Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς (Μίσθωση μηχανημάτων)

Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

H Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στα πλαίσια της Παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο :
«Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς (Μίσθωση μηχανημάτων)», προϋπολογισμού 800.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κωδ.έργου 1111ΚΙΛ001ΚΑΠ2022.

1. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL):http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=241 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
2. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διακηρύξεις της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ για υπηρεσίες άνω του ορίου. Πληροφορίες παρέχονται από τον κ Πετρίδης Παύλο, Μηχ. Μηχανικό στο τηλέφωνο 2341353268, και μέσω email στην διεύθυνση dty@kilkis.pkm.gov.gr.
3. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
4. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η Π.Ε. Κιλκίς, Υποδιεύθυνση Τεχνικών έργων , Α.Παπανδρέου 3, 2ος όροφος, ΤΚ 61100 Κιλκίς
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 9 – 1 – 2023 ημέρα Δευτέρα ώρα 10:00
6. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 14 – 2 – 2023 ημέρα Τρίτη ώρα 10:00
7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 20 – 2 – 2023 ημέρα Δευτέρα ώρα 10:00
8. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφερόμενη τιμή, σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 5α του Ν. 4412/2016.
9. Ταξινόμηση κατά CPV: 90522400 Καθαρισμός και επεξεργασία εδάφους(Χωματουργικές εργασίες)
10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες
11. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές
12. ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική.
13. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.
14. Kωδικοποίηση NUTS: EL 523 / ΚΙΛΚΙΣ
15. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι δραστηριότητα χωματουργικών εργασιών. Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν έγκριση ή βεβαίωση ή άδεια παροχής υπηρεσιών ήτοι χωματουργικών εργασιών ή να είναι μέλη Εμπορικού και Βιομηχανικού ή άλλου (π.χ. Βιοτεχνικού) Επιμελητηρίου Ελλάδας ή άλλου αντίστοιχου επαγγελματικού μητρώου με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Εμπορικό και Βιομηχανικό ή άλλο (π.χ. Βιοτεχνικού) Επιμελητήριο Ελλάδας ή άλλου αντίστοιχου επαγγελματικού μητρώου
16. Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
17. Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή δικαστική προστασία : Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από παράνομη κατά την κρίση του πράξη (συμπεριλαμβανομένης της Διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης) ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής, δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173).
18. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 12.910,00€. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε εννέα (9) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
19. Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος του Προγράμματος Επενδυτικών δαπανών ΠΚΜ 2022 με κωδικό έργου έργου 1111ΚΙΛ001ΚΑΠ2022, προϋπολογισμού 800.000,00 ευρώ, για τις οποίες έχει εκδοθεί η α/α 3347 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (αρ.πρωτ.οικ.562253(3199)/17-8-2022) από την Υποδιεύθυνση Οικονομικού- Ανθρώπινων πόρων Π.Ε. Κιλκίς και έχει καταχωρηθεί με α/α 3328 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής (ΑΔΑ ΩΧ2Υ7ΛΛ-ΙΚΜ και ΑΔΑΜ 22REQ011107455 2022-08-17).
20. Δεν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4412/2016.
21. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
22. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.: 3-1-2023 και έλαβε αριθμό 2023/S 005-010773

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email
perifereia_km

Περισσότεροι διαγωνισμοί

Διαγωνισμός για την Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΗλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την ¨ Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης-πετρέλαιο θέρμανσης-βενζίνης) & λιπαντικών για τις ανάγκες του …

Συμβάσεις – Διαγωνισμοί (Προμήθεια Ειδών Κυλικείου)

Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Έξυπνης Πόλης και Έξυπνης Βιώσιμης Κινητικότητας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΉ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ του Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό: 9574/04-05-2023

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις