15/2021Κ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. – Προμήθεια κουβερτών, μαξιλαριών και καρεκλών για Κιλκίς

Διαγωνισμοί

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100 και διατηρεί υποκατάστημα στο νομό Κιλκίς, Ουτσκούνη 3, Τ.Κ. 61100, αιτείται προσφοράς σας για την προμήθεια των ειδών που ακολουθούν στον ΠΙΝΑΚΑ Ι, στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ 2021» με κωδικό ΟΠΣ 5083940 από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή, 30 Απριλίου 2021, στις 10:00π.μ.

Οι προσφορές (με υπογραφή, σφραγίδα, ημερομηνία) μπορούν να υποβάλλονται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  • να τις αποστείλουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], με θέμα: «Προσφορά της εταιρίας [αναφορά στην επωνυμία] για την υπ’αρ.15/2021Κ πρόσκληση» ή
  • να τις παραδώσουν σε κλειστό φάκελο στο υποκατάστημα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο Κιλκίς (Ουτσκούνη 3, Τ.Κ. 61100, Κιλκίς, τηλ. επικ.: +30 23410 22272) ), αναγράφοντας στο φάκελο: «Προσφορά της εταιρίας [αναφορά στην επωνυμία] για την υπ’αρ.15/2021Κ πρόσκληση».

Προσφορές που ελήφθησαν μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα θα καταγράφονται ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται.

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή για το εκάστοτε είδος.

Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων, όπως εκείνες ορίστηκαν με το υπ’αρ.14354/27-04-2021 πρωτογενές αίτημα και εγκρίθηκαν με την υπ’αρ.37η/27-04-2021 (Θέμα 3ο) απόφαση Δ.Σ., είναι οι ακόλουθες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1Κουβέρτα  Συνθετική κουβέρτα 100% polyester και / ή ακρυλικές ίνες ή πολυεστέρας / βαμβάκι Διαστάσεις: 150x200cm Ενδεικτικό βάρος: 1000-1200gr Μονόχρωμη   Ποσότητα: 50
2Μαξιλάρι ύπνουΜαξιλάρι ύπνου συμπιεσμένο 45x65cm 50% βαμβάκι – 50% πολυεστέρας Γέμιση: πολυεστέρας Ενδεικτικές διαστάσεις: 45x65cm ή 50x70cm Λευκό Ενδεικτικό βάρος: 550gr   Ποσότητα: 50
3Καρέκλα μεταλλική τύπου ΒιέννηςΜεταλλικός σκελετός. Κάθισμα από ψάθα PVC. Διάμετρος καθίσματος (ψάθα με πλαίσιο): Ø40cm Διαστάσεις καρέκλας (ύψος): 85cm   Ποσότητα: 50

Το έντυπο της προσφοράς πρέπει να φέρει την υπογραφή του εκπροσώπου της εταιρίας, τη σφραγίδα της επιχείρησης, καθώς και την ισχύ της προσφοράς. Στην προσφορά πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα:

  • η αξία του εκάστοτε προϊόντος (ανά τεμάχιο) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε ευρώ (€),
  • οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων προϊόντων.

Πληροφορίες προς προσφοροδότες:

