΟΥ (ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ) 1    
18 ΓΕΤΡΗΣΗ  ΜΕΛΑΝΘΙΟΥ - ΑΜΠΕΛΙΑ (ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ) 1    
19 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ (ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ) 1    
20 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΒΑΣΤΟΥ (ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ) 1    
21 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ – ΚΑΛΥΒΙΑ (ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ) 1    
22 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΥΛΑΚΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΙΖΙΑΝΑ   (ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ) 1    
23 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΝΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ (ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ) 1    
24 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ) 1    
25 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΩΡΥΓΙΟΥ - ΓΕΦΥΡΑ (ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ) 1    
26 ΦΙΛΤΡΑ  ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΥΡΟΠΛΑΓΙΑΣ (ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ) 1    
27 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΠΛΑ ΣΤΑ ΦΙΛΤΡΑ (ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ) 1    
                                                                                                                        ΑΘΡΟΙΣΜΑ  
                                                                                                                        Φ.Π.Α.24%  
                                                                                                          ΣΥΝΟΛΟ+ΦΠΑ 24%  

                                                                         

 Ο προσφέρων

Ονοματεπώνυμο

(Σφραγίδα Εταιρείας)

ΟΜΝΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ 158/15-1-2018
Πίνακας Περιεχομένων

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 3
1.1ΓΕΝΙΚΑ 3
1.2ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3
1.3ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4
2.ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 4
3.ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Του αιτηματος 5
3.1ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 5
3.2ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5
3.3ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 5
3.4 ΠΛΗΡΩΜΗ ....................................................................................5

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
1.1 ΓΕΝΙΚΑ
Αντικείμενο της παρούσας ζήτησης είναι η επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια, γραφικής ύλης για το χρονικό διάστημα από 26-1-2018 έως 31-12-2018 με σκοπό να συνάψει σχετικό συμφωνητικό με τον επαγγελματία που θα προσφέρει τις καλύτερες τιμές για τις ανάγκες του συλλόγου με την επωνυμία Σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς και με διακριτικό τίτλο Όμνες, ο οποίος στα αγγλικά αποδίδεται ως Omnes (ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή) στα πλαίσια του προγράμματος Relocation Scheme and Emergency Response στο Κιλκίς. Τα είδη, και τα χαρακτηριστικά των ειδών αναφέρονται λεπτομερώς παρακάτω.

1.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Στον κάτωθι πίνακα αναλύονται τα είδη που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας ζήτησης, και οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές

Είδος
Φωτοτυπικό Χαρτί Α4 80gr/m2
Φωτοτυπικό Χαρτί Α3 80gr/m2
Στυλό μπλε, μαύρα, κόκκινα μύτη 0,5
Μολύβια με σβηστήρα
Χαρτάκια σημειώσεων λευκά
Χαρτάκια σημειώσεων αυτοκόλλητα χρωματιστά
Μπλοκ εντάλματος πληρωμής τριπλότυπων – αυτογραφικό
Μπλοκ αποδείξεων είσπραξης τριπλότυπων – αυτογραφικό
Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων
Ντοσιέ κλασέρ αρχειοθέτησης τύπου SKAG ράχης 7εκ.
Διαφάνειες
Διαχωριστικά αρχειοθέτησης
Σύρματα συρραπτικού μεσαίου μεγέθους
Σύρματα συρραπτικού μεγάλου μεγέθους
Συνδετήρες
Πινέζες χρωματιστές
Σημειωματάρια Α4 ή Α5 με γραμμές ή τετράγωνα

Γίνονται δεκτές προσφορές που θα υποβληθούν για το σύνολο της ανωτέρω προμήθειας.
Οι προσφορές κατατίθενται σε φάκελο, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση στα γραφεία του Συλλόγου Εθελοντών Κιλκίς, επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100, από 15-1-18 μέχρι και 25-1-18 και ώρα 15:00, η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Αρμόδιος για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται ο Ταμίας του Συλλόγου Εθελοντών Κιλκίς. Για οποιαδήποτε πληροφορία- διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Συλλόγου στο τηλ. 23410 22272. Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 25-1-18 και ώρα 16:00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές.
Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του πίνακα επί της παρ. 1.2. του παρόντος. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στις προσφορές που θα κατατεθούν, θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ο χρόνος ισχύος τους. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο χρόνος ισχύος τους, αυτός θα ισχύει για τρεις (3) μήνες από την παραλαβή τους (προσφορών) από τον Σύλλογο Εθελοντών Κιλκίς.
Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.

1.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Τα προϊόντα θα παραδοθούν, ώστε να είναι πλήρως λειτουργικά στη διεύθυνση που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή και αφορούν στα γραφεία του Σωματείου στην πόλη του Κιλκίς και της Παιονία.
2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
2.1 Η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του προσωπικού του Αναδόχου στον χώρο παράδοσης των προϊόντων ή εκτέλεσης των τυχόν απαιτούμενων εργασιών, μετά από έγκαιρη ενημέρωση του Υπευθύνου Συντονισμού της Αναθέτουσας Αρχής για τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης των ειδών.

3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

3.1 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να παραδώσει το προϊόν, τμηματικά κατά την διάρκεια του εξής χρονικού διαστήματος: από τις 26/1/2018 έως 31/12/2018 με δυνατότητα παράτασης ενός ημερολογιακού μηνός, στους τόπους όπου υποδεικνύει το Σωματείο, εντός του Ν. Κιλκίς .

3.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ο Ανάδοχος πριν μεταφέρει τα είδη, έρχεται σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου ο τελευταίος να φροντίσει τόσο για το χώρο που πρόκειται να γίνει η παραλαβή όσο και για το καθορισμό της ώρας παραλαβής.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής του εξοπλισμού θα γίνεται ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των ειδών από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής.

3.3 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ως Υπεύθυνος Αναδόχου ορίζεται το άτομο επικοινωνίας του Αναδόχου, το οποίο θα παραλαμβάνει και θα εκτελεί την παραγγελία και θα λειτουργεί ως το σημείο επαφής μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της σύμβασης.

3.4 ΠΛΗΡΩΜΗ
Το απαιτούμενο παραστατικό θα είναι τιμολόγιο- δελτίο αποστολής (επί πιστώσει): η πληρωμή της αξίας των παραστατικών στον Ανάδοχο θα πραγματοποιούνται δυο φορές τον μήνα από το αρμόδιο τμήμα του Συλλόγου Εθελοντών Κιλκίς την 15η και την τελευταία εργάσιμη κάθε ημερολογιακού μήνα και μετά τον επιτυχή ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής της Αναθέτουσας αρχής. Η πληρωμή θα διενεργηθεί αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο στο λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως ο ανάδοχος στο έγγραφο της προσφοράς του.

