¨ Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Κιλκίς & των εποπτευομένων Νομικών προσώπων ετών 2022-2023

Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Tμήμα Προμηθειών   Κιλκίς,24/5/2022 Αριθμ. Πρωτ:10625

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την ¨ Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης-πετρέλαιο θέρμανσης-βενζίνης) & λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Κιλκίς & των εποπτευομένων Νομικών προσώπων ετών 2022-2023 Τμήματα 1-10 Αρ. Μελ. ΚΟΠ8/2022 με κριτήριο   ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής   όπως προκύπτει για τα καύσιμα ως μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης και  της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων όπως αυτή προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Κιλκίς,  κατά την ημέρα παράδοσης. Το ανωτέρω ποσοστό  για τα καύσιμα μπορεί να είναι αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (Ν.4257/14, άρθρο 63).

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Δ/νση : Γ. Καπέτα 17, Τ.Κ. 61100, ΚΙΛΚΙΣ

Υπόψη : Καραμπίδου Όλγα

Τηλέφωνο: 2341352157

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email): karabidou@dhmoskilkis.gr

2. ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού. 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

Τα προς προμήθεια είδη του παρόντα διαγωνισμού, προσδιορίζονται με το κύριο λεξιλόγιο δημοσίων συμβάσεων (CPV), με αριθμούς αναφοράς:

CPVΕίδοςΦορέαςΜονάδα μέτρησηςΠοσότηταΕνδεικτική προϋπ/σα δαπάνη (ευρώ)Χρηματοδότηση
09134100-9Πετρέλαιο κίνησηςΔήμος Κιλκίςlt370.000553.890,00Δημοτικά έσοδα
09135100-5Πετρέλαιο θέρμανσηςΔήμος Κιλκίςlt184.400214.457,20Δημοτικά έσοδα
09132100-4Αμόλυβδη βενζίνηΔήμος Κιλκίςlt45.00078.930,00Δημοτικά έσοδα
09134100-9Πετρέλαιο κίνησηςΟργ.Αθλ.Πολ.Περιβαλ. & Παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμώνlt100149,70Έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.
09135100-5Πετρέλαιο θέρμανσηςΟργ.Αθλ.Πολ.Περιβαλ. & Παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμώνlt48.00055.824,00Έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.
09132100-4Αμόλυβδη βενζίνηΟργ.Αθλ.Πολ.Περιβαλ. & Παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμώνlt450789,30Έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.
09135100-5Πετρέλαιο θέρμανσηςΣχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσηςlt422.690,00 491.588,47Έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.
09135100-5         09134100-9  Πετρέλαιο θέρμανσης     Πετρέλαιο κίνησηςΣχολική Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   Σχολική Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Lt         lt300.000           1.600348.900,00           2.395,20Έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.           Έσοδα Ν.Π.Δ.Δ
09135100-5Πετρέλαιο θέρμανσηςΚοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίςlt16.50019.189,50Έσοδα Ν.Π.Ι.Δ.
09132100-9Αμόλυβδη βενζίνηΚοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίςlt4.2007.366,80Έσοδα Ν.Π.Ι.Δ.
09134100-8Πετρέλαιο κίνησηςΚοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίςlt6.6009.880,20Έσοδα Ν.Π.Ι.Δ.
α/αΕΙΔΟΣCPVΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε λίτρα & Kg)
1Πετρέλαιο κίνησης09134100-9378.300,00
2Βενζίνη αμόλυβδη09132100-449.650,00
3Πετρέλαιο θέρμανσης09135100-5971.590,00

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας για σύμβαση 12 μηνών ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσια τριάντα επτά και ενενήντα τέσσερα ευρώ  1.783.360,37ευρώ(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Αναλυτικά:

α. Δήμος Κιλκίς (όλες οι δημοτικές ενότητες):ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη 847.277.20 ευρώ, πηγή χρηματοδότησης τα δημοτικά έσοδα έτους 2022-2023.

β. Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού Περιβάλλοντος Παιδικών-βρεφονηπιακών Σταθμών: ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη 56.763,00ευρώ, πηγή χρηματοδότησης τα έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ έτους 2022-2023

γ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη 491.588,47  ευρώ, πηγή χρηματοδότησης τα έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ έτους 2022-2023

δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη 351.295,20 ευρώ, πηγή χρηματοδότησης τα έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ έτους 2022-2023

ε. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς (ΚΔΕΚ): ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη  36.436,50 ευρώ, πηγή χρηματοδότησης τα έσοδα του Ν.Π.Ι.Δ έτους 2022-2023

5. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρώνεται στον προμηθευτή τμηματικά, μετά την εκάστοτε οριστική παραλαβή τους, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Η εξόφληση της αξίας των ειδών θα γίνεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου.

6. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης-πετρέλαιο θέρμανσης-βενζίνης) & λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Κιλκίς & των εποπτευομένων Νομικών προσώπων ετών 2022-2023 Τμήματα 1-10 Αρ. Μελ. ΚΟΠ8/2022.

7. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ναι. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά :

α. Είτε για όλα τα τμήματα της διακήρυξης, και τα 10 τμήματα που αφορούν τα καύσιμα, για τις συνολικές ποσότητες των τμημάτων που αφορούν το Δήμο Κιλκίς και τα Νομικά Πρόσωπα.

β. Είτε για κάθε μεμονωμένο τμήμα της διακήρυξης, για τη συνολική όμως ποσότητα όλων των ειδών του τμήματος.

8. ΛΗΨΗ ΥΠΟΨΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαμβάνονται υπόψη.

9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και 12 μήνες. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι 6 μήνες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί  μόνο ως προς τον χρόνο παράδοσης των υλικών. Η σύμβαση μπορεί να παρατείνεται μέχρι και έξι  (6) μήνες και με την σύμφωνη γνώμη του αναδόχου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και υπό τις προϋποθέσεις:

α) Δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη και κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο. β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης.

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής   όπως προκύπτει για τα καύσιμα ως μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης και  της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων όπως αυτή προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Κιλκίς,  κατά την ημέρα παράδοσης. Το ανωτέρω ποσοστό  για τα καύσιμα μπορεί να είναι αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (Ν.4257/14, άρθρο 63) σύμφωνα με τους όρους της υπ ‘αριθμ.6392/2021 διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.

11. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Νομική μορφή των συμμετεχόντων: Ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα όπως περιγράφεται στα τεύχη του διαγωνισμού.

Προσωπική κατάσταση των ενδιαφερόμενων-απαιτούμενα αποδεικτικά: Όπως αυτά περιγράφονται στα τεύχη του διαγωνισμού.

12. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

Τόπος-Χρόνος-Γλώσσα

α) α) Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promotheus.gov.gr

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ παραλαβής ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ και Ηλεκτρονική αποσφράγιση υποφακέλων: 5/7/2022 και ώρα 10:00

β) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

13. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία απευθύνεται στο Δήμο Κιλκίς, για ποσό που αντιστοιχεί στο 1% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης.. Συγκεκριμένα, αναλόγως της προσφοράς που θα καταθέσει τα ποσά των εγγυητικών είναι:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΙ ΤΑ 10 ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ/ΘΕΜΑΝΣΗΣΠροϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α: 1.438.193,85,ευρώ, Ποσό εγγυητικής συμμετοχής: 14.381,93 ευρώ. 

ΤΜΗΜΑ 1 / ΚΑΥΣΙΜΑ “Δημοτική Ενότητα Κιλκίς” – Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α: 604.129,03 € εγγυητικής συμμετοχής: 6.041,29 ευρώ.

ΤΜΗΜΑ 2 / ΚΑΥΣΙΜΑ “Δημοτική Ενότητα Χέρσου” – Προϋπολογισμός  χωρίς Φ.Π.Α: 9.379,03€

ευρώ . Ποσό εγγυητικής συμμετοχής: 93,79 ευρώ.

ΤΜΗΜΑ 3 / ΚΑΥΣΙΜΑ  “Δημοτική Ενότητα Γαλλικού” – Προϋπολογισμός  χωρίς Φ.Π.Α: 15.475,40 €, Ποσό εγγυητικής συμμετοχής: 154.75 ευρώ.

ΤΜΗΜΑ 4 / ΚΑΥΣΙΜΑ  “Δημοτική Ενότητα Πικρολίμνης” – Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α: 12.098,95€, Ποσό εγγυητικής συμμετοχής : 120,98 ευρώ.

