banner

Προϋπολογισμός 2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Ο Προϋπολογισμός του Επιμελητηρίου Κιλκίς Οικονομικού έτους 2018 συντάχθηκε και εγκρίθηκε από τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου της 9ης Οκτωβρίου 2017 και υποβάλλεται στο Δ.Σ. για κύρωση.

Ο Προϋπολογισμός του Επιμελητηρίου Κιλκίς οικονομικού έτους 2018 συντάχθηκε με ταξινόμηση των εσόδων και των εξόδων κατά το δεκαδικό σύστημα, σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάταξης Εσόδων & Εξόδων του Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Το σύστημα της κωδικής κατάταξης των εσόδων και εξόδων των Ν.Π.Δ.Δ. εφαρμόζεται υποχρεωτικά για να είναι δυνατή η σύγκριση των προϋπολογισμών διαχρονικά καθώς και η εναρμόνιση της οικονομικής διαχείρισης των επιμέρους φορέων που συγκροτούν την οικονομική πολιτική της εκάστοτε Κυβέρνησης.

Βασικός στόχος του Προϋπολογισμού είναι η πλήρης αξιοποίηση των διαθεσίμων οικονομικών πόρων μας, ώστε να είναι ενεργή η παρουσία μας τόσο στο εσωτερικό, παρέχοντας στα μέλη μας και σε κάθε ενδιαφερόμενο γνωμοδοτικές εισηγήσεις και πληροφορίες για κάθε οικονομικό θέμα, αλλά και προωθώντας και παρεμβαίνοντας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων μέσω γνωμοδοτικών εισηγήσεων προς την Πολιτεία με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη, όσο και στο εξωτερικό.
Αναλυτικότερα για το σκέλος των εσόδων :
O Προϋπολογισμός του έτους 2018 δίνει έμφαση στην υποστήριξη και ανάπτυξη της λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και των ΥΜΣ αποσκοπώντας στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη μας αλλά και προς την Πολιτεία και την εθνική οικονομική ανάπτυξη.
Το Επιμελητήριο Κιλκίς στοχεύει στην υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και ως μη επιχορηγούμενος από τη Γενική Κυβέρνηση φορέας αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες των χρηματοδοτικών εργαλείων – προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Αν και πολύ μικρός περιφερειακός φορέας έχουμε πετύχει τη συμμετοχή μας σε έργα μεγάλου βεληνεκούς και συνεργασίες με Ευρωπαϊκούς φορείς μεγάλης εμβέλειας (Ευρωπαϊκά Επιμελητήρια, Ευρωπαϊκούς Ερευνητικούς, πανεπιστημιακούς και περιφερειακούς φορείς). Στόχος των δράσεων είναι η παραγωγή εργαλείων για την υποστήριξη της αναπτυξιακής πορείας των επιχειρήσεων, την εξωστρέφειά τους, την καινοτομία, την τεχνογνωσία, τη δικτύωση, την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Συγκεκριμένα προχωράμε με το έργο Co CREATE για το οποίο προϋπολογίζεται για το έτος 2018 το ποσό των 120.000,00 ευρώ. To έργο εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Interreg MED, είναι σε φάση υλοποίησης και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2019. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για το Επιμελητήριο Κιλκίς είναι 195.000,00 ευρώ.
Στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει την γόνιμη αλληλεπίδραση μεταξύ των δημιουργικών βιομηχανιών και των παραδοσιακών κλάδων της οικονομίας συμβάλλοντας στην δοκιμή καινοτόμων και δημιουργικών μεθοδολογιών και εργαλείων σε cluster επιχειρήσεων, επιχειρήσεις και φορείς χάραξης πολιτικής ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στον μεσογειακό χώρο.
Στοχεύει στους δημιουργικούς παραγωγικούς τομείς όπως η κατασκευή μηχανημάτων, κτιρίων και επίπλων που είναι παραδοσιακοί τομείς για το πρόγραμμα MED, και έχουν μεγάλη αντίκτυπο στο ΑΕΠ και την απασχόληση.
Αυτοί οι τομείς, παρουσιάζουν έλλειψη καινοτομίας η οποία αντανακλάται στην ανταγωνιστικότητά τους στις εγχώριες και διεθνείς αγορές. Ο ανταγωνισμός από άλλες χώρες είναι ισχυρός και οι κοινωνικές τάσεις απαιτούν νέες λύσεις. Η καινοτομία είναι απαραίτητη για να ανταποκριθούν στον ανταγωνισμό. Στην πραγματικότητα, η παραγωγή ιδεών για νέα προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τις κοινωνικές και τεχνολογικές τάσεις είναι κύρια πρόκληση για αυτές.
Το έργο θα προωθήσει νέες μεθοδολογίες και εργαλεία που απευθύνονται σε ομάδες επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις και σε φορείς χάραξης πολιτικής.
Κύρια αποτελέσματα θα είναι η παραγωγή εργαλείων ως μέσο για την υποστήριξη της καινοτομίας, θα συμβάλει επίσης στην ανάπτυξη σε επίπεδο μεσογειακών χωρών της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Ενημερωτικά δε αναφέρουμε ότι η ΕΤΕΑΚ Αναπτυξιακή Εταιρία Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Επιμελητηρίου Κιλκίς συμμετέχει επίσης ως εταίρος με το Επιμελητήριο Σερρών, το Επιμελητήριο Πέλλας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Μπίτολα και τη PREDAplus στο έργο EMPLOYOUTH. Ο κύριος στόχος της προτεινόμενης παρέμβασης είναι να εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας που θα έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την υποστήριξη (μη χρηματοδοτικού χαρακτήρα) νέων καινοτόμων ιδεών. Το έργο εντάχθηκε στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – πΓΔΜ και θα ξεκινήσει άμεσα η υλοποίηση του.

