Λήψη προληπτικών µέτρων προστασίας από τους κινδύνους των πυρκαγιών
κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο

Πληροφορίες

Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου καὶ µε σκοπό την αποτροπή της εκδηλώσεως πυρκαγιών
θεωρούμε απαραίτητο να συστήσετε στις Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες και λοιπές επιχειρήσεις
που εποπτεύετε, τα εξής:
α) Αποψίλωση των χόρτων από τους προαύλιους χώρους των εγκαταστάσεων Kal την
αποµάκρυνση όλων των υλικών που μπορούν να αναφλεγούν και την τοποθέτησή Toug σε
ασφαλή µέρη, βάσει του Παραρτήματος ΙΙ της (α) σχετικής, της παρ. 17 του άρθρου 7 της (B)
σχετικής.
β) Αποψίλωση των ξηρών χόρτων από τα πρανή των δρόμων, τους ακάλυπτους
κοινόχρηστους χώρους και τις πλατείες της ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου
γ) Ἐπιθεώρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας όλων των µέσων πυροπροστασίας των
εγκαταστάσεων.
δ) Λήψη όλων των γενικών και ειδικών προληπτικών µέτρων πυρασφαλείας.
ε) Ανασυγκρότηση των οµάδων πυρασφαλείας, οι οποίες να βρίσκονται σε πλήρη ετοιµότητα
και επιφυλακή.
στ) Αμέσως µετά τον θερισµό των σπαρµένων εκτάσεων που βρίσκονται εξωτερικά
(περιµετρικά) των Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών να γίνει ὀργωµα yia την δηµιουργία ζώνης
πυροπροστασίας (αντιπυρική), πλάτους τουλάχιστον 20 µέτρων.
ζ) Σωστή διευθέτηση των υλικών που ειποθηκεύοντ&ι στους υπαΐθριους χώρους καθώς και
πρόβλεψη διαδρόµων πρόσβασης, σε περίπτωση πυρκαγιάς.

 1. Ἐπίσης σας υπενθυµίζουμε την υπ’ αριθ. ξ/2021 (ΦΕΚ τ. Β΄ 1923/13-05-2021)
  Πυροσβεστική Διάταξη, όπου στο άρθρο 19 καθορίζονται τα ελάχιστα προληπτικά µέτρα
  πυροπροστασίας που πρέπει να λαµβάνονται κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών λόγω
  κατασκευών ή επισκευών σε κπρια καὶ εγκαταστάσεις καθώς καὶ στοὺς ημιυπαίθριους Kai
  υπαίθριους χώρους, µε σκοπό την πρόληψη και αποτροπή πυρκαγιών καὶ ατυχηµάτων στις
  Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες.
  3 Θέλουμε να πιστεύουµε ότι καὶ φέτος Θα συµβάλλετε όλοι καὶ µε περισσότερη
  αποτελεσµατικότητα στην πρόληψη των πυρκαγιών, για να αποτραπούν ή να περιορισθούν
  οι κίνδυνοι πυρκαγιάς.
  4.01 Δήμοι Κιλκίς καὶ Παιονίας παρακαλούνται για την έγγραφη ενηµέρωση ὀόλων των
  ιδιοκτητών καὶ υπευθύνων των επιχειρήσεων (βιοµηχανίες – βιοτεχνίες) Tou βρίσκονται στην
  περιοχή αρµοδιότητάς τους, προκειµένου να προβούν, όπου απαιτείται, στον καθαρισµό Kal
  αποψίλωση από ξηρά χόρτα, των οικοπεδικών καὶ ακάλυπτων υπαίθριων χώρων που
  κατέχουν καὶ σε περίπτωση µη συμμόρφωσής TOug, να κινηθούν of προβλεπόμενες
  διαδικασίες yia την επιβολή των νόµιµων κυρώσεων κατά αυτών, σύμφωνα µε τα
  προβλεπόμενα του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87, τευχ. Α) Πρόγραµµα Καλλικράτης και της (στ)
  σχετικής.
  5.H Διεύθυνση Ανάπτυξης καὶ Περιβάλλοντος, προς την οποία κοινοποιείται T0 παρόν,
  παρακαλείται για τυχόν δικές της ενέργειες.
Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email

Σχετικά Άρθρα

Πρακτικό εκλογικής επιτροπής Επιμελητηρίου Κιλκίς με ΑΔΑ

Παράταση στη διασύνδεση POS

Με σκοπό τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις παρακάτω …

Πρακτικό εκλογικής επιτροπής Επιμελητηρίου Κιλκίς

Επισυνάπτεται σε αρχείο pdf το Πρακτικό με αριθμό 1 της …

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις