Γ.Ε.Μ.Η.

Καταχώριση μεταβολών

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Για την μεταβολή στοιχείων ατομικών επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ απαραίτητο δικαιολογητικό είναι η Βεβαίωσης Μεταβολής Εργασιών της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., η οποία καταχωρείται στο ΓΕΜΗ και εκδίδεται σχετική Ανακοίνωση.
Η ανωτέρω διαδικασία διεξάγεται από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κιλκίς.

ΟΕ – ΕΕ

Για την καταχώριση στο ΓΕΜΗ, των τροποιητικών πράξεων των ΟΕ & ΕΕ, θα πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του site https://services.businessportal.gr του ΓΕΜΗ και σε μορφή pdf :

· Η τροποποίηση του καταστατικού, με ενσωματωμένη κωδικοποίησή του (που θα περιέχει όλα τα άρθρα του όπως ισχύουν), νομίμως υπογεγραμμένη από τους εταίρους. Σε περίπτωση που η τροποποίηση αφορά σε αύξηση κεφαλαίου θα πρέπει να είναι θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. (Φ.Σ.Κ.)

· Η τροποποίηση του καταστατικού ανυπόγραφη.

ΙΚΕ

Για την καταχώριση στο ΓΕΜΗ, των τροποιητικών πράξεων των ΙΚΕ, θα πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του site https://services.businessportal.gr του ΓΕΜΗ και σε μορφή pdf:

· το πρακτικό με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

· το νέο τροποποιημένο καταστατικό κωδικοποιημένο νομίμως υπογεγραμμένο. Σε περίπτωση που η τροποποίηση αφορά σε αύξηση κεφαλαίου θα πρέπει να είναι θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. (Φ.Σ.Κ.)

· το νέο τροποποιημένο καταστατικό κωδικοποιημένο ανυπόγραφο.

ΕΠΕ

Για την καταχώριση στο ΓΕΜΗ, των τροποιητικών πράξεων των ΕΠΕ, θα πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του site https://services.businessportal.gr του ΓΕΜΗ και σε μορφή pdf:

· το πρακτικό με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

· Συμβολαιογραφική Πράξη. Σε περίπτωση που η τροποποίηση αφορά σε αύξηση κεφαλαίου θα πρέπει να είναι θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. (Φ.Σ.Κ.) (Φ.Σ.Κ.)

· Συμβολαιογραφική Πράξη ανυπόγραφη.

ΑΕ

Για την καταχώριση στο ΓΕΜΗ, των τροποιητικών πράξεων των ΑΕ, θα πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του site https://services.businessportal.gr του ΓΕΜΗ και σε μορφή pdf:

· το πρακτικό με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

· το νέο τροποποιημένο καταστατικό κωδικοποιημένο ανυπόγραφο. Σε περίπτωση που η τροποποίηση αφορά σε αύξηση κεφαλαίου θα πρέπει να είναι θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. (Φ.Σ.Κ.) και να έχει πληρωθεί το παράβολο «Υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού» στην Εθνική Τράπεζα.

Τροποποιήσεις που δεν θα συνοδεύονται από κωδικοποίηση, δεν θα παραλαμβάνονται για καταχώρηση, αλλά θα επιστρέφονται στην εταιρεία για τη σωστή υποβολή της.

Παρακαλούμε ο εκπρόσωπος της κάθε εταιρείας να παρακολουθεί μέσω του portal του ΓΕΜΗ https://services.businessportal.gr, την πορεία της κάθε αίτησης και μόλις αυτή διεκπεραιωθεί, να κατεβάζει την σχετική ανακοίνωση καταχώρισης την οποία θα πρέπει να την υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. (μέσα σ’ έναν μήνα από την ημερομηνία της ανακοίνωσης), γιατί αλλιώς η εταιρεία κινδυνεύει να της επιβληθούν από τη Δ.Ο.Υ. πρόστιμα.

Για τις εταιρίες που θέλουν να υποβάλλουν μια αίτηση για καταχώριση μεταβολής και δεν βρίσκουν στο https://services.businessportal.gr το αντίστοιχο πρότυπο ηλεκτρονικής αίτησης που χρειάζονται (που αυτή τη στιγμή δεν έχει υλοποιηθεί), θα πρέπει να προσέλθουν στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου και να υποβάλουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά σε έντυπη και ψηφιακή.