Κιλκίς, 13/01/2018
Σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς Όμνες (Omnes)

ΟΜΝΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΤΟ Ν. ΚΙΛΚΙΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ 159/ 19-1-2018
Πίνακας Περιεχομένων

1.1ΓΕΝΙΚΑ 3
1.2ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3
1.3ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4
2.ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 5
3.ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Του αιτηματος 5
3.1ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 5
3.2ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 5
Τα προϊόντα θα πρέπει να παραδοθούν άμεσα μετά από το άνοιγμα των προσφορών και την επιλογή του Αναδόχου, δηλαδή το αργότερο μέχρι και τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες. 5
3.3ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5
3.4ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 5
3.5 ΠΛΗΡΩΜΗ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
1.1 ΓΕΝΙΚΑ
Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η πρόσκληση προς υποβολή προσφορών για την επιλογή αντισυμβαλλομένου-προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια, πετρελαίου θέρμανσης των διαμερισμάτων που μισθώνει ο σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς και με διακριτικό τίτλο Όμνες, ο οποίος στα αγγλικά αποδίδεται ως Omnes (ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή) στα πλαίσια του προγράμματος Relocation Scheme and Emergency Response στο Κιλκίς.
Μετά την επιλογή του Αναδόχου ο τελευταίος υποχρεούται να συνάψει σχετικό συμφωνητικό με τον ως άνω Σύλλογο- Αναθέτουσα Αρχή, με το οποίο θα προσδιορίζονται οι επιμέρους όροι και συμφωνίες για την εκπλήρωση της σύμβασης. Πριν την υπογραφή της ως άνω σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής καμία υποχρέωση δεν δημιουργείται για κανένα από τα ως άνω μέρη.

Η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης αφορά στο χρονικό διάστημα από την 1/02/2018 έως την 15/04/2018 με δυνατότητα παράτασης ενός ημερολογιακού μηνός.

1.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Στον κάτωθι πίνακα αναλύετε το είδος που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και η συνολική αιτούμενη ποσότητα, οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, η ενδεικτική τιμή μονάδας με ΦΠΑ (σε ευρώ), η συνολική ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ (σε ευρώ) και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός (σε ευρώ).
Προϊόν Συνολική ποσότητα Ενδεικτική τιμή (με ΦΠΑ ) Συνολική ενδεικτική τιμή (με ΦΠΑ) Τεχνικές Προδιαγραφές
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
45000
ΛΙΤ 1,006€ 43258€ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Συνολικός Προϋπολογισμός
43258€
Για τις προσφορές που θα υποβληθούν, θα ληφθούν υπόψη, μόνον όσες αφορούν στο σύνολο της ανωτέρω ποσότητας.
Επισημαίνεται ότι το συνολικό κόστος της προσφοράς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα σαράντα τρεις χιλιάδες διακόσια πενήντα οκτώ ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για την παροχή προμήθειας καυσίμου θέρμανσης, για τα διαμερίσματα και γραφεία που μισθώνει ο Σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς, στο Κιλκίς και στην Παιονία, στα πλαίσια του προγράμματος Relocation Scheme and Emergency Response.
Κριτήριο για την επιλογή προμηθευτή θα αποτελέσει το μέγιστο ποσοστό έκπτωσης επι της ενδεικτικής τιμής που είναι και ο μέσος όρος τιμής ανά λίτρο έτσι όπως ορίζεται από το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων για την 18η Ιανουάριου και αφορά στο νομό Κιλκίς.
Προσφορές των οποίων το συνολικό κόστος υπερβαίνει το ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ απορρίπτονται ως απαράδεκτες, καθώς δε μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο τη βέλτιστη τιμή.
Οι προσφορές κατατίθενται, στα γραφεία του Συλλόγου Εθελοντών Κιλκίς επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση έως στις 31/01/2018 και ώρα 15:00 η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Αρμόδια για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται η Ταμίας του Συλλόγου Εθελοντών Κιλκίς Σπυριδούλα Παπαχρήστου. Για οποιαδήποτε πληροφορία- διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Συλλόγου στο τηλ. 23410 22272. Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 31/1/2018 και ώρα 16:00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές.
Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του πίνακα επί της παρ. 1.2. του παρόντος. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.

1.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να παραδώσει το προϊόν, τμηματικά κατά την διάρκεια του εξής χρονικού διαστήματος: απο την 1/02/2018 έως την 15/04/2018 με δυνατότητα παράτασης ενός ημερολογιακού μηνός, όπου υποδεικνύεται από το Σωματείο, εντός του Ν. Κιλκίς .
2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
2.1 Το Σωματείο αναλαμβάνει να εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του προσωπικού του Προμηθευτή στον χώρο παράδοσης του προϊόντος μετά από έγκαιρη ενημέρωση του Υπευθύνου Συντονισμού του Σωματείου για τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης.

3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

3.1 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Τα προϊόν θα παραδοθεί τμηματικά στη διεύθυνση που θα υποδεικνύεται από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής του Σωματείου.

3.2 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Το προϊόν θα πρέπει να παραδοθεί άμεσα μετά από κάθε παραγγελία και πάντως, εντός του αναφερομένου ανωτέρω χρονικού διαστήματος από 1/02/2017 έως 15/04/2017 με δυνατότητα παράτασης ενός ημερολογιακού μηνός.

3.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ο Προμηθευτής πριν μεταφέρει το είδος, έρχεται σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής του Σωματείου, προκειμένου ο τελευταίος να φροντίσει τόσο για το χώρο όπου πρόκειται να γίνει η παραλαβή όσο και για το καθορισμό της ώρας παραλαβής.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής θα γίνεται ο ποσοτικός έλεγχος από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής. Εάν η παραδοθείσα ποσότητα δεν αντιστοιχεί στην αιτηθείσα, ο Προμηθευτής υποχρεούται άμεσα να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να χορηγήσει την αιτηθείσα από το Σωματείο ποσότητα, άλλως το Σωματείο δικαιούται να αρνηθεί την πληρωμή της συγκεκριμένης ποσότητας. Η μη ανταπόκριση της χορηγηθείσας στην αιτηθείσα ποσότητα θα προκύπτει από μνεία που θα πραγματοποιεί ο Υπεύθυνος Ελέγχου και Παραλαβής στο παραστατικό (ΤΙμολόγιο-Δελτίο Αποστολής ) του Προμηθευτή με το περιεχόμενο “αντί της ποσότητας..... που ζητήθηκε από τον προμηθευτή, αυτός παρέδωσε ποσότητα.........”. Εάν δεν είναι δυνατή η αναγραφή της ανωτέρω υποσημείωσης τότε ο Υπεύθυνος Ελέγχου και Παραλαβής υποχρεούται να γνωστοποιήσει άμεσα με κάθε πρόσφορο τρόπο τον προμηθευτή για την ανωτέρω αναντιστοιχία και το δικαίωμά του να μην καταβάλλει το αντίτιμο της μη παραδοθείσας ποσότητας.
Ο Προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παράδοση της αιτούμενης από το Σωματείο παραγγελίας, για την ποιότητα του προϊόντος, για την μη παράδοσή του κατά τον αιτούμενο χρόνο και τόπο.
Το Σωματείο δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με την ποιότητα του παραδοτέου προϊόντος.
Πρόστιμο που επιβάλλεται στον Προμηθευτή, από οποιαδήποτε ελεγκτική αρχή, στα πλαίσια της μεταφοράς και εκτέλεσης της αιτηθείσας από το Σωματείο παραγγελίας, ευθύνεται και αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο Προμηθευτής.

