banner

savas

savas

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΤΙ, ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΝΕΤ,  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ. 

Προκήρυξη θέσεων εργασίας από τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας “ΕΛΙΚΑΣ”

Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας “ΕΛΙΚΑΣ”, μέλος του οποίου αποτελεί ο δήμος Θέρμης με την 443/2015 απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει τη θέση ενός υπαλλήλου γραφείου με μερική απασχόληση, για την επιστημονική και τεχνική υποστήριξή της διεύθυνσης. Επίσης, προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε μητρώο εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών.

Δείτε εδώ τις προκηρύξεις: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-1, ΑΙΤΗΣΗ, ΑΙΤΗΣΗ-1

O ΕΛΙΚΑΣ είναι Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας που δημιουργήθηκε με από πρωτοβουλία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δήμων, επιμελητηρίων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών της Θεσσαλονίκης και αποσκοπεί στη διευκόλυνση και στην προαγωγή της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Χωρική εμβέλεια του ΕΛΙΚΑ είναι το σύνολο του Κοινοτικού Χώρου με χωρική προτεραιότητα τις χώρες της Βαλκανικής.
Βασικούς καταστατικούς σκοπούς αποτελούν οι 11 θεματικοί στόχοι της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, οι οποίοι εξειδικεύονται ως ακολούθως:

• συνεργασία στον τομέα της πρόληψης και της καταστολής φυσικών καταστροφών,
• η συνεργασία στον τομέα της προστασίας του διασυνοριακού φυσικού περιβάλλοντος,
• η συμβολή στην αειφορική διαχείριση των κοινών φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων,
• η προαγωγή της χρήσης των ΤΠΕ στη διασυνοριακή περιοχή, η αναζήτηση τεχνολογικών καινοτομιών, η υποστήριξη της έρευνας, κλπ,
• ο σχεδιασμός τοπικών διασυνοριακών πολιτικών κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού,
• η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας με την ενθάρρυνση και υποστήριξη συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, φορέων στήριξης της επιχειρηματικότητας, κλπ.
• η συγκρότηση διασυνοριακού τουριστικού προϊόντος στη βάση των φυσικών και ανθρωπογενών συγκριτικών πλεονεκτημάτων,
• ο σχεδιασμός και υλοποίηση πρωτοβουλιών, πολιτικών, δράσεων και εργαλείων υποστήριξης των νέων, γυναικών και ευπαθών κοινωνικών ομάδων
• ο σχεδιασμός και υλοποίηση πρωτοβουλιών ενίσχυσης και προαγωγής της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ιδίως στις απομακρυσμένες περιοχές
• η ενθάρρυνση κοινών πρωτοβουλιών των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και η ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ ομοειδών φορέων,
• η ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενίσχυσης της κινητικότητας στους τομείς του πολιτισμού και του αθλητισμού,
• η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας στη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων διατήρησης της κοινωνικής συνοχής,
• ο σχεδιασμός και ανάπτυξη πολιτικών ενίσχυσης των δεξιοτήτων των υπηρεσιακών στελεχών τους και
• η παρατήρηση και ο εντοπισμός καλών πρακτικών άλλων διασυνοριακών περιοχών και συνεργασιών στον κοινοτικό χώρο και η δημιουργική προσαρμογή στα τοπικά δεδομένα.
• Η ενεργός συμμετοχή στη διαμόρφωση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ε.Ε.
Τα μέλη του ΕΛΙΚΑ είναι:
1. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
2. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
3. Δήμος Αλεξανδρούπολης
4. Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης
5. Δήμος Θεσσαλονίκης
6. Δήμος Θέρμης
7. Δήμος Κοζάνης
8. Δήμος Κορδελιού Ευόσμου
9. Δήμος Νεάπολης Συκεών
10. Δήμος Πρεσπών
11. Δήμος Σιντικής
12. Δήμος Χαλκηδόνας
13. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης
14. Επιμελητήριο Κιλκίς
15. Πανεπιστήμιο Εθνικής και Παγκόσμιας Οικονομίας Σόφιας
16. Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας
17. Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας
18. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας

Συμμετοχή σε μητρώο εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών ("ΕΛΙΚΑΣ")

Η Διεύθυνση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΙΚΑΣ, λαμβάνοντας υπόψη την υπ.αρ. 10/2018 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους νια τη συμμετοχή τους σε μητρώο εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών.
Σκοπό του μητρώου εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών αποτελεί η υποστήριξη και καλύτερη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ΕΛΙΚΑ στους παρακάτω τομείς προτεραιότητας:
S καλές πρακτικές εδαφικής συνεργασίας
S διπλωματία των πόλεων
S κυκλική οικονομία
S συμμετοχική διακυβέρνηση
S στρατηγικές smart cities
S αστική ανθεκτικότητα
S κοινωνική οικονομία
■S βιώσιμη κινητικότητα
S νεοφυής επιχειρηματικότητα - καινοτομία
V place marketing - city branding Τα μέλη του μητρώου δε θα συνδέονται με εργασιακή σχέση με τον ΕΛΙΚΑ, αλλά θα αποτελούν τους, εν δυνάμει, συνεργάτες, με τους οποίους θα συνάπτεται σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή μισθώσεων έργου, όποτε παρίσταται σχετική ανάγκη επιστημονικής υποστήριξης του, σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ.13.3 του άρθρου 13 του Κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του.
Τα ενδεικτικά επιστημονικά πεδία των προσκαλούμενων φυσικών προσώπων είναι τα παρακάτω:

• κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
• επιστήμες χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης
• επιστήμες περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης
• επιστήμες τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω:
• Ύπαρξη σχετικού πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών αντίστοιχης, με τα ανωτέρω πεδία, ειδικότητας
• Επιθυμητή ύπαρξη συναφούς, με τα ανωτέρω πεδία, μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Ενδεικτικά και όχι σωρευτικά θα πρέπει επίσης:
• Να έχει παρέλθει τριετία από την κτήση του πτυχίου του
• Να έχει συναφή με τα ανωτέρω πεδία, επιστημονικές δημοσιεύσεις ή συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια
• Να διαθέτει εργασιακή εμπειρία στα ανωτέρω επιστημονικά πεδία
Η υποβολή των αιτήσεων είναι δυνατή, ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ Balkan Center, Κτίριο Β, 10ο χλμ Θεσ/νίκης-Θέρμης, Τ.Κ. 57001, από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΚΑ και ολοκληρώνεται εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από αυτήν.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες από τον κ. Αναστασιάδη Γιάννη Διευθυντή του ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ στο τηλέφωνο 6936 814400 ή με την υποβολή των ερωτημάτων τους στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου .

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε το τετραήμερο Φεστιβάλ Γαστρονομίας «ΚΕΡΝΑΜΕ ΚΙΛΚΙΣ 2018»

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε το τετραήμερο Φεστιβάλ Γαστρονομίας «ΚΕΡΝΑΜΕ ΚΙΛΚΙΣ 2018».Το 4ο Φεστιβάλ άνοιξε τις πύλες του για τους επισκέπτες την Πέμπτη 30 Αυγούστου και τους φιλοξένησε μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής 2 Σεπτεμβρίου

Οι διοργανωτές της μεγάλης Κιλκισιώτικης Γιορτής, Δήμος Κιλκίς και Επιμελητήριο Κιλκίς, με το συντονισμό και τη συνεχή παρουσία τους, εισέπραξαν τα εύσημα, των επισήμων προσκεκλημένων αλλά κυρίως των πολλών επισκεπτών του τετραημέρου. Η ευαρέσκεια των προσκεκλημένων για την άρτια διοργάνωση, εκδηλώθηκε κατά την τελετή των εγκαινίων την Παρασκευή 31 Αυγούστου στον προαύλειο χώρο του κλειστού Γυμναστηρίου Κιλκίς.

Ολοι όσοι έλαβαν το λόγο κατά την τελετή των επισήμων εγκαινίων συνεχάρησαν το Δήμο και το Επιμελητήριο για την απόφασή τους να συνδιοργανώσουν το Φεστιβάλ.

Στο γεγονός της συνεργασίας και της ενωτικής δράσης, στάθηκαν στους χαιρετισμούς τους κατά σειρά: Ο Μητροπολίτης Κιλκίς Εμμανουήλ ο οποίος χοροστάτησε στον Αγιασμό, ο Δήμαρχος Κιλκίς Δημ.Σισμανίδης, ο Βουλευτής Γ.Γεωργαντάς και ο Περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας Απ. Τζιτζικώστας. Στην συστηματική προσπάθεια και την ενωτική δράση όλων των φορέων, επικέντρωσε στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κιλκίς Π.Τονικίδης.
Ο κ.Τονικίδης τόνισε ότι στις δύσκολες ώρες που ζει ο τόπος μας, το πιο ισχυρό όπλο αντίδρασης είναι η ενωτική προσπάθεια, με σαφείς στόχους, επιμονή και υπομονή. Το τετραήμερο του Φεστιβάλ διανθίστηκε με παράλληλες εκδηλώσεις για τους επισκέπτες ,με κύριο στοιχείο τη μουσική και τα χορευτικά.
Αξίζει να σημειωθεί η όμορφη εντύπωση που προκάλεσε η μουσικοχορευτική παρέλαση (¨Πατινάδα¨)από το χώρο του Επιμελητηρίου μέχρι το χώρο του Φεστιβάλ, την πρώτη ημέρα. Εκεί πρωτοστάτησαν τα θρυλικά ¨Χάλκινα¨ της Γουμένισσας και χορευτικό τμήμα του Λυκείου Ελληνίδων.
Στο γαστρονομικό μέρος υπήρχε η διάθεση προϊόντων από μονάδες της περιοχής, καθώς και η προσφορά κρεατικών από ψησταριές που δεν σταμάτησαν όλο το τετραήμερο.

3

 


 

476

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

   Οι διοργανωτές του 4ου Φεστιβάλ Γαστρονομίας  ¨ΚΕΡΝΑΜΕ  ΚΙΛΚΙΣ 2018¨  Δήμος Κιλκίς  &  Επιμελητήριο Κιλκίς ,  ευχαριστούν θερμά όλους όσους ανταποκρίθηκαν,  στην πρόσκληση για χορηγική αρωγή του Φεστιβάλ. 

   Το τετραήμερο Φεστιβάλ Γαστρονομίας “ΚΕΡΝΑΜΕ ΚΙΛΚΙΣ 2018”  άφησε και φέτος   τις καλύτερες των εντυπώσεων .  Πάνω από 4000 επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τους εκθέτες με τα ποιοτικά τους προϊόντα σε ένα χώρο άρτια οργανωμένο.

   Στην επιτυχία του φεστιβάλ συνέβαλαν αποφασιστικά οι χορηγοί με την συνεισφορά τους σε προϊόντα για το κέρασμα των επισκεπτών.   

   Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τις εταιρίες:

•ΑΥΓΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΕ

•ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ  ΑΕ

•ΛΕΟΝΤΙΑΔΗ ΑΦΟΙ ΑΕ

•ΚΟΛΙΟΣ ΑΕ

•RITO'S FOOD AE

•TORRE  AE

•ΛΥΚΑΣ  ΙΚΕ

•ΔΟΪΡΑΝΗ ΑΕ

•ΦΑΙΔΩΝ ΑΕ

•ΦΑΡΜΑ  ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΕ

•ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ

Tα Super Market: “ΓΑΛΑΞΙΑΣ΄΄ και “ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ”

Τα Κρεοπωλεία: Κουραλίδη Αφοί ΟΕ – Κούπενου Αγάπη – Νικολαΐδη Αφοί ΟΕ – Στρατηγούση Στέλιο και Χοιροτροφεία Κωφίδη

Τις επιχειρήσεις /υποστηρικτές: Ασλανίδης Παναγιώτης/Εμπόριο Υφασμάτων, Αβραμίδης Παύλος/Χρώματα Σιδηρικά, Δημητριάδου Ευδοξία/Γυναικεία Φορέματα

Επίσης τους : 

•Χορωδία Πολιτιστικού Συλλόγου Ευκαρπίας “ΤΟ ΛΑΒΑΣ”

•Λύκειο Ελληνίδων Κιλκίς 

•Μαθητές του ΔΙΕΚ Κιλκίς

• Ερυθρό Σταυρό Κιλκίς 

• Πυροσβεστική Υπηρεσία Κιλκίς 

• Τροχαία Κιλκίς

Τους συγχαίρουμε όλους για την παρουσία τους και την ποιότητα των προιόντων και των υπηρεσιών τους.