banner

Μεσίτες ασφαλίσεων

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

για την Εγγραφή Μεσίτη Ασφαλίσεων

(Ν. 2170/93 - Ν 2496/97 - Π.Δ. 190/2006)

Α. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1. Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου με την οποία δηλώνει την επωνυμία , το διακριτικό τίτλο, το αντικείμενο εργασιών και την έδρα της επιχείρησης.

(Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο ίδιος, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από Αστυνομική Αρχή.)

2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 με τα εξής:

α) « δεν είμαι Δημόσιος, Δημοτικός , Κοινοτικός υπάλληλος, υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ., τραπεζικού ή πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής επιχείρησης, Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής ή εκπρόσωπος ασφαλιστικής επιχείρησης και δεν έχω καταδικαστεί σε φυλάκιση για έγκλημα κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, ούτε εκκρεμεί σε βάρος μου δίωξη για κλοπή, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, έκδοση ακάλυπτης επιταγής, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία».

β) « δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης»

γ) « δεν έχω τεθεί σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση»

δ) « έχω συνάψει Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1,4, και 7 του Π.Δ. 190/2006 »

3. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.(Φωτοτυπία)

4. Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος και βεβαιώσεις τυχόν μεταβολών, από Δ.Ο.Υ.(φωτοτυπία)

5. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 με το εξής κείμενο «...Ότι δεν οφείλω σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή σε ασφαλισμένο χρέη από ασφαλιστικές εργασίες τα οποία έχουν καταψηφιστεί σε βάρος μου με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.»

6. Aποδεικτικό Σπουδών (Απολυτηρίου Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής – για τις ισοτιμίες των τίτλων σπουδών οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης , Εθν. Αντιστάσεως 41, Ν.Ιωνία, τηλ. 210.2709134-5. Για τίτλους σπουδών αλλοδαπής απαιτείται μετάφρασή τους από το Υπ. Εξωτερικών καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από το Υπ. Παιδείας)

7. Πιστοποιητικό επιτυχίας επιπέδου Γ’ - Τράπεζα Ελλάδος

8. Έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι:

Α) έχει εργασθεί επί τέσσερα τουλάχιστον έτη ώς ασκών τη διεύθυνση σε επιχείρηση ασφαλιστικής πρακτορείας, ή μεσιτείας ή ως μεσίτης ασφαλίσεων ή ως συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων ή ασφαλιστικός σύμβουλος, υπάλληλος σε επιχειρήσεις ασφαλιστικής μεσιτείας ή πρακτορείας ή συντονισμού ασφαλιστικών συμβούλων ή ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή

Β) ασκεί τρία τουλάχιστον έτη τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παρ. 1. εφόσον έχει ειδική εκπαίδευση τουλάχιστον ενός έτους σε ασφαλιστικά θέματα, ή

Γ) Έχει εργασθεί επί δύο έτη με οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες ιδιότητες, εφόσον έχει πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής ή

Δ) Έχει εργασθεί επί ένα χρόνο ώς ανεξάρτητος επαγγελματίας, αν έχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση τουλάχιστον ενός χρόνου σε ασφαλιστικά θέματα, ή

Ε) Έχει διατελέσει επί δύο χρόνια ώς νόμιμος αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος ή διαχειριστής εταιρίας που είναι νόμιμος αντιπρόσωπος αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή γενικός διευθυντής ασφαλιστικής επιχείρησης.

Οι δραστηριότητες αυτές που προβλέπονται δεν πρέπει να έχουν παύσει να ασκούνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) ετών από την ημερομηνία κατάθεσης των πιστοποιητικών που πιστοποιούν τις ως άνω δραστηριότητες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Όσοι δεν προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να προσκομίσουν επιπλέον, επίσημη μετάφραση του διαβατηρίου & φωτοτυπία άδειας παραμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

Κάθε μελλοντική μεταβολή (όπως, αλλαγή διεύθυνσης, αλλαγή αντικειμένου επιχείρησης, παύση ή διακοπή εργασιών, κ.λ.π.) που επέρχεται στην επιχείρηση πρέπει να δηλώνεται στο Επιμελητήριό μας.

Β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1. Αίτηση

2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 με τα εξής:

α) « δεν είμαι Δημόσιος, Δημοτικός , Κοινοτικός υπάλληλος, υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ., τραπεζικού ή πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής επιχείρησης, Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής ή εκπρόσωπος ασφαλιστικής επιχείρησης και δεν έχω καταδικαστεί σε φυλάκιση για έγκλημα κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, ούτε εκκρεμεί σε βάρος μου δίωξη για κλοπή, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, έκδοση ακάλυπτης επιταγής, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία».

β) « δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης»

γ) « δεν έχω τεθεί σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση»

δ) « έχω συνάψει Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1,4, και 7 του Π.Δ. 190/2006 »

3. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.(Φωτοτυπία)

4. Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος και βεβαιώσεις τυχόν μεταβολών, από Δ.Ο.Υ.(φωτοτυπία)

5. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 με το εξής κείμενο «...Ότι δεν οφείλω σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή σε ασφαλισμένο χρέη από ασφαλιστικές εργασίες τα οποία έχουν καταψηφιστεί σε βάρος μου με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.»

6. Καταστατικό της εταιρίας ( ή επικυρωμένη φωτοτυπία του και όλες οι τυχόν τροποποιήσεις που έχουν γίνει.)

Για Α.Ε. & Ε.Π.Ε. απαιτούνται και τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευθεί τα καταστατικά και οι τροποποιήσεις.

Για Α.Ε. απαιτείται επιπλέον πρακτικό συγκρότησης ή μεταβολής του Δ.Σ. και η καταχώρηση στα μητρώα Α.Ε. της Νομαρχίας.

Σημείωση :

Για όλα τα Νομικά Πρόσωπα απαιτείται εγγραφή του φυσικού προσώπου που ασκεί τη διοίκηση ή σε περίπτωση συλλογικής διοίκησης το ή τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη της διοίκησης και διαχειρίζονται τις δραστηριότητες διαμεσολάβησης

Στην επωνυμία της εταιρίας διαμεσολάβησης θα πρέπει να αποδίδεται ορθά η δραστηριότητά της.

Έγγραφο δέσμευσης περιουσίας ύψους ίσου με 400.000 Ευρώ, χάριν της καλής εκτέλεσης των εργασιών του, για το οποίο θα απευθυνθείτε στο Υπ. Ανάπυτξης – Δ/νση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

για την Ανανέωση Εγγραφής Μεσίτη Ασφαλίσεων

(Ν. 2170/93 - Ν. 2496/97 - Π.Δ. 190/2006)

A. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1. Αίτηση (Δίδεται από την υπηρεσία).

2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 με τα εξής:

α) « δεν είμαι Δημόσιος, Δημοτικός , Κοινοτικός υπάλληλος, υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ., τραπεζικού ή πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής επιχείρησης, Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής ή εκπρόσωπος ασφαλιστικής επιχείρησης και δεν έχω καταδικαστεί σε φυλάκιση για έγκλημα κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, ούτε εκκρεμεί σε βάρος μου δίωξη για κλοπή, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, έκδοση ακάλυπτης επιταγής, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία».

β) « δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης»

γ) « δεν έχω τεθεί σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση»

δ) « έχω συνάψει Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1,4, και 7 του Π.Δ. 190/2006 »

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 «ότι δεν οφείλω σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή σε ασφαλισμένο χρέη από ασφαλιστικές εργασίες τα οποία έχουν καταψηφιστεί σε βάρος μου με τελεσίδικη δικαστική απόφαση».

Β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1. Αίτηση

2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 με τα εξής:

α) « δεν είμαι Δημόσιος, Δημοτικός , Κοινοτικός υπάλληλος, υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ., τραπεζικού ή πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής επιχείρησης, Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής ή εκπρόσωπος ασφαλιστικής επιχείρησης και δεν έχω καταδικαστεί σε φυλάκιση για έγκλημα κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, ούτε εκκρεμεί σε βάρος μου δίωξη για κλοπή, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, έκδοση ακάλυπτης επιταγής, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία».

β) « δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης»

γ) « δεν έχω τεθεί σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση»

δ) « έχω συνάψει Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1,4, και 7 του Π.Δ. 190/2006 »

5. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 με το εξής κείμενο «...Ότι δεν οφείλω σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή σε ασφαλισμένο χρέη από ασφαλιστικές εργασίες τα οποία έχουν καταψηφιστεί σε βάρος μου με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.»

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Όσοι δεν προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να προσκομίσουν επιπλέον, επίσημη μετάφραση του διαβατηρίου & φωτοτυπία άδειας παραμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

Κάθε μελλοντική μεταβολή (όπως, αλλαγή διεύθυνσης, αλλαγή αντικειμένου επιχείρησης, παύση ή διακοπή εργασιών, κ.λ.π.) που επέρχεται στην επιχείρηση πρέπει να δηλώνεται στο Επιμελητήριό μας.

Η ιδιότητα του Μεσίτη Ασφαλίσεων είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Ασφαλιστικού Πράκτορα.

Σχετικά γεγονότα
Καμία εκδήλωση
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Ασφαλιστικοί πράκτορες Μεσίτες ακινήτων »