banner

Κανόνες Εμπορίου και Πρότυπα στη Ρωσία - Διαδικασίες

1. Γενικά

 • Εισαγωγές; Τα εισαγόμενα προϊόντα στην Ρωσία υπόκεινται σε 3 είδη φόρων : εισαγωγικούς δασμούς, ΦΠΑ, και ειδικό φόρο κατανάλωσης (ο τελευταίος επιβάλλεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες αγαθών).  
 • Σύμφωνα με την  απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, από το 2000, οι εισαγωγείς , για να στείλουν προκαταβολή σε ξένο συνάλλαγμα για την εισαγωγή εμπορευμάτων από το εξωτερικό , υποχρεούνται να καταθέσουν το αντίστοιχο ποσό σε ρούβλια σε μία από τις Ρωσικές Τράπεζες , οι οποίες είναι εξουσιοδοτημένες για τις διεθνείς συναλλαγές.
 • Εξαγωγές: σύμφωνα με τους κανονισμούς από 1.7.93 , όλοι οι Ρώσοι  εξαγωγείς και οι μικτές επιχειρήσεις, είναι υποχρεωμένοι να μεταφέρουν σε ρούβλια το 50% του συναλλάγματος  που εισπράττουν μέσα σε 7 ημέρες.

Σε αντίθεση προς τους κανόνες των εμπορικών συναλλαγών της Ρωσικής Ομοσπονδίας με τις Δυτικές χώρες ( και την διεθνή πρακτική), οι εξαγωγές προς τις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ) εξακολουθούν να υπόκεινται σε ΦΠΑ , ενώ οι εξαγωγές από τις χώρες αυτές απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.

2. Επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή προϊόντων

Τελωνειακοί Δασμοί

 • Δασμό πληρώνουν όλα τα προϊόντα με βάση τη δασμολογική τους κλάση.
 • Για την κωδικοποίηση των προϊόντων χρησιμοποιείται το εναρμονισμένο σύστημα.
 • Το ύψος των δασμών ανέρχεται στις περισσότερες περιπτώσεις από 5% έως και 25% επί της αξίας και για κάποια αγαθά ορίζονται κατώτατα όρια.
 • Η μορφή των τελωνειακών δασμών ορίζεται από τον τελωνειακό κώδικα (με α.61FZ της 28/05.2003) που τέθηκε σε ισχύ την 1.1.2004. Η εφαρμογή του ανετέθη στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τελωνείων , η οποία ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο νέος τελωνειακός κώδικας ορίζει ότι ταρίφες τελωνειακών δασμών αποτελείται από 11.032 γραμμές εκ των οποίων το 85% φορολογούνται ‘ad valorem’.

   Γενικώς, τα προϊόντα συμπεριλαμβάνονται σε 4 μεγάλες κατηγορίες ήτοι: πρώτες ύλες, ημιτελή προϊόντα ,  τελικά προϊόντα και τρόφιμα με ποσοστά τελωνειακών δασμών 5%, 10%, 15% και 20% .

   Σημειώνουμε ότι το  μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων επιβαρύνονται με δασμούς 5% (το 36% το συνόλου) και 15% (28% του συνόλου), με επιβάρυνση 0% είναι το 0,4% του συνόλου των προϊόντων , ενώ με το 20% επιβαρύνονται το 1,9% του συνόλου.

Ο μέσος όρος των τελωνειακών δασμών της Ρωσίας  έπεσε από το 16% το 1995 στο 12-13% το 2005 και ακολουθεί σταδιακή μείωση λόγω προσεχούς ένταξης στον ΠΟΕ.

 

            Η βάση δεδομένων της Ε.Ε. για το ‘είσοδο στην αγορά της Ρωσίας’ Market access’ http://mkaccdb.eu.int , παρέχει χρήσιμες πληροφορίες  για την κοινοτική ονοματολογία, και τα ποσοστά τελωνειακών δασμών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή προϊόντων στην Ρωσία. Οι παροχή των πληροφοριών αυτών είναι δωρεάν για τις Ελληνικές εταιρείες. Πληροφορίες για το ύψος των δασμών μπορούν αν αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ρωσικής Τελωνειακής Υπηρεσίας: www.russian-customs.org.  

Για μερικές χώρες , κυρίως τρίτες χώρες εφαρμόζεται η ρήτρα του μάλλον ευνοούμενου κράτους ‘ΝPF’.

Παραθέτουμε κατωτέρω ύψος δασμών , που επιβάλλονται για κάποιες ενδεικτικές κατηγορίες προϊόντων:

Κατηγορία προϊόντος

Ύψος δασμού

02 Κρέας και προϊόντα κρέατος

5%

0207 Προϊόντα από κρέας

25%

24 Καπνός

5%

24Τσιγάρα-Πούρα

30%

28 Ανόργανα Χημικά

5%

38 Διάφορα Χημικά

5%

39 Πλαστικά

10%

39 Πλαστικά Τελικά προϊόντα

20%

73 Προϊόντα από χάλυβα

15%

84 Μηχανήματα πυρηνικοί αντιδραστήρες

5-20%

85 Ηλεκτρικά Μηχανήματα

5-20%

87 Αυτοκίνητα

5-25%

87 Τρακτέρ

15%

87 Νέα αυτοκίνητα

25%

87 Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Εξαρτάται από την παλαιότητα 0,85 Ευρώ – 3 ευρώ το κυβικό cm

8708 εξαρτήματα για Αυτοκίνητα

5%

90 Οπτικά-φωτογραφικά

5-15%

87 Ιατρικός εξοπλισμός

5%

3. Φόροι κατά την διάθεση προϊόντων στην αγορά

 • ΦΠΑ  18% για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

Εφαρμόζεται με έναν ενιαίο συντελεστή 18%, εκτός από μερικά προϊόντα όπως τα τρόφιμα, τα φαρμακευτικά και τα παιδικά ενδύματα για τα οποία ο συντελεστής είναι 10%. Περιορισμένος αριθμός αγαθών όπως ο ιατρικός εξοπλισμός, εξαιρούνται του ΦΠΑ.

Οι εισαγωγές προϊόντων είναι υποκείμενες στον Φ.Π.Α. κατά την είσοδο των προϊόντων στα τελωνεία.

-        Ο Φ.Π.Α υπολογίζεται στην βάση της τελωνειακής αξίας του προϊόντος συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών δασμών ή άλλων επιβαρύνσεων, οι οποίοι κυμαίνονται από 5% έως 30%.

-        Τα προϊόντα παραγόμενα στην Ρωσία ή συναρμολογούμενα στην Ρωσία από Ρωσική ή ξένη εταιρεία και ακολούθως εξαγόμενα από την Ρωσία απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. 

-        Προϊόντα τα οποία εισάγονται σε είδος από ξένους επενδυτές για την κατάρτιση του κεφαλαίου νέων επιχειρήσεων δύνανται να απαλλάσσονται του ΦΠΑ, κατά την διάρκεια μίας συγκεκριμένης περιόδου.

Ειδικοί Φόροι

Για τις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων προβλέπεται και πληρωμή ειδικού φόρου ο οποίος ρυθμίζεται στη βάση κάποιων χαρακτηριστικών του προϊόντος:  προϊόντα καπνού (τσιγάρα, υποκατάστατα καπνού, κλπ), οινοπνευματώδη ποτά, μπύρα, καφές, αυτοκίνητα, κοσμήματα και άλλα είδη πολυτελείας. Το ποσοστό των ειδικών φόρων  ποικίλλει από 20% έως 570%.

4. Διαδικασίες Εισαγωγής

4.1 Απαιτούμενα παραστατικά κατά την εισαγωγή

Ο εισαγωγέας υποχρεούται να συνοδεύει τα προϊόντα του με τιμολόγιο εξαγωγής, παραστατικό μεταφοράς, πιστοποιητικό προέλευσης και λοιπά πιστοποιητικά, που απαιτούνται για το συγκεκριμένο προϊόν (προέλευση, ποιότητα, άδεια).

Παράλληλα, ο εισαγωγέας θα πρέπει να συμπληρώσει στην Ρωσική γλώσσα το τελωνειακό παραστατικό μεταφοράς ‘customs freight declaration’, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής έγγραφα (συμβόλαιο, εμπορικά έγγραφα όπως τα τιμολόγια, λίστες αποστολής και συσκευασίας, παραστατικό μεταφοράς, άδεια εισαγωγής αν απαιτείται, πιστοποιητικό εναρμόνισης (conformity), πιστοποιητικό ασφάλειας, πιστοποιητικό προέλευσης  αν απαιτείται (για τα απαραίτητα πιστοποιητικά βλ. κατωτέρω), και άλλα παραστατικά που εγγυώνται την νομιμότητα των δηλουμένων στοιχείων από τους εξαγωγείς και εισαγωγείς.

Οι εξαγωγείς υποχρεούνται να συμπληρώσουν το πιστοποιητικό εξαγωγής, άν είναι αναγκαίο, για την απόκτηση της σχετικής άδειας εξαγωγής.

Επί πλέον , οι κανονισμοί ελέγχου συναλλάγματος , απαιτούν την έκδοση μίας αδείας για την εισαγωγή και εξαγωγή συναλλάγματος για τα εισαγόμενα και εξαγόμενα προϊόντα όσον αφορά την πραγματική αξία, που αναγράφεται στο τιμολόγιο εισαγωγής και εξαγωγής για την καταπολέμηση της υπο-τιμολόγησης και υπερτιμολόγησης προϊόντων.

4.2  Ελεύθερες Τελωνειακές ζώνες , Αποθήκευση /ειδικές οικονομικές Ζώνες

Υπάρχουν περιορισμένες ελεύθερες οικονομικές ζώνες και αποθήκες για την στήριξη επενδύσεων σε ειδικές ζώνες. Οι Ελεύθερες αυτές τελωνειακές ζώνες και ελεύθερες αποθήκες είναι σε τελωνειακές περιοχές (αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικοί σταθμοί,  και σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων και βιομηχανίες αυτοκινήτων).

Ειδικότερα η ειδική οικονομική ζώνη του  ‘Kaliningrad SEZ’ χορηγεί ειδικά κίνητρα για επενδυτές και εξαγωγείς. Πιο συγκεκριμένα όλα τα εισαγόμενα προϊόντα στην εν λόγω ζώνη εξαιρούνται των εισαγωγικών και τελωνειακών δασμών. Επί  πλέον , όταν εισάγονται προϊόντα , στα οποία προστίθεται προστιθέμενη αξία πάνω από 30% και ακολούθως προωθούνται για μεταφορά σε άλλα σημεία της Ρωσίας απαλλάσσονται των τελωνειακών δασμών και ποσοστώσεων.

4.3 Προϊόντα υπό καθεστώς προσωρινής εισαγωγής

4.3 Α) Προσωρινή εισαγωγή εμπορευμάτων

 • Η προσωρινή εισαγωγή προβλέπει χρήση των αγαθών στην ΡΟ για περιορισμένο χρονικό διάστημα με μερική ή ολική απαλλαγή από επιβαρύνσεις. Τα προϊόντα που δεν επιβαρύνονται προσδιορίζονται από κυβερνητικές διατάξεις. Όλα τα υπόλοιπα προϊόντα τυγχάνουν μερικής απαλλαγής. Η μερική απαλλαγή περιλαμβάνει περιοδικές πληρωμές για κάθε μήνα παραμονής του προϊόντος στη χώρα. Οι πληρωμές ανέρχονται σε 3% των τελωνειακών επιβαρύνσεων (δασμοί και ΦΠΑ) που θα αντιστοιχούσαν στο προϊόν αν αυτό εισαγόταν κανονικά στη χώρα. Οι τελωνειακές αρχές έχουν το δικαίωμα να απαιτούν εγγύηση των δασμών και ΦΠΑ κατά την διασάφηση.  Ορισμένα προϊόντα δύνανται να εισαχθούν στην Ρωσία υπό καθεστώς προσωρινής εισαγωγής , βάσει σχετικής  νομοθεσίας και για διάρκεια δύο ετών περίπου.
 • Τα τελωνεία της Ρωσίας εκδίδουν την άδεια προσωρινής εισαγωγής μετά από σχετική αίτηση του εισαγωγέα.
 • Το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής μπορεί να διαρκέσει για δύο χρόνια. Στο τέλος της περιόδου αυτής τα προϊόντα πρέπει να εξαχθούν. Σε περίπτωση που παραμείνουν στη χώρα πρέπει να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες πληρωμές.

4.3 Β) Προσωρινή εισαγωγή για εκθέματα (ΑΤΑ)

Η Ρωσία έχει υπογράψει την Τελωνειακή Συμφωνία ATA την 15.05.2002 (Βρυξελλών 6.12.1961) που διευκολύνει την προσωρινή εισαγωγή εκθεμάτων. Τα προϊόντα υπο το καθεστώς αυτό ανήκουν στην ιδιοκτησία του εξαγωγέα και πρέπει να επανέλθουν μετά την εκδήλωση της έκθεσης και τον δειγματισμό στην Ελλάδα.

Πολλές φορές στα Ρωσικά τελωνεία έχουν παρατηρηθεί  δυσκολίες κατά την  είσοδο των προϊόντων υπό καθεστώς ΑΤΑ.

Ο Έλληνας εξαγωγέας καλό είναι να λαμβάνει υπ’ όψιν τα κατωτέρω:

-τις ώρες εργασίας των υπηρεσιών των τελωνείων , που ελέγχουν τα καρνέ  ΑΤΑ.

 Έτσι άλλες υπηρεσίες είναι ανοιχτές όλο το 24ωρο , ενώ άλλες από τις 10-18 η ώρα.

-την σωστή και επακριβή περιγραφή των προϊόντων (σύνθεση- αν είναι αναγκαία του προϊόντος)

-η χορήγηση εμπορικού καταλόγου ή  φωτογραφιών των προϊόντων κρίνεται απαραίτητη για την διευκόλυνση της διαδικασίας κατά την είσοδο ή και έξοδο των εκθεμάτων από τη χώρα.

-την τελωνειακή ονοματολογία, που δεν απαιτείται , λόγω μη εναρμονισμένης ονοματολογίας εμπορευμάτων, παρόλα αυτά η ύπαρξή της δύναται να βοηθήσει στην επιτάχυνση της διαδικασίας.

-την αποφυγή των λαθών κατά την συμπλήρωση των καρνέ ΑΤΑ.

-την επισφράγιση του πρώτου μέρους (πρώτη σελίδα) από το Ελληνικό τελωνείο.

-την περιγραφή με το ίδιο νόμισμα

Σύμφωνα με τη διαδικασία το καρνέ ΑΤΑ συμπληρώνεται σε μία από τις προβλεπόμενες γλώσσες, ωστόσο, στο παρελθόν έχουν υπάρξει περιστατικά κατά τα οποία τα ρωσικά τελωνεία ζητούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στη ρωσική. Για το λόγο αυτό η μετάφραση των καρνέ στη ρωσική αποτελεί έναν ακόμα τρόπο αποφυγής πιθανών προβλημάτων.

Η σωστή πληροφόρηση πριν την εξαγωγή των εκθεμάτων και πιθανόν η συνεργασία με κάποιον έμπειρο εκτελωνιστή  κρίνονται σκόπιμες για την αποφυγή προβλημάτων.

4.4   Ετικέτες προϊόντων.

Τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά της Ρωσίας θα πρέπει να συνοδεύονται από ετικέτες στη ρωσική γλώσσα όπου αναγράφονται κάποιες βασικές πληροφορίες για το προϊόν. Έτσι στις ετικέτες των προϊόντων πρέπει να αναφέρεται για παράδειγμα η σύνθεση του προϊόντος, η ποσότητα, ο τρόπος αποθήκευσης και συντήρησης, η χρήση, τα στοιχεία του παραγωγού, η προέλευση η ημερομηνία λήξη κ.α. κατά περίπτωση. Δεν υπάρχει ειδική μορφή για τις ετικές αρκεί να περιλαμβάνου τα στοιχεία που απαιτούνται. Η τοποθέτηση των ετικετών μπορεί να γίνει από τους Έλληνες εξαγωγείς ή Ρώσους εισαγωγείς, κατά την άφιξή τους στα τελωνεία της Ρωσίας , αλλά η ετικέτα θα πρέπει να αναγράφει την θρεπτική αξία και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια υγείας στην ρωσική. Οι ετικέτες αυτές θα πρέπει να είναι κολλημένες σε κάθε μονάδα συσκευασίας (κυτίο, σάκος συσκευασίας).

4.5   Πιστοποιητικά-Πρότυπα

Τα προϊόντα που εισάγονται στην Ρωσική Ομοσπονδία πρέπει να συνοδεύονται από ανάλογες πιστοποιήσεις οι οποίες υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές με την εισαγωγή κάθε παρτίδας του προϊόντος. Το βασικό πιστοοιητικό που πρέπει να λάβουν όλα τα προϊόντα είναι το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας (Certificate of Conformity) (GOST) από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τεχνικών Κανονισμών και Μετρολογίας (γνωστή ως Gosstandart)  (http://www.gost.ru).

Κάποια προϊόντα πιθανόν να απαιτούν επιπλέον πιστοποιητικά από εξειδικευμένα όργανα όπως τα προϊόντα τροφίμων, τα ιατρικά μηχανήματα, φαρμακευτικά και κάποια καλλυντικά, προϊόντα τηλεπικοινωνιών, μηχανήματα του τομέα των ορυχείων, εξορύξεων, πετρελαίου και φυσικού αερίου κ.α. Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται από αρμόδια Υπουργεία ή Υπηρεσίες.

Τα προϊόντα που εισάγονται πρέπει να αξιολογούνται από εγκεκριμένο κέντρο ελέγχου. Υπάρχει σημαντικός αριθμός ερευνητικών ινστιτούτων και άλλων αρχών που είναι εγκεκριμένα για την διενέργεια των ελέγχων. Μερικές φορές η πιστοποίηση στην Ρωσία μπορεί να ζητήσει και περαιτέρω έλεγχο στον τόπο παραγωγής στην Ελλάδα. Αξιολογήσεις καταλληλότητας που έχουν πραγματοποιηθεί υπό διαδικασίες που προσδιορίζονται από διεθνή συστήματα στα οποία η Ρωσία είναι μέλος και αναγνωρίζονται από την Gosstandart μπορούν να διευκολύνουν και να επιταχύνουν τη διαδικασία  Τέτοια είναι::

International Electrotechnical Commission (IEC) Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ)

IEC System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment (IECEE)

Περιορισμένος αριθμός ξένων οργανισμών έχει διαπίστευση για την διενέργεια ελέγχων καταλληλότητας για τα ρωσικά πρότυπα, όπως για παράδειγμα as SGS Inspection Services S.A. of Switzerland (http://www.sgs.ca). Underwriters Laboratories (http://www.ul.com/international/russia.html) performs assessments for electrical products in cooperation with a Russian body, VNIIS (see contact information below).

Τα πιστοποιητικά μπορούν να εκδοθούν για μια παρτίδα προϊόντων μόνο, γενικά για το προϊόν βάσει συμβολαίου ή για την παραγωγή (πιστοποίηση εργοστασίου)  (τα τελευταία δύο εκδίδονται με συγκεκριμένη χρονική ισχύ που ανανεώνεται). 

Στις περισσότερες περιπτώσεις την διεκπαιρέωση των διαδικασιών για την έκδοση πιστοποίησης των προϊόντων αναλαμβάνει ο εισαγωγέας. Απαιτείται λοιπόν στενή συνεργασία μεταξύ εξαγωγέα και Ρώσου εισαγωγέα, ο οποίος είναι σε θέση να εκτελέσει καλύτερα όλες τις διαδικασίες στην Ρωσία. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα την διαδικασία της πιστοποίησης να αναλάβει εταιρεία που παρέχει ανάλογες υπηρεσίες.

Σχετικά γεγονότα
Καμία εκδήλωση
Τελευταία τροποποίηση στις%PM, %05 %690 %2015 %18:%Αυγ