3.4 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ως Υπεύθυνος Προμηθευτή ορίζεται το άτομο που καθίσταται υπεύθυνο από τον Προμηθευτή προκειμένου να παραλαμβάνει και να εκτελεί την παραγγελία

3.5 ΠΛΗΡΩΜΗ
Το απαιτούμενο παραστατικό θα είναι τιμολόγιο- δελτίο αποστολής (επί πιστώσει): η πληρωμή της αξίας των παραστατικών στον Ανάδοχο θα πραγματοποιούνται δυο φορές τον μήνα από το αρμόδιο τμήμα του Συλλόγου Εθελοντών Κιλκίς την 15η και την τελευταία εργάσιμη κάθε ημερολογιακού μήνα και μετά τον επιτυχή ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής της Αναθέτουσας αρχής. Η πληρωμή θα διενεργηθεί αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο στο λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως ο ανάδοχος στο έγγραφο της προσφοράς του.

Κιλκίς, 19/1/2018
Σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς Όμνες (Omnes)

Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Κιλκίς, μέσω πάγιου κατ' αποκοπή χορηγήματος για το έτος 2018
ΣΧΕΤ.: H αριθμ.351/19-12-2017 (ΑΔΑ:ΩΜΘΙ7ΛΛ-ΘΕΦ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ και η με αριθμ.2409/28-11-2017 (ΑΔΑ:6Ζ1Σ7ΛΛ-ΣΔΘ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ.

1. Έχοντας υπόψη τις ανωτέρω σχετικές Αποφάσεις, η Υποδ/νση Τεχνικών Έργων προτίθεται να αναθέσει το έργο της καθαριότητας της Υπηρεσίας μέσω πάγιου κατ' αποκοπή χορηγήματος προϋπολογισμού 330,00 € μηνιαίως σύμφωνα με τις οριζόμενες στο συνημμένο πίνακα προδιαγραφές. Για την εν λόγω δαπάνη έχει εκδοθεί η αριθμ.πρωτ.οικ.1464/23/02-01-2018 Ανάληψη Υποχρέωσης με Α/Α 279 και αριθμό καταχώρησης 221 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού (Π.Κ.Μ.), που βαρύνει τον κωδικό 03.721.1232.01, ΑΔΑ:7ΣΡ27ΛΛ-2Υ6, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.2409/28-11-2017, ΑΔΑ:6Ζ1Σ7ΛΛ-ΣΔΘ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους στην Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς το αργότερο μέχρι τις 24 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.
3. Κριτήριο επιλογής αναδόχου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή
4. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι παροχής υπηρεσιών καθαρισμού θα πρέπει να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 68 του Ν.3863/2010, τα εξής στοιχεία:
i. Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
ii. Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
iii. Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
iv. Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων.
v. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
vi. Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι παροχής υπηρεσιών καθαρισμού θα πρέπει να υπολογίζουν στην προσφορά τους εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.
Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.

5. Επιπλέον, εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων στις απαιτήσεις καθαριότητας που τίθενται στην ενότητα Α.1 του συνημμένου πίνακα (εργασίες καθαρισμού, συχνότητα καθαρισμού κ.λπ.) στις οποίες εάν δεν ανταποκρίνεται ο ανάδοχος, δε θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση του έργου και η σύμβαση θα λύεται
6. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιθεωρήσουν τους χώρους πριν από την κατάθεση προσφοράς και γίνονται δεκτοί μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία, προσκομίζοντας σχετικά έγγραφα εκπροσώπησης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ Τ.Ε. ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, όροφος ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΩΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Υποδ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Κιλκίς

Α.Παπανδρέου 3, τ.κ. 611 00 Τρεις (3) φορές Ένα (1) Τρεις (3) ώρες ανά επίσκεψη

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Α.1 Απαιτήσεις καθαριότητας
-Απαιτείται καθαριότητα τρεις (3) φορές την εβδομάδα από τρεις (3) ώρες κάθε φορά, σε ημέρες οι οποίες δε θα πρέπει να είναι συνεχόμενες και θα προσδιοριστούν κατόπιν συνεννόησης με τον ανόδοχο του έργου, στους χώρους των γραφείων και στις τουαλέτες ως εξής:
Καθαριότητα των γραφείων
α)Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων με τα κατάλληλα υλικά και εξοπλισμό
β)Αποκομιδή απορριμάτων από τους κάδους και αλλαγή σάκων απορριμάτων στα καλάθια
Καθαριότητα στις τουαλέτες
α)Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων με τα κατάλληλα υλικά και εξοπλισμό
β)Αποκομιδή απορριμάτων από τους κάδους και αλλαγή σάκων απορριμάτων στα καλάθια
γ)Καθάρισμα νιπτήρων με τα κατάλληλα καθαριστικά-απολυμαντικά
δ)Σχολαστικό καθάρισμα λεκανών τουαλέτας με τα κατάλληλα καθαριστικά/απολυμαντικά
ε) Επανατοποθέτηση χαρτιού τουαλέτας και υγρού σαπουνιού
-Επιπλέον απαιτείται καθαριότητα στους χώρους των αρχείων δύο (2) φορές μηνιαίως καθώς και των παραθύρων (υαλοπινάκων) δύο (2) φορές μηνιαίως τουλάχιστον
-Γενικός καθαρισμός όλου του χώρου μία (1) μία φορά μηνιαίως (πρίζες, καλοριφέρ, κλιματιστικά, κουφώματα και όπου απαιτείται)
Α.2 Λοιποί όροι καθαριότητας
α)Η καθαριότητα θα πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα ή στην έναρξη ή προς το τέλος του ωραρίου (07:00-17:00)
β)Σε περίπτωση αργίας η καθαριότητα θα πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα
γ)Όλα τα έξοδα της καθαριότητας (υλικά καθαριότητας, απορρυπαντικά, σφουγγάρια κτλπ) θα βαρύνουν το συνεργείο καθαρισμού, πλην του χαρτιού υγείας και του κρεμοσάπουνου
δ)Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δώσει το συνεργείο σε ό,τι αφορά τα απαραίτητα υλικά απολύμανσης των χώρων υγιεινής. Τα υλικά καθαριότητας που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος θα φέρουν αναγραμμένο τον αριθμό καταχώρησής τους στο Γενικό Χημείο του Κράτους και θα πρέπει να είναι φιλικά στο περιβάλλον
ε)Κάθε τυχόν πρόβλημα που προκύψει στους ανωτέρω χώρους (διαρροή, βλάβες στις εγκαταστάσεις κτλπ) θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στον Προϊστάμενο της Δ/νσης
στ)Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης είναι αρμόδιος να υποδείξει οποιαδήποτε συμπληρωματική ανάγκη καθαριότητας προκύψει εφόσον κρίνεται απαραίτητο και το σχετικό δικαίωμα δεν ασκείται καταχρηστικά

