banner

Οι κανόνες δημοσιότητας κατά το νέο δίκαιο των ανώνυμων εταιρειών

Ο πρόσφατα (από την 1ην Ιανουαρίου 2019) τεθείς σε ισχύ νέος νόμος για τις
ανώνυμες εταιρείες με αριθμό 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων
εταιρειών» (Φ.Ε.Κ. Α/104/13-6-2018) εισήγαγε και αυτός κανόνες για το καθεστώς
δημοσιότητας, δηλαδή για την κατάσταση εκείνη, που επιβάλλεται να γνωρίζουν οι
τρίτοι και κάθε συναλλασσόμενος με την ανώνυμη εταιρεία, προκειμένου να
διασφαλισθεί η ακεραιότητα και η συνέπεια των συναλλαγών.
Ας δούμε, κατ΄ αρχήν, την σκοπιμότητα που εξυπηρετεί η καθιέρωση
κανόνων δημοσιότητας ορισμένων στοιχείων, που αφορούν, γενικότερα, τις
εταιρείες και, ειδικότερα, τις ανώνυμες εταιρείες του Νόμου 4548/2018.
Κατά τον καθηγητή Ευάγγελο Περάκη, η δημοσιότητα ορισμένων στοιχείων
της ανώνυμης εταιρείας συμβάλλει, πρωτίστως, στην ενημέρωση των
συναλλασσομένων με την ανώνυμη εταιρεία και των υφιστάμενων ή μελλοντικών
μετόχων και επενδυτών, αλλά και στη διαφάνεια του εταιρικού βίου. Αυτή είναι η
πληροφοριακή λειτουργία, είναι η λειτουργία της ενημέρωσης. Παράλληλα, η
δημοσιότητα επιτελεί και προστατευτική λειτουργία, στο μέτρο, που η τήρηση της
δημοσιότητας,, προκειμένου να διασφαλισθεί η ακεραιότητα και η συνέπεια στις
συναλλαγές, όπως αναφέραμε και παραπάνω, αποτελεί προϋπόθεση και εναρκτήριο
σημείο για την επέλευση ορισμένων εννόμων συνεπειών (συστατική ενέργεια).
Χωρίς, δηλαδή, την τήρηση των αρχών της δημοσιότητας των ορισμένων αυτών
στοιχείων, δεν επέρχονται έννομες συνέπειες για την ανώνυμη εταιρεία, όπως
καθορίζονται ρητά από την νομοθεσία. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος της
προστατευτικής λειτουργίας της δημοσιότητας. Εξ άλλου, η δημοσιότητα είναι και
αναγκαίος όρος για το αντιτάξιμο των δημοσιευθέντων στοιχείων έναντι των τρίτων
(δηλωτική ενέργεια). Αποτελούν, δηλαδή, τα δημοσιευόμενα, κατά τον Νόμο,
ορισμένα στοιχεία, νόμιμη και βασική επιχειρηματολογία, τόσο της επιχείρησης, όσο
και των ασκούντων την διοίκηση αυτής, κατά ισχυρισμών τρίτων σε βάρος της
εταιρείας για διάφορους νομικούς ή πραγματικούς λόγους. Αυτό είναι το δεύτερο
σκέλος της προστατευτική λειτουργίας της δημοσιότητας. Τέλος, σε κάθε
περίπτωση, η δημοσιότητα εξουδετερώνει ορισμένα νομικά ελαττώματα των
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/νση: Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα, Τηλ: (210) 3387105 (-06), Fax: 36.22.320,
e-mail: , http://www.uhc.gr
δικαιοπραξιών, στις οποίες αφορά (θεραπευτική ενέργεια), με την έννοια ότι τυχόν
σφάλματα νομικής κυρίως υφής, αλλά και πραγματικά σφάλματα, διορθώνονται και
αποκαθίσταται η ορθότητά τους. Αυτό είναι το τρίτο σκέλος της προστατευτικής
λειτουργίας της δημοσιότητας. Όλες οι ως άνω λειτουργίες (πληροφοριακή και
προστατευτική) και ενέργειες (συστατική, δηλωτική και θεραπευτική) της
δημοσιότητας εξυπηρετούν ευρύτερα, τόσο την ασφάλεια των συναλλαγών, όσο
και την ασφάλεια δικαίου, ενόψει των ποικίλων συμφερόντων, που εμπλέκονται
στη σύσταση και λειτουργία της ανώνυμης εταιρείας.
‘Όπως επισημαίνει επιτυχώς και η εμπορικολόγος Εμμ. Μανωλιδάκη, για
ορισμένες από τις πράξεις και στοιχεία, που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, η
καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. αναπτύσσει τη λεγόμενη συστατική (δημιουργική)
ενέργεια. Συστατική είναι η ενέργεια της καταχώρισης σε περιπτώσεις όπως: α) η
σύσταση της αε (αν δεν τηρηθεί ο όρος της καταχώρισης, η εταιρεία είναι
ανυπόστατη, δεν υφίσταται δηλαδή ως ανώνυμη, ούτε καν ως αδημοσίευτη, παρά τα
γενικώς κρατούντα περί εμπορικών εταιρειών, έστω και αν έχει λειτουργήσει και
εμφανιστεί στις συναλλαγές ως ανώνυμη εταιρεία), β) η τροποποίηση του
καταστατικού, γ) μετασχηματισμός (μετατροπή) αε σε άλλες εταιρικές μορφές, δ)
μετασχηματισμός (μετατροπή) άλλων εταιρικών μορφών σε αε, ε) συγχώνευση –
εξαγορά – διάσπαση αε, στ) λύση της αε, ζ) αναβίωση αε.
Για όσες πράξεις και στοιχεία η καταχώριση δεν ενεργεί συστατικά,
αναπτύσσει τη λεγόμενη δηλωτική (βεβαιωτική) ενέργεια. Η καταχώριση δεν
αποτελεί όρο του ενεργού των εν λόγω πράξεων, οι οποίες καθίστανται πλήρως
ισχυρές και δεσμευτικές από την έκδοσή τους και πριν ακόμη την καταχώρισή
τους στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η δηλωτική καταχώριση αφορά αποκλειστικά στις σχέσεις της
εταιρείας με τους τρίτους, και συγκεκριμένα στο αντιτάξιμο των εν λόγω πράξεων.
Η δηλωτική ενέργεια δεν ενεργεί ενιαία για όλες τις καταχωριστέες πράξεις, που δεν
υπόκεινται σε συστατική δημοσιότητα. Όπως διδάσκει η νομική θεωρία και
πρακτική, ορισμένες από αυτές αναπτύσσουν έννομες συνέπειες και είναι
αντιτάξιμες έναντι τρίτων και χωρίς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως λ.χ. η απόφαση
που κηρύσσει την εταιρεία σε πτώχευση, οπότε η καταχώριση επιτελεί απλώς και
μόνο πληροφοριακή λειτουργία. Σε άλλες, αντίθετα, περιπτώσεις δηλωτικής
καταχώρισης, τα καταχωρηθέντα στοιχεία, καίτοι αποκτούν ισχύ ανεξαρτήτως της
καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ, δε δύνανται, ακαταχώριστα και αδημοσίευτα, να
αντιταχθούν στους καλόπιστους τρίτους. Τέτοιου είδους καταχωρίσεις αναπτύσσουν
τη λεγόμενη επιβεβαιωτική ενέργεια ή την εν μέρει συστατική ενέργεια της
εμπορικής δημοσιότητας. Δηλωτική ενέργεια αναπτύσσει η καταχώριση των
κατωτέρω, ενδεικτικά αναφερόμενων, πράξεων και στοιχείων: α) των πράξεων
εκλογής/διορισμού ή παύσης των οργάνων διοίκησης της ΑΕ, των ελεγκτών και των
εκκαθαριστών, β) της έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, γ) της κήρυξης
της ακυρότητας της ΑΕ, δ) της κήρυξης της ακυρότητας της
συγχώνευσης/διάσπασης ΑΕ, ε) της λύσης της ΑΕ λόγω παρέλευσης της
καταστατικής διάρκειας, στ) της διαγραφής της ΑΕ, ζ) της ίδρυσης ή του
κλεισίματος του υποκαταστήματος αλλοδαπής ΑΕ.