  • Τυχόν τραπεζικές χρεώσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.
  • Τυχόν έξοδα αποστολής επιβαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.
  • Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο 1ο χλμ. Κιλκίς – Ευκαρπίας, T.K.61100, νομός Κιλκίς. Ο εκάστοτε προμηθευτής πριν τη μεταφορά της παραγγελίας οφείλει να ενημερώσει τον αρμόδιο υπάλληλο της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., ήτοι τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής, προκειμένου ο τελευταίος να καθορίσει την ώρα παραλαβής και να επιμεληθεί του χώρου που πρόκειται να γίνει η παράδοση του είδους. Ο Υπεύθυνος Ελέγχου και Παραλαβής είναι ο πλέον αρμόδιος υπάλληλος για τον ποσοτικό έλεγχο της παραληφθείσας ποσότητας. Στην περίπτωση που η παραληφθείσα ποσότητα δεν αντιστοιχεί στην αιτηθείσα, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί άμεσα σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να καλύψει το σύνολο της παραγγελίας. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής αρνηθεί να συμπληρώσει την υπολειπόμενη ποσότητα, ή εφόσον διαπιστωθεί ότι το προσφερόμενο είδος δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δικαιούται να αρνηθεί την πληρωμή της συγκεκριμένης ποσότητας και θα προβαίνει σε επίσημη σύσταση με αριθμό πρωτοκόλλου και υπογραφές από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία θα κοινοποιείται υποχρεωτικά στο συνεργάτη. Ο τελευταίος υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως στη σύσταση. Σε περίπτωση που το τμήμα προμηθειών της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. διαπιστώσει δεύτερη παράβαση, καθώς ο συνεργάτης δεν τηρεί τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δε φέρει καμία υποχρέωση για δεύτερη σύσταση προς τον προμηθευτή, αλλά με επίσημη απόφαση του Δ.Σ. της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα διακόπτεται η συνεργασία.
  • Τα είδη πρέπει να παραδοθούν στην «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της ανάγκης στον προμηθευτή. Ο προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παράδοση ή μη της παραγγελίας κατά τον αιτούμενο χρόνο και τόπο, καθώς και για την ποιότητα του προϊόντος. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με την ποιότητα του παραδοτέου είδους. Πρόστιμο που επιβάλλεται στον προμηθευτή, από οποιαδήποτε ελεγκτική αρχή, στο πλαίσιο της μεταφοράς και εκτέλεσης της αιτηθείσας από την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» παραγγελίας, ευθύνεται και αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο συνεργάτης.
  • Σημειώνεται ότι η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας και τη σύναψη συνεργασίας.

Διάρκεια προμήθειας:

Η διάρκεια της προμήθειας θα γίνει εφάπαξ εντός του μηνός Μαΐου.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός:

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ως άνω ανάγκης υπολογίζεται σε 1.264,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πληρωμή:

Η πληρωμή του εκάστοτε τιμολογίου επί πιστώσει θα γίνει διατραπεζικά, με κατάθεση σε λογαριασμό του προμηθευτή που θα αναφέρεται είτε στο τιμολόγιο ή θα μας αποσταλεί μέσω email, εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή του παραστατικού.

Επιλογή προμηθευτή:

Ο προμηθευτής που έχει υποβάλει τη χαμηλότερη τιμή για κάποιο είδος, θα επιλεγεί για την ανάθεση της προμήθειας του συγκεκριμένου προϊόντος.

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα ειδοποιήσει τους επιλεγμένους συνεργάτες εγγράφως ή τηλεφωνικά.

Προσωπικά δεδομένα:

Με την κατάθεση προσφοράς, ο προσφέρων συναινεί ότι η οικονομική προσφορά του (χωρίς την αναφορά σε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία ή/και επωνυμία) δύναται να κοινοποιηθεί σε τρίτους, πέρα από τον χρηματοδότη του προγράμματος ή άλλες Δημόσιες Αρχές, καθώς και έκτακτων ή τακτικών ελέγχων, στο πλαίσιο της απόλυτης διαφάνειας που χαρακτηρίζει την πολιτική προμηθειών της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. Ειδικώς για τους διαγωνισμούς που υπόκεινται στο νόμο 4412/16, επισημαίνεται ότι ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες δημοσιότητας (πλήρης δημοσίευση στοιχείων προσφοροδοτών και οικονομικών προσφορών).

Λάθη, παραλείψεις, ανακρίβειες:

Οι προμηθευτές δε δικαιούνται να βασίζουν οποιεσδήποτε απαιτήσεις τους σε λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες που προέκυψαν λόγω αμέλειας των προσφοροδοτών, καθώς και να διορθώσουν τις προσφορές που έχουν καταθέσει, εκτός αν οι προσφορές κατατέθηκαν πριν από διευκρινιστική ανακοίνωση της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και μόνο σε εκείνη την περίπτωση που η διόρθωση αφορά στη συγκεκριμένη διευκρίνιση.

