Έξυπνη μεταποίηση

Προγράμματα

Στο πλαίσιο της Δράσης, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000 €) και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσόν των έξι εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000 €).
Στις 28 Σεπτεμβρίου του 2022 ανακοινώθηκε η δημοσίευση της δράσης «Έξυπνη Μεταποίηση» χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται η Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023.

Η έναρξη επιλεξιμότητας των δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου πρέπει να πραγματοποιείται μετά την υποβολή της Αίτησης Υπαγωγής.
Γενικές επισημάνσεις
Στο πλαίσιο της δράσης «Έξυπνη Μεταποίηση» παρέχεται επιχορήγηση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ενίσχυση της τεχνολογικής υποδομής και του κατασκευαστικού εξοπλισμού με την χρήση έξυπνων τεχνολογιών με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς επίσης και την επανεκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια του ευρύτερου πεδίου Industry 4.0 που συνεισφέρουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον αυτοματισμό των γραμμών παραγωγής, στην άμεση επικοινωνία μεταξύ συσκευών που χρησιμοποιούν ενσύρματα και ασύρματα κανάλια επικοινωνίας, καθώς και την παραγωγή πρωτότυπων και εξατομικευμένων προϊόντων.

Στόχος
Στόχος της δράσης είναι η οικονομική ενίσχυση για ψηφιακή αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης, με εξοπλισμό παραγωγής υψηλής τεχνολογίας και βιομηχανικές ψηφιακές δεξιότητες, που σε τελικό στάδιο θα οδηγήσει σε βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της μεταποίησης.
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης παρέχεται χρηματοδοτική στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος για την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και την αναβάθμιση του κατασκευαστικού τους εξοπλισμού με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (Industry 4.0).

Χρηματοδότηση
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 73.227.620 €, για την περίοδο 2022-2025 και κατανέμεται ως εξής:
α) 70% του Προϋπολογισμού της Δράσης θα διατεθεί στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης.
β) 30% του Προϋπολογισμού της Δράσης θα διατεθεί στις μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης.

Το ύψος της συνολικής δημόσιας δαπάνης της Δράσης των 73.227.620 € κατανέμεται σε 51.259.334€ για την Α’ περίπτωση (πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις) και σε 21.968.286 € για τη Β’ περίπτωση (μεσαίες επιχειρήσεις). Η διαδικασία αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί μέσω της συγκριτικής μεθόδου βάσει βαθμολογικής κατάταξης.
Επιπροσθέτως από το σύνολο του προϋπολογισμού που θα διατεθεί στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης, το 80% θα διατεθεί στις υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 20% στις νέες επιχειρήσεις.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000,00 €) και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των έξι εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000,00€).
Δικαιούχοι
Το σύνολο των εγκατεστημένων στην ελληνική επικράτεια επιχειρήσεων που έχουν μια από τις παρακάτω νομικές μορφές:
• ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ και, ατομικές επιχειρήσεις.
Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ’ κατηγορίας), οι οποίες πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης . Ειδικότερα:
• Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
• Νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις

Διάρκεια υλοποίησης
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους, ενώ τουλάχιστον το 30% των δαπανών του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο 1ο έτος υλοποίησής της.

Ιδία συμμετοχή
Ο φορέας θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει τουλάχιστον το 25% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, που σε κάθε περίπτωση δεν θα αποτελεί κρατική ενίσχυση.