Εάν, αντίθετα, δημοσιευτεί μία πράξη ή ένα στοιχείο, η εταιρεία μπορεί να τα
αντιτάξει, κατ’ αρχήν, στους τρίτους. Η χρονική έναρξη του αντιταξίμου
διαφοροποιείται, ανάλογα με το χρόνο που παρήλθε από τη δημοσίευση. Εντός του
πρώτου 15ημέρου από τη δημοσίευση, η εταιρεία μπορεί μεν να αντιτάξει το
δημοσιευθέν στοιχείο στους τρίτους, οι τελευταίοι, όμως, μπορούν να προτείνουν
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/νση: Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα, Τηλ: (210) 3387105 (-06), Fax: 36.22.320,
e-mail: , http://www.uhc.gr
κατ’ ένσταση, φέροντας βέβαια το σχετικό βάρος απόδειξης, ότι δεν ήταν δυνατόν
να το γνωρίζουν, δηλαδή ότι δε βαρύνονται με υπαίτια άγνοια (μαχητό τεκμήριο
γνώσης). Οι λόγοι, που θεμελιώνουν την ανυπαίτια άγνοια του τρίτου, πρέπει να
ερμηνεύονται περιοριστικά.
Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της ουσιαστικής δημοσιότητας είναι τα
ακόλουθα: α) η έλλειψη αντιταξιμότητας των ακαταχώριστων και αδημοσίευτων
στοιχείων έναντι των καλόπιστων τρίτων, ήτοι η προστασία της εμπιστοσύνης των
τρίτων στη σιωπή του μέσου δημοσιότητας (Γ.Ε.ΜΗ.), β) η αντίστροφη περίπτωση
της αντιταξιμότητας των δημοσιευμένων στοιχείων και γ) η προστασία της
εμπιστοσύνης των τρίτων στην ορθότητα και τη νομιμότητα των δημοσιευμένων
πληροφοριών. Ως «τρίτος» νοείται κάθε πρόσωπο ξένο προς την ΑΕ, στην οποία
αφορά η δημοσιότητα. Κατά συνέπεια, στους τρίτους δεν συγκαταλέγονται η ίδια η
εταιρεία, ούτε τα όργανά της και όσα φυσικά πρόσωπα μετέχουν σε αυτά ή ασκούν
οργανική εξουσία, ούτε τέλος οι μέτοχοι, εκτός και αν οι δύο τελευταίες κατηγορίες
προσώπων συναλλάσσονται με την εταιρεία ανεξάρτητα από την ιδιότητα του φορέα
οργανικής εξουσίας ή τη μετοχική ιδιότητα.
Κατεξοχήν έκφανση της μη αντιταξιμότητας στο δίκαιο της Α.Ε. είναι το
άρθρο 7β παρ. 13 του καταργηθέντος κ.ν. 2190/1920, βάσει του οποίου
προστατεύεται η εμπιστοσύνη των τρίτων στη σιωπή του Γ.Ε.ΜΗ., ήτοι σε ένα
αρνητικό στοιχείο, καθώς οι τρίτοι μπορούν να εμπιστευθούν ότι ένα νομικό
γεγονός, που αφορά στην εταιρεία, δεν έχει επέλθει, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί
στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το αδημοσίευτο
στοιχείο.
Βασική προϋπόθεση της μη αντιταξιμότητας είναι η παράλειψη δημοσίευσης
ενός στοιχείου, που ανήκει στα κατά νόμο δημοσιευτέα. Η μη αντιταξιμότητα δεν
καταλαμβάνει στοιχεία μη δημοσιευτέα. Επίσης, η μη αντιταξιμότητα αφορά,
βεβαίως, μόνο σε καταχωρίσεις με δηλωτικό απλώς χαρακτήρα, και μάλιστα με
επιβεβαιωτική ή εν μέρει συστατική ενέργεια. Σε περιπτώσεις έλλειψης συστατικής
καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., ούτε οι καλόπιστοι τρίτοι μπορούν να επικαλεστούν τα
ακαταχώριστα στοιχεία.
Αλλά ακόμη και αν συντρέχει η έλλειψη δημοσιότητας, οι τρίτοι δεν
προστατεύονται σύμφωνα με την §13, εφόσον η εταιρεία αποδείξει ότι είχαν
εγκαίρως θετική γνώση των αδημοσίευτων πράξεων και στοιχείων. Τη μη
αντιταξιμότητα μπορεί να ανατρέψει μόνο η θετική γνώση του τρίτου. Αντίθετα, η
υπαίτια άγνοια, ακόμη και από βαριά αμέλεια, δε βλάπτει τους τρίτους. Το σχετικό
βάρος απόδειξης αυτής της γνώσης φέρει η εταιρεία (τεκμήριο καλοπιστίας των
τρίτων).
Όπως τονίζεται στο ίδιο άρθρο, πέραν της έλλειψης καταχώρισης/δημοσίευσης
δημοσιευτέου στοιχείου και της άγνοιας του τρίτου, για τη θεμελίωση της μη
αντιταξιμότητας, θα πρέπει να συντρέχουν και οι κάτωθι προϋποθέσεις: α) η
πρόκληση του φαινομένου της σιωπής του μέσου δημοσιότητας να οφείλεται στην
εταιρεία, β) η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των τρίτων στην ανυπαρξία των
αδημοσίευτων στοιχείων να οφείλεται στο γεγονός ότι γνώριζαν τη σιωπή των
μέσων δημοσιότητας (αιτιώδης συνάφεια μεταξύ φαινομένου και εμπιστοσύνης)
και γ) ότι έδρασαν λόγω της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης τους στο φαινόμενο
της σιωπής του μέσου δημοσιότητας (αιτιώδης συνάφεια μεταξύ εμπιστοσύνης και
συναλλακτικής συμπεριφοράς των τρίτων). Ως προς την υπό α) προϋπόθεση, πρέπει
να υπογραμμισθεί ότι η μη αντιταξιμότητα δεν εξαρτάται από υποκειμενικές
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/νση: Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα, Τηλ: (210) 3387105 (-06), Fax: 36.22.320,
e-mail: , http://www.uhc.gr
προϋποθέσεις στο πρόσωπο της εταιρείας, όπως λ.χ. από την υπαιτιότητα των
οργάνων και προστηθέντων της ή από την καταλογιστή αδράνειά της να μεριμνήσει
για την έγκαιρη δημοσίευση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων, καθώς,
ακόμη και αν η εταιρεία είχε εγκαίρως υποβάλει αίτηση καταχώρισης και
δημοσίευσης και η έλλειψη της δημοσιότητας οφείλεται σε πταίσμα της υπηρεσίας
του Γ.Ε.ΜΗ., οι τρίτοι προστατεύονται και η εταιρεία δεν μπορεί να αντιτάξει τα
αδημοσίευτα στοιχεία. Ως προς τις υπό β) και γ) προϋποθέσεις (γνώση της μη
δημοσίευσης και επίδειξη δικαιολογημένης εμπιστοσύνης), γίνεται δεκτό ότι αυτές
συντρέχουν κατά πλάσμα δικαίου ή κατά αμάχητο τεκμήριο. Κρίσιμο χρονικό
σημείο, τόσο για την έλλειψη δημοσίευσης ή και καταχώρισης, όσο και για τη θετική
γνώση του τρίτου, είναι η στιγμή της συμπλήρωσης των νομίμων προϋποθέσεων για
την απόκτηση δικαιωμάτων από τους τρίτους, όπως λ.χ. η κατάρτιση μιας σύμβασης
ή η γένεση κάποιου νόμιμου δικαιώματος. Αντίθετα, ο χρόνος κατά τον οποίο η
εταιρεία επικαλείται το μη αντιτάξιμο γεγονός έναντι των τρίτων είναι αδιάφορος.
