Διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων

Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Tμήμα Προμηθειών
Κιλκίς, 24/03/2022
Αριθμ. Πρωτ.5901
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού
H Αντιδήμαρχος Καθαριότητας -Περιβάλλοντος
και Πρασίνου Δήμου Κιλκίς

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με τα παρακάτω στοιχεία:
«Διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)-
ΟΜΑΔΑ 2»

 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
  ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
  Δ/νση : Γ. Καπέτα 17, Τ.Κ. 61100, ΚΙΛΚΙΣ
  Υπόψη : Γεωργιάδου Λίζα
  Τηλέφωνο: 2341352158, Φαξ : 2341352152
  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): liza.georgiadou@dhmoskilkis.gr
 2. ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
  Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού.
 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Οι υπηρεσίες του παρόντα διαγωνισμού, προσδιορίζονται με το κύριο λεξιλόγιο δημοσίων συμβάσεων (CPV), με αριθμούς αναφοράς: 90510000-5 Διάθεση και επεξεργασία απορριμμάτων
  4.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 171.360,91€ χωρίς Φ.Π.Α.
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Δημοτικά Έσοδα Δήμου Κιλκίς
 4. ΠΛΗΡΩΜΗ
  Η συμβατική αξία των υπηρεσιών θα πληρώνεται στον προμηθευτή τμηματικά ανά μήνα , μετά την εκάστοτε παραλαβή τους,με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
 5. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  Διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)-
  ΟΜΑΔΑ 2
 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Το αντικείμενο του διαγωνισμού περιγράφεται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη μελέτη ΚΟΠ9/2022
 7. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ
  ΟΧΙ.
 8. ΛΗΨΗ ΥΠΟΨΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαμβάνονται υπόψη.
 9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής τους και για 24 μήνες με δικαίωμα παράτασης.
  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ (άρθρο 132 Ν.4412/2016)
  Η σύμβαση του Δήμου Κιλκίς δύναται να τροποποιηθεί μόνο ως προς τον χρόνο των παρεχόμενων υπηρεσιών .
  Το χρονικό διάστημα της παράτασης θα είναι αυτό που ορίζει ο νόμος βάσει του άρθρου 132 Ν.4412/2016.
 10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ
  Ηλεκτρονικός Ανοιχτός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής . ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 25 (Απόφαση 02/27-08-2020 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)
 11. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  Νομική μορφή των συμμετεχόντων: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος -μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
  Προσωπική κατάσταση των ενδιαφερόμενων-απαιτούμενα αποδεικτικά: Όπως αυτά περιγράφονται στα τεύχη του διαγωνισμού.
 12. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
  Τόπος-Χρόνος-Γλώσσα
  α) Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
  ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promotheus.gov.gr
  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 14/04/2022 Ημέρα Πέμπτη και ώρα10:00 π.μ
  Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
  δηλαδή στις 14-04-2022 και ώρα:10:00 π.μ.
  β) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
 13. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
  Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ένα (2 %) επί της επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των υπηρεσιών, χωρίς ΦΠΑ, για το οποίο υποβάλλεται προσφορά με ισχύ έντεκα (11) μηνών από την ημέρα διαγωνισμού. Για την εγγύηση συμμετοχής ως “συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη” νοείται αυτή του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης και όχι της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.
  Συγκεκριμένα, αναλόγως της προσφοράς που θα καταθέσει τα ποσά των εγγυητικών είναι :
  – Διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) – ΟΜΑΔΑ 2 Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α: 171.360,91€ ,
  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσοστό 2% στο σύνολο του προϋπολογιζόμενου ποσού χωρίς ΦΠΑ με ισχύ έντεκα (11) μηνών από την ημέρα διαγωνισμού.
  Τμήματα Μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΠ9/2022: Προϋπολογισμός
  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2% ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΟΣΟΥ
  1
  «Διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων
  (ΑΕΚΚ)-ΟΜΑΔΑ 2 »
  Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α:
  171.360,91€ 3.427,22
  Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% του συμβατικού ποσού εκτός Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες για τις οποίες καταρτίζεται η σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και θα κατατεθεί στην Υπηρεσία πριν την υπογραφή της Σύμβασης.
 14. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
  Η διαδικασία ανάδειξης του αναδόχου θα είναι μετά από ανοικτό διαγωνισμό και θα είναι σύμφωνη με τον Ν 4412/2016
  Η εποπτεία – παραλαβή των εργασιών θα διενεργείται από την οριζόμενη επιτροπή υπαλλήλων του Δήμου Κιλκίς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9.3.2021)
 15. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των δέκα (10) μηνών, απορρίπτεται
  ως απαράδεκτη.
 16. Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία
  Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/8-8-2016 όπως αναλυτικά αναφέρονται σε άρθρο της αναλυτικής διακήρυξης.
 17. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  α) Η διακήρυξη και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού αναρτώνται στις διευθύνσεις: www.e-kilkis.gr του Δήμου Κιλκίς και www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. β) στοιχεία αναθέτουσας αρχής-πληροφορίες
  Δήμος Κιλκίς, Γ. Καπέτα 17 , 61100, Κιλκίς, Τηλ. 2341352158, fax: 2341352152
  Αποστολή έντυπης μορφής δικαιολογητικών, Δήμος Κιλκίς- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Προμηθειών.
 18. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
  Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης είναι η 14/04/2022, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ.
  Η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας -Περιβάλλοντος και Πρασίνου Δήμου Κιλκίς
  Ζιούτα –Γιαννακούλα Αικατερίνη
Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email

Περισσότεροι διαγωνισμοί

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις

Ειδοποίηση για περιστατικά εξαπάτησης ελληνικών επιχειρήσεων στην Τουρκία

Σας ενημερώνουμε ότι, το τελευταίο διάστημα, έχουν περιέλθει σε γνώση μας πολλάπεριστατικά εμπορικών διαφορών, σε οποία τουρκικές εταιρείες, ενώ έχουν απαιτήσεικαι εισπράξει χρηματικά ποσά έναντι

Περισσότερα »

«Πρόθεση συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην FOOD & DRINK EXPO 29 Απριλίου έως 1 Μαΐου 2024»

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στηρίζοντας ενεργά την προβολή των ποιοτικώναγροτικών προϊόντων της περιοχής της, προτίθεται να συμμετάσχει στη Διεθνή ΈκθεσηΤροφίμων και Ποτών FOOD & DRINK

Περισσότερα »

Πληροφορίες