Β. ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
-Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία (καταβολή των νομίμων αποδοχών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τήρηση του νόμιμου ωραρίου κτλπ)
-Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα νόμιμα μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου έναντι του προσωπικού του για το οποίο φέρει αποκλειστικά την ευθύνη
-Επίσης υποχρεούται να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο για κάθε τρίτο
-Το σύνολο του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο θα είναι Έλληνες πολίτες ή νομίμως εργαζόμενοι στην Ελλάδα αλλοδαποί, οι οποίοι θα ασφαλίζονται με βάση τις κείμενες εργατικές διατάξεις. Προς τούτο θα πρέπει ο ανάδοχος όταν του ζητηθεί να προσκομίσει στον εργοδότη φωτοτυπίες των δηλώσεων-αναγγελιών στο ΙΚΑ των εργαζομένων ή των αδειών παραμονής και εργασίας των αλλοδαπών
Γ.ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

-Η προσφορά του υποψηφίου θα πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Οικονομική προσφορά με το συνολικό ποσό σε ευρώ για κάθε μήνα εργασιών (χωρίς και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο υποψήφιος το έργο
Η χρήση του εξοπλισμού καθώς και τα απαραίτητα υλικά καθαριότητας, φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του. Εφόσον το καθαρό ποσό (χωρίς ΦΠΑ) του παραστατικού είναι άνω των 150€ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 8%
2. Περιγραφή αναλυτική των μηχανικών μέσων (υλικοτεχνικού εξοπλισμού) που θα χρησιμοποιηθούν
3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του Υποψηφίου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του
4. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 όπου θα δηλώνεται ότι δεν τελεί υπό πτώχευση και προσκόμιση στη συνέχεια του σχετικού πιστοποιητικού
5. Όλα τα στοιχεία του άρθρου 68 του Ν.3863/2010, ήτοι:

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υπολογίζουν στην προσφορά τους εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.

Δ.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Μετά την παραλαβή του νόμιμου παραστατικού στο τέλος κάθε μήνα και αφού βεβαιωθεί η εκτέλεση του έργου της καθαριότητας από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης, η πληρωμή από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης είναι σκόπιμο να γίνεται με καταβολή του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του αναδόχου του έργου της καθαριότητας.
Η ανωτέρω πληρωμή γίνεται, αφού πραγματοποιηθεί η απαραίτητη διοικητική διαδικασία από το Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την ενταλματοποίηση της εν λόγω δαπάνης με την έκδοση του αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος από την ΠΚΜ
Ε.ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του, σε περίπτωση κατάργησης της Υπηρεσίας ή υπαγωγής της σε άλλο φορέα εκτός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ή σε περίπτωση μεταφοράς/μεταστέγασης της Υπηρεσίας (Δ/νσης ή Τμημάτων της Δ/νσης σε νέες ταχυδρομικές διευθύνσεις) ή εφόσον προκύψει ανάδοχος μέσω ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη παροχής υπηρεσιών του αναδόχου.

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Για την:  Επισκευή πομώνας οικισμού Σεβαστού και πομώνας ( στο όριο) πόλης Κιλκίς

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι  όπως μας αποστείλουν  συμπληρωμένο το  έντυπο οικονομικής προσφοράς.   Η  οικονομική προσφορά θα  κατατεθεί μέχρι την Παρασκευή  26 Ιανουαρίου 2018  και ώρα 13:00  στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα αναγράφει εξωτερικά τα στοιχεία της επιχείρησης σας, και τον τίτλο

« Οικονομική προσφορά για την επισκευή πομώνας οικισμού  Σεβαστού και πομώνας (στο όριο) πόλης Κιλκίς »

Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα 13:15.  Όσοι επιθυμούν μπορούν να είναι παρόντες.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό:

Αρμόδιος για διευκρινήσεις και πληροφορίες είναι ο κ. Κορκοτίδης Κωνσταντίνος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23410 29330 (τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΥΑ Κιλκίς).

Ώρες επικοινωνίας 8:00 – 14:30

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Προμήθεια αγαθών "Εξοπλισμός Μηχανημάτων για την υλοποίηση του προγράμματος Co-Create"

pdf 200

pdf 200

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ 2018»

Σας ανακοινώνουμε ότι η ΔΕΥΑ Κιλκίς θα διενεργήσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την υπηρεσία με τίτλο: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων ΔΕΥΑ Κιλκίς ΕΤΟΥΣ 2018»
Η υπηρεσία αφορά την ασφάλιση επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της ΔΕΥΑ Κιλκίς για ένα ολόκληρο έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και για ένα ολόκληρο χρόνο).
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που το αντικείμενο εργασιών τους είναι συναφές με την παραπάνω υπηρεσία να υποβάλουν προσφορές εντός πέντε ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας δηλαδή έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 12:00
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη συνολική προσφορά.
Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει το φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και τον φάκελο οικονομικής προσφοράς
Ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής θα περιέχει:
1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το αντικείμενο δραστηριότητας τους.
2. αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας που η ισχύς του δεν θα έχει λήξει έως την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς
3. αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, που η ισχύς του δεν θα έχει λήξει έως την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς.
4. Στην περίπτωση που ο προσφέρων είναι ασφαλιστικός πράκτορας, θα υποβάλει Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην ο οποία θα δηλώνει ότι στην περίπτωση πτώχευσης της ασφαλιστικής εταιρείας που εκπροσωπεί , θα αναλάβει με δική του δαπάνη, την ασφάλιση όλων των οχημάτων του διαγωνισμού σε άλλη εταιρεία χωρίς την οικονομική χρέωση της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα περιέχει :
1. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, το οποίο θα φέρει την υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντος.
Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα βρίσκονται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που θα αναγράφει τον τίτλο « Προσφορά για ασφάλιση οχημάτων ΔΕΥΑΚ έτους 2018», και την σφραγίδα του διαγωνιζόμενου.
Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:
• Κατάθεση προσφοράς στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1ο ΧΛΜ Κιλκίς – Ξηρόβρυσης (Ο φάκελος προσφοράς θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο).
Η κατάθεση του φακέλου προσφοράς μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier). Το άνοιγμα των φακέλων οικονομικών προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα (δηλαδή την ημέρα λήξης κατάθεσης των προσφορών) και ώρα 12:15. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρευρίσκονται στο άνοιγμα των φακέλων οικονομικών προσφορών.
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση
1. Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας για όλα τα οχήματα του πίνακα οχημάτων της ΔΕΥΑΚ, ανέρχεται στο ποσό των 4730,00 €, και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
2. Η παραπάνω δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό τους έτους 2017 με κωδικό 62.05 (ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ).
3. Δεκτές γίνονται προσφορές που καλύπτουν την ασφάλιση όλων των οχημάτων του παρακάτω πίνακα.
Πίνακας Οχημάτων Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς
Α/Α ΜΑΡΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΙΜΟΙ ΙΠΠΟΙ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ Α (ΜΗΧΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ)
1 JCB 4CX ME 60998 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 10/5/2001 ( Πραγματική) 69
2 JCB 4CX ME 40592 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 14/1/1999 (Πραγματική) 91
3 JCB 1CX ME 40591 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 14/1/1999 (Πραγματική) 41
4 MERCEDES ME 80671 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ 26/10/2004 (Πραγματική) 408
ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ Β (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ)
5 FIAT SCUDO KIB 9104 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ 2/2/2001 13
6 FIAT SCUDO KIE7427 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ 11/1/2005 13
7 FIAT DOBLO KIE 3597 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ 13/5/2003 13
8 FIAT DOBLO KIE 3596 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ 13/5/2003 13
9 TOYOTA 4X2 KHY 5930 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ 14/6/2000 17
10 TOYOTA 4X4 KHY 5949 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ 8/5/2000 17
11 TOYOTA 4X2 KIE 4896 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ 26/9/2003 17
12 IVECO NHZ 5154 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ 4/2/2006 20
13 MITSUBISHI 4X4 KIZ 7347 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ 12/6/2009 17
14 TOYOTA HILUX KIH 2627 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ 15/7/2014 17
15 TOYOTA HILUX ΚΙΗ 4960 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ 24/3/2017 17
ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ (ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΑΥΤΟΦΟΡΤΏΣΕΩΣ)
16 MERCEDES KIZ 9061 ΦΟΡΤΗΓΟ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟ 20/10/2010 72
17 MERCEDES KIE 1926 ΦΟΡΤΗΓΟ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟ 29/1/2002 36
ΟΧΗΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ )
18 MERCEDES ΚΙΖ2864 ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 23/1/2007 88