Επισημαίνεται ότι αναμένονται εγκρίσεις στο πλαίσιο του Interreg Black Sea για τα έργα:
1. “Tourism Interregional Growth via Food Culture” -“TOUR IN FOOD CULTURE”(ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ)
Το έργο στοχεύει να αντιμετωπίσει το διττό χρόνιο πρόβλημα των επιλέξιμων περιοχών του Προγράμματος της Λεκάνης Μαύρης Θάλασσας (BSB), που είναι η τοπική γεωγραφική απομόνωση και η έλλειψη επαρκούς οικονομικής ανάπτυξης.
Κύριος στόχος του έργου «TOUR IN FOODCULTURE» είναι να αντιμετωπίσει τα προαναφερθέντα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες τοπικές φυσικές και πολιτιστικές δυνατότητες. Να επαναπροσδιορίσει την τοπική παραγωγή και τις εγκαταστάσεις της, ως μοχλό για την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή του προγράμματος BSB.
Η ιδέα του έργου προέκυψε από τις διαπεριφερειακές φυσικές δυνατότητες, την υπάρχουσα υποδομή (εξάπλωση των τοπικών επιχειρήσεων παραγωγής τροφίμων, εστιατόρια, ξενοδοχεία, πολιτιστικές τοπικές εκδηλώσεις), υπό τη νέα προοπτική της καλλιέργειας τροφίμων όπως αυτή εξελίσσεται. Δυνατότητες που συνδέονται άρρηκτα με ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης και προώθησης των διασυνοριακών σχέσεων που δημιουργεί ο πολιτιστικός τουρισμός στον τομέα της διατροφής. Αυτή η προσέγγιση διαφοροποιεί το τουριστικό προϊόν, συμβάλλει δραστικά στον τοπικό τουρισμό, βελτιώνει την παράταση της τουριστικής περιόδου και προσελκύει ποιοτικό τουρισμό με ειδικά ενδιαφέροντα, π.χ. οι λάτρεις του κρασιού.
2. ERASMUS KA2 YOUTH, για το έργο SocialStar το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της γνώσης και της δικτύωσης καθώς και τη δημιουργία εργαλείων για την υποστήριξη νέων που στοχεύουν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

Επίσης κατά τη διάρκεια του 2018 προγραμματίζεται να υποβληθούν νέα έργα στο πλαίσιο των προγραμμάτων ERASMUS KA1 κινητικότητα, ERASMUS KA2 Στρατηγικές συμπράξεις και στο Interreg MED το έργο O4SYN που στοχεύει στον τομέα της ενέργειας.

Τέλος συνεχίζουμε με την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων & δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα καθώς και προγράμματα ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ σε συνεργασία με τα ΚΕΚ του νομού.

