Γ.Ε.Μ.Η.

Εγγραφή Εταιρείας​

Για τη χορήγηση κωδικών πρόσβασης για κάθε «υπόχρεη» ατομική επιχείρηση και εταιρεία ή και για κάθε «τρίτο» ενδιαφερόμενο, με σκοπό την εγγραφή στο πρόγραμμα του ΓΕΜΗ για την υποβολή αιτήσεων μεταβολών και λήψης πιστοποιητικών και αντιγράφων κάνουμε εγγραφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου services.businessportal.gr όπου γίνεται αυθεντικοποίηση κάθε «υπόχρεης» επιχείρησης, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet αυτής, που αντιστοιχούν στο ΑΦΜ της επιχείρησης και στη συνέχεια θα επιλέξετε το επιθυμητό όνομα χρήστη και κωδικό με το οποίο θα εισέρχεστε αποκλειστικά στο πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Γ.Ε.ΜΗ.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε κωδικούς ΓΕΜΗ οι οποίοι ενεργοποιούνται πατώντας στο link του email που λαμβάνουμε από το ΓΕΜΗ.

Αν για κάποιο λόγο ξεχάσουμε ή θέλουμε να αλλάξουμε τους κωδικούς μας, υποβάλλουμε στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ εξουσιοδότηση από το νόμιμο εκπρόσωπο (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) και ζητάμε αλλαγή κωδικών, αναγράφοντας και το email της εταιρείας στο οποίο θα λάβουμε τους νέους κωδικούς.

Αν κάποιο «τρίτο» πρόσωπο χρειαστεί πιστοποιητικά ή αντίγραφα για κάποια «υπόχρεη» εταιρεία, κάνει εγγραφή με τη επιλογή «ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΗ ΓΕΜΗ-ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ», επιλέγει εάν  θα εγγραφεί ως φυσικό πρόσωπο ή Νομικό μη υπόχρεο στο ΓΕΜΗ δίνει τους κωδικούς που θέλει και λαμβάνει αμέσως ένα email με το link ενεργοποίησης, ενεργοποιεί το κωδικό του και στη συνέχεια αιτείται το πιστοποιητικό ή το αντίγραφο που επιθυμεί .

Με τους κωδικούς αυτούς μπορούμε να υποβάλλουμε ηλεκτρονικά τις αιτήσεις για τις μεταβολές της εταιρείας ή για να ζητήσουμε πιστοποιητικά της ή αντίγραφα των πρακτικών ή των καταστατικών της, ψηφιακά υπογεγραμμένα (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 Ν.3419/2005 και στη ΚΥΑ Κ2-4946/2014 ΦΕΚ 2919/Β/2014).