Όσον αφορά στις έννομες συνέπειες της μη αντιταξιμότητας κατ’ άρθρον 7β
παρ. 13 και 15 του παλαιού Κ.Ν. 2190/1920, το αδημοσίευτο νομικό γεγονός
λογίζεται ανύπαρκτο για τους καλόπιστους τρίτους. Κατά συνέπεια, οι τρίτοι
μπορούν να αντλήσουν δικαιώματα και ενστάσεις από τη νομική κατάσταση, είτε
αυτήν, την οποία προβλέπει ο νόμος, αν δεν έχει προηγηθεί καμία δημοσιότητα ως
προς τις συγκεκριμένες πράξεις και στοιχεία, είτε αυτήν, η οποία εμφανίζεται στο
μέσο δημοσιότητας, εφόσον είχε προηγηθεί τήρηση δημοσιότητας, αλλά η νομική
κατάσταση έχει πλέον μεταβληθεί. Η εταιρεία εμποδίζεται να αντιτάξει στους
τρίτους τις ακαταχώριστες ή/και αδημοσίευτες πράξεις και στοιχεία, εκτός αν
αποδεικνύει ότι οι τρίτοι είχαν θετική γνώση των εν λόγω πράξεων και στοιχείων.
Με το θέμα αυτό της δημοσιότητας ασχολείται το τρίτο τμήμα του Νόμου
αυτού 4548/2018 με τον τίτλο «δημοσιότητα», προβλέπει δε τα εξής.
Προηγουμένως, όμως, ας δούμε τι αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, που
συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό.
Η εισηγητική έκθεση επί των διατάξεων αυτών αναφέρει τα ακόλουθα :
Βασικά επαναλαμβάνονται στο άρθρο 12 του Νόμου 4548/2018 (πράξεις και
στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ) οι διατάξεις του κ.ν.
2190/1920 (άρθρο 7, παράγραφος 1), ενώ οι διατάξεις για την δημοσιότητα των
αλλοδαπών εταιρειών περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 12 για τις αλλοδαπές εταιρείες
(άρθρα 172 έως 175). Το άρθρο 13 (τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας)
αναφέρεται στην υποβολή των εταιρικών στοιχείων και πράξεων σε δημοσιότητα με
παραπομπή στα ισχύοντα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), όπως σήμερα
ρυθμίζεται. Προς τούτο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ρυθμίσεις των νόμων
4072/2012, 4281/2014 και 4250/2014 σε σχέση με την καταργηθείσα δημοσιότητα
διά του Τύπου, του ΦΕΚ και του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας, καθώς και οι
ρυθμίσεις του νόμου 4281/2014 (άρθρα 203 επ.) για την (προαιρετική) ηλεκτρονική
υποβολή εγγράφων και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ.. Επί του άρθρου 14 (στοιχεία
εγγράφων της εταιρείας) επαναλαμβάνονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (άρθρο
7γ).
Το άρθρο 12 του Νόμου 4548/2018 «Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται
σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.» προβλέπει, στην παρ. 1 αυτού, ότι σε δημοσιότητα
υποβάλλονται οι εξής πράξεις και στοιχεία :
α) Οι ιδρυτικές πράξεις των ανωνύμων εταιρειών με το καταστατικό και,
όπου τυχόν απαιτείται, με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης (όπως και κατά το
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/νση: Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα, Τηλ: (210) 3387105 (-06), Fax: 36.22.320,
e-mail: , http://www.uhc.gr
προηγούμενο καθεστώς).
β) Οι αποφάσεις για τροποποίηση του καταστατικού με την εγκριτική
απόφαση της Διοίκησης, όπου τυχόν απαιτείται, καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο
του καταστατικού μαζί με τις γενόμενες τροποποιήσεις (δηλαδή απαιτείται κάθε
φορά κωδικοποίηση του καταστατικού όπως και κατά το παρελθόν).
γ) Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση, με τα στοιχεία
ταυτότητας, των προσώπων που: αα) ασκούν τη διαχείριση της εταιρείας, ββ) έχουν
την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα, γγ) είναι αρμόδια να
ασκούν τον τακτικό της έλεγχο (όπως και κατά το προισχύσαν δίκαιο).
δ) Κάθε απόφαση για τακτική ή έκτακτη αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου της
εταιρείας. Στην απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου πρέπει να αναγράφεται το νέο
κεφάλαιο, ο αριθμός και το είδος των μετοχών που εκδίδονται, η ονομαστική τους
αξία και γενικά οι όροι έκδοσής τους, καθώς και ο συνολικός αριθμός των μετοχών
της εταιρείας (όπως και κατά το παρελθόν).
ε) Η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου, είτε κατά τη σύσταση της
εταιρείας είτε ύστερα από κάθε αύξησή του, σύμφωνα με το άρθρο 20 (όπως και
κατά το παρελθόν).
στ) Οι εγκεκριμένες ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των
ελεγκτών της ανώνυμης εταιρείας. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις πρέπει να περιέχουν τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που, κατά
νόμο, τις υπογράφουν και τις πιστοποιούν (προστέθηκε το δεύτερο εδάφιο ενώ το
πρώτο είναι το ίδιο με το προϊισχύσαν δίκαιο).
ζ) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται, σύμφωνα με το
άρθρο 162 (που αναφέρεται στο προσωρινό μέρισμα και τη μεταγενέστερη διανομή
κερδών και προαιρετικών αποθεματικών) για τη διανομή προσωρινού μερίσματος
(δεν αναφέρονται πλέον οι μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις των τραπεζών, των
υποκαταστημάτων των αλλοδαπών τραπεζών καθώς και η λογιστική κατάσταση του
τέως άρθρου 46).
η) Η λύση της εταιρείας (όπως και πριν).
θ) Η δικαστική απόφαση παντός βαθμού, που κηρύσσει άκυρη την εταιρεία ή
σε κατάσταση πτώχευσης ή την υποβάλλει σε άλλη συλλογική διαδικασία, καθώς
και οι δικαστικές αποφάσεις παντός βαθμού που αναγνωρίζουν ως άκυρες ή
ακυρώνουν αποφάσεις γενικών συνελεύσεων. Σε δημοσιότητα υποβάλλονται και οι
δικαστικές αποφάσεις που ανατρέπουν τις παραπάνω αποφάσεις (κατά την ίδια
διατύπωση του προϊσχύσαντος δικαίου).
ι) Ο διορισμός και η αντικατάσταση των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της
ταυτότητάς τους (όπως και πριν).
ια) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης, καθώς και οι
τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (όπως και προηγουμένως με έστω
διαφορετική διατύπωση).
ιβ) Η διαγραφή της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 170 (διαγραφή της
εταιρείας με τους όρους του άρθρου αυτού).
ιγ) Κάθε άλλη πράξη ή στοιχείο, του οποίου η δημοσιότητα επιβάλλεται από κατ
ιδίαν διατάξεις (όπως και πριν).
Η παρ. 2 του ιδίου άρθρου προβλέπει ότι για τα αποτελέσματα της εγγραφής
της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και των καταχωρίσεων σε αυτό ισχύουν τα άρθρα 15
και 16 του ν. 3419/2005.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/νση: Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα, Τηλ: (210) 3387105 (-06), Fax: 36.22.320,
e-mail: , http://www.uhc.gr
Το άρθρο 15 του Νόμου 3419/2005 προβλέπει τα ακόλουθα : Αποτελέσματα
της καταχώρησης «1. Με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των νομικών γεγονότων,
δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου
αυτού, επέρχονται, ως προς τις ομόρρυθμες εταιρείες, τις ετερόρρυθμες εταιρείες
(απλές ή κατά μετοχές), τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης,
τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, τους αστικούς συνεταιρισμούς, τις εταιρείες
που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ', δ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και
τους υπόχρεους που αναφέρονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου
1, τα ακόλουθα αποτελέσματα: α. Τα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ορίζονται
στο προηγούμενο εδάφιο αποκτούν νομική προσωπικότητα. β. Με την επιφύλαξη
των ειδικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που ρυθμίζουν τη μετατροπή ή το
μετασχηματισμό των εταιρειών, συντελείται η μετατροπή των υπόχρεων εταιρειών
σε ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές
εταιρείες, αστικούς συνεταιρισμούς και σε εταιρείες που αναφέρονται στις
περιπτώσεις γ', δ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 1. γ. Επέρχεται η
τροποποίηση του καταστατικού. δ. Συντελείται η συγχώνευση ή η διάσπαση, με
μόνη την εγγραφή και πριν από τη διαγραφή της εταιρείας που απορροφάται ή
διασπάται. ε. Επέρχεται η λύση, μετά από απόφαση των εταίρων ή έκδοση
σχετικής διοικητικής πράξης. στ. Επέρχεται η αναβίωση. 2. Με την επιφύλαξη των
ειδικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, από την έναρξη της τήρησης του
Γ.Ε.ΜΗ. και με την καταχώρηση σε αυτό των νομικών γεγονότων, δηλώσεων,
εγγράφων και λοιπών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού,
δημιουργείται για τους λοιπούς υπόχρεους, που αναφέρονται στις παραγράφους 1
και 2 του άρθρου 1, μαχητό τεκμήριο εμπορικής ιδιότητας. 4. Οι εγγραφές και
καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. τεκμαίρονται ορθές και σύννομες μέχρι τη διόρθωσή
τους σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9».