Στο σκέλος των εξόδων :
Αφενός ελαστικές λειτουργικές δαπάνες, προμήθειες και λοιπές δαπάνες περιορίζονται στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα. Αφετέρου, ήδη από το τρέχον έτος 2017, αλλά και για τα επόμενα δύο χρόνια, επιτυγχάνεται σημαντική ελάφρυνση σε ανελαστικές δαπάνες του φορέα, όπως: του συνολικού κόστους μισθοδοσίας των υπαλλήλων, την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, την προμήθεια αναλώσιμων μέσω της συμμετοχής του Επιμελητηρίου σε συγχρηματοδοτούμενα έργα.
Συνοπτικά ο Προϋπολογισμός του Επιμελητηρίου Κιλκίς έχει ως εξής:

• Ταμειακό υπόλοιπο την 31η.12.2017 14.846,22 (Προϋπολογιζόμενο)
• Προϋπολογιζόμενα έσοδα έτους 2018 504.200,00

ΣΥΝΟΛΟ: 519.046,22
σε ευρώ

• Προϋπολογιζόμενα έξοδα έτους 2018 501.455,00
• Ταμειακό υπόλοιπο την 31η.12.2018 (προϋπ.) 17.591,22

ΣΥΝΟΛΟ 519.046,22

Προϋπολογισμός 2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

           

Ο Προϋπολογισμός του Επιμελητηρίου Κιλκίς Οικονομικού έτους 2018 συντάχθηκε και εγκρίθηκε από τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου της 9ης Οκτωβρίου 2017 και υποβάλλεται στο Δ.Σ. για κύρωση.

Ο Προϋπολογισμός του Επιμελητηρίου Κιλκίς οικονομικού έτους 2018 συντάχθηκε με ταξινόμηση των εσόδων και των εξόδων κατά το δεκαδικό σύστημα, σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάταξης Εσόδων & Εξόδων του Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Το σύστημα της κωδικής κατάταξης των εσόδων και εξόδων των Ν.Π.Δ.Δ. εφαρμόζεται υποχρεωτικά για να είναι δυνατή η σύγκριση των προϋπολογισμών διαχρονικά καθώς και η εναρμόνιση της οικονομικής διαχείρισης των επιμέρους φορέων που συγκροτούν την οικονομική πολιτική της εκάστοτε Κυβέρνησης.

Βασικός στόχος του Προϋπολογισμού είναι η  πλήρης αξιοποίηση των διαθεσίμων οικονομικών πόρων μας, ώστε να είναι ενεργή η παρουσία μας τόσο στο εσωτερικό, παρέχοντας στα μέλη μας και σε κάθε ενδιαφερόμενο γνωμοδοτικές εισηγήσεις και πληροφορίες για κάθε οικονομικό θέμα, αλλά και  προωθώντας και παρεμβαίνοντας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων μέσω γνωμοδοτικών εισηγήσεων προς την Πολιτεία με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη,  όσο και στο εξωτερικό.

Αναλυτικότερα  για το σκέλος των εσόδων :

O  Προϋπολογισμός  του έτους 2018 δίνει έμφαση στην υποστήριξη και ανάπτυξη της λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και των ΥΜΣ αποσκοπώντας στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη μας αλλά και προς την Πολιτεία και την εθνική οικονομική ανάπτυξη.

Το Επιμελητήριο Κιλκίς στοχεύει στην υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και ως μη επιχορηγούμενος από τη Γενική Κυβέρνηση φορέας αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες των χρηματοδοτικών εργαλείων – προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αν και πολύ μικρός περιφερειακός φορέας έχουμε  πετύχει τη συμμετοχή μας  σε έργα μεγάλου βεληνεκούς και συνεργασίες με Ευρωπαϊκούς φορείς μεγάλης εμβέλειας (Ευρωπαϊκά Επιμελητήρια, Ευρωπαϊκούς Ερευνητικούς, πανεπιστημιακούς και περιφερειακούς φορείς). Στόχος των δράσεων είναι η παραγωγή εργαλείων για την υποστήριξη της αναπτυξιακής πορείας των επιχειρήσεων, την εξωστρέφειά τους, την καινοτομία, την τεχνογνωσία, τη δικτύωση, την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Συγκεκριμένα προχωράμε με το έργο Co CREATE για το οποίο  προϋπολογίζεται για το έτος 2018 το ποσό των 120.000,00 ευρώ. To έργο  εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Interreg MED, είναι σε φάση υλοποίησης και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2019. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για το Επιμελητήριο Κιλκίς είναι 195.000,00 ευρώ.

Στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει την γόνιμη αλληλεπίδραση μεταξύ των δημιουργικών βιομηχανιών και των παραδοσιακών κλάδων της οικονομίας συμβάλλοντας στην δοκιμή καινοτόμων και δημιουργικών μεθοδολογιών και εργαλείων σε cluster επιχειρήσεων, επιχειρήσεις και φορείς χάραξης πολιτικής ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στον μεσογειακό χώρο.

Στοχεύει στους δημιουργικούς παραγωγικούς τομείς όπως η κατασκευή μηχανημάτων, κτιρίων και επίπλων που είναι παραδοσιακοί τομείς για το πρόγραμμα MED, και έχουν  μεγάλη αντίκτυπο στο ΑΕΠ και την απασχόληση.

Αυτοί οι τομείς, παρουσιάζουν έλλειψη καινοτομίας η οποία αντανακλάται στην ανταγωνιστικότητά τους στις εγχώριες και διεθνείς αγορές. Ο ανταγωνισμός από άλλες χώρες είναι ισχυρός και οι κοινωνικές τάσεις απαιτούν νέες λύσεις. Η καινοτομία είναι απαραίτητη για να ανταποκριθούν στον ανταγωνισμό. Στην πραγματικότητα, η παραγωγή ιδεών για νέα προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τις κοινωνικές και τεχνολογικές τάσεις είναι κύρια πρόκληση για αυτές.

Το έργο θα προωθήσει  νέες μεθοδολογίες και εργαλεία που απευθύνονται σε ομάδες επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις και σε φορείς χάραξης πολιτικής.

Κύρια αποτελέσματα θα είναι η παραγωγή εργαλείων ως μέσο για την υποστήριξη της καινοτομίας, θα συμβάλει επίσης στην ανάπτυξη σε επίπεδο μεσογειακών χωρών της  ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Ενημερωτικά δε αναφέρουμε ότι η ΕΤΕΑΚ Αναπτυξιακή Εταιρία Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Επιμελητηρίου Κιλκίς συμμετέχει επίσης ως εταίρος με το Επιμελητήριο Σερρών, το Επιμελητήριο Πέλλας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Μπίτολα και τη PREDAplus στο έργο EMPLOYOUTH. Ο κύριος στόχος της προτεινόμενης παρέμβασης είναι να εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας που θα έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την υποστήριξη (μη χρηματοδοτικού χαρακτήρα) νέων καινοτόμων ιδεών. Το έργο εντάχθηκε  στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – πΓΔΜ και θα ξεκινήσει άμεσα η υλοποίηση του.

Επισημαίνεται ότι αναμένονται εγκρίσεις στο πλαίσιο του Interreg Black Sea για τα έργα:

1.     “Tourism Interregional Growth via Food Culture” -“TOUR IN FOOD CULTURE”(ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ)

Το έργο στοχεύει να αντιμετωπίσει το διττό χρόνιο πρόβλημα των επιλέξιμων περιοχών του Προγράμματος της Λεκάνης Μαύρης Θάλασσας (BSB), που είναι η τοπική γεωγραφική απομόνωση και η έλλειψη επαρκούς οικονομικής ανάπτυξης.

Κύριος στόχος του έργου «TOUR IN FOODCULTURE» είναι να αντιμετωπίσει τα προαναφερθέντα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες τοπικές φυσικές και πολιτιστικές δυνατότητες. Να επαναπροσδιορίσει την τοπική παραγωγή και τις εγκαταστάσεις της, ως μοχλό για την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή του προγράμματος BSB.

Η ιδέα του έργου προέκυψε από τις διαπεριφερειακές φυσικές δυνατότητες, την υπάρχουσα υποδομή (εξάπλωση των τοπικών επιχειρήσεων παραγωγής τροφίμων, εστιατόρια, ξενοδοχεία, πολιτιστικές τοπικές εκδηλώσεις), υπό τη νέα προοπτική της καλλιέργειας τροφίμων όπως αυτή εξελίσσεται. Δυνατότητες που συνδέονται άρρηκτα με ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης και προώθησης των διασυνοριακών σχέσεων που δημιουργεί ο πολιτιστικός τουρισμός στον τομέα της διατροφής. Αυτή η προσέγγιση διαφοροποιεί το τουριστικό προϊόν, συμβάλλει δραστικά στον τοπικό τουρισμό, βελτιώνει την παράταση της τουριστικής περιόδου και προσελκύει ποιοτικό τουρισμό με ειδικά ενδιαφέροντα, π.χ. οι λάτρεις του κρασιού.

