Αλλαγή νομοθετικού πλαισίου για τα ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Πληροφορίες

Το Επιμελητήριο Κιλκίς στο πλαίσιο των ανταποδοτικών υπηρεσιών που παρέχει στα μέλη του, με γνώμονα την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και με στόχο το όφελος των επιχειρήσεων, ενημερώνει για τις σημαντικές αλλαγές που επήλθαν στη νομοθεσία του ΓΕΜΗ με την εφαρμογή του 4919/2022, αλλαγές που αφορούν και όσες επιχειρήσεις έχουν υποκαταστήματα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ: 71Α/2022) ορίζεται ότι τα υποκαταστήματα έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. (χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή συνδρομής) προβλέποντας μάλιστα και σχετικές διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση μη σχετικής εγγραφής.
Προκειμένου λοιπόν μία επιχείρηση να είναι σύννομη με τις πρόσφατες αλλαγές της νομοθεσίας, αλλά και να αποφύγει τυχόν διοικητικές κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 50 παρ. 1β του Ν. 4919/2022 και προβλέπει ότι «για παραβάσεις του άρθρου 16, σχετικά με την παράλειψη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. επιβάλλεται πρόστιμο ……….», εφόσον λειτουργεί υποκατάστημα στην ημεδαπή:
Για την εγγραφή του υποκαταστήματος στο ΓΕΜΗ θα πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα (email: mkalogeridou@ccikilkis.gr) με την αίτηση και την σχετική βεβαίωση μεταβολής της αρμόδιας ΔΟΥ.
Ειδικότερα:
• Ατομική επιχείρηση αποστέλει τη βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου (βεβαίωση εγκαταστάσεων εσωτερικού) της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την έναρξη του/των υποκαταστήματος/των, ή από την ηλεκτρονική σελίδα της ΑΑΔΕ ⇒ myAADE ⇒ Στοιχεία επιχείρησης,
• Νομικό πρόσωπο θα πρέπει:
1. εφόσον στο υφιστάμενο καταστατικό προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης υποκαταστήματος προσκομίζεται η σχετική βεβαίωση μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (βεβαίωση εγκαταστάσεων εσωτερικού) για την έναρξη του/των υποκαταστήματος/των ή από την ηλεκτρονική σελίδα της ΑΑΔΕ ⇒ myAADE ⇒ Στοιχεία επιχείρησης
2. εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη για ίδρυση υποκαταστήματος στο υφιστάμενο καταστατικό, θα πρέπει πρώτα να γίνει η σχετική τροποποίηση του καταστατικού και εν συνεχεία να προσκομιστεί η σχετική βεβαίωση μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (βεβαίωση εγκαταστάσεων εσωτερικού) για την έναρξη του/των υποκαταστήματος/των.
Σημειώνεται ότι ανεξαρτήτως μορφής επιχειρήσεως θα πρέπει να καταβληθεί το σχετικό τέλος καταχώρησης ΓΕΜΗ ύψους 10,00€.
Η διαδικασία αυτή αφορά τα ενεργά υποκαταστήματα, καθώς και τα υποκαταστήματα που είχαν κάνει έναρξη εγκατάστασης στο παρελθόν.
Εάν έχει διακοπεί η δραστηριότητα υποκαταστήματος και δεν έχει δηλωθεί στο Επιμελητήριο, πρέπει να σταλεί η σχετική βεβαίωση μεταβολής εργασιών (μη) φυσικού προσώπου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (βεβαίωση εγκαταστάσεων εσωτερικού) για την κατάργηση του/των υποκαταστήματος/των.
Εάν δεν υπάρχει η σχετική βεβαίωση μεταβολής υποκαταστήματος (π.χ. διακοπή), γίνεται αίτημα ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ και αποστέλλεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., με την παρακάτω διαδικασία:
Είσοδος ⇒ https://www1.aade.gr/gsisapps5/myaade/#!/arxiki ⇒ Εισαγωγή κωδικών taxis ⇒ Τα αιτήματά μου
ΒΗΜΑ 1: Νέο αίτημα ⇒ Επόμενο
ΒΗΜΑ 2: Για εμένα ⇒ Επόμενο
ΒΗΜΑ 3: Επιλέγετε: Υπηρεσία (αρμόδια Δ.Ο.Υ.), Θεματική Ομάδα (Μητρώο), Διαδικασία (Επανεκτύπωση βεβαιώσεων Μητρώου), Τμήμα (Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης) ⇒ Επόμενο
ΒΗΜΑ 4: Στο πεδίο Αίτημα, αναφέρετε συγκεκριμένα τη μεταβολή που αφορά (π.χ. Αιτούμαι όπως μου χορηγήσετε τη διακοπή υποκαταστήματος με διεύθυνση εγκατάστασης …… και είδος εγκατάστασης (αποθήκη, γραφείο, υποκ/μα κ.λ.π.)) …… ⇒ Προεπισκόπηση ⇒ Υποβολή.
Παρακολουθείτε την εξέλιξη της πορείας του αιτήματος εδώ ⇒ https://www1.aade.gr/saadekef/eticketaade/minimata.
Είναι απαραίτητο κάθε ατομική επιχείρηση ή κάθε νομικό πρόσωπο να προσκομίσει την παραπάνω βεβαίωση μεταβολής από την Δ.Ο.Υ., ηλεκτρονικά από την εφαρμογή myAADE, είτε για τα ενεργά υποκαταστήματα, είτε για όσα υποκαταστήματα είχαν κάνει έναρξη στο παρελθόν και έχουν πλέον διακόψει.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία θα πρέπει κάθε φορά που ιδρύεται νέο υποκατάστημα, να ακολουθείται η ως άνω διαδικασία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 4919/2022. Το κάθε υποκατάστημα λαμβάνει ξεχωριστό αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. που καταχωρείται και δημοσιοποιείται στο μητρώο Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 1α του Ν. 4919/2022.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομοθετικές αλλαγές , καλείτε το Επιμελητήριο Κιλκίς: 2341024580-1 (εσωτ.117), κα Καλογερίδου Μαρία.
Η παρούσα επιστολή αποστέλλεται στο πλαίσιο της παροχής ανταποδοτικών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου προς τα μέλη προστατεύοντας τα από την επιβολή κυρώσεων και παραμένοντας σταθερά και έμπρακτα στο πλευρό των επιχειρήσεων-μελών του, με απώτερο σκοπό την προστασία, ενίσχυση, προβολή και εδραίωση κάθε επιχείρησης-μέλους μας στον επιχειρηματικό κλάδο όπου δραστηριοποιείται.

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email
ccikilkis

Σχετικά Άρθρα

Διοργάνωση επιχειρηματικής συνάντησης Σουηδών αγοραστών με επιχειρήσεις τροφίμων & ποτών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 28-30 Νοεμβρίου 2022

Στηρίζοντας ενεργά την εξαγωγική προσπάθεια των επιχειρήσεων της περιοχής, η …

Χειμερινό ωράριο λειτουργίας καταστημάτων

Από το Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Κιλκίς σας κοινοποιούμε την …

Διευκρίνιση σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής του αριθμού ΓΕΜΗ στα έντυπα των εταιρειών

Σε απάντηση ερωτημάτων που δέχθηκε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου σχετικά …

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις

Έλεγχοι της ΓΔΔΕ επί Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Γ.Δ.Ε.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών (Α’181), διενεργεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους

Περισσότερα »

Zero Waste HoReCa

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα Zero Waste HoReCa, το δίκτυο του οποίου αριθμεί ήδη 500 μέλη. Το Zero

Περισσότερα »

Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Περίληψη διακήρυξης: Προμήθεια κάδων

σας διαβιβάζουμε περίληψη διακήρυξης με αριθμό:21696/05-10-2022 που αφορά την “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (πράσινου χρώματος), ανακύκλωσης(μπλε χρώματος), χωρητικότητας 1100lt, και μεταλλικών απορριμματοκιβωτίων (τύπου σκάφης) χωρητικότητας 10m3,

Περισσότερα »

Περίληψη Διακήρυξης – Αποχιονισμός Κιλκίς 2022-2023

H Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Περισσότερα »