ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Νέα - Δράσεις

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 13ου και 14ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 για Νέους Πτυχιούχους και Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών, αντίστοιχα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί με 100% εξ αποστάσεως μεθόδους διδασκαλίας, και το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη «Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων» (MSc in “Taxation Accounting and Financial Management of Strategic Decisions”)».

Μέρος του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του Π.Μ.Σ στη Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων είναι το διδακτικό του προσωπικό, το οποίο έχει εξαιρετικά μεγάλη ακαδημαϊκή, διοικητική, και πρακτική εμπειρία και αποτελείται από τους:

 • Σουμπενιώτης Δημήτριος, Καθηγητής, Διευθυντής του Π.Μ.Σ. στη Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων, Διευθυντής Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Κοσμήτωρ Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2013-2016), Αντιπρύτανης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επενδύσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2006-2010).
 • Καραγιώργος Θεοφάνης, Αφυπηρετήσαν μέλος ΔΕΠ,  Διευθυντής του Π.Μ.Σ. στη Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων (2017-2020), Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (2008-2012),  Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
 • Ελευθεριάδης Ιορδάνης, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2015-2018).
 • Ταραμπάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (2005 – παρόν), συμπεριλαμβάνεται στη λίστα του 2% των κορυφαίων επιστημόνων στο επιστημονικό πεδίο “Artificial Intelligence & Image Processing” (2020, 2021).
 • Δρογαλάς Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου «Λογιστικών Εφαρμογών» του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (2020-2023), Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
 • Ταμπακούδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αντιπρύτανης Οικονομικών Υποθέσεων και Υποδομών Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Στο Π.Μ.Σ. στη Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και πρώην Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Στο Π.Μ.Σ. μπορούν να υποβάλουν αίτηση και φοιτητές που κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών τους οφείλουν το πολύ μέχρι πέντε (5) μαθήματα και την υποστήριξη της διπλωματικής τους εργασίας (όπου υπάρχει), για να αξιολογηθούν στη β’ και γ’ φάση. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να καταθέσουν την τελική αναλυτική βαθμολογία τους, όπου θα φαίνεται ότι έχουν τελειώσει τις σπουδές τους και απομένει μόνο η ορκωμοσία, μέχρι την έναρξη των μαθημάτων ή μέχρι εύλογο χρόνο που ορίζει η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. πριν τη διαδικασία αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι στη β’ φάση αξιολόγησης ως βαθμός πτυχίου θα υπολογίζεται ο μερικός Μ.Ο. της αναλυτικής βαθμολογίας, ο οποίος δεν αλλάζει μετά από την κατάθεση της τελικής αναλυτικής βαθμολογίας.

Εάν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ. Δεν απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας, εάν το ίδρυμα αποφοίτησης και ο τίτλος σπουδών περιλαμβάνονται στα δημοσιευμένα μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ (Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης).

Ο αριθμός φοιτητών που θα εισαχθούν στον κάθε κύκλο του ΠΜΣ που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2023, θα είναι, κατ’ ανώτατο όριο, 80.

Η αίτηση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στη Φορολογική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από την Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 έως και την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έντυπη αίτηση.

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος.

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο) ή Παράρτημα διπλώματος το οποίο επισυνάπτεται στον τίτλο σπουδών.

5. Δύο συστατικές επιστολές. Οι Νέοι Πτυχιούχοι πρέπει να καταθέτουν τουλάχιστον μία συστατική επιστολή από Διδάσκοντες του Ιδρύματος του απονεμηθέντος τίτλου σπουδών, ενώ η δεύτερη συστατική επιστολή μπορεί να χορηγηθεί από εργοδότη σε περίπτωση εργασιακής προϋπηρεσίας άνω των (3) τριών μηνών. Τα Στελέχη Επιχειρήσεων πρέπει να καταθέτουν τουλάχιστον μία συστατική επιστολή από τον εργασιακό τους χώρο, ενώ η δεύτερη συστατική επιστολή μπορεί να χορηγηθεί από Διδάσκοντες του Ιδρύματος του απονεμηθέντος τίτλου σπουδών. Το προτεινόμενο έντυπο της συστατικής επιστολής βρίσκεται αναρτημένο  στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης. Οι Νέοι Πτυχιούχοι προσκομίζουν τέτοια αποδεικτικά μόνο εάν υπάρχουν.

7. Επιπρόσθετα προσόντα (εάν υπάρχουν): Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις-βραβεία, συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια, διδακτορικός τίτλος, μεταπτυχιακός τίτλος, δεύτερο πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών, ειδικά σεμινάρια διάρκειας τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) ωρών, αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ.

8. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ, όπως παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του https://www.asep.gr/guide/2K_2020/englishproof.html. Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται και με την κατάθεση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο, το οποίο έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), ή πτυχίου από Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS. Τα αποτελέσματα TOEFL και IELTS κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) χρόνια. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα αποδεικτικά, συμμετέχουν σε εξέταση στην αγγλική γλώσσα, η οποία διοργανώνεται από το Π.Μ.Σ.

Τα αποτελέσματα αποδεικτικού γνώσης ξένης γλώσσας δύναται να προσκομιστούν μέχρι και 48 ώρες πριν από την ημέρα αξιολόγησης των υποψηφίων. Η ημερομηνία αξιολόγησης θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. ανέρχονται στο ποσό των 4.500 € συνολικά. Κάθε εξάμηνο καταβάλλονται 1.500 € σε δύο δόσεις. Τα εξάμηνα φοίτησης στο Π.Μ.Σ. είναι 3 συνολικά (εκ των οποίων, δύο είναι τα εξάμηνα διδασκαλίας με 100% εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας).

Σημαντικές Οικονομικές Διευκολύνσεις:

 • Παρέχεται έκπτωση σε Στελέχη που εργάζονται στην ίδια υπηρεσία του φορέα/οργανισμού/επιχείρησης που ανήκουν, τα οποία γίνονται δεκτά και φοιτούν ταυτόχρονα στον ίδιο κύκλο του Π.Μ.Σ. Η έκπτωση παρέχεται ως εξής:

α) εάν φοιτούν στον ίδιο κύκλο του Π.Μ.Σ. δύο (2) στελέχη από την ίδια επιχείρηση/οργανισμό, παρέχεται στον καθένα έκπτωση 5% στο σύνολο των διδάκτρων (ύψος διδάκτρων: €4.500 – έκπτωση €225 = τελικό ποσό διδάκτρων €4.275),

β) εάν φοιτούν στον ίδιο κύκλο του Π.Μ.Σ. τρείς (3) έως πέντε (5) φοιτητές από την ίδια επιχείρηση/οργανισμό, παρέχεται στον καθένα έκπτωση 10% στο σύνολο των διδάκτρων (ύψος διδάκτρων: €4.500 – έκπτωση €450 = τελικό ποσό διδάκτρων €4.050),

γ) εάν φοιτούν στον ίδιο κύκλο του Π.Μ.Σ. έξι (6) και πλέον φοιτητές από την ίδια επιχείρηση/οργανισμό, παρέχεται στον καθένα έκπτωση 15% στο σύνολο των διδάκτρων (ύψος διδάκτρων: €4.500 – έκπτωση €675 = τελικό ποσό διδάκτρων €3.825).

Η έκπτωση παρέχεται στα δίδακτρα που οφείλει το κάθε ένα από τα Στελέχη και για όσο χρόνο συμπίπτει η φοίτησή τους στον ίδιο κύκλο του Π.Μ.Σ. Η έκπτωση δεν παρέχεται σε Στέλεχος της ίδιας επιχείρησης που γίνεται δεκτός/ή σε επόμενο κύκλο του Π.Μ.Σ.

 • Παρέχονται υποτροφίες ακαδημαϊκών κριτηρίων στους πρωτεύσαντες φοιτητές σύμφωνα με την βαθμολογική επίδοση στα Α’ και Β’ εξάμηνα σπουδών.
 • Τα τέλη φοίτησης μπορεί να χρηματοδοτηθούν από το 0,24% του ΟΑΕΔ, δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις επιχειρήσεις ή τους οργανισμούς μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% του ΟΑΕΔ.
 • Δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης στο 30% των εγγραφέντων φοιτητών/τριών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4957/2022.
 • Παρέχεται έκπτωση 20% σε αδέλφια που φοιτούν στον ίδιο κύκλο σπουδών και είναι οικονομικά εξαρτώμενα από την ίδια οικογένεια.

Οι αιτήσεις συμμετοχής καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. δύναται να κατατεθούν είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση mtf@uom.edu.gr ή ταχυδρομικώς αναγράφοντας στον φάκελο αποστολής τα στοιχεία  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636, ΠΜΣ  Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων, Γραφείο Ζ 103, 1ος όροφος.  Στον φάκελο ή στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να επισυνάπτονται συγκεντρωτικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Γραφείο Ζ 103, 1ος όροφος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891188, και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mtf@uom.edu.gr. Οι ώρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του κοινού είναι 10:00-14:00 καθημερινά.

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email

Περισσότερα
Νέα-Δράσεις

Ο Πρωτογενής Τομέας στις Αστικές Περιοχές – Σάββατο 18 Μαΐου 2024

Καλό Πάσχα με υγεία, αγάπη και ελπίδα

Πρόσκληση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κιλκίς, σε τακτική συνεδρίαση την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024 και ώρα 3:30μμ,  …

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η