Ανταποδοτικές Υπηρεσίες

Το Επιμελητήριο Κιλκίς ενημερώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα με τα νέα δεδομένα για στην Επιμελητηριακή Νομοθεσία και το Γ.Ε.ΜΗ., για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες άμεσες, που παρέχει το Επιμελητήριο στις επιχειρήσεις, οι οικονομικές υποχρεώσεις των μελών του, διαμορφώνονται από 1/1/2015 ως ακολούθως:

 

Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής

  5,00 €

Χορήγηση Ξενόγλωσσου πιστοποιητικού εγγραφής

10,00 €

Χορήγηση πιστοποιητικού ιστορικού άσκησης εμπορικής δραστηριότητας (για χρήση στα Ασφαλιστικά ταμεία)

10,00 €

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των μελών τους

  5,00 €

Χορήγηση πιστοποιητικού καταγωγής προϊόντων

10,00 €

Θεώρηση στοιχείων (τιμολογίου ή άλλου στοιχείου) που συνοδεύουν το πιστοποιητικό καταγωγής

  5,00 €