Παροχή στοιχείων κίνησης προδρόμων ουσιών ναρκωτικών για το έτος 2023

Πληροφορίες

Αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004 του
  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «περί πρόδρομων ουσιών και ναρκωτικών», κάθε
  φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στη διάθεση διαβαθμισμένων ουσιών στην αγορά
  (περίπτ. δ άρθρου 2 ίδιου Κανονισμού) (επιχείρηση), παρέχει στις αρμόδιες αρχές συνοπτικές
  πληροφορίες όσον αφορά στις συναλλαγές του με αντικείμενο διαβαθμισμένες ουσίες, όπως
  ορίζεται στα μέτρα εφαρμογής που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του ίδιου Κανονισμού.
  Με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1011 της
  Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004 και του Κανονισμού (ΕΚ)
  αριθ. 111/2005…», εξειδικεύεται ότι οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις οφείλουν να ενημερώνουν
  συνοπτικά τις αρμόδιες αρχές για:
  α) τις ποσότητες διαβαθμισμένων ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν ή παραδόθηκαν και
  β) σε περίπτωση παράδοσης, για την ποσότητα που παραδόθηκε σε κάθε τρίτο μέρος.
 2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005
  του Συμβουλίου «σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την παρακολούθηση του εμπορίου πρόδρομων
  ουσιών ναρκωτικών μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών», κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
  συμμετέχει στην εισαγωγή ή την εξαγωγή διαβαθμισμένων ουσιών ή σε σχετικές δραστηριότητες
  μεσαζόντων, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που ασκούν, ως μη μισθωτοί, τη
  δραστηριότητα της κατάρτισης τελωνειακών διασαφήσεων για πελάτες (επιχείρηση), παρέχει στις
  αρμόδιες αρχές συνοπτικές πληροφορίες όσον αφορά στις εξαγωγές του, στις εισαγωγές του η στις
  δραστηριότητες μεσαζόντων που διενεργεί.
  Με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1011 της
  Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004 και του Κανονισμού (ΕΚ)
  αριθ. 111/2005…», εξειδικεύεται ότι οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις, οφείλουν να παρέχουν
  στις αρμόδιες αρχές, συνοπτική ενημέρωση σχετικά με:
  α) Τις εξαγωγές διαβαθμισμένων ουσιών για τις οποίες απαιτείται άδεια εξαγωγής (ανάλογα με
  την περίπτωση, αναφορά στις χώρες προορισμού, στις εξαγόμενες ποσότητες και στους
  αριθμούς που φέρουν οι άδειες εξαγωγής).
  1/3
  β) Τις εξαγωγές φαρμάκων και κτηνιατρικών φαρμάκων («φάρμακα») που περιέχονται στην
  κατηγορία 4 του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005 όπως τροποποιήθηκε με
  τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 1259/2013,σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να προηγείται:
   άδεια εξαγωγής και
   γνωστοποίηση πριν από την εξαγωγή (PEN=Pre Export Notification), η οποία θα
  αποστέλλεται από τις αρμόδιες αρχές στην Ένωση στις αρμόδιες αρχές της χώρας
  προορισμού.
  γ) Όλες τις εισαγωγές διαβαθμισμένων ουσιών κατηγορίας 1 του Παραρτήματος του Κανονισμού
  (ΕΚ) αριθ. 111/2005, για τις οποίες απαιτείται άδεια εισαγωγής ή όλες τις περιπτώσεις στις
  οποίες οι διαβαθμισμένες ουσίες κατηγορίας 2 εισέρχονται σε Ελεύθερη Ζώνη, υπόκεινται σε
  καθεστώς αναστολής διαφορετικό από την διαμετακόμιση ή τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία.
  δ) Όλες τις δραστηριότητες μεσαζόντων που αφορούν στις διαβαθμισμένες ουσίες των
  κατηγοριών 1 και 2 του Παρατήματος του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005.
  Ως αρμόδια Αρχή, για την παροχή των αναφερόμενων πληροφοριών στις ανωτέρω
  παραγράφους 1 και 2, έχει οριστεί η Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και
  Παραβάσεων (ΔΣΤΕΠ)-Τμήμα Γ’ , της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης
  της ΑΑΔΕ.
  Ως προθεσμία παροχής των πληροφοριών που αφορούν στο χρονικό διάστημα από 01.01.2023 έως
  και 31.12.2023, ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2024.
  Οι πληροφορίες θα αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις ακόλουθες
  ηλεκτρονικές διευθύνσεις: dstepdrugs@aade.gr και d . chalkia @ aade . gr , με κοινοποίηση στην
  dstep @ aade . gr .
 3. Τέλος, επισημαίνεται ότι:
  α) Σύμφωνα με την παράγραφο 7β του άρθρου 5 του νόμου 3583/2007 περί «Αναμόρφωσης του
  Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλων Διατάξεων», με το οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις
  του άρθρου 4 του νόμου 1729/1987, στις επιχειρήσεις οι οποίες δεν αποστέλλουν εντός των
  τασσόμενων από τις αρμόδιες αρχές τις πληροφορίες και τα στοιχεία που ορίζονται στους
  Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 273/2004 και 111/2005, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500,00)
  ευρώ, για κάθε ημέρα καθυστέρησης, μετά την εκπνοή της προβλεπόμενης προθεσμίας.
  β) Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλλουν σχετική Έκθεση στην αρμόδια Αρχή, ακόμη και στην
  περίπτωση μη διενέργειας συναλλαγών εντός του έτους αναφοράς.
  Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ενημερωθούν αρμοδίως οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις με
  κοινοποίηση του παρόντος.
Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email

Σχετικά Άρθρα

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις

Ειδοποίηση για περιστατικά εξαπάτησης ελληνικών επιχειρήσεων στην Τουρκία

Σας ενημερώνουμε ότι, το τελευταίο διάστημα, έχουν περιέλθει σε γνώση μας πολλάπεριστατικά εμπορικών διαφορών, σε οποία τουρκικές εταιρείες, ενώ έχουν απαιτήσεικαι εισπράξει χρηματικά ποσά έναντι

Περισσότερα »

«Πρόθεση συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην FOOD & DRINK EXPO 29 Απριλίου έως 1 Μαΐου 2024»

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στηρίζοντας ενεργά την προβολή των ποιοτικώναγροτικών προϊόντων της περιοχής της, προτίθεται να συμμετάσχει στη Διεθνή ΈκθεσηΤροφίμων και Ποτών FOOD & DRINK

Περισσότερα »