Το άρθρο 16 του Νόμου 3419/2005 «Δημοσιότητα του Γενικού Εμπορικού
Μητρώου» προβλέπει ότι «1. α) Η εμπορική δημοσιότητα πραγματοποιείται με:
αα) Την καταχώριση, αρχική ή μεταγενέστερη, στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο, και ββ) τη δημοσίευση στο
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή, κατά περίπτωση, το
Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5, των πράξεων και
στοιχείων για τα οποία επιβάλλεται υποχρέωση δημοσιότητας. β) Ο διαδικτυακός
τόπος του Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί το «Εθνικό Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας». Σε
ειδικό κατάλογο του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. υπό τον τίτλο «Δελτίο
Εμπορικής Δημοσιότητας» δημοσιεύονται το Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών και η
Μερίδα. γ) Οι δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. που αφορούν στις
κεφαλαιουχικές εταιρίες προβάλλονται σε ειδικό υποκατάλογο υπό τον τίτλο
«Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας/Τεύχος Κεφαλαιουχικών Εταιριών». Σε
ειδικό τμήμα του Τεύχους αυτού προβάλλονται οι προσκλήσεις και κάθε άλλης
μορφής επικοινωνία της εταιρίας με τους μετόχους της, οι ανακοινώσεις σχετικά με
τους μετασχηματισμούς των εταιριών (μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, απόσχιση
κλπ.) και γενικά οι πράξεις για τις οποίες υπάρχει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
υποχρέωση δημοσιότητας. δ) Πληροφορίες, στοιχεία και μεταβολές που
προβλέπονται από τον Πτωχευτικό Κώδικα δημοσιεύονται σε ειδικό υποκατάλογο
υπό τον τίτλο «Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας/Τεύχος Πτωχευτικού Κώδικα».
2. Υπεύθυνα για την υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. των πράξεων και
στοιχείων για τα οποία απαιτείται δημοσιότητα είναι τα πρόσωπα των παραγράφων 1
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/νση: Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα, Τηλ: (210) 3387105 (-06), Fax: 36.22.320,
e-mail: , http://www.uhc.gr
και 2 του άρθρου 1 ή ο αντιπρόσωπος τους. 3. α) Τα πρόσωπα και οι ενώσεις
προσώπων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 δεν μπορούν να αντιτάξουν στους
τρίτους τις πράξεις και τα στοιχεία για τα οποία δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις
δημοσίευσης της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 εκτός αν αποδείξουν ότι οι
τρίτοι τα γνώριζαν. Πράξεις ή στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί δεν αντιτάσσονται
στους τρίτους πριν περάσουν δεκαπέντε ημέρες από τη δημοσίευση, εφόσον οι τρίτοι
αποδεικνύουν ότι δεν ήταν δυνατόν να τα γνωρίζουν. β) Σε περίπτωση ασυμφωνίας
του κειμένου που δημοσιεύτηκε, με το περιεχόμενο της πράξης ή του στοιχείου που
έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1
δεν μπορούν να αντιτάξουν στους τρίτους το περιεχόμενο του κειμένου που
δημοσιεύτηκε. Οι τρίτοι μπορούν να επικαλεστούν το στοιχείο που δημοσιεύτηκε,
εκτός αν τα ανωτέρω πρόσωπα αποδείξουν ότι οι τρίτοι γνώριζαν το κείμενο που
έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. γ) Οι τρίτοι μπορούν να επικαλούνται πράξεις ή
στοιχεία για τα οποία δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας,
σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκτός εάν η έλλειψη δημοσιότητας καθιστά τις πράξεις ή
τα στοιχεία ανίσχυρα».
Το επόμενο άρθρο 13 «Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας»
διευκρινίζει ότι η δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται με εγγραφή της
εταιρείας και με καταχώριση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 3419/2005 (όπως αναφέρθηκαν παραπάνω), του άρθρου 232
του ν. 4072/2012 («1. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων περί εταιριών που οι
μετοχές τους είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, όπου στον κ.ν 2190/1920 και στο
ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε λοιπά έντυπα ή μέσα με επιμέλεια της
εταιρίας (εκτός από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 2 του ν. 4250/ 2014), η δημοσίευση αυτή καθίσταται απολύτως
προαιρετική. Η ανάρτηση οποιασδήποτε δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της
εταιρίας είναι επίσης προαιρετική. Προθεσμίες που συνδέονται και έχουν ως
αφετηρία τη δημοσίευση σε έντυπα μέσα δεν ισχύουν πλέον για τις προαιρετικές
δημοσιεύσεις σε αυτά, ισχύουν όμως για τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του
Γ.Ε.ΜΗ.. 2. όπου στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3190/1955
προβλέπεται δημοσίευση με επιμέλεια της εταιρίας στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και
Γ.Ε.ΜΗ. και σε λοιπά έντυπα μέσα, η πράξη ή το στοιχείο δημοσιεύεται μόνο στο
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4250/2014,
εντός των προθεσμιών που ορίζονται για τις δημοσιεύσεις στα λοιπά έντυπα μέσα.
3. Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται την 31.12.2015.» και του άρθρου 2 του
ν. 4250/2014 (Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. «1. Όπου στην κείμενη νομοθεσία για τις
ανώνυμες εταιρίες, τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, τις ευρωπαϊκές εταιρίες, τις
ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρίες και τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις στ, ζ και
η της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών
στην ημεδαπή, υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.
είτε πράξης ή στοιχείου είτε ανακοίνωσης περί της καταχώρισης πράξης ή
στοιχείου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η υποχρέωση υποβολής σχετικής
αίτησης καταργείται από την 1.1.2015, ανεξάρτητα αν η δημοσίευση
πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή με επιμέλεια του υπόχρεου. Η
σχετική υποχρέωση αντικαθίσταται με υποχρέωση δημοσίευσης στο διαδικτυακό
τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.. Ειδικά, για τις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση
πραγματοποιείται με επιμέλεια του υπόχρεου, αυτή θα πραγματοποιείται
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/νση: Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα, Τηλ: (210) 3387105 (-06), Fax: 36.22.320,
e-mail: , http://www.uhc.gr
αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα. Η δημοσίευση με ηλεκτρονικά μέσα λαμβάνει
χώρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3419/2005, οι
οποίες εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή. Οι δημοσιεύσεις που εμπίπτουν στο
παρόν άρθρο λαμβάνουν χώρα ατελώς. 2. Προθεσμίες που ρητά εκ του νόμου
συνδέονται με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ - ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι
εκκινούν ή λήγουν κατά περίπτωση από την ημερομηνία δημοσίευσης στο
διαδικτυακό τόπο Γ.Ε.ΜΗ.», ενώ προσδιορίζεται ότι το διοικητικό συμβούλιο της
εταιρείας είναι υπεύθυνο για την υποβολή προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των
πράξεων και στοιχείων για τα οποία απαιτείται δημοσιότητα.
Με το άρθρο 14 «Στοιχεία εγγράφων της εταιρείας» ορίζεται (κατά πλήρη
σχεδόν αντιγραφή του άρθρο 7γ του προϊσχύσαντος Κ.Ν. 2190/1920), στην παρ.
1, ότι κάθε έγγραφο της εταιρείας, έντυπο ή μη, περιλαμβανομένων των
επιστολών, των διαφημίσεων και των εγγράφων παραγγελίας, πρέπει να περιέχει
τις εξής, τουλάχιστον, ενδείξεις: α) Τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας. β) Τη
νομική μορφή της εταιρείας, την επωνυμία, την έδρα και, ενδεχομένως, το
γεγονός ότι βρίσκεται σε εκκαθάριση ή έχει υποβληθεί σε συλλογική διαδικασία.
Η επόμενη παρ. 2 εξειδικεύει ότι αν στα έγγραφα της παραγράφου 1 γίνεται μνεία
του κεφαλαίου της εταιρείας, πρέπει να αναφέρεται το καλυφθέν και το
καταβεβλημένο κεφάλαιο. Τέλος, με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου προβλέπεται
ότι οι διαδικτυακοί τόποι της εταιρείας πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδείξεις της
παραγράφου 1. Αν γίνεται μνεία του κεφαλαίου, εφαρμόζεται και η παράγραφος 2
παραπάνω.
Το τμήμα 12 του Νόμου αυτού ασχολείται με τις αλλοδαπές εταιρείες, που
υπάγονται στην Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1132/2017, και, όσον αφορά
το κεφάλαιο της δημοσιότητας, αναφέρει τα ακόλουθα : Άρθρο 172 : 1. Οι πράξεις
και τα στοιχεία, που αφορούν τα υποκαταστήματα, τα οποία έχουν ιδρύσει στην
Ελλάδα εταιρείες κρατών-μελών υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Ως εταιρείες
κρατών-μελών νοούνται οι εταιρείες κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ), στις οποίες εφαρμόζεται η Οδηγία ΕΕ 2017/1132 (ΕΕ L 169/46 της
30.6.2017) σε συνδυασμό με την Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ.
56/2010 της 30.4.2010 (ΕΕ L 181 της 15.7.2010). 2. Σε δημοσιότητα, σύμφωνα με
την παράγραφο 1, υπόκεινται οι εξής πράξεις και στοιχεία: α) η ιδρυτική πράξη
και το καταστατικό, αν αυτό αποτελεί αντικείμενο χωριστής πράξης, καθώς και
οι τροποποιήσεις των εγγράφων, β) η βεβαίωση του μητρώου, στο οποίο έχει
καταχωρισθεί η εταιρεία, γ) η ταχυδρομική ή άλλη διεύθυνση του
υποκαταστήματος, δ) η αναφορά των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος,
ε) το μητρώο στο οποίο έχει ανοιχθεί για την εταιρεία ο φάκελος που αναφέρει το
άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, καθώς και ο αριθμός εγγραφής της στο
μητρώο αυτό, στ) η επωνυμία και η μορφή της εταιρείας, καθώς και η επωνυμία
του υποκαταστήματος, αν δεν είναι η ίδια με την επωνυμία της εταιρείας, ζ) ο
διορισμός, η λήξη των καθηκόντων, καθώς και τα ατομικά στοιχεία ταυτότητος
των προσώπων, που έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων
και να την εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου (ως προβλεπόμενα από το νόμο
όργανα διοίκησης της εταιρείας ή ως μέλη ενός τέτοιου οργάνου, σύμφωνα με τη
δημοσιότητα, που λαμβάνει χώρα για την εταιρεία βάσει του άρθρου 14 στοιχείο δ
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 και ως μόνιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη
δραστηριότητα του υποκαταστήματος, με μνεία της έκτασης των αρμοδιοτήτων
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/νση: Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα, Τηλ: (210) 3387105 (-06), Fax: 36.22.320,
e-mail: , http://www.uhc.gr
τους), η) η λύση της εταιρείας, ο διορισμός, τα ατομικά στοιχεία ταυτότητος και
οι εξουσίες των εκκαθαριστών, καθώς και η περάτωση της εκκαθάρισης,
σύμφωνα με τη δημοσιότητα που λαμβάνει χώρα για την εταιρεία, που στις
περιπτώσεις η, ι και ια του άρθρου 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όπως επίσης η
διαδικασία πτώχευσης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία,
στην οποία υπόκειται η εταιρεία, θ) τα λογιστικά έγγραφα (χρηματοοικονομικές
καταστάσεις) της εταιρείας, όπως καταρτίσθηκαν, ελέγχθηκαν και δημοσιεύθηκαν
κατά το δίκαιο του κράτους-μέλους, από το οποίο διέπεται η εταιρεία και,
σύμφωνα με τις Οδηγίες 2013/34/ΕΕ και 2006/43/ΕΚ. Αυτό δεν εφαρμόζεται στα
υποκαταστήματα, τα οποία έχουν ιδρύσει τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα, που αποτελούν αντικείμενο της Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ, ι) το κλείσιμο
του υποκαταστήματος.
Το επόμενο άρθρο 173 αναφέρεται στις πράξεις και τα στοιχεία
υποκαταστημάτων εταιρειών τρίτων χωρών ως εξής : 1. Οι πράξεις και τα
στοιχεία που αφορούν τα υποκαταστήματα, που έχουν ιδρύσει στην Ελλάδα
εταιρείες, οι οποίες διέπονται από το δίκαιο μη κράτους-μέλους, κατά την έννοια
της παραγράφου 1 του άρθρου 172, έχουν όμως νομικό τύπο ανάλογο με τους
αναφερόμενους στην Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132, υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η
δημοσιότητα αφορά τις εξής πράξεις και στοιχεία: α) τα αναφερόμενα στις
περιπτώσεις α, γ, δ, στ, η και ι της παραγράφου 2 του άρθρου 172, β) το δίκαιο
του κράτους, από το οποίο διέπεται η εταιρεία, γ) αν το δίκαιο του κράτους από το
οποίο διέπεται η εταιρεία το προβλέπει, το μητρώο, στο οποίο η εταιρεία είναι
εγγεγραμμένη και τον αριθμό εγγραφής της στο μητρώο αυτό, δ) τη μορφή, την
έδρα και το αντικείμενο της εταιρείας, καθώς και μία (1) τουλάχιστον φορά το
χρόνο, το ποσό του καλυφθέντος κεφαλαίου, αν τα στοιχεία αυτά δεν περιέχονται
στα παραπάνω έγγραφα, ε) το διορισμό, τη λήξη των καθηκόντων, καθώς και τα
στοιχεία ταυτότητος των προσώπων που έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την
εταιρεία έναντι τρίτων και να την εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου (ως νόμιμα
προβλεπόμενα όργανα της εταιρείας ή ως μέλη ενός τέτοιου οργάνου και ως
μόνιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος, με
μνεία της έκτασης των εξουσιών τους και ενδεχόμενης δυνατότητας να ασκούν τις
εξουσίες αυτές μόνοι), στ) τα λογιστικά έγγραφα (χρηματοοικονομικές
καταστάσεις) της εταιρείας, με εξαίρεση τα λογιστικά έγγραφα των πιστωτικών και
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως καταρτίσθηκαν, ελέγχθηκαν και
δημοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους, από το οποίο διέπεται η εταιρεία. 2.
Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται εντός της επόμενης
χρήσεως με τη λογιστική κατάσταση των εργασιών του υποκαταστήματος.
Οι γενικές διατάξεις για την δημοσιότητα όλων των αλλοδαπών εταιρειών
απεικονίζονται στο άρθρο 174, το οποίο προβλέπει τα εξής : 1. Οι αλλοδαπές
ανώνυμες εταιρείες υποχρεούνται, πριν από την εγκατάσταση στην Ελλάδα
υποκαταστήματός τους, να καταχωρήσουν στο Γ.Ε.ΜΗ. τα στοιχεία, που
προβλέπονται στο άρθρο 172 ή, κατά περίπτωση, στο άρθρο 173. Κάθε
μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων αυτών πρέπει να καταχωρίζεται αμελλητί
στο Γ.Ε.ΜΗ.. 2. Όταν η δημοσιότητα, που επιβάλλεται για το υποκατάστημα,
διαφέρει από τη δημοσιότητα, που επιβάλλεται για την εταιρεία, η πρώτη
υπερισχύει για τις εργασίες, που διενεργούνται με το υποκατάστημα. 3. Όταν στην
Ελλάδα έχουν ιδρυθεί περισσότερα του ενός υποκαταστήματα από την ίδια
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/νση: Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα, Τηλ: (210) 3387105 (-06), Fax: 36.22.320,
e-mail: , http://www.uhc.gr
εταιρεία, η δημοσιότητα σχετικά με την ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, καθώς
και τα λογιστικά έγγραφα, όπως αυτά αναφέρονται στην περίπτωση θ του άρθρου
172 και στην περίπτωση στ του άρθρου 173, μπορεί να γίνεται μέσω της υπηρεσίας
Γ.Ε.ΜΗ. ενός από τα υποκαταστήματα κατ επιλογήν της εταιρείας. 4. Εφόσον
τηρήθηκαν οι σχετικές διατυπώσεις δημοσιότητας για το διορισμό των μονίμων
εκπροσώπων αλλοδαπής ανώνυμης εταιρείας για τη δραστηριότητα του
υποκαταστήματος, δεν αντιτάσσεται στους τρίτους οποιοδήποτε ελάττωμα σχετικά
με το διορισμό των προσώπων αυτών, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι
γνώριζαν το ελάττωμα. Ομοίως, δεν αντιτάσσεται στους τρίτους οποιοσδήποτε
περιορισμός στην εξουσία των προσώπων αυτών, που τυχόν προκύπτει από το
δίκαιο, που διέπει την εταιρεία, εφόσον δεν έχει υποβληθεί σε δημοσιότητα κατά
τα άρθρα 172 και 173, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν τον
περιορισμό ή δεν μπορούσαν, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, να τον
αγνοούν.
Τέλος, το άρθρο 175 ομιλεί για τα έγγραφα της αλλοδαπής εταιρείας και
προβλέπει ότι 1. Κάθε έγγραφο της εταιρείας, έντυπο ή μη, περιλαμβανομένων των
επιστολών και των εγγράφων παραγγελίας, που χρησιμοποιείται από
υποκατάστημα στην Ελλάδα αλλοδαπής ανώνυμης εταιρείας φέρει, εκτός των
ενδείξεων που προβλέπονται στο άρθρο 14, και την ένδειξη του αριθμού
καταχώρισης του υποκαταστήματος στο Γ.Ε.ΜΗ.. 2. Προκειμένου για εταιρείες μη
διεπόμενες από το δίκαιο κράτους-μέλους και εφόσον το δίκαιο της χώρας από το
οποίο διέπεται η εταιρεία προβλέπει την καταχώριση σε μητρώο, πρέπει να
δηλώνονται επίσης το μητρώο καταχώρισης της εταιρείας και ο αριθμός
καταχώρισής της στο μητρώο αυτό.
Ας δούμε τώρα σε ποιές περιπτώσεις, ειδικά, αναφέρεται η δημοσιότητα, ως
τρόπος επέλευσης εννόμων συνεπειών διαφόρων ενεργειών, κατά την σύσταση και
κατά την λειτουργία της ανώνυμης εταιρείας, του νέου Νόμου 4548/2018.
1.Στο άρθρο 4, παρ. 1, αναφέρεται ότι η ίδρυση ανώνυμης εταιρείας ως
μονοπρόσωπης, η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο και τα
στοιχεία του μοναδικού μετόχου υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
2.Στο άρθρο 4, παρ. 3, αναφέρεται ότι η τροποποίηση του καταστατικού
(και η κωδικοποίησή του, χωρίς να απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο)
αποφασίζεται από την γενική συνέλευση ή από το διοικητικό συμβούλιο, αν τούτο
προβλέπεται από τον νόμο, και επέρχεται με την δημοσιότητα.
3. Στο άρθρο 4, παρ. 4, προσαρμογές του καταστατικού κατά τον νέο νόμο
(όπως σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου,
άσκησης του δικαιώματος κτήσης μετοχών και αύξησης κεφαλαίου, μετατροπή
ομολογιών και αύξηση του κεφαλαίου) υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
4. Κατά το άρθρο 4, παρ.5, αποφάσεις γενικής συνέλευσης και διοικητικού
συμβουλίου χωρίς δημοσιότητα είναι επιτρεπτές αλλά τα έννομα αποτελέσματα
παράγονται με την συντέλεση της δημοσιότητας.
5.Κατά το άρθρο 9, παρ. 2, ο έλεγχος νομιμότητας από την Περιφερειακή
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/νση: Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα, Τηλ: (210) 3387105 (-06), Fax: 36.22.320,
e-mail: , http://www.uhc.gr
Ενότητα (τροποποίηση καταστατικού, μετατροπή, λύση και αναβίωση), που
περιορίζεται στην τήρηση των διατάξεων του νόμου αυτού, του καταστατικού και
του νόμου περί ΓΕΜΗ, αποτελεί προϋπόθεση για την δημοσιότητα από την
υπηρεσία ΓΕΜΗ.
6.Κατά το άρθρο 11, παρ. 4, η δικαστική απόφαση, που κηρύσσει την
ακυρότητα της εταιρείας μπορεί να προσβληθεί με τριτανακοπή μέσα σε 6 μήνες
από την δημοσιότητα της απόφασης αυτής.
7. Στο άρθρο 12 αναφέρονται οι πράξεις, οι οποίες υποβάλλονται σε
δημοσιότητα (ιδρυτικές πράξεις, τροποποίηση καταστατικού, ορισμός
εκπροσώπων, αύξηση κεφαλαίου, πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου,
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, λύση, απόφαση περί ακυρότητας ή περί
πτώχευσης, ορισμός εκκαθαριστών, διαγραφή εταιρείας κλπ).
8.Στο άρθρο 13 αναφέρεται ο τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας
(καταχώριση δημοσιευτέων πράξεων σύμφωνα με τους νόμους 3419/2005,
4072/2012 και 4250/2014).
9.Κατά το άρθρο 17, παρ. 8, οι εκθέσεις αποτίμησης των εισφορών σε είδος
υποβάλλονται σε δημοσιότητα είτε χωριστά είτε ταυτόχρονα με την εγγραφή της
εταιρείας στο ΓΕΜΗ.
10.Κατά το άρθρο 18, παρ. 4, όταν γίνονται εισφορές σε είδος χωρίς
αποτίμηση, το διοικητικό συμβούλιο δηλώνει την περιγραφή της εισφοράς, την
αξία της και την μη συνδρομή νέων περιστάσεων της αρχικής αποτίμησης, η δε
δήλωση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
11.Κατά το άρθρο 19, παρ. 2, απόκτηση από την εταιρεία στοιχείων, που
δεν επιτρέπεται κατά την παρ. 1 του ίδιου άρθρου (από μετόχους, ιδρυτές,
συγγενείς κλπ.), επιτρέπεται να αποκτηθούν αν προηγηθεί έγκριση της γενικής
συνέλευσης και αποτίμηση των στοιχείων αυτών. Η έκθεση αποτίμησης
υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
12.Κατά το άρθρο 21, παρ. 4, όταν γίνεται καταβολή της εισφοράς με
συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά,
τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων της διάταξης αυτής, συντάσσεται
δήλωση περί καταβολής μέσω συμψηφισμού και όσον αφορά τον αριθμό των
μετοχών, που αναλαμβάνονται, η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
13.Κατά το άρθρο 20, παρ. 7, επί καταβολής του κεφαλαίου, συντάσσεται
έκθεση του ορκωτού λογιστή ή πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου, που
αναφέρει τον τρόπο της καταβολής με επισυναπτόμενο απόσπασμα κίνησης του
τραπεζικού λογαριασμού. Η έκθεση ή το πρακτικό και το απόσπασμα
υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
14.Κατάτο άρθρο 23, για την αύξηση του κεφαλαίου, είτε τακτική είτε
έκτακτη, απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης με αυξημένη απαρτία και
πλειοψηφία (επί τακτικής αύξησης). Η απόφαση της συνέλευσης υπόκειται σε
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/νση: Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα, Τηλ: (210) 3387105 (-06), Fax: 36.22.320,
e-mail: , http://www.uhc.gr
δημοσιότητα.
15.Κατά το άρθρο 24, παρ. 1, εδάφ. γ’ , οι αποφάσεις της γενικής
συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από
το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
16.Κατά το άρθρο 25, παρ. 2, η εξουσιοδότηση της γενικής συνέλευσης
προς το διοικητικό συμβούλιο, επί τακτικής αύξησης κεφαλαίου, όπως αυτό
προσδιορίσει την τιμή διάθεσης, το επιτόκιο και του υπολογισμό του επί
προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, υποβάλλεται σε
δημοσιότητα.
