Διοικητικό Συμβούλιο

Επιμελητήριο Κιλκίς

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Κιλκίς με μια Ματιά…

Όπως και όλα τα Επιμελητήρια της χώρας(συνολικά 59), έτσι και το Επιμελητήριο Κιλκίς αποτελεί Αυτοδιοικούμενο Οργανισμό, τη Διοίκηση του οποίου ασκεί Αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με τον Επιμελητηριακό Νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται το πρώτο Δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου κάθε τέταρτου έτους, με εκλογές στις οποίες συμμετέχουν οι ταμειακά εντάξει επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελεί συνάρτηση των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων μελών , έτσι το Επιμελητήριο Κιλκίς, διατηρώντας ως μέλη του περισσότερες από 6.000 επιχειρήσεις, έχει Διοικητικό Συμβούλιο με 21 μέλη. Στις εκλογές έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι, εκπρόσωποι από τις Επιχειρήσεις του Νομού Κιλκίς.

Πέραν των καθηκόντων τους στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα Μέλη του, ανά περίπτωση συμμετέχουν σε διάφορα τρίτα Διοικητικά Συμβούλια ή Επιτροπές, όπου δηλαδή η νομοθεσία ορίζει τη συμμετοχή και του Επιμελητηρίου Κιλκίς. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κιλκίς, ανεξαρτήτως θέσης ή αξιώματος, έχει αποφασισθεί να είναι άμισθα, σύμφωνα με το σχετικό δικαίωμα απόφασης που δίνει ο Επιμελητηριακός Νόμος στο ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο: Λειτουργεί με συγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας, ενώ συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα, ή και έκτακτα όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Για να υλοποιηθεί Συνεδρίαση, πρέπει να υπάρχει απαρτία, δηλαδή να παρίστανται 11 μέλη του (50% + 1 μέλος). Οι συνεδριάσεις συγκαλούνται με πρόσκληση του Προέδρου και εξελίσσονται βάση προκαθορισμένης Ημερήσιας Διάταξης. Πέραν των 21 Μελών με Δικαίωμα Ψήφου, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. καλούνται να παραστούν τα μέλη εκ του Νόμου, τα επίτιμα μέλη και συγκεκριμένοι υπηρεσιακοί παράγοντες, χωρίς όμως Δικαίωμα Ψήφου.

Τέλος, Όργανα του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούν η πενταμελής Διοικητική Επιτροπή και τα Τμήματα, που επίσης λειτουργούν με εσωτερικούς κανονισμούς και πρακτικογράφηση των συνεδριάσεών τους.

Ειδικότερα, τα Τμήματα του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κιλκίς είναι :

    Τμήμα Εμπορικό, με 8 έδρες και Πρόεδρο τον ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

    Τμήμα Μεταποίησης, με 7 έδρες και Πρόεδρο τον ΚΑΤΣΙΑΒΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ                     

    Τμήμα Υπηρεσιών, με 6 έδρες και Πρόεδρο την ΣΑΠΛΑΤΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Επιμελητήριο