2. ERASMUS  KA2 YOUTH, για το έργο SocialStar το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της γνώσης και της δικτύωσης καθώς και τη δημιουργία εργαλείων για την υποστήριξη νέων που στοχεύουν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

Επίσης κατά τη διάρκεια του 2018 προγραμματίζεται να υποβληθούν νέα έργα στο πλαίσιο των προγραμμάτων ERASMUS KA1 κινητικότητα,  ERASMUS KA2 Στρατηγικές συμπράξεις και στο Interreg MED το έργο O4SYN που στοχεύει στον τομέα της ενέργειας.

Τέλος συνεχίζουμε  με την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων & δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα καθώς και προγράμματα ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ σε συνεργασία με τα ΚΕΚ του νομού.

     

Στο σκέλος των εξόδων :

Αφενός ελαστικές λειτουργικές δαπάνες, προμήθειες και λοιπές  δαπάνες περιορίζονται  στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα.  Αφετέρου, ήδη από το τρέχον έτος 2017, αλλά και για τα επόμενα δύο χρόνια, επιτυγχάνεται σημαντική ελάφρυνση σε ανελαστικές δαπάνες του φορέα, όπως: του συνολικού κόστους μισθοδοσίας των  υπαλλήλων,  την αναβάθμιση του  ηλεκτρονικού εξοπλισμού, την προμήθεια αναλώσιμων  μέσω της συμμετοχής του Επιμελητηρίου  σε συγχρηματοδοτούμενα έργα.

 Συνοπτικά ο Προϋπολογισμός του Επιμελητηρίου Κιλκίς έχει ως εξής:

                                                                                                                          

·         Ταμειακό υπόλοιπο την 31η.12.2017                                            14.846,22  (Προϋπολογιζόμενο)

·         Προϋπολογιζόμενα έσοδα έτους 2018                                       504.200,00

                                                         ΣΥΝΟΛΟ:                                       519.046,22
                                                                                                                                                  σε ευρώ

 

·           Προϋπολογιζόμενα έξοδα έτους 2018                                         501.455,00

·           Ταμειακό υπόλοιπο την 31η.12.2018 (προϋπ.)                            17.591,22

                                                            ΣΥΝΟΛΟ                                         519.046,22                       

Εισηγητική έκθεση επί του προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Οικονομικής Χρήσης 2016

Ο Προϋπολογισμός του Επιμελητηρίου Κιλκίς οικονομικού έτους 2016 συντάχθηκεκαι εγκρίθηκε από τηΔιοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου κατά τη συνεδρίαση της 8ης Οκτωβρίου 2015 και υποβάλλεται στο Δ.Σ. για κύρωση.

          Ο Προϋπολογισμός του Επιμελητηρίου Κιλκίς οικονομικού έτους 2016 συντάχθηκε με ταξινόμηση των εσόδων και των εξόδων κατά το δεκαδικό σύστημα, σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάταξης Εσόδων & Εξόδων του Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Το σύστημα της κωδικής κατάταξης των εσόδων και εξόδων των Ν.Π.Δ.Δ. εφαρμόζεται υποχρεωτικά για να είναι δυνατή η σύγκριση των προϋπολογισμών διαχρονικά καθώς και η εναρμόνιση της οικονομικής διαχείρισης των επιμέρους φορέων που συγκροτούν την οικονομική πολιτική της εκάστοτε Κυβέρνησης.

        Βασικός στόχος του προϋπολογισμού είναι η  πλήρης αξιοποίηση των διαθεσίμων οικονομικών πόρων μας, ώστε να είναι ενεργή η παρουσία μας τόσο στο εσωτερικό, παρέχοντας στα μέλη μας και σε κάθε ενδιαφερόμενο γνωμοδοτικές εισηγήσεις και πληροφορίες για κάθε οικονομικό θέμα, , αλλά και  προωθώντας και παρεμβαίνοντας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων μέσω γνωμοδοτικών εισηγήσεων προς την Πολιτεία με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη,  όσο και στο εξωτερικό

                     Στο σκέλος των εσόδων περιλαμβάνονται έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του φορέα , διαχείρισης ΓΕΜΗ, συνδρομών παρελθουσών χρήσεων ,συνδρομών τρέχουσας χρήσης καθώς και τα έσοδα από τα ήδη εγκεκριμένα προγράμματα. Σημειώνεται ότι το Επιμελητήριο έχει ήδη υποβάλλει προτάσεις και για άλλα προγράμματα για τα οποία αναμένεται εντός του 2016 έγκριση  για υλοποίηση

          Στο σκέλος των εξόδων λειτουργικές δαπάνες ,προμήθειες και λοιπές  δαπάνες περιορίζονται  στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα.

