banner

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΘΕΜΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ».

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς ανακοινώνει ότι με την με αριθμό 16-239/20-9-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία: «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ», με την οποία ορίζεται ότι ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 19 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς – Ξηρόβρυση.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 311 και 95 παρ.2. ν.4412/2016
Ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 22.139,40 Ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ 24%, και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Κιλκίς. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων Κ.Α. 61.93.04 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Κιλκίς για το έτος 2017. Σχετικοί κωδικοί CPV 50532400-7.
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο οικείο Επιμελητήριο, με αντικείμενο δραστηριότητας «Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις» είτε βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Η/Μ.
Τα τεύχη του διαγωνισμού , θα διατίθεται δωρεάν από την γραμματεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς στην διεύθυνση 1ο ΧΛΜ Κιλκίς - Ξηρόβρυση, 61100, Κιλκίς, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2341029330 και fax: 2341029320. Επίσης θα διατίθενται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Κιλκίς www.deyak.gr.

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για την:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
Παρακαλώ όπως μας αποστείλετε συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς. Η προσφορά θα βρίσκεται σε σφραγισμένο φάκελο και θα κατατεθεί μέχρι την Τετάρτη 4Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11:00 στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα αναγράφει εξωτερικά τα στοιχεία της επιχείρησης σας, και τον τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ».
Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα 11:15. Όσοι επιθυμούν μπορούν να είναι παρόντες.

Για τη συμμετοχή στην εκδήλωση ενδιαφέροντος απαιτούνται τα κάτωθι:
1. Ασφαλιστική ενημερότητα ιδίου, για φυσικά πρόσωπα και εταιρίας, εταίρων ή μετόχων για νομικά πρόσωπα.
2. Φορολογική ενημερότητα ιδίου για φυσικά πρόσωπα και εταιρίας, εταίρων ή μετόχων για νομικά πρόσωπα.
3. Ποινικό μητρώο φυσικών προσώπων.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό:
Αρμόδιος για διευκρινήσεις και πληροφορίες είναι ο κ. Κυριακίδης Χριστόφορος, Υδραυλικός ΔΕ, αποθηκάριος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23410 29330 (τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΥΑ Κιλκίς).
Ώρες επικοινωνίας 8:30 – 13:30

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ :
Η χρονική διάρκεια παράδοσης υλικών ορίζεται σε ένα (1) μήνα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Οι εγκαταστάσεις στις οποίες θα τοποθετηθούν πινακίδες είναι περίπου 220 και θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
Διαστάσεις (ΠΧΥ) : 50Χ33 εκατοστά περίπου,

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Άρθρο 1ο:
Πλευρική πληροφοριακή πινακίδα προειδοποίησης, αλουμινίου, διαστάσεων 50Χ33εκ.
Προμήθεια και προσκόμιση στην αποθήκη της ΔΕΥΑ Κιλκίς πλευρικών πινακίδων αλουμινίου διαστάσεων 50Χ33 (ΠΧΥ)
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• η κατασκευή της πινακίδας διαστάσεων 50Χ33 από επίπεδο φύλλο αλουμινίου, ελάχιστου πάχους 1,5mm, χρώματος λευκού με γράμματα μεταξοτυπίας χρώματος κόκκινου
• η διάνοιξη τεσσάρων οπών διαμέτρου 10 mm εκάστη στις άκρες της πινακίδας, για πάκτωσή της σε τοίχο ή σε σιδηροκατασκευή με στριφώνια.
• η μεταφορά των πινακίδων στην αποθήκη της ΔΕΥΑ Κιλκίς, κατάλληλα συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας.
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ
Αριθμητικά: 56,00

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α.Τ. Είδος Προμήθειας Μον. Μετρ. Ποσότ. Τιμή Μον. (€) Δαπάνη (€)

1 Πλευρική πληροφοριακή πινακίδα προειδοποίησης, αλουμινίου, διαστάσεων 50Χ33εκ. Τετρ. μέτρα 37 56,00 2.072,00
ΣΥΝΟΛΟ (Αριθμητικώς): 2.072,00
ΦΠΑ 24% 497,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Αριθμητικώς): 2.569,28