17.Κατά το άρθρο 26, παρ. 5, η πρόσκληση για την άσκηση του
δικαιώματος προτίμησης και η προθεσμία για την άσκηση αυτού υποβάλλεται σε
δημοσιότητα.
18.Κατά το άρθρο 27, παρ. 1, με απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί
να περιορίζεται ή να καταργείται το δικαίωμα προτίμησης, υπό τον όρον ότι το
διοικητικό συμβούλιο υποβάλει αιτιολογημένη έκθεση για τον σκοπό αυτό προς
την γενική συνέλευση. Η έκθεση και η απόφαση υπόκεινται σε δημοσιότητα.
19.Κατά το άρθρο 27, παρ. 4, επί έκτακτης αύξησης του κεφαλαίου, το
καταστατικό ή η γενική συνέλευση μπορεί να παράσχουν στο διοικητικό
συμβούλιο το δικαίωμα περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης.
Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου υπόκειται σε δημοσιότητα.
20.Κατά το άρθρο 29, παρ.4, η απόφαση της γενικής συνέλευσης για
μείωση του κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται
σε δημοσιότητα.
21.Κατά το άρθρο 30, παρ. 1, δεν επιτρέπεται καμιά καταβολή προς τους
μετόχους λόγω μείωσης του κεφαλαίου αν δανειστές πριν την απόφαση μείωσης
φέρουν αντιρρήσεις για την καταβολή αυτή εντός 40 ημερών από την
δημοσιότητα της απόφασης περί μείωσης.
22.Κατά το άρθρο 32, παρ. 1, η γενική συνέλευση μπορεί, με αυξημένη
απαρτία και πλειοψηφία, να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του
κεφαλαίου, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει διαφορετικά. Η απόφαση αυτή
υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
23.Κατά το άρθρο 39, παρ. 3, το καταστατικό μπορεί να επιτρέπει την
αύξηση του κεφαλαίου με την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, η δυνατότητα
εξαγοράς των οποίων υπόκειται στους όρους της διάταξης αυτής και υποβάλλεται
σε δημοσιότητα.
24.Κατά το άρθρο 47, παρ. 5, η δήλωση του πλειοψηφούντος μετόχου, που
επιθυμεί να εξαγοράσει τις μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων, η οποία δήλωση
είναι δημόσια και περιλαμβάνει τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4 του ιδίου
άρθρου, υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/νση: Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα, Τηλ: (210) 3387105 (-06), Fax: 36.22.320,
e-mail: , http://www.uhc.gr
25.Κατά το άρθρο 49, παρ. 1, η απόφαση της γενικής συνέλευσης των
μετόχων της εταιρείας, η οποία αποφασίζει την εκ μέρους της εταιρείας απόκτηση
μετοχών που έχουν ήδη εκδοθεί, υπό τους όρους της διάταξης αυτής, υποβάλλεται
σε δημοσιότητα.
26.Κατά το άρθρο 51, παρ. 1, εδάφ. β’ , η γενική συνέλευση μπορεί να
αποφασίσει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, την χορήγηση δανείων ή την
παροχή εγγυήσεων με σκοπό την απόκτηση μετοχών της από τρίτους. Προς το
σκοπό αυτό, το διοικητικό συμβούλιο υποβάλει εκτενή έκθεση, η οποία
υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
27.Κατά το άρθρο 56, παρ. 5, οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περί
έκδοσης τίτλων για την απόκτηση μετοχών που εκδίδονται από την εταιρεία,
υπόκεινται στην κατ’ αναλογία εφαρμοζόμενη διαδικασία της αύξησης του
κεφαλαίου και, συνεπώς, υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
28.Κατά το άρθρο 58, παρ. 3, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται όπως,
μέσα σε δυο μήνες από την λήξη της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος
κτήσης μετοχών, αναπροσαρμόσει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού
τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας.
29.Κατά το άρθρο 68, παρ. 2, ο διορισμός, η αντικατάσταση του
εκπροσώπου, οι ανακοινώσεις του προς τους ομολογιούχους, σύμφωνα με τους
όρους του ομολογιακού δανείου και της σύμβασης μεταξύ του εκπροσώπου και
της εκδότριας, καθώς και οι προσκλήσεις των συνελεύσεων των ομολογιούχων,
υποβάλλονται σε δημοσιότητα (εκτός αν το δάνειο δεν διατίθεται στο κοινό).
30.Κατά το άρθρο 71, παρ. 1, οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, οι
οποίες αποφασίζουν με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, την έκδοση
ομολογιακού δανείου με δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές,
υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως και η αύξηση του κεφαλαίου.
31.Κατά το άρθρο 71, παρ. 4, με την μετατροπή των ομολογιών επέρχεται
αύξηση του κεφαλαίου, ενώ το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται εντός μηνός να
διαπιστώσει την αύξηση και να αναπροσαρμόσει το περί κεφαλαίου άρθρο,
τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας.
32.Κατά το άρθρο 77, παρ. 4, εφόσον μέλος του διοικητικού συμβουλίου
της εταιρείας είναι νομικό πρόσωπο, ο ορισμός ενός φυσικού προσώπου, που θα
ασκεί τα καθήκοντα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου υποβάλλεται σε
δημοσιότητα.
33.Κατά το άρθρο 81, παρ. 1, ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών
του διοικητικού συμβουλίου για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των
εκλεγέντων ή διορισθέντων μελών αυτού υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
34.Κατά το άρθρο 82, παρ. 1, σε περίπτωση κένωσης θέσης στο διοικητικό
συμβούλιο, τα μέλη του εκλέγουν σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος, άλλο
μέλος, εφόσον δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη. Η απόφαση του διοικητικού
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/νση: Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα, Τηλ: (210) 3387105 (-06), Fax: 36.22.320,
e-mail: , http://www.uhc.gr
συμβουλίου για την εκλογή υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
35.Κατά το άρθρο 84, εφόσον έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας
για τον ορισμό εκπροσώπων της εταιρείας, δεν αντιτάσσεται κατά των τρίτων
οποιοδήποτε ελάττωμα, εκτός αν αποδειχθεί ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα
αυτό.
36.Κατά το άρθρο 86, παρ. 2, σε περίπτωση υπέρβασης του εταιρικού
σκοπού, η εταιρεία δεσμεύεται έναντι των τρίτων, εκτός αν οι τρίτοι γνώριζαν την
υπέρβαση. Δεν συνιστά επιχείρημα της εταιρείας η τήρηση των διατυπώσεων
δημοσιότητας του καταστατικού ή των τροποποιήσεών του.
37.Κατά το άρθρο 86, παρ. 3, περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού
συμβουλίου από το καταστατικό ή από την γενική συνέλευση δεν αντιτάσσονται
στους τρίτους, ακόμη και να έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.
38.Κατά το άρθρο 95, παρ. 5, αν η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
της οποίας η ακυρότητα έχει αναγνωρισθεί δικαστικά, υπέκειτο σε δημοσιότητα,
το ίδιο ισχύει και για την δικαστική απόφαση που αναγνώρισε την ακυρότητά της.
39.Κατά το άρθρο 101, παρ. 2, για την παροχή αδείας συναλλαγής της
εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή για την παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς
τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους, το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει
ανακοίνωση για την συναλλαγή αυτή είτε από το ίδιο είτε από την γενική
συνέλευση, η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
40.Κατά το άρθρο 101, παρ. 3, σε διατυπώσεις δημοσιότητας υποβάλλεται
η συναλλαγή που συνάπτεται μεταξύ του συνδεδεμένου με την εταιρεία προσώπου
και της θυγατρικής της.
41.Κατά το άρθρο 110, παρ. 5, προκειμένου περί εταιρειών εισηγμένων σε
ρυθμιζόμενη αγορά, η θέσπιση πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου και τον γενικό διευθυντή με τον αναπληρωτή του, η οποία εγκρίνεται
από την γενική συνέλευση, υποβάλλεται σε δημοσιότητα ομού με τα
αποτελέσματα της ψηφοφορίας και παραμένει στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας
όσο ισχύει.