Επιλέξιμες δαπάνεςM
Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι κάτωθι:
1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (έως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ)
• Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, παροχής υπηρεσιών και διοίκησης των επιχειρήσεων.
• Παρεμβάσεις για τη βελτίωση, ποιοτική αναβάθμιση και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, προκειμένου να εκσυγχρονιστούν / εμπλουτιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες.
• Οποιασδήποτε μορφής συστήματα αυτοματοποίησης που σχετίζονται με κτιριακή υποδομή.
• Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων (καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου), οι οποίες στοχεύουν στο να διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ.
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός (έως 100% επιχορηγούμενου Π/Υ)
• Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση και λειτουργία νέων σύγχρονων μηχανημάτων, συστημάτων αυτοματοποίησης και λοιπού εξοπλισμού κάθε μορφής που εξυπηρετούν την παραγωγή, αποθήκευση, διάθεση των προϊόντων και που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών της ενισχυόμενης επιχείρησης.
3. Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών (έως 40% επιχορηγούμενου Π/Υ κτιριακών δαπανών)
• Ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, παροχής υπηρεσιών και διοίκησης των επιχειρήσεων για το ψηφιακό μετασχηματισμό.
4. Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού (έως 30% επιχορηγούμενου Π/Υ)
• Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση και λειτουργία εργαστηριακού εξοπλισμού κάθε μορφής που εξυπηρετούν την παραγωγή, αποθήκευση, διάθεση των προϊόντων και που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ενισχυόμενης επιχείρησης.
5. Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής (έως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ)
• Αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών, Ενσωμάτωση εξοπλισμού ΤΠΕ. Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής όπως πχ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός μηχανογράφησης και ηλεκτρονικής δικτύωσης.
• Κόστη Αδειών χρήσης λογισμικού (συμπεριλαμβανομένων αδειών SaaS) ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας. Στα παραδοτέα υλοποίησης θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης λογισμικού ή υπηρεσίας, π.χ. per named/concurrent user, per server, / CPU κ.τ.λ.
• Κόστη υιοθέτησης υπηρεσιών cloud computing.
• Κόστος για την εγκατάσταση και τυχόν παραμετροποίηση του λογισμικού καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού. Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες μέχρι το 20% του κόστους αγοράς του αντίστοιχου λογισμικού.
6. Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών – μελετών για την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις του Industry 4.0 (έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ)
• Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης, έρευνες αγοράς, μελέτες benchmarking, οργάνωσης διοίκησης, επαναδιοργάνωσης των επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης, επανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών (re-engineering), τυποποίησης διαδικασιών, εκτίμησης επιχειρηματικού κινδύνου – risk analysis, marketing plan.
• Εκπόνηση μελετών και ερευνών, αγορά υπηρεσιών και δαπάνες για την μετάβαση σε μοντέλο κυκλικής οικονομίας.
• Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης του επενδυτικού σχεδίου μέχρι του ποσού των 2.500€.
• Δαπάνες κατοχύρωσης διανοητικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο υλοποίησης του επενδυτικού.
7. Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εργατικού Δυναμικού (έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ)
• δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτές συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση
• λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων που σχετίζονται άμεσα με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης, όπως έξοδα μετακίνησης και διαμονής, υλικά και εφόδια που σχετίζονται άμεσα με το έργο, αποσβέσεις των υλικοτεχνικών μέσων και του εξοπλισμού, στον βαθμό που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο επαγγελματικής κατάρτισης.
• δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης
• δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευόμενων και γενικές έμμεσες δαπάνες (έως 10% της δαπάνης εκπαίδευσης) (διοικητικές δαπάνες, μισθώματα, γενικά έξοδα) για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση.

Ένταση ενίσχυσης
Το ποσοστό επιδότησης υπολογίζεται βάσει του παρακάτω πίνακα έντασης ενισχύσεων ανά κατηγορία δαπανών. Κυμαίνονται από 50% έως 70% αναλόγως της περιφέρειας υλοποίησης της επένδυσης.

ccikilkis

κι αλλά προγράμματα

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών Επιχειρήσεων & Συνεταιρισμών 2024

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διενεργεί για δέκατη συνεχή χρονιά Πρόγραμμα Ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών …

Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ «Πρακτικής Άσκησης»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικό Μάρκετινγκ (Strategic Marketing)»

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του ΑριστοτελείουΠανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Αγγλόφωνου …

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η