ΤΜΗΜΑ 5 / ΚΑΥΣΙΜΑ  “Δημοτική Ενότητα Κρουσσών” – Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α: 21.102,82 €, Ποσό εγγυητικής συμμετοχής:211,02  ευρώ.

ΤΜΗΜΑ 6 / ΚΑΥΣΙΜΑ “Δημοτική Ενότητα Μουριών-Δοϊράνης” – Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α: 21.102,82 €, Ποσό εγγυητικής συμμετοχής : 211,02 ευρώ.

ΤΜΗΜΑ 7 / ΚΑΥΣΙΜΑ “Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών –  Βρεφονηπιακών Σταθμών” – Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α: 45.776,61 € , Ποσό εγγυητικής συμμετοχής: 457,76 ευρώ.

ΤΜΗΜΑ 8 / ΚΑΥΣΙΜΑ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης” – Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α : 396.442,31 €, Ποσό εγγυητικής συμμετοχής: 3.964,42ευρώ.

ΤΜΗΜΑ 9 / ΚΑΥΣΙΜΑ  “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης” – Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α :           283.302,58  € Ποσό εγγυητικής συμμετοχής: 2.833,02ευρώ.

ΤΜΗΜΑ 10 / ΚΑΥΣΙΜΑ  “Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς – ΚΔΕΚ” – Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α: 29.384,27 €, Ποσό εγγυητικής συμμετοχής: 293,84 ευρώ.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει πριν την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό τέσσερα (4%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα έχει ισχύ έντεκα (11) μηνών από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

15. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Α. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στα κτίρια των υπηρεσιών του Δήμου Κιλκίς και των Νομικών του Προσώπων, τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες τους και κατόπιν έγγραφης εντολής αυτών.

Β.  Η παράδοση του πετρελαίου κίνησης οχημάτων καθώς και η αμόλυβδη βενζίνη, θα γίνεται τμηματικά  απ’ ευθείας στα οχήματα του Δήμου και των Νομικών Προσώπων. Ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων και των μηχανημάτων του Δήμου θα γίνεται, από εγκαταστάσεις με νόμιμη άδεια που θα βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

16. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναιδέκα (10) μήνες, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των δέκα (10) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

17. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Η προσφυγή υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της αναλυτική διακήρυξης.

18. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

α) Η διακήρυξη και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού αναρτώνται στις διευθύνσεις: www.e-kilkis.gr  του Δήμου Κιλκίς και www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:160573

β) στοιχεία αναθέτουσας αρχής-πληροφορίες

 Δήμος Κιλκίς, Γ. Καπέτα 17 , 61100, Κιλκίς, Τηλ. 2341352157

Αποστολή έντυπης μορφής δικαιολογητικών; Δήμος Κιλκίς- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Προμηθειών.

19. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η  24η Μαϊου 2022 ημέρα   Τρίτη ID:2022-077751.

.                    Ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής-Ορεινής Πολιτικής

                                                                                                                        και Πολιτικής Προστασίας

                                                                                                                                        Αλέξανδρος Σημαιοφορίδης

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email

Περισσότεροι διαγωνισμοί

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις

Από σήμερα οι αιτήσεις για τις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ – Αμειβόμενη και ασφαλισμένη μαθητεία σε 37 ειδικότητες αιχμής

Σήμερα, Δευτέρα 17 Ιουνίου στις 17:00, ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για το σχολικό έτος

Περισσότερα »

Συνταξιοδότηση Γ. Ηλιάδη

Μέρα ξεχωριστή και ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά για όλους, ήταν η Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024,  όταν η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Κιλκίς αποχαιρέτησε, λόγω συνταξιοδότησης , το

Περισσότερα »

Πληροφορίες

Ξεκινούν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για το νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας 25.000 άνεργων νέων με 100% επιχορήγηση

Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας για 25.000 νέους ανέργους ΣΚΟΠΟΣ Η προετοιμασία 25.000 ανέργων 18-29 ετών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επιχειρήσεις του

Περισσότερα »

Παράταση Σύμφωνου Συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και του ΟΣΔ Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων « Αυτοδιαχείριση»

Το Επιμελητήριο Κιλκίς σας ενημερώνει ότι το περασμένο έτος (02/2023) υπεγράφη  Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και του ΟΣΔ Μουσικών Πνευματικών

Περισσότερα »