Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι την 11 Ιουλ 23 θα
διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια
νωπών κρεάτων, πουλερικών και παρασκευασμένων κρεάτων επωφελεία του ΣΠ
Πολυκάστρου και των εξυπηρετούμενων από αυτό Στρατιωτικών Μονάδων και
Υπηρεσιών των Φρουρών Εδέσσης, Πολυκάστρου και Γιαννιτσών.
Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής.
Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι ένα (1) έτος, με δικαίωμα
παράτασης της ισχύος της σύμβασης μέχρι 1 εξάμηνο μονομερώς, με ημερομηνία
έναρξης αυτής από 9 Σεπ 23.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ως καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 05 23:59 Ιουλ 23, ημέρα
Τετάρτη.
Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf)
στη διαδικτυακή πύλη, www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ με Αριθμό ΑΔΑΜ :
23PROC012908634 και ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 196071.
Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την ΜΕΡΥΠ/4 ο ΕΓ, στη διεύθυνση:
Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ», Καλαμαριά
Θεσσαλονίκης, ΒΣΤ 903, (ΤΚ 55133), τηλ.: 2310-025249, e-mail: str-meryp-4o-
eg_d@army.gr, καθημερινά πλην Σαββάτου – Κυριακής, μέχρι 14.00Ω.

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email

Περισσότεροι διαγωνισμοί

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις

«Πρόθεση συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην FOOD & DRINK EXPO 29 Απριλίου έως 1 Μαΐου 2024»

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στηρίζοντας ενεργά την προβολή των ποιοτικώναγροτικών προϊόντων της περιοχής της, προτίθεται να συμμετάσχει στη Διεθνή ΈκθεσηΤροφίμων και Ποτών FOOD & DRINK

Περισσότερα »

«Πρόθεση συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη SIAL CANADA 2024 15 έως 17 Μαΐου 2024»

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στηρίζοντας ενεργά την προβολή των ποιοτικώναγροτικών προϊόντων της περιοχής της, προτίθεται να συμμετάσχει στη Διεθνή ΈκθεσηΤροφίμων και Ποτών SIAL CANADA 2024,

Περισσότερα »

Πληροφορίες