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Οι ελάχιστες ασφαλιστικές καλύψεις για τα οχήματα της ομάδας Α (Μηχανήματα Έργου) είναι:
1. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Σ.Β. ΑΝΑ ΘΥΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000
2. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υ.Ζ. ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000
3. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
4. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Οι ελάχιστες ασφαλιστικές καλύψεις για τα οχήματα της ομάδας Β (Επαγγελματικά οχήματα) είναι:
1. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Σ.Β. ΑΝΑ ΘΥΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000
2. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υ.Ζ. ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000
3. ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ
4. ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

Οι ελάχιστες ασφαλιστικές καλύψεις για τα οχήματα της ομάδας Γ (Φορτηγά ανατρεπόμενα με γερανό αυτοφορτώσεως) είναι:
1. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Σ.Β. ΑΝΑ ΘΥΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000
2. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υ.Ζ. ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000
3. ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
4. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ
5. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
6. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Οι ελάχιστες ασφαλιστικές καλύψεις για το όχημα της ομάδας Δ (Φορτηγό τριαξονικό ανατρεπόμενο) είναι:
1. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Σ.Β. ΑΝΑ ΘΥΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000
2. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υ.Ζ. ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000
3. ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
4. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ

Ο Συντάξας

Κορκοτίδης Κων/νος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Καλούνται να υποβάλλουν  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  » σύμφωνα  με τον προϋπολογισμό, τις τεχνικές προδιαγραφές και το έντυπο οικονομικής προσφοράς  έως τις 8 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. επιχειρήσεις  που είναι εγγεγραμμένες στο Οικονομικό Επιμελητήριο του οικείου επιμελητηρίου συναφών ειδών.

Παρακαλούμε αφού λάβετε υπόψη τους όρους της πρόσκλησης να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Προσφέρεται ελεύθερη , άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα αρχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

 

 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΕΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
 4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σφραγισμένη σε χωριστό φάκελο)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Αρμόδιος για διευκρινήσεις και πληροφορίες είναι η Κασκαμανίδου Ουρανία .

Τηλέφωνα επικοινωνίας :2341029330 (τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΥΑ Κιλκίς).

Ώρες επικοινωνίας:8:00-14:00

Δεκτές γίνονται  οι προσφορές οι οποίες έχουν πρωτοκολληθεί  έως την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330         ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]deyak.gr        Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.035,05 € (πλέον ΦΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ   : Ίδιοι Πόροι Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ        

