Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι την 11 Ιουλ 23 θα
διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια
νωπών κρεάτων, πουλερικών και παρασκευασμένων κρεάτων επωφελεία του ΣΠ
Πολυκάστρου και των εξυπηρετούμενων από αυτό Στρατιωτικών Μονάδων και
Υπηρεσιών των Φρουρών Εδέσσης, Πολυκάστρου και Γιαννιτσών.
Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής.
Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι ένα (1) έτος, με δικαίωμα
παράτασης της ισχύος της σύμβασης μέχρι 1 εξάμηνο μονομερώς, με ημερομηνία
έναρξης αυτής από 9 Σεπ 23.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ως καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 05 23:59 Ιουλ 23, ημέρα
Τετάρτη.
Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf)
στη διαδικτυακή πύλη, www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ με Αριθμό ΑΔΑΜ :
23PROC012908634 και ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 196071.
Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την ΜΕΡΥΠ/4 ο ΕΓ, στη διεύθυνση:
Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ», Καλαμαριά
Θεσσαλονίκης, ΒΣΤ 903, (ΤΚ 55133), τηλ.: 2310-025249, e-mail: str-meryp-4o-
eg_d@army.gr, καθημερινά πλην Σαββάτου – Κυριακής, μέχρι 14.00Ω.

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email

Περισσότεροι διαγωνισμοί

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις

Συνταξιοδότηση Γ. Ηλιάδη

Μέρα ξεχωριστή και ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά για όλους, ήταν η Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024,  όταν η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Κιλκίς αποχαιρέτησε, λόγω συνταξιοδότησης , το

Περισσότερα »

Συμμετοχή στην 88η ΔΕΘ

Ένα από τα εργαλεία εξωστρέφειας και προβολής των επιχειρήσεων μαςαποτελεί η συμμετοχή στη ΔΕΘ, η οποία είναι πάντα για κάθε επιχείρηση μιαιδιαίτερα σημαντική κίνηση, τόσο

Περισσότερα »

Πληροφορίες

Παράταση Σύμφωνου Συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και του ΟΣΔ Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων « Αυτοδιαχείριση»

Το Επιμελητήριο Κιλκίς σας ενημερώνει ότι το περασμένο έτος (02/2023) υπεγράφη  Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και του ΟΣΔ Μουσικών Πνευματικών

Περισσότερα »

Έρευνα για το ΓΕΜΗ και την ΥΜΣ 2024

Ευκολότερη διαδικασία ίδρυσης και μείωση της γραφειοκρατίαςέφερε το ΓΕΜΗ για τις επιχειρήσεις Έρευνα ΙκανοποίησηςΓενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) και Υπηρεσίας Μίας Στάσης (ΥμΣ)από χρήστες και χειριστές  Τη

Περισσότερα »