Παρατηρήσεις: Όλα τα παραπάνω υλικά θα είναι παραδοτέα στην αποθήκη της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
Ο Συντάξας

Κυριακίδης Χριστόφορος
Υδραυλικός ΔΕ,
Υπεύθυνος αποθήκης ΔΕΥΑ Κιλκίς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α.Τ. Είδος Προμήθειας Μον. Μετρ. Ποσότ. Τιμή Μον. (€) Δαπάνη (€)

1 Πλευρική πληροφοριακή πινακίδα προειδοποίησης, αλουμινίου, διαστάσεων 50Χ33εκ. Τετρ. μέτρα 37
ΣΥΝΟΛΟ (Αριθμητικώς):
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Αριθμητικώς):
Ο Προσφέρων (Σφραγίδα – Υπογραφή)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ :

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για την:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΥΚΕΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ της ΔΕΥΑ Κιλκίς
Παρακαλώ όπως μας αποστείλετε συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς. Η προσφορά θα βρίσκεται σε σφραγισμένο φάκελο και θα κατατεθεί μέχρι την Τετάρτη 4Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:00στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα αναγράφει εξωτερικά τα στοιχεία της επιχείρησης σας, και τον τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΥΚΕΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».
Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα 12:15. Όσοι επιθυμούν μπορούν να είναι παρόντες.

Πριν τηνυπογραφή σύμβασης, ο μειοδότης υποχρεούται να προσκομίσει στη ΔΕΥΑ Κιλκίς τα κάτωθι:
1. Ασφαλιστική ενημερότητα ιδίου, για φυσικά πρόσωπα και εταιρίας, εταίρων ή μετόχων για νομικά πρόσωπα.
2. Φορολογική ενημερότητα ιδίου για φυσικά πρόσωπα και εταιρίας, εταίρων ή μετόχων για νομικά πρόσωπα.
3. Ποινικό μητρώο φυσικών προσώπων.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό:
Αρμόδιος για διευκρινήσεις και πληροφορίες είναι ο κ. Κυριακίδης Χριστόφορος, Υδραυλικός ΔΕ, αποθηκάριος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23410 29330 (τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΥΑ Κιλκίς).
Ώρες επικοινωνίας 8:30 – 13:30

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ :
Η χρονική διάρκεια παράδοσης υλικών ορίζεται- σε τριάντα (30) ημέρες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Τα προς προμήθεια λουκέτα θα είναι Νο 50, σύμφωνα με τη διεθνή προτυποποίηση για αυτό το μέγεθος, βαρέως τύπου, ορειχάλκινα, με ατσάλινο λαιμό ελάχιστου μήκους 7,5cm
Τα λουκέτα θα είναι με ενιαίο κλειδί ανά δημοτική ενότητα (passpartout), δηλαδή θα γίνει προμήθεια επτά (7) ομοειδών ομάδων λουκέτων με ίδιο κλειδί.
Ο συνολικός αριθμός των λουκέτων εκτιμάται ως εξής
ΔΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ, ΑΝΛΙΟΣΤΑΣΙΑ, ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ, ΠΗΓΑΔΙΑ) ΛΟΥΚΕΤΑ ΑΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Μ.Ο.) ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΥΚΕΤΩΝ
ΛΟΥΚΕΤΑ προς ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
(με ίδιο κλειδί)
ΔΕ ΚΙΛΚΙΣ 53 5 265 300
ΔΕ ΓΑΛΛΙΚΟΥ 24 5 120 150
ΔΕ ΔΟΙΡΑΝΗΣ 13 5 65 100
ΔΕ ΜΟΥΡΙΩΝ 8 5 40 100
ΔΕ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ 24 5 120 150
ΔΕ ΧΕΡΣΟΥ 21 5 105 150
ΔΕ ΚΡΟΥΣΙΩΝ 75 5 375 400
ΣΥΝΟΛΟ 218 1090 1350

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α.Τ. Είδος Προμήθειας Μον. Μετρ. Ποσότ. Τιμή Μον. (€) Δαπάνη (€)
1 Λουκέτα Νο 50, σύμφωνα με τη διεθνή προτυποποίηση για αυτό το μέγεθος, βαρέως τύπου, ορειχάλκινα, με ατσάλινο λαιμό ελάχιστου μήκους 7,5cm Τεμάχια 1.350 4,5 6.075,00
ΣΥΝΟΛΟ (Αριθμητικώς): 6.075,00
ΦΠΑ 24% 1.458,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Αριθμητικώς): 7.533,00
Παρατηρήσεις: Όλα τα παραπάνω υλικά θα είναι παραδοτέα στην αποθήκη της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Ο Συντάξας

Κυριακίδης Χριστόφορος
Υδραυλικός ΔΕ,
Υπεύθυνος αποθήκης ΔΕΥΑ Κιλκίς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α.Τ. Είδος Προμήθειας Μον. Μετρ. Ποσότ. Τιμή Μον. (€) Δαπάνη (€)
1 Λουκέτα Νο 50, σύμφωνα με τη διεθνή προτυποποίηση για αυτό το μέγεθος, βαρέως τύπου, ορειχάλκινα, με ατσάλινο λαιμό ελάχιστου μήκους 7,5cm Τεμάχια 1.350
ΣΥΝΟΛΟ (Αριθμητικώς):
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Αριθμητικώς):
Ο Προσφέρων (Σφραγίδα – Υπογραφή)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ :

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

1. Η ΔΕΥΑ Κιλκίς ανακοινώνει ότι κατόπιν της με αριθμό 227/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 311 και 95 παρ.2, ν.4412/2016 για την προμήθεια οχήματος (4Χ4 διπλοκάμπινο) , με την οποία ορίζεται ότι ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί 26 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης λήξης των προσφορών την 10:00π.μ στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς – Ξηρόβρυση.
2. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 27.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 540,00 Ευρώ.
4. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να προμηθευτούν τη διακήρυξη, από τα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς εργάσιμες ημέρες καθημερινά από 08.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.
5. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους της ΔΕΥΑ Κιλκίς Κ.Α.Δ.: 13.01
6. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς ανακοινώνει ότι κατόπιν της με αριθμό 15-217/04-09-2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 311 και 95 παρ.2, ν.4412/2016 για την προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων , με την οποία ορίζεται ότι ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί 26 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης λήξης των προσφορών την 10:00π.μ στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς – Ξηρόβρυση.
2. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 49.869,60 € πλέον Φ.Π.Α.
3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 997,40 Ευρώ.
4. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να προμηθευτούν τη διακήρυξη, από τα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς εργάσιμες ημέρες καθημερινά από 08.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.
5. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους της ΔΕΥΑ Κιλκίς Κ.Α.Δ.: 25.05.05
6. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Έργο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΛΑΓΙΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΛΑΓΙΑΣ
Παρακαλώ όπως μας αποστείλετε συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς. Η προσφορά θα βρίσκεται σε σφραγισμένο φάκελο και θα κατατεθεί μέχρι την Πέμπτη 7-9-2017 και ώρα 10:00πμ στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα αναγράφει εξωτερικά τα στοιχεία της επιχείρησης σας, και τον τίτλο " ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΛΑΓΙΑΣ».
Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 7-9-2017 και ώρα 10:15. Όσοι επιθυμούν μπορούν να είναι παρόντες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για το ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
Αρμόδιος για διευκρινήσεις και πληροφορίες είναι ο Γιοβανούδης Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της ΤΥ της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23410 29330 (τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΥΑ Κιλκίς).
Ώρες επικοινωνίας 8:00 – 14:30
Ο Συντάξας

Γιοβανούδης Χρήστος
MSc Πολιτικός Μηχανικός

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΛΑΓΙΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Παρατηρήσεις:
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :
Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του έργου, η ημερομηνία έναρξης θα γίνει άμεσα.

