Περίληψη Διακήρυξης – Αποχιονισμός Κιλκίς 2022-2023

Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

H Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τη μίσθωση δέκα (10) εκχιονιστικών μηχανημάτων 4×4 και (6) μηχανημάτων έργου μετά των χειριστών για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς για τα έτη 2022-2023, στα πλαίσια της παροχής γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης μηχανημάτων για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Κιλκίς για τη χειμερινή περίοδο 2022-2023», προϋπολογισμού 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κωδ.έργου 1121ΚΙΛ001ΚΑΠ22.
1. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL):http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=241 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
2. Η διακήρυξη της παροχής γενικής υπηρεσίας έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διακηρύξεις της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Πληροφορίες παρέχονται από τον κ Γεωργούλια Γεώργιο, Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό στο τηλέφωνο 23413 53270 και κ.Γρηγοριάδη Νικόλαο, Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό στο τηλέφωνο 23413 53257 καθώς και μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dty@kilkis.pkm.gov.gr.
3. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
4. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η Π.Ε. Κιλκίς, Υποδιεύθυνση Τεχνικών έργων , Α.Παπανδρέου 3, 2ος όροφος, ΤΚ 61100 Κιλκίς
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15-09-2022 ημέρα Πέμπτη ώρα 10:00π.μ.
6. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21-10-2022 ημέρα Παρασκευή ώρα 10:00π.μ.
7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 25-10-2022 ημέρα Τρίτη ώρα 10:00
8. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφερόμενη τιμή, σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 5α του Ν. 4412/2016.
9. Ταξινόμηση κατά CPV: 90620000 Υπηρεσίες εκχιονισμού,
10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η διάρκεια της Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού και λήγει την 30-04-2023.
11. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές
12. ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική.
13. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.
14. Kωδικοποίηση NUTS: EL 523 / ΚΙΛΚΙΣ
15. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας :
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι δραστηριότητα εκχιονισμού. Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν έγκριση ή βεβαίωση ή άδεια παροχής υπηρεσιών εκχιονισμού ή να είναι μέλη Εμπορικού και Βιομηχανικού ή άλλου (π.χ. Βιοτεχνικού) Επιμελητηρίου Ελλάδας ή άλλου αντίστοιχου επαγγελματικού μητρώου με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα . Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Εμπορικό και Βιομηχανικό ή άλλο (π.χ. Βιοτεχνικού) Επιμελητήριο Ελλάδας ή άλλου αντίστοιχου επαγγελματικού μητρώου
16. Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
17. Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή δικαστική προστασία : Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του
18. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.226,00 €. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε εννέα (9) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
19. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ, με κωδικό 1121ΚΙΛ001ΚΑΠ22.
20. Δεν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4412/2016.
21. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
22. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.: 14-09-2022 και έλαβε αριθμό 2022/S 180-509885.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email
perifereia_km

Περισσότεροι διαγωνισμοί

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις

Συνταξιοδότηση Γ. Ηλιάδη

Μέρα ξεχωριστή και ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά για όλους, ