Πρόσκληση δικηγόρου

Διαγωνισμοί

Το Επιμελητήριο Κιλκίς ενδιαφέρεται για την σύναψη σύμβασης παροχής
ανεξάρτητων υπηρεσιών, εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης για τις
υπηρεσιακές του ανάγκες και ειδικότερα της υπηρεσίας Γ.Ε.Μη , σύμφωνα
με τα στοιχεία που αποτυπώνονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα.
CPV 79100000-5 Νομικές Υπηρεσίες
Διαδικασία Ανάθεσης Απευθείας Ανάθεση Κριτήριο Ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών 22/01/2021
Διάρκεια ισχύος προσφορών Ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της υποβολής προσφοράς

 1. Αντικείμενο προμήθειας και προϋπολογισμός Αντικείμενο της προμήθειας είναι η νομική υποστήριξη του Επιμελητηρίου Κιλκίς (Αναθέτουσα Αρχή) και ειδικότερα:
  i) Η παροχή γνωμοδοτήσεων ή/και ενημερωτικών σημειωμάτων, ή/και
  νομικών συμβουλών, γραπτών και προφορικών, επί θεμάτων που άπτονται της καθημερινής λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής (κυρίως Γενικού Εμπορικού Μητρώου) για τη διαφύλαξη, προάσπιση και επίτευξη των συμφερόντων και του σκοπού της.
  ii) Η παροχή νομικών συμβουλών για την εξωδικαστική διεκπεραίωση των νομικών υποθέσεων της Αναθέτουσας Αρχής, με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων της.
  iii) Η παροχή νομικών συμβουλών και ο έλεγχος των συμβάσεων που
  συνάπτει η Αναθέτουσα Αρχή.
  iv) Η παροχή νομικών συμβουλών για θέματα σχετικά με διαδικασίες
  διαγωνισμών, επιλογή Αναδόχου, υλοποίηση έργων, σύναψη συμβάσεων και συναφών ζητημάτων (Ν-4412/2016).

  v) Η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων των Επικρατειών, καθώς και πάσης Δημόσιας Αρχής, όταν απαιτείται.
  vi) Η παροχή νομικών συμβουλών για την επεξεργασία και πρόταση
  τροποποιήσεων του θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη
  λειτουργία της Αναθέτουσας Αρχής.
  vii) Η επικοινωνία με αρμόδιους φορείς για την επίλυση νομικών ζητημάτων που συνδέονται με την λειτουργία και την δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
  viii) Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις του ΔΣ του Φορέα, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.
  Η δαπάνη για την ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου και θα καταβάλλεται σταδιακά με την έκδοση του προβλεπόμενου παραστατικού. Το Επιμελητήριο δεν αναλαμβάνει την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες βαρύνουν αποκλειστικά τον αντισυμβαλλόμενο δικηγόρο.
  Η διάρκεια της σύμβασης τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της και λήγει στις 31/12/2021 και μπορεί να παραταθεί με τη συμφωνία των
  συμβαλλομένων για ένα ακόμη έτος.
 2. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών
  Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ή ενώσεις αυτών των προσώπων) καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω :
  ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  για την παροχή νομικών υπηρεσιών και την ερμηνεία νομικών ζητημάτων προς το Επιμελητήριο Κιλκίς
  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ
  Επωνυμία
  Ταχυδρομική Διεύθυνση
  Τηλέφωνο
  Δ/νση ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

  Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη : « Να μην ανοιχτεί από το
  πρωτόκολλο ή την γραμματεία »
  Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ανωτέρω διεύθυνση
  προσωπικώς ή διά εκπροσώπου. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο Επιμελητήριο Κιλκίς : 22/01/2021
  Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει τους ακόλουθους ανεξάρτητους (2) δύο υποφακέλους με τους κατωτέρω τίτλους :
  Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»
  Β. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
  Α. Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»
  Ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» του ενδιαφερομένου πρέπει να περιέχει τα εξής :
 3. Αίτηση με καταγραφή των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών
 4. Βιογραφικό σημείωμα με πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη
  δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή και γενικότερα την επάρκεια, ώστε να αποδείξει ότι διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, για να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου.
 5. Εμπειρία σε θέματα Εμπορικού Δικαίου
 6. Πιστοποιητικό ότι είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κιλκίς.
 7. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.
 8. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα.
 9. Σε περίπτωση νομικού προσώπου: Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει
  πρόσθετα να υποβάλλουν όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η
  σύσταση και η νομική εκπροσώπηση.
  Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.
  4250/2014, ήτοι:
  α) Εφόσον πρόκειται για δημόσια έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή
  φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους και

  β) Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή
  φωτοαντίγραφα από τα αντίγραφα , υπό την προϋπόθεση ότι έχουν
  επικυρωθεί.
  Β. Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
  Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να είναι
  σφραγισμένος και να περιλαμβάνει την συνολική οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσίας, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα. Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη με ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου.
 10. Ισχύς προσφορών
  Ο υποψήφιος ανάδοχος με την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο στον προδιαγεγραμμένο χρόνο και στην ποιότητα και επίπεδο σύμφωνα με την προσφορά και όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί, μπορεί να γίνει παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο διάστημα.
 11. Διαδικασία επιλογής
  Η επιλογή του Δικηγόρου θα γίνει από την Διοικητική Επιτροπή της
  Αναθέτουσας Αρχής.
 12. Δημοσίευση της πρόσκλησης
  Η παρούσα πρόσκληση:
  -Αναρτάται στον κόμβο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
  -Αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων και στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου Κιλκίς www.ccikilkis.gr
  -Κοινοποιείται με επιμέλεια του Επιμελητηρίου στον Δικηγορικό Σύλλογο Κιλκίς.

Περισσότεροι διαγωνισμοί

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Παιονίας

Ο Δήμαρχος ΠαιονίαςΠροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και ΥπηρεσιώνΠροσαρμογή στις …

¨ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου-φωτοτυπικού χαρτιού –Αναλωσίμων Εκτυπωτικών μηχανημάτων Πληροφορικής -α)φωτοτυπίες σχεδίων & χαρτών, β) σάρωση σε αρχείο σχεδίων & χαρτών έτους 2021 και 2022¨, Αρ. Μελ. : ΠΡ 4/2021, συνολικού ποσού 58.292,90 € (με Φ.Π.Α).

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ            Προκηρύσσει Συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά …

Δύο (2) περιλήψεις διακηρύξεων που αφορούν την Συντήρηση-επισκευή οχημάτων Δήμου Παιονίας & την Προμήθεια και Τοποθέτηση φωτιστικών ΔΕ Πολυκάστρου Δήμου Παιονίας αντίστοιχα.

Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ O Δήμαρχος Παιονίας Διακηρύσσει ότι : 1.Εκτίθεται σε δημοπρασία με Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό η «Συντήρηση – Επισκευή …

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις

Συνεργασία Δημάρχου Κιλκίς με Πρόεδρο Επιμελητηρίου για την έκδοση επενδυτικού οδηγού

Ο Δήμαρχος Κιλκίς Δημήτρης Κυριακίδης δέχθηκε χθες στο γραφείο του τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κιλκίς Χρήστο Χατζημλάδη και συζήτησαν την προοπτική έκδοσης Επενδυτικού Οδηγού με

Περισσότερα »

Πληροφορίες

Έναρξη του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει, σήμερα, την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικήςπλατφόρμας του νέου Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών.Μέσω της πλατφόρμας, οι οφειλέτες μπορούν – για πρώτη φορά

Περισσότερα »

Δωρεάν καταχώρηση επιχειρήσεων – επαγγελματιών Η ομογενειακή εφημερίδα The New Hellenic Times δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες της

Περισσότερα »