          Συνοπτικά ο Προϋπολογισμός έτους 2016 εμφανίζει στο σκέλος των Εσόδων 562.635,00 Ευρώ και στο σκέλος των Εξόδων 549.015,00Ευρώ. 


Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ


Προϋπολογισμός Εσόδων - Εξόδων Οικονομικής Χρήσης 2016

Εισηγητική έκθεση επί του προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Οικονομικής Χρήσης 2015

Ο Προϋπολογισμός του Επιμελητηρίου Κιλκίς οικονομικού έτους 2015 συντάχθηκε με ταξινόμηση των εσόδων και των εξόδων κατά το δεκαδικό σύστημα, σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάταξης Εσόδων & Εξόδων του Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ.

Το σύστημα της κωδικής κατάταξης των εσόδων και εξόδων των Ν.Π.Δ.Δ. εφαρμόζεται υποχρεωτικά για να είναι δυνατή η σύγκριση των προϋπολογισμών διαχρονικά καθώς και η εναρμόνιση της οικονομικής διαχείρισης των επιμέρους φορέων που συγκροτούν την οικονομική πολιτική της εκάστοτε Κυβέρνησης.

Βασικός στόχος του προϋπολογισμού είναι η πλήρης αξιοποίηση των διαθεσίμων οικονομικών πόρων μας, ώστε να είναι ενεργή η παρουσία μας τόσο στο εσωτερικό, παρέχοντας στα μέλη μας και σε κάθε ενδιαφερόμενο γνωμοδοτικές εισηγήσεις και πληροφορίες για κάθε οικονομικό θέμα, , αλλά και προωθώντας και παρεμβαίνοντας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων μέσω γνωμοδοτικών εισηγήσεων προς την Πολιτεία με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη, όσο και στο εξωτερικό
Ο προϋπολογισμός έτους 2015 καταρτίσθηκε εν αναμονή των αποφάσεων –ρυθμίσεων που αφορούν στη διευθέτηση των Επιμελητηριακών εσόδων. Με τη μη υποχρεωτικότητα εγγραφής των επιχειρήσεων ως μέλη του Επιμελητηρίου, προκύπτει δραματική μείωση των εσόδων του..

Στο σκέλος των εσόδων περιλαμβάνονται έσοδα από εγκεκριμένα προγράμματα ,από την επιχειρηματική δραστηριότητα του φορέα , διαχείρισης ΓΕΜΗ, συνδρομών παρελθουσών χρήσεων μιας και η κατάργηση της υποχρεωτικής καταβολής των συνδρομών δεν ισχύει για τα παρελθόντα έτη ,καθώς και έσοδα συνδρομών από τις επιχειρήσεις που θα εγγράφονται προαιρετικά στο Επιμελητήριο.

Στο σκέλος των εξόδων λειτουργικές δαπάνες ,προμήθειες και λοιπές δαπάνες περιορίζονται στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα.

Συνοπτικά ο Προϋπολογισμός έτους 2015 εμφανίζει στο σκέλος των Εσόδων 596.000,00 Ευρώ και στο σκέλος των Εξόδων 581.160,00 Ευρώ.

Ο προϋπολογισμός αναπτύσσεται και στα δύο σκέλη σε πέντε (5) στήλες όπου αναγράφονται :στην 1η ο κωδικός αριθμός εσόδου ή εξόδου (Κ.Α.Ε.),,στην 2η η ονομασία του, στην 3η οι προβλέψεις για το 2013,σην 4η οι διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το έτος 2012(αρχικός Προϋπολογισμός συν / πλην τροποποιήσεις), στην 5η οι εκτιμήσεις πραγματοποίησης των εσόδων και εξόδων κατά το 2012 και στην 6η τα απολογιστικά στοιχεία του έτους 2011.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου 2081/10.09.1992, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3419/05, άρθρο 23 παρ. 7, ο προϋπολογισμός του Επιμελητηρίου Κιλκίς εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλεται για έγκριση στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.


Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ


Προϋπολογισμός Εσόδων - Εξόδων Οικονομικής Χρήσης 2015