42. Κατά το άρθρο 113, παρ. 1, περίληψη της απόφασης της γενικής
συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, με την οποία
προβλέπεται η διάθεση μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στο
προσωπικό της εταιρείας όπως επίσης και σε συνδεδεμένες εταιρείες, υποβάλλεται
σε δημοσιότητα.
43.Κατά το άρθρο 113, παρ. 3, η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της
εταιρείας που πιστοποιεί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σχετικά με την
εφαρμογή του προγράμματος διάθεσης μετοχών υποβάλλεται στις διατυπώσεις
δημοσιότητας.
44.Κατά το άρθρο 113, παρ. 4, η απόφαση της γενικής συνέλευσης με
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/νση: Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα, Τηλ: (210) 3387105 (-06), Fax: 36.22.320,
e-mail: , http://www.uhc.gr
αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, με την οποία εξουσιοδοτείται το διοικητικό
συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών αυξάνοντας το κεφάλαιο,
υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
45.Κατά το άρθρο 114, παρ. 1, η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που
λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να διατίθενται δωρεάν
μετοχές σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου της και στο προσωπικό της εταιρείας
που παρέχουν υπηρεσίες σε σταθερή βάση, υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
46.Κατά το άρθρο 137, παρ. 8, η αγωγή ακύρωσης απόφασης της γενικής
συνέλευσης στρέφεται κατά της εταιρείας και ασκείται εντός 4 μηνών από την
λήψη της ή σε περίπτωση δημοσιότητας αυτής, από την καταχώρησή της στο
ΓΕΜΗ.
47.Κατά το άρθρο 137, παρ. 12, κάθε αγωγή ακύρωσης απόφασης γενικής
συνέλευσης, η απόφαση ακύρωσης και η απόφαση περί ασφαλιστικών μέτρων ή
περί αναστολής της ισχύος της υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
48.Κατά το άρθρο 138, παρ. 4, η ακυρότητα απόφασης γενικής συνέλευσης
μπορεί να προσβληθεί από κάθε πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον μέσα σε
προθεσμία ενός έτους από την λήψη της απόφασης ή από την δημοσιότητα στο
ΓΕΜΗ, εφόσον η απόφαση υπόκειται σε καθεστώς δημοσιότητας.
49.Κατά το άρθρο 138, παρ. 8, κάθε αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας
απόφασης γενικής συνέλευσης, κάθε δικαστική απόφαση που ακυρώνει απόφαση
γενικής συνέλευσης και κάθε απόφαση ασφαλιστικών μέτρων ή αναστολής της
ισχύος της απόφασης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
50. Κατά το άρθρο 149, παρ. 3, στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στην γνώμη του ορκωτού
ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι
διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του νόμου αυτού.
51.Κατά το άρθρο 149, παρ. 4, όπου απαιτείται η γνώμη του ορκωτού
ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, κατ’ εφαρμογή του νόμου 4336/2015,
οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
52.Κατά το άρθρο 149, παρ. 5, η δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου αυτού.
53.Κατά το άρθρο 149, παρ. 7, οι ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις και εκθέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων των οποίων
υποκαταστήματα είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, δημοσιεύουν αυτά
μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα και υπόκεινται σε δημοσιότητα.
54.Κατά το άρθρο 157, οι ανώνυμες εταιρείες, που καταρτίζουν και
δημοσιοποιούν έκθεση συμμορφούμενη με τις απαιτήσεις τρίτων χωρών,
απαλλάσσονται από άλλες υποχρεώσεις πλην της δημοσιότητας, στην οποία
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/νση: Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα, Τηλ: (210) 3387105 (-06), Fax: 36.22.320,
e-mail: , http://www.uhc.gr
υποβάλλεται η έκθεση.
55.Κατά το άρθρο 162, παρ.1, η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για
την διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται μεταξύ των άλλων και όταν οι
οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο
μήνες πριν την διανομή.
56.Κατά το άρθρο 162, παρ. 3, είναι δυνατή η διανομή κερδών και
προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα χρήση με απόφαση της γενικής
συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, που υποβάλλονται όμως σε
δημοσιότητα.
57.Κατά το άρθρο 164, παρ. 3, η λύση της εταιρείας στην περίπτωση που
γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία
και πλειοψηφία επέρχεται με την υποβολή της απόφασης αυτής σε δημοσιότητα.
58.Κατά το άρθρο 165, παρ. 4, η αίτηση για την λύση της εταιρείας από
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, όπως επίσης και η απόφαση που διατάσσει
την λύση της, υπόκεινται σε δημοσιότητα κατά το άρθρο 13.
59.Κατά το άρθρο 166, παρ. 8, η αίτηση για την λύση της εταιρείας από
μέτοχο ή από μετόχους που εκπροσωπούν το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου, όπως
επίσης και η απόφαση που διατάσσει την λύση της, υπόκεινται σε δημοσιότητα
κατά το άρθρο 13.
60.Κατά το άρθρο 168, παρ. 7, οι συντασσόμενες κάθε χρόνο ενδιάμεσες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, όπως επίσης και οι καταστάσεις που
περαιώνουν την εκκαθάριση, που υποβάλλονται στη γενική συνέλευση, με έκθεση
αυτών για το τυχόν μη πέρας της εκκαθάρισης, υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
61.Κατά το άρθρο 172, παρ. 1, οι πράξεις και τα στοιχεία που αφορούν τα
υποκαταστήματα, τα οποία έχουν ιδρύσει στην Ελλάδα εταιρείες κρατών μελών
και ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
62.Κατά το άρθρο 172, παρ. 2, σε δημοσιότητα υπόκεινται ορισμένα
στοιχεία των υποκαταστημάτων εταιρειών με έδρα κράτη μέλη, όπως η ιδρυτική
πράξη και το καταστατικό, η βεβαίωση μητρώου, η διεύθυνση, οι δραστηριότητες,
η επωνυμία και η μορφή της εταιρείας ως και οι εκπρόσωποι αυτής, η λύση και τα
λογιστικά έγγραφα της εταιρείας.
63.Κατά το άρθρο 173, παρ.1, σε δημοσιότητα υπόκεινται ορισμένα
στοιχεία των υποκαταστημάτων εταιρειών με έδρα μη κράτη μέλη, όπως η
ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, η διεύθυνση, οι δραστηριότητες, η επωνυμία
και η μορφή της εταιρείας ως και οι εκπρόσωποι αυτής, ως και το κλείσιμο του
υποκαταστήματος. Επί πλέον, και το δίκαιο του κράτους της έδρας με τον αριθμό
εγγραφής, την μορφή και το αντικείμενο των εργασιών, τον διορισμό των
εκπροσώπων, ως και τα λογιστικά έγγραφα της εταιρείας.
64.Κατά το άρθρο 174, παρ. 2, όταν η δημοσιότητα, που επιβάλλεται για
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/νση: Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα, Τηλ: (210) 3387105 (-06), Fax: 36.22.320,
e-mail: , http://www.uhc.gr
το υποκατάστημα διαφέρει από την δημοσιότητα, που επιβάλλεται για την
εταιρεία, η πρώτη δημοσιότητα υπερισχύει για τις εργασίες που διενεργούνται με
το υποκατάστημα.
65.Κατά το άρθρο 174, παρ. 3, όταν στην Ελλάδα έχουν ιδρυθεί πολλά
υποκαταστήματα από την ίδια αλλοδαπή εταιρεία, η δημοσιότητα σχετικά με την
ιδρυτική πράξη και το καταστατικό μπορεί να γίνεται μέσω του ΓΕΜΗ ενός από τα
υποκαταστήματα κατ΄ επιλογή της εταιρείας.
66.Κατά το άρθρο 174, παρ. 4, εφόσον έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις
δημοσιότητας για τους εκπροσώπους της αλλοδαπής εταιρείας, δεν αντιτάσσεται
στους τρίτους όποιο ελάττωμα εκπροσώπησης, εκτός αν οι τρίτοι το γνώριζαν.
Ομοίως, δεν αντιτάσσεται και κάθε περιορισμός της εξουσίας των προσώπων
αυτών, που δεν έχει τύχει δημοσιότητας, εκτός αν οι τρίτοι γνώριζαν τούτο.
Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Σταύρος Βαρδαλάς

Σχετικά γεγονότα
Καμία εκδήλωση