Σημειώνεται ότι η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά ή να ακυρώσει τη διαδικασία ανά πάσα στιγμή πριν από την ανάθεση του έργου, χωρίς να επιρρίπτεται οποιαδήποτε ευθύνη στους  συνεργάτες ή να υποχρεούται η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να τους ενημερώσει.

Στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο σας και τη συνεργασία σας.

Εκ μέρους της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.,

Με εκτίμηση,

Ρόκου Ίρις

+30 6948191881

https://docs.google.com/uc?export=download&id=14rHWj_KzuSh7_DaYcWE60t2voPvviwq3&revid=0Bz8srRSylvMQSWx4bkdMRFgvQ0dSeG5Gb1dmMTRyeUlsMXlJPQ

Procurement Office | Γραφείο Προμηθειών

1st kilometer E.O. Mytilene – Loutra, Mytilene

1ο χλμ Ε.Ο. Μυτιλήνης – Λουτρών, Μυτιλήνη

Phone | Τηλ.: (+30) 2251 0 22873, (+30) 2251 0 45577

Περισσότεροι διαγωνισμοί

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός(Αρχικός Διαγωνισμός: Διακήρυξη 2/2021)«Προμήθεια νωπών κρεάτων, για κάλυψη αναγκών των Μονάδων-ανεξ.Υπομονάδων των Φρουρών Πολυκάστρου, Έδεσσας και Γιαννιτσών»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑΡΙΘΜΟΣ/ΕΤΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3/2021ΚΩΔΙΚΟΙ CPV15111200-1 (μοσχαρίσιο κρέας)15113000-3 (χοιρινό κρέας)15112130-6 (κοτόπουλα)15115000-7 (αρνίσιο και πρόβειο κρέας)15112120-3 (γαλοπούλαΑΛΕ –ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΠρομήθειαNUTS ΤΟΠΟΥ …

«Προμήθεια νωπών κρεάτων, για κάλυψη αναγκών των Μονάδων-ανεξ. Υπομονάδων των Φρουρών Πολυκάστρου, Έδεσσας και Γιαννιτσών»

ΠΡΟΣ: 33 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ«ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΥΔΩΝΙΩΝ»Πίνακας Αποδεκτών 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙΤηλέφ. (Εσωτ.): 3206ΚΟΙΝ.: Φ.460.2/2/14509Σ. 2269Πολύκαστρο, 30 Ιουν 21ΘΕΜΑ: Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Διακήρυξη …

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ – ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟΥ – ΘΑΜΝΩΔΟΥΣ – ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

                  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ – ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟΥ – ΘΑΜΝΩΔΟΥΣ – ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ   »                     ποσού  59.447,50€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%AΡ.ΜΕΛ. …

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις

Γ.Σ. Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων στη Θεσ/νίκη. Συμμετοχή εκπροσώπων Επιμελητηρίου Κιλκίς.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κιλκίς Χρήστος Χατζημλάδης , συμμετείχε στις πρόσφατες εργασίες της Γ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία των

Περισσότερα »

Πληροφορίες

Συμμετοχή της Π.Κ.Μ. στη Διεθνή Έκθεση Eco Life Scandinavia & Nordic Organic Food Fair 2021, 17-18 Νοεμβρίου, Μάλμε- Σουηδία.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της πολιτικής για την προβολή και προώθηση των προϊόντων της περιοχής, έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για

Περισσότερα »

Σημαντικές διευκρινίσεις στην Εστίαση και Διασκέδαση για την χρήση του Εσωτερικού χώρου,<από 13 Σεπτεμβρίου. Εξοντωτικό το πρόστιμο στις παραβάσεις.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Κοζάνη, 09 Σεπτεμβρίου 2021ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ – Αριθμ. Πρωτ.: 875ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣΑρ. Έγκρισης 49/2016web : www.pansekte.comemail : [email protected]@pansekte.comΤηλ : 2462502358Κιν: 6995625262

Περισσότερα »