Δήμος Κιλκίς: Προμήθεια μηχανημάτων, οχημάτων και αθλητικού εξοπλισμού Ομάδες 1-14 Αρ. Μελ. Π26/2020.

Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την ¨ Προμήθεια μηχανημάτων, οχημάτων και αθλητικού εξοπλισμού Ομάδες 1-14 Αρ. Μελ. Π26/2020 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας –τιμής.

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Δ/νση : Γ. Καπέτα 17, Τ.Κ. 61100, ΚΙΛΚΙΣ

Υπόψη : Όλγα Καραμπίδου

Τηλέφωνο: 2341352157, Φαξ: 2341352152

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email): karabidou@dhmoskilkis.gr,

2. ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού. 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

Τα προς προμήθεια είδη του παρόντα διαγωνισμού, προσδιορίζονται με το κύριο λεξιλόγιο δημοσίων συμβάσεων (CPV), με αριθμούς αναφοράς:

ΟΜΑΔΑ              ΕΙΔΟΣΜΟΝΜΕΤΡΠΟΣΟΤΗΤΑΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  ΔΑΠΑΝΗ  ΦΠΑ  ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑKAE
1Προμήθεια  απορριματοφόρων τύπoυ πρέσσας 19 tn. CPV :    34144512-0).τεμ.5131.923,62659.618,10158.308,34817.926,4462.7132.0002 660.000.00 €, 62.7132.0001 157.926,44 €.
2Προμήθεια καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου διπλοκάμπινου μεικτού βάρους <3,5 tn. CPV:    34134200-7τεμ.144.999,9344.999,9310.799,9855.799,9164.7132.0001
3Προμήθεια καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτουν μονοκάμπινου μεικτού βάρους <3,5 tn. CPV:    34134200-7τεμ.144.000,0044.000,0010.560,0054.560,0062.7132.0001
4Προμήθεια  καινούργιων διπλοκάμπινων ημιφορτηγών (4χ4) <3,5 tn. .     (CPV:    34131000-4).                              τεμ.231.451,6162.903,2215.096,7777.999,9964.7132.0001 30.7132.0011 ΙΣΟΠΟΣΑ
5Προμήθεια ενός καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου (σταθερή κυβωτάμαξα)   διπλοκάμπινου μεικτού βάρους <3,5 tn. CPV:    34134200-7).τεμ.145.000,0045.000,0010.800,0055.800,0064.7132.0001
6Προμήθεια  ενός καινούργιου μονοκάμπινου ημιφορτηγού (4χ4) <3,5 tn. (CPV:    34134200-7).τεμ.124.193,5524.193,555.806,4530.000,0062.7132.0001
7Προμήθεια  καινούργιων μονοκάμπινων ημιφορτηγών τύπου VAN <3,5 tn. (CPV:    34131000-4).τεμ.225.806,4551.612,9012.387,1064.000,0062.7132.0001
8Προμήθεια ενός φορτοεκσκαφέα τύπου JCB-4 ισότροχου. CPV:    43262100-8).τεμ.196.774,1996.774,1923.225,81120.000,0064.7131.0001
9Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων DIESEL έως 1400 cc. CPV:    34110000-1).τεμ.613.710,0082.260,0019.742,40102.002,4060.7132.0001
10Προμήθεια ενός γεωργικού ελκυστήρα 45 έως 50 HP, με παρελκόμενα χορτοκοπτικού. (CPV:    16700000-2).τεμ.140.322,5840.322,589.677,4250.000,0064.7131.0001
11Προμήθεια ενός ηλεκτροκίνητου κλάρκ, ανυψωτικής ικανότητας έως 1.600 Kg. (CPV:    42415000-8).τεμ.124.193,5524.193,555.806,4530.000,0062.7131.0001
12Προμήθεια ενός λεωφορείου ΑΜΕΑ, 9 θέσεων. (CPV:    34114400-3).τεμ.156.451,6156.451,6113.548,3970.000,0060.7132.0001
13Προμήθεια ενός φορτηγού μονοκάμπινου ανατρεπόμενου, αμιγώς ηλεκτρικού. (CPV:    34144900-7).τεμ.129.838,7129.838,717.161,2937.000,0062.7132.001
14Προμήθεια  αναρροφητικού  σαρώθρου γεωμετρικής  χωρητικότητας 2m³ περίπου(CPV:    34921100τεμ.1129.000,00129.000,0030.960,00159.960,0020.7132.004
25 1.391.168.34333.880.401.725.048.74 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα τέσσερα ευρώ 1.725.048.74 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

5. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρώνεται, μετά την οριστική παραλαβή των οχημάτων/μηχανημάτων, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Η εξόφληση της αξίας των ειδών θα γίνεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου.

6. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

¨Προμήθεια μηχανημάτων, οχημάτων και αθλητικού εξοπλισμού Ομάδες 1-14 Αρ. Μελ. Π26/2020

7. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ναι. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του διαγωνισμού, ή  για μία ή περισσότερες ομάδες, με αντίστοιχη κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

8. ΛΗΨΗ ΥΠΟΨΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαμβάνονται υπόψη.

9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της συμβάσεων/σεων που θα προκύψουν ορίζονται  κατά περίπτωση στην υπ΄ άριθμ.Π26/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ανάλογα με τον χρόνο παράδοσης του κάθε οχήματος/μηχανήματος.Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Η σύμβαση/σεις δύναται να τροποποιηθεί  μόνο ως προς τον χρόνο παράδοσης των υλικών. Το χρονικό διάστημα της παράτασης θα είναι ίσο ή μικρότερο με τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης όπως ορίζεται αναλυτικά για κάθε ομάδα στην μελέτη  και υπό τις προϋποθέσεις:

α) Δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη και κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο.

β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης.

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος

11. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Νομική μορφή των συμμετεχόντων: Ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα όπως περιγράφεται στα τεύχη του διαγωνισμού.

Προσωπική κατάσταση των ενδιαφερόμενων-απαιτούμενα αποδεικτικά: Όπως αυτά περιγράφονται στα τεύχη του διαγωνισμού.

12. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

Τόπος-Χρόνος-Γλώσσα

α) Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promotheus.gov.gr

  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδυκτιακή πύλη www.promitheus.gov.gr24/2/2021 Ημέρα Τετάρτη24/2/2021 Ημέρα Τετάρτη. και ώρα 7:00 π.μ5/4/2021 Ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή  στις 12/4/2021 και ώρα:10:00 π.μ.

β) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

13. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία απευθύνεται στο Δήμο Κιλκίς, για ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 2% ανά ομάδα των υπό προμήθεια ειδών του προϋπολογιζόμενου ποσού χωρίς ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, αναλόγως της προσφοράς τα ποσά των εγγυητικών επιστολών  αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.2 της αναλυτικής διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα έχει ισχύ έντεκα (11) μηνών από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει πριν την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό πέντε (5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.

14. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 Η παράδοση των μηχανημάτων οχημάτων πραγματοποιείται στο αμαξοστάσιο του Δήμου Κιλκίς.

15. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναιδέκα (10) μήνες, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των δέκα (10) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

16. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Η προσφυγή υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της αναλυτική διακήρυξης.

17. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

α) Η διακήρυξη και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού αναρτώνται στις διευθύνσεις: www.e-kilkis.gr  του Δήμου Κιλκίς και www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) στοιχεία αναθέτουσας αρχής-πληροφορίες

 Δήμος Κιλκίς, Γ. Καπέτα 17 , 61100, Κιλκίς, Τηλ. 2341352157, fax: 2341352152

Αποστολή έντυπης μορφής δικαιολογητικών: Δήμος Κιλκίς- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Προμηθειών.

18. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η  22η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα  Δευτέρα ID:2021- 025406.

.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Δόμησης

Ανέστης Πογέλης

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email

Περισσότεροι διαγωνισμοί

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις

Συνταξιοδότηση Γ. Ηλιάδη

Μέρα ξεχωριστή και ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά για όλους, ήταν η Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024,  όταν η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Κιλκίς αποχαιρέτησε, λόγω συνταξιοδότησης , το

Περισσότερα »

Συμμετοχή στην 88η ΔΕΘ

Ένα από τα εργαλεία εξωστρέφειας και προβολής των επιχειρήσεων μαςαποτελεί η συμμετοχή στη ΔΕΘ, η οποία είναι πάντα για κάθε επιχείρηση μιαιδιαίτερα σημαντική κίνηση, τόσο

Περισσότερα »

Πληροφορίες

Παράταση Σύμφωνου Συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και του ΟΣΔ Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων « Αυτοδιαχείριση»

Το Επιμελητήριο Κιλκίς σας ενημερώνει ότι το περασμένο έτος (02/2023) υπεγράφη  Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και του ΟΣΔ Μουσικών Πνευματικών

Περισσότερα »

Έρευνα για το ΓΕΜΗ και την ΥΜΣ 2024

Ευκολότερη διαδικασία ίδρυσης και μείωση της γραφειοκρατίαςέφερε το ΓΕΜΗ για τις επιχειρήσεις Έρευνα ΙκανοποίησηςΓενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) και Υπηρεσίας Μίας Στάσης (ΥμΣ)από χρήστες και χειριστές  Τη

Περισσότερα »