Κ.Α.: 64.08.02

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΝΗΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 Απολυμαντικό χεριών με ήπιες αντισηπτικές ιδιότητες  (χωρίς ξέπλυμα) gel ΛΙΤΡΟ 10 5,50 €  55,00 €
2 Βαμβάκι ΚΙΛΟ 5 4,50 €  22,50 €
3 Βιδωτή κεφαλή επαγγελματικής σφουγγαρίστρας (ράφτης) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,30 €   23,00 €
4 Γάντια νιτριλίου XL συσκευασία 100 τεμαχίων ΤΕΜΑΧΙΟ 30 5,00 € 150,00 €
5 Γάντια μιας χρήσης συσκευασία 100 τεμαχίων ΤΕΜΑΧΙΟ 30 2,80 € 84,00 €
6 Γάντια γενικής χρήσης (ζεύγος) ΤΕΜΑΧΙΟ 50  0,06 €   3,00 €
7 Διαλυτικό αλάτων ΛΙΤΡΟ 20  2,00 € 40,00 €
8 Εντομοκτόνο υποαλλεργικό άοσμο 300ML ΤΕΜΑΧΙΟ 20  1,50 € 30,00 €
9 Κατσαριδοκτόνο υποαλλεργικό άοσμο 300ml ΤΕΜΑΧΙΟ 20  2,50 € 50,00 €
10 Καρότσι επαγγελματικό μονό 20lit ΤΕΜΑΧΙΟ 2 26,00 € 52,00 €
11 Καρότσι επαγγελματικό διπλό 50lit ΤΕΜΑΧΙΟ 1 85,00 € 85,00 €
12 Κάδος (βαρέλι)70-80 λίτρα Νο315 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 10,00 € 30,00 €
13 Κοντάρια χρωμίου- χονδρή κεφαλή ΤΕΜΑΧΙΟ 10  1,00 € 10,00 €
14 Κοντάρια χρωμίου-ιταλικό πάσο ΤΕΜΑΧΙΟ 10  0,85 €    8,50 €
15 Κοντάρια για επαγγελματική μάπα ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,50 € 25,00 €
16 Κοντάρι πτυσσόμενο 4 μέτρα ΤΕΜΑΧΙΟ 3 15,00 € 45,00 €
17 Κουβάς απλής σφουγγαρίστρας Νο300 ΣΕΤ ΤΕΜΑΧΙΟ 5  3,00 € 15,00 €
18 Κρεμοσάπουνο ΛΙΤΡΟ 50  1,00 € 50,00 €
19 Μάπα  πράσινη 400γραμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 5  2,45 € 12,25 €
20 Μποτιλάκια (βουτανίου- προπανίου )190gr ΤΕΜΑΧΙΟ 50  0,75 € 37,50 €
21 Ξεσκονόπανο με κοντάρι 45cm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 12,00 € 60,00 €
22 Οινόπνευμα μπλε 350γραμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 40 0,70 € 28,00 €
23 Παπί τουαλέτας 750ml ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,90 € 45,00 €
24 Πρέσα σφουγγαρίσματος για επαγγελματικό καρότσι ΤΕΜΑΧΙΟ 5 36,00 € 180,00 €
25 Ρολό απορροφητική πετσέτα καθαρισμού 14 μ. ΤΕΜΑΧΙΟ 5 8,00 € 40,00 €
26 Σακούλες  απορριμμάτων-διάφορες διαστάσεις ΚΙΛΟ 200 1,30 € 260,00 €
27 Σακούλα με κορδόνι 52Χ75 εκ. Περίπου, 10τεμ. / ρολό ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 0,55 € 110,00 €
28 Σακούλες μικρές απορριμμάτων (γραφείου) συσκευασία 20 τεμαχίων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 0,35 €    35,00 €
29 σακούλες 1,00Χ1,70εκ.για βιολογικό ΚΙΛΟ 300 1,35 €   405,00 €
30 Σκούπα-ελληνικό πάσο ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,45 €       7,25 €
31 Σφουγγάρια κουζίνας 15×10 περίπου ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,19 €       3,80 €
32 Σφουγγαρίστρα απλή  – οικιακή 250γραμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,25 €      25,00 €
33 Υγρό καθαριστικό πατώματος ΛΙΤΡΟ 50 1,70 €      85,00 €
34 Υγρό καθαριστικό τζαμιών ΛΙΤΡΟ 50 3,33 €    166,50 €
35 Υγρό πιάτων τύπου balsam ΛΙΤΡΟ 50 2,59 €    129,50 €
36 Φαράσι ορθοπεδικό ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,90 €     19,00 €
37 Χαρτί Κουζίνας 1kgr ΚΙΛΟ 150 2,10 €    315,00 €
38 Χαρτί Υγείας τεμ. 180γραμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 450 0,45 €    202,50 €
39 Χαρτοπετσέτες  400 φύλλων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 1,25 €      18,75 €
40 Χλωρίνη παχύρευστη-λευκαντική-απολυμαντική ΛΙΤΡΟ 60 1,20 € 72,00 €
        ΣΥΝΟΛΟ 3.035,05 €
        Φ.Π.Α24% 728,41 €
        ΣΥΝΟΛΟ 3.763,46 €

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Κασκαμανίδου Ουρανία

Οικονομολόγος

 

Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ

Ο Προϊστάμενος Οικ.& Διοικ. Υπηρεσίας

της  ΔΕΥΑ Κιλκίς

Κυριαζίδης Μιχαήλ

Οικονομολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330         ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]deyak.gr        Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.035,05 € (πλέον ΦΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ   : Ίδιοι Πόροι Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ        

Κ.Α.: 64.08.02

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τα υπό προμήθεια απορρυπαντικά – καθαριστικά πρέπει να συνοδεύονται:

α. Πιστοποιητικό καταχώρησης από το Γ.Χ.Κ.

β. Πιστοποιητικό έγκρισης από τον ΕΟΦ

Όλα τα  καθαριστικά – απορρυπαντικά θα συνοδεύονται με τα Δελτία δεδομένων ασφαλείας (msds) και τα τεχνικά φυλλάδια

γ. Να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία παραγωγής

δ. Να είναι σε σφραγισμένη συσκευασία, στην οποία θα αναγράφονται τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία δεδομένα (εταιρία παραγωγής - εμπορίας,  σύνθεση, ημερομηνία λήξης, πιστοποιήσεις κλπ).

 

1.ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΞΕΠΛΥΜΑ )GEL

Βασισμένο σε µίγµα ισοπροπυλικής αλκοόλης και n-προπανόλης, πολυµερών πηκτικών ουσιών και υγροσκοπικών ουσιών. Το προϊόν θα περιέχει πηκτικές ουσίες οι οποίες αυξάνουν το ιξώδες του, µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται μεγαλύτερος χρόνος επαφής προϊόντος-δέρµατος και κατά συνέπεια καλύτερη απόδοση.

2.ΒΑΜΒΑΚΙ

Βαμβάκι φαρμακευτικό, λευκό, υδρόφιλο, άριστης ποιότητας, απορροφητικό. Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις και προδιαγραφές της Ελληνικής Φαρμακοποιίας .Είναι κατάλληλο για Νοσοκομειακή και κλινική χρήση. Η συσκευασία είναι ατομική, ενός (1) κιλού, εντός στεγανού περιβλήματος που προστατεύει το περιεχόμενο από υγρασία και σκόνη.

3.ΒΙΔΩΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ

Ανταλλακτικό πλαστικό κεφαλής για επαγγελματική  σφουγγαρίστρα. Να είναι από ανθεκτικό υλικό κατά προτίμηση  PVC η PE . Το  κούμπωμα της κεφαλής να είναι  δυνατό  και εργονομικό .

4.ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ XLΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

Πεδίο χρήσης : Για αντιμετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών. Χαρακτηριστικά : Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή από νιτρίλιο. Είναι µίας χρήσης και δεν έχουν σηµασία οι µηχανικές αντοχές. Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 ή 200 τεµάχια. Πρότυπα : ΕΝ 374. Σήµανση : • CE. • Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. • Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς

5.ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

Γάντια πλαστικά από ειδικό τύπου latex υλικό, μίας χρήσης μεγάλης αντοχής, κατάλληλο για προφύλαξη της υγιεινής και ασφάλειας του χρήστη τους. Σε συσκευασία: Πακέτο χάρτινο 100 ζεύγη μεγέθους S, M,L

6.ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΖΕΥΓΟΣ)

Γάντια πλαστικά από ειδικού τύπου νάιλον υλικό, μίας χρήσης μεγάλης αντοχής, κατάλληλο για προφύλαξη της υγιεινής και ασφάλειας του χρήστη τους. Σε συσκευασία:Πακέτοχάρτινο100ζεύγημεγέθους S, M,L.

7.ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ

Να είναι όξινο διάλυμα για την απομάκρυνση της επίμονης βρωμιάς, όπως: άλατα, υπολείμματα σαπουνιού από βρύσες, ντους, πλακάκια, αρμούς και είδη υγιεινής. Συσκευασία1000ml.

8.ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΑΟΣΜΟ 300ML

Να είναι άοσμο, κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο, σε εύχρηστη συσκευασία, η οποία να πληροί τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Απαραίτητη η αναγραφή επί της φιάλης οι οδηγίες χρήσης και ασφάλειας. Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας.Σεσυσκευασία300ml.