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για την:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ , ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ
Παρακαλώ όπως μας αποστείλετε συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς. Η προσφορά θα βρίσκεται σε σφραγισμένο φάκελο και θα κατατεθεί μέχρι την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Κιλκίς. Έκαστη προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε όλα τα είδη του προϋπολογισμού. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος των ζητούμενων υδραυλικών υλικών δεν γίνονται αποδεκτές.
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα αναγράφει εξωτερικά τα στοιχεία της επιχείρησης σας, και τον τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ, ΒΑΛΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ»
Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα 12:15. Όσοι επιθυμούν μπορούν να είναι παρόντες.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό:
Αρμόδιος για διευκρινήσεις και πληροφορίες είναι ο κ. Κορκοτίδης Κωνσταντίνος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23410 29330 (τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΥΑ Κιλκίς).
Ώρες επικοινωνίας 8:00 – 14:30

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ :
Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της προμήθειας , θα αναγραφεί υποχρεωτικά ο χρόνος παράδοσης των υλικών. Η μη αναγραφή του χρόνου παράδοσης είναι λόγος αποκλεισμού.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α Περιγραφή Ποσότ. (τεμ) Τιμή μονάδος Σύνολο
1 Υδατοπαγίδα πλωτήρα χυτοσιδηρή διαστάσεων ½΄΄ με σπείρωμα, PN 16, κατάλληλη για οριζόντια τοποθέτηση. 2 250,00 500,00
2 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη τύπου γλώσσας με σπείρωμα, διατομής 2΄΄. 2 25,00 50,00
3 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη τύπου γλώσσας με σπείρωμα, διατομής 2 1/2΄΄. 2 35,00 70,00
4 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη τύπου γλώσσας με σπείρωμα, διατομής 3΄΄. 2 45,00 90,00
5 Ηλεκτροβάνα πεταλούδας τύπου wafer, DN 100, PN 16, με κατάλληλο ηλεκτροκινητήρα τάσης τροφοδοσίας 220 V AC. Το μοτέρ θα έχει προστασία ΙΡ67, θερμοκρασία λειτουργίας από -20 έως 55 βαθμούς C, και ροπή λειτουργίας έως και 60 Nm. Επίσης το μοτέρ θα έχει δύο βοηθητικές επαφές στο άνοιγμα και δύο βοηθητικές επαφές στο κλείσιμο για την υλοποίηση του αυτοματισμού. 1 450,00 450,00
6 Ηλεκτροβάνα πεταλούδας τύπου wafer, DN 80, PN 16, με κατάλληλο ηλεκτροκινητήρα τάσης τροφοδοσίας 220 V AC. Το μοτέρ θα έχει προστασία ΙΡ67, θερμοκρασία λειτουργίας από -20 έως 55 βαθμούς C, και ροπή λειτουργίας έως και 60 Nm. Επίσης το μοτέρ θα έχει δύο βοηθητικές επαφές στο άνοιγμα και δύο βοηθητικές επαφές στο κλείσιμο για την υλοποίηση του αυτοματισμού. 1 400,00 400,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ : 1560,00
ΦΠΑ 24 % : 374,40
ΣΥΝΟΛΟ : 1934,40
Παρατηρήσεις: Όλα τα παραπάνω υλικά θα είναι παραδοτέα στην αποθήκη της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Ο Συντάξας

Κορκοτιδης Κων/νος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α Περιγραφή Ποσότ. (τεμ) Τιμή μονάδος Σύνολο
1 Υδατοπαγίδα πλωτήρα χυτοσιδηρή διαστάσεων ½΄΄ με σπείρωμα, PN 16, κατάλληλη για οριζόντια τοποθέτηση. Παράδοση στην αποθήκη της ΔΕΥΑΚ. 2
2 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη τύπου γλώσσας με σπείρωμα, διατομής 2΄΄. Παράδοση στην αποθήκη της ΔΕΥΑΚ. 2
3 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη τύπου γλώσσας με σπείρωμα, διατομής 2 1/2΄΄. Παράδοση στην αποθήκη της ΔΕΥΑΚ. 2
4 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη τύπου γλώσσας με σπείρωμα, διατομής 3΄΄. Παράδοση στην αποθήκη της ΔΕΥΑΚ. 2
5 Ηλεκτροβάνα πεταλούδας τύπου wafer, DN 100, PN 16, με κατάλληλο ηλεκτροκινητήρα τάσης τροφοδοσίας 220 V AC. Το μοτέρ θα έχει προστασία ΙΡ67, θερμοκρασία λειτουργίας από -20 έως 55 βαθμούς C, και ροπή λειτουργίας έως και 60 Nm. Επίσης το μοτέρ θα έχει δύο βοηθητικές επαφές στο άνοιγμα και δύο βοηθητικές επαφές στο κλείσιμο για την υλοποίηση του αυτοματισμού.
Παράδοση στην αποθήκη της ΔΕΥΑΚ. 1
6 Ηλεκτροβάνα πεταλούδας τύπου wafer, DN 80, PN 16, με κατάλληλο ηλεκτροκινητήρα τάσης τροφοδοσίας 220 V AC. Το μοτέρ θα έχει προστασία ΙΡ67, θερμοκρασία λειτουργίας από -20 έως 55 βαθμούς C, και ροπή λειτουργίας έως και 60 Nm. Επίσης το μοτέρ θα έχει δύο βοηθητικές επαφές στο άνοιγμα και δύο βοηθητικές επαφές στο κλείσιμο για την υλοποίηση του αυτοματισμού.
Παράδοση στην αποθήκη της ΔΕΥΑΚ. 1
ΑΘΡΟΙΣΜΑ :
ΦΠΑ 24 % :
ΣΥΝΟΛΟ :

