Διαγωνισμός Εγκατάστασης Αυτόματων Πωλητών Σε Στρατόπεδα Της 71 Α/Μ Ταξιαρχίας

Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

1. Σας γνωρίζουμε ότι η Ταξιαρχία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές που αφορά στην εκμίσθωση χώρων σε Στρατόπεδά της με σκοπό την εγκατάσταση μηχανημάτων που λειτουργούν με κερματοδέκτη.
2. Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση του υψηλότερου προσφερόμενου μηνιαίου αντιτίμου για την εγκατάσταση δώδεκα (12) αυτόματων πωλητών (ροφημάτων, νερών, αναψυκτικών και τροφίμων). Ως ελάχιστη συνολική τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος, ορίζεται το ποσό των τριακοσίων έξι ευρώ (306 €), το οποίο προκύπτει με βάση το εμβαδόν των προς εκμίσθωση χώρων και την ελάχιστη κατά Στρατόπεδο καθοριζόμενη τιμή ανά τ.μ., ως εξής:
α. Για το Στρατόπεδο «ΥΠΛΓΟΥ (ΠΖ) ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ» στη Νέα Σάντα Κιλκίς, η ελάχιστη τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού, ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.), ορίζεται στο μηνιαίο ποσό των είκοσι δύο ευρώ (22,00€).
β. Για το Στρατόπεδο «ΥΠΛΧΟΥ ΖΩΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» στη Νέα Σάντα Κιλκίς, η ελάχιστη τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού, ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.), ορίζεται στο μηνιαίο ποσό των είκοσι οκτώ ευρώ (28,00€). γ. Για το Στρατόπεδο «ΑΝΤΓΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» στην Αργυρούπολη Κιλκίς, η ελάχιστη τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού, ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.), ορίζεται στο μηνιαίο ποσό των είκοσι έξι ευρώ (26,00€). δ. Για το Στρατόπεδο «ΣΧΗ (ΠΖ) ΚΑΜΠΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ» στο Κιλκίς, η ελάχιστη τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού, ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.), ορίζεται στο μηνιαίο ποσό των τριάντα ευρώ (30,00€).
ε. Για το Στρατόπεδο «ΑΝΘΛΓΟΥ (ΠΖ) ΠΑΠΑΘΕΟΦΙΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ» στην Κρηστώνη Κιλκίς, η ελάχιστη τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού, ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.), ορίζεται στο μηνιαίο ποσό των δεκαοκτώ ευρώ (18,00€).
3. Η παρούσα εκμίσθωση δεν είναι διαιρετή ανά Στρατόπεδο και τετραγωνικό μέτρο και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον μισθωτή.
4. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης δύο (2) εξαμήνων, μονομερώς, εφόσον αυτές ενεργοποιηθούν, κατόπιν απόφασης του Εκμισθωτή.
5. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των γραπτών προσφορών ορίζεται η 03 Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς. Επιπροσθέτως γνωρίζεται ότι εναλλακτικές προσφορές, πέραν τον καθοριζόμενων στην παρούσα, δεν επιτρέπονται και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6. Το βάρος της έγκαιρης προσκόμισης των ενσφράγιστων φακέλων προσφορών στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του εκμισθωτή (Διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΥΠΛΓΟΥ (ΠΖ) ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ», Νέα Σάντα Κιλκίς, ΣΤΓ 1004, Τ.Κ. 61100, τηλ. 23410 – 64013, 64201, 64301), φέρει αποκλειστικά ο εκάστοτε υποψήφιος πλειοδότης. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται καθ’ οποιονδήποτε άλλο διαφορετικό τρόπο από την διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
7. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 04 Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στη ΛΑΦ Νέας Σάντας από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού (ΕΔΔ), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο συνημμένο τεύχος διακήρυξης, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά, των κείμενων διατάξεων για την μίσθωση ακινήτων ΤΕΘΑ.
8. Η διενέργεια και κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους που καθορίζει η παρούσα διακήρυξη, ενώ η Ταξιαρχία δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τον διαγωνισμό, χωρίς ουδεμία υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης εξ’ αυτού του λόγου στους συμμετέχοντες.
9. Κατόπιν των παραπάνω, σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθμ. 1/2023 διακήρυξη, που αφορά στον υπόψη διαγωνισμό και παρακαλούμε τα Επιμελητήρια για την έγκαιρη ενημέρωση των μελών τους και των τοπικών επιχειρήσεων.
10. Το παρόν συνυπογράφεται από την 71 Α/Μ ΤΑΞ/ΔΟΙ για θέματα αρμοδιότητάς της.
11. Το Γ ́ ΣΣ προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.) παρακαλείται για την ενημέρωσή του.
12. Χειριστής θέματος: Ανχης (ΕΜ) Πασχάλης Παρασκευάς, Τμηματάρχης 4ου ΕΓ/ΙΙ, Τηλ. 835-2244.

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email
71st_Airmobile_Brigade__28Greece_flag_29

Περισσότεροι διαγωνισμοί

Διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας Φέτας ΠΟΠ

Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών κυλικείου

Περίληψη προκήρυξης διαγωνισμού για τη λειτουργία αναψυκτηρίου στο Συνοριακό Σταθμό Ευζώνων

Η Διεύθυνση Οικονομικού – Τμήμα Συνοριακών Σταθμών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης με την αρ.πρωτ.51288/16-04-2024 απόφαση Γραμματέα Α.Δ.Μ-Θ (ΑΔΑ: 695ΤΟΡ1Υ-23Κ …

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η