9.ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΑΟΣΜΟ 300ML

Να είναι άοσμο, κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο, σε εύχρηστη συσκευασία, η οποία να πληροί τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Απαραίτητη η αναγραφή επί της φιάλης οι οδηγίες χρήσης και ασφάλειας. Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας.Σεσυσκευασία300ml.

10.ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΟ 20LIT.

Αποτελείται από την πλαστική βάση και τις 4 περιστρεφόμενες ρόδες 8εκ.Στοκαρότσι περιλαμβάνεται και προσαρμόζεται κουβάς 20LIT (λίτρων), πρέσα και τα ανταλλακτικά σφουγγαρίσματος.

11.ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟ 50LIT.

Αποτελείται από την πλαστική βάση και τις 4 περιστρεφόμενες ρόδες 8εκ.Στοκαρότσι περιλαμβάνεται και προσαρμόζεται δυο κουβάδες  50LIT (λίτρων), πρέσα και τα ανταλλακτικά σφουγγαρίσματος.

12.ΚΑΔΟΣ (ΒΑΡΕΛΙ )70-80 ΛΙΤΡΑ Νο 315

Ο κάδος απορριμμάτων να είναι από πλαστικό με καπάκι παλινδρομικό , να έχει χωρητικότητα 80 LΙΤ και μεγάλη αντοχή. Η διάσταση του να είναι περίπου 56Χ78 cm .

13 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΧΡΩΜΙΟΥ-ΧΟΝΔΡΗ ΚΕΦΑΛΗ

Κοντάρι απλό μεταλλικό130CM- Κοντάρι χρωμίου ύψους 130εκ.,ανθεκτικόγιανααντέχεικαι σε

επαγγελματικές εργασίες.

14.ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΧΡΩΜΙΟΥ –ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΑΣΟ

Κοντάρι απλό μεταλλικό130CM- Κοντάρι χρωμίου ύψους 130εκ.,ανθεκτικόγιανααντέχεικαι σε

επαγγελματικές εργασίες.

15.ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΠΑ

Κοντάρι από αλουμίνιο ύψους περίπου 1,30cm,ανθεκτικό για να αντέχει σε

επαγγελματικές εργασίες.

16.ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 4 ΜΕΤΡΑ

Κοντάρι πτυσσόμενο από αλουμίνιο με μήκους  κάθε τμήμα του περίπου 2μετρα  τελικό άνοιγμα τα 4 μέτρα  , να είναι ανθεκτικό για να αντέχει σε επαγγελματικές εργασίες.

17.ΚΟΥΒΑΣ ΑΠΛΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ Νο300 ΣΕΤ

Κουβάς πλαστικός απλός, με  στίφτη απλό συνοδευόμενος με  κοντάρι  και σφουγγαρίστρα με μικροϊνες.

18.ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ

Υγρό σαπούνι ,κατάλληλο για πλύσιμο χεριών. Θα πρέπει να είναι παχύρρευστο, ουδέτερου ΡH 6-7, περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. Τα δε συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα. Σε πλαστική φιάλη των 4λίτρων.

19.ΜΑΠΑ ΠΡΑΣΙΝΗ 400γραμ.

Ανταλλακτικό, που προσαρμόζεται σε ειδική κεφαλή επαγγελματικής σφουγγαρίστρας, μεγάλης αντοχής και απορροφητικότητας. Με κορδόνια, ραφτή,400gr.

20.ΜΠΟΛΑΚΙΑ (ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ-ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ )190gr

Φιαλίδιουγραερίου190gr.Ναπληρεί τις προδιαγραφές που είναι σύμφωνες με τις διατάξεις οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 90/396καιναείναι πιστοποιημένο από τον αρμόδιο φορέα.

21. ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 45cm

Κοντάρι αλουμινίου μαζί με την βάση και το ξεσκονόπανο.

22.ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 350 gr

Συσκευασία 500ml 93ο αλκοολικών βαθμών μπλε για γενική χρήση, σύμφωνα με τις οδηγίες της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

23. ΠΑΠΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750ml

Υγρό καθαριστικό απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που χρήζουν σχετικής υγιεινής, συμπυκνωμένο με στοιχεία.Συσκευασία:Πλαστικήφιάλητων750ml.

24. ΠΡΕΣΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ

Ανθεκτική πλαστική πρέσα, ελαφριά και αθόρυβη στην λειτουργία της. Όλα τα μέρη της είναι από πλαστικό ή αλουμίνιο και να μην σκουριάζουν .

25. ΡΟΛΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1,4m

Πετσέτα απορροφητική κουζίνας τύπου vetex, σε συσκευασία ρολού, για να κόβεται στο μέγεθος που εξυπηρετεί. Μήκος 1,40μ.σεδιάφορα χρώματα.

26. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΥΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων μαύρου χρώματος, που παράγονται από πολυαιθυλένιο χαμηλής περιεκτικότητας LDPE. Υψηλής αντοχής .

27. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 52Χ75cm ΠΕΡΙΠΟΥ,10τεμ. /ΡΟΛΟ

Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων μαύρου χρώματος, που παράγονται από πολυαιθυλένιο χαμηλής περιεκτικότητας LDPE. Υψηλής αντοχής και διαστάσεων52x75,σερολό10τμχ.

28. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΠΟΡΥΜΑΤΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΟΥ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΤΕΜ.

Ποιότητα πολυαιθυλενίου LDPE, εγκεκριμένο από όλα τα ινστιτούτα καταναλωτών Ευρώπης, διαστάσεων 50x50 σε ρολό 20τμχ. Με αστεροειδή ραφή.

29.ΣΑΚΟΥΛΕΣ 100cmX170cmΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων μαύρου χρώματος , που παράγονται από πολυαιθυλένιο χαμηλής περιεκτικότητας LDPE. Υψηλής αντοχής και διαστάσεων100cmΧ170cm.

30. ΣΚΟΥΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΣΟ

Κοντάρι απλό μεταλλικό130CM- Κοντάρι χρωμίου ύψους 130εκ.,ανθεκτικόγιανααντέχεικαι σε

επαγγελματικές εργασίες.

31. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 15Χ10cm ΠΕΡΙΠΟΥ

Σφουγγάρι δύο όψεων, με ενσωματωμένο σύρμα (fibritex), ιδανικό για την καταπολέμηση του  λίπους και των λεκέδων, που δεν αφήνουν ίχνη υλικού κατά την χρήσητους.Διαστάσεων15x10cm.

32. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΑΠΛΗ-ΟΙΚΙΑΚΗ 250gr

Σφουγγαρίστρα τύπου wettex, 200gr, από βισκόζη πολυεστέρα και πολυπροπυλένιο, με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά την τη χρήση της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα.

33. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ

 • Το απορρυπαντικό θα είναι ρυθμιζόμενου αφρού
 • Δεν θα αφήνει ίζημα
 • Να έχει ευχάριστη και διακριτική οσμή
 • Να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά min 5%
 • Να περιέχει σαπούνι min 0,8%
 • Να περιέχει διαλύτη min 4%
 • Να δίνονται οδηγίες χρήσεως
 • Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας
 • Να διατίθενται σε συσκευασία των 5 λίτρων

34.ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ

 • Να είναι υγρό
 • Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%
 • Να περιέχει οργανικό Διαλύτη ( εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη ) min 6%
 • Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα
 • Να δίνονται οδηγίες χρήσεως
 • Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας

35. ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ balsam

Υγρό απορρυπαντικό κατάλληλο για πλύσιμο πιάτων, ποτηριών, σκευών, κατσαρόλες και μαχαιροπήρουνα στο χέρι. Θα πρέπει να είναι παχύρρευστο, να διεισδύει γρήγορα, και να διαλύει εύκολα τα λίπη. Περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά min16% ,μηιονικάmin2%,NaOHmin8%,pHυδατικούδιαλύματος1%,ειδικής σύνθεσης που να βοηθά στον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι, λίπη, αίμα καφές, αυγά κ.λ.π.).Τα δε συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα Σε συσκευασία500ml.

36. ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

Φαράσι πλαστικό, με χερούλι ορθοστατικό.

37. ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  1kg

Χαρτί κουζίνας σερολότων1000gr –Χαρτί λευκό, από λευκασμένοχημικόπολτό100%ε απόκλιση+/-10%). Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα.

38. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ

Απορροφητικάαπό100% λευκασμένο πολτό,(με απόκλιση+/- 10%),διπλόφύλλο, γκοφρέ ή λείο, των 140gr το κάθε ρολό, με απόκλιση+ /-10%.Συσκευασίασεπλαστικόπερίβληματων24 ρολών.

39. ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ

Απορροφητικήαπό100% λευκασμένο χημικό πολτό- Δίφυλλη γκοφρέ διαστάσεων 25cmX23cmμε απόκλιση+/- 5%.Σεσυσκευασίαπακέτουμε πλαστικό περίβλημα.

40. ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ-ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ

Συμπυκνωμένο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου, με καθαριστικές - απολυμαντικές ιδιότητες και περιεκτικότητατουλάχιστον4%κ.ο.σεενεργόχλώριο (Na).Συσκευασία: Πλαστική φιάλη, πάνω στην οποία θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Κασκαμανίδου Ουρανία

Οικονομολόγος

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Οικ.& Διοικ.Υπηρεσίας

της  ΔΕΥΑ Κιλκίς

Κυριαζίδης Μιχαήλ

Οικονομολόγος

   


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330         ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]deyak.gr        Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.035,05 € (πλέον ΦΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ   : Ίδιοι Πόροι Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ        

Κ.Α.: 64.08.02

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 Απολυμαντικό χεριών με ήπιες αντισηπτικές ιδιότητες  (χωρίς ξέπλυμα) gel ΛΙΤΡΟ 10    
2 Βαμβάκι ΚΙΛΟ 5    
3 Βιδωτή κεφαλή επαγγελματικής σφουγγαρίστρας (ράφτης) ΤΕΜΑΧΙΟ 10    
4 Γάντια νιτριλίου XL συσκευασία 100 τεμαχίων ΤΕΜΑΧΙΟ 30    
5 Γάντια μιας χρήσης συσκευασία 100 τεμαχίων ΤΕΜΑΧΙΟ 30    
6 Γάντια γενικής χρήσης (ζεύγος) ΤΕΜΑΧΙΟ 50    
7 Διαλυτικό αλάτων ΛΙΤΡΟ 20    
8 Εντομοκτόνο υποαλλεργικό άοσμο 300ML ΤΕΜΑΧΙΟ 20    
9 Κατσαριδοκτόνο υποαλλεργικό άοσμο 300ml ΤΕΜΑΧΙΟ 20    
10 Καρότσι επαγγελματικό μονό 20lit ΤΕΜΑΧΙΟ 2    
11 Καρότσι επαγγελματικό διπλό 50lit ΤΕΜΑΧΙΟ 1    
12 Κάδος (βαρέλι)70-80 λίτρα Νο315 ΤΕΜΑΧΙΟ 3    
13 Κοντάρια χρωμίου- χονδρή κεφαλή ΤΕΜΑΧΙΟ 10    
14 Κοντάρια χρωμίου-ιταλικό πάσο ΤΕΜΑΧΙΟ 10    
15 Κοντάρια για επαγγελματική μάπα ΤΕΜΑΧΙΟ 10    
16 Κοντάρι πτυσσόμενο 4 μέτρα ΤΕΜΑΧΙΟ 3    
17 Κουβάς απλής σφουγγαρίστρας Νο300 ΣΕΤ ΤΕΜΑΧΙΟ 5    
18 Κρεμοσάπουνο ΛΙΤΡΟ 50    
19 Μάπα  πράσινη 400γραμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 5    
20 Μποτιλάκια (βουτανίου- προπανίου )190gr ΤΕΜΑΧΙΟ 50    
21 Ξεσκονόπανο με κοντάρι 45cm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5    
22 Οινόπνευμα μπλε 350γραμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 40    
23 Παπί τουαλέτας 750ml ΤΕΜΑΧΙΟ 50    
24 Πρέσα σφουγγαρίσματος για επαγγελματικό καρότσι ΤΕΜΑΧΙΟ 5    
25 Ρολό απορροφητική πετσέτα καθαρισμού 14 μ. ΤΕΜΑΧΙΟ 5    
26 Σακούλες  απορριμμάτων-διάφορες διαστάσεις ΚΙΛΟ 200    
27 Σακούλα με κορδόνι 52Χ75 εκ. Περίπου, 10τεμ. / ρολό ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200    
28 Σακούλες μικρές απορριμμάτων (γραφείου )συσκευασία 20 τεμαχίων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100    
29 σακούλες 1,00Χ1,70εκ.για βιολογικό ΚΙΛΟ 300    
30 Σκούπα-ελληνικό πάσο ΤΕΜΑΧΙΟ 5    
31 Σφουγγάρια κουζίνας 15×10 περίπου ΤΕΜΑΧΙΟ 20    
32 Σφουγγαρίστρα απλή  – οικιακή 250γραμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 20    
33 Υγρό καθαριστικό πατώματος ΛΙΤΡΟ 50    
34 Υγρό καθαριστικό τζαμιών ΛΙΤΡΟ 50    
35 Υγρό πιάτων τύπου balsam ΛΙΤΡΟ 50    
36 Φαράσι ορθοπεδικό ΤΕΜΑΧΙΟ 10    
37 Χαρτί Κουζίνας 1kgr ΚΙΛΟ 150    
38 Χαρτί Υγείας τεμ. 180γραμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 450    
39 Χαρτοπετσέτες  400 φύλλων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15    
40 Χλωρίνη παχύρευστη-λευκαντική-απολυμαντική ΛΙΤΡΟ 60    
        ΣΥΝΟΛΟ  
        Φ.Π.Α24%  
        ΣΥΝΟΛΟ  

Ημερομηνία                                                     

Ο Προσφέρων (Σφραγίδα – Υπογραφή)