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΘΕΜΑ: «Επισκευή και αναβάθμιση συστημάτων Scada των ΔΕ Κιλκίς και ΔΕ Πικρολίμνης».

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς ανακοινώνει ότι με την με αριθμό 6-90/20-04-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία «Επισκευή και αναβάθμιση συστημάτων Scada των ΔΕ Κιλκίς και ΔΕ Πικρολίμνης».
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 27 Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς – Ξηρόβρυση.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 311 και 95 παρ.2. ν.4412/2016
Ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 26950,00 Ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ 24%, και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Κιλκίς. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων 61.93.05 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Κιλκίς για το έτος 2017. Σχετικοί κωδικοί CPV 50116100-2 (Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών συστημάτων), 30213300-8 (Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές), 72212900-8 (Διάφορες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών).
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο οικείο
Επιμελητήριο με αντικείμενο δραστηριότητας σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού, είτε εργολήπτες δημοσίων έργων εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Η/Μ.
Τα τεύχη του διαγωνισμού , θα διατίθεται δωρεάν από την γραμματεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς στην διεύθυνση 1ο ΧΛΜ Κιλκίς - Ξηρόβρυση, 61100, Κιλκίς, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2341029330 και fax: 2341029320. Επίσης θα διατίθενται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Κιλκίς www.deyak.gr.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Διακηρύσσει ότι :
1.Εκτίθεται σε δημοπρασία με Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό η
«Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δ.Ε.
Πολυκάστρου», συνολικού προϋπολογισμού 125.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
2. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο Εθνικό Σύστημα
ΗλεκτρονικώνΔημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) : 9.6.2017.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ορίζεται η
7.7.2017και ώρα 15.00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής θα
πραγματοποιηθεί την 13.7.2017 και ώρα 09.00.
3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να
προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο
οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά
Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή
προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα
υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.
4. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία
εγγραφής.
5. Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του
συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.,ήτοι 2.020,00 €.
6. Όλα τα σχετικά των τευχών του διαγωνισμού ευρίσκονται στα γραφεία
του Δήμου Παιονίαςόπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών,Μ. Αλεξάνδρου 75-77,
1ος όροφος, τηλ. 2343350169, 2343350137, fax 2343350169, κ. Τσούπα
Αγγελίνα, κ. Δελαρούδης Δημήτριος).
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε
ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στην διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα
τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Παιονίας
www.paionia.gov.gr.

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

1. Η ΔΕΥΑ Κιλκίς ανακοινώνει ότι κατόπιν της με αριθμό 85/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 311 και 95 παρ.2, ν.4412/2016 για την προμήθεια οχήματος (4Χ4 διπλοκάμπινο) , με την οποία ορίζεται ότι ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί 29 του μηνός Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης λήξης των προσφορών την 10:00π.μ στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς – Ξηρόβρυση.
2. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 27.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 540,00 Ευρώ.
4. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να προμηθευτούν τη διακήρυξη, από τα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς εργάσιμες ημέρες καθημερινά από 08.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.
5. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους της ΔΕΥΑ Κιλκίς Κ.Α.Δ.: 13.01
6. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.