Γ.Ε.Μ.Η.

Διαγραφή Εταιρείας​

ΛΥΣΗ ΕΠΕ-ΙΚΕ

Όταν μία κεφαλαιουχική εταιρεία και συγκεκριμένα ΕΠΕ-ΙΚΕ λύεται τίθεται σε όλες τις περιπτώσεις υποχρεωτικά σε εκκαθάριση πλην της κηρύξεως αυτής σε πτώχευση.

Πιο συγκεκριμένα, διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

Α. Η λύση επέρχεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων. Η λύση της εταιρείας και η θέση αυτής σε εκκαθάριση επέρχεται με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης, (για τις ΙΚΕ καταστατικό λύσης) η οποία υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Ως ημερομηνία έναρξης εκκαθάρισης λογίζεται η ημέρα της καταχώρισης της λύσης στο ΓΕΜΗ. Συνεπώς, ο ισολογισμός έναρξης δεν θα πρέπει να φέρει προγενέστερη ημερομηνία. Τέλος, για την διαγραφή θα πρέπει να καταχωρηθεί τελικός ισολογισμός λήξης εκκαθάρισης και το Πρακτικό της Γ.Σ. των εταίρων που τον εγκρίνουν.       

Β. Η λύση επέρχεται λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας, η λύση και η θέση σε εκκαθάριση ισχύει από την ημερομηνία λήξης της διάρκειας της εταιρείας όπως αυτή προβλέπεται στο καταστατικό της εταιρείας. Ωστόσο, θα πρέπει να καταχωρισθεί ισολογισμός έναρξης εκκαθάρισης με την ημερομηνία λήξης, με αίτημα καταχώρισης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Τέλος, για την διαγραφή θα πρέπει να καταχωρηθεί τελικός ισολογισμός λήξης εκκαθάρισης και το Πρακτικό της Γ.Σ. των εταίρων που τον εγκρίνουν.

Γ. Στην περίπτωση λύσης της εταιρείας με δικαστική απόφαση, στο ΓΕΜΗ καταχωρίζεται η απόφαση αυτή με την οποία επέρχεται η λύση και θέση σε εκκαθάριση, όπως ανωτέρω.

ΛΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Μία προσωπική εταιρεία (ΟΕ, EE) λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση εκτός εάν οι εταίροι έχουν συμφωνήσει διαφορετικά. Στο ΓΕΜΗ καταχωρίζεται η απόφαση των εταίρων (καταστατικό λύσης). Η λύση της εταιρείας και η εκκαθάριση επέρχεται με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ του ισολογισμού πέρατος εκκαθάρισης μαζί με την πράξη των εκκαθαριστών.

Α. Στην περίπτωση κατά την οποία η λύση επέρχεται με απόφαση των εταίρων, στο ΓΕΜΗ καταχωρίζεται η απόφαση αυτή και η λύση επέρχεται με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ .

Β. Στην περίπτωση κατά την οποία η λύση επέρχεται λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας, η λύση και η θέση σε εκκαθάριση ισχύει από την ημερομηνία λήξης της διάρκειας της εταιρείας όπως αυτή προβλέπεται στο καταστατικό της εταιρείας

Γ. Στην περίπτωση λύσης της εταιρείας με δικαστική απόφαση, στο ΓΕΜΗ καταχωρίζεται η απόφαση αυτή.

Δ. Στην περίπτωση αποχώρησης εταίρου η οποία καθιστά προσωπική εταιρεία μονοπρόσωπη ή αποχώρησης του μοναδικού ομορρύθμου εταίρου ετερόρρυθμης εταιρείας και εφόσον παρέλθει άπρακτο το δίμηνο που προβλέπεται η εταιρεία λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Για τη διαγραφή των ατομικών επιχειρήσεων από το ΓΕΜΗ απαραίτητο δικαιολογητικό είναι η Βεβαίωση Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. η οποία καταχωρείται στο ΓΕΜΗ και εκδίδεται σχετική Ανακοίνωση.

Οι ανωτέρω διαδικασίες διεκπεραιώνονται, με την υποβολή των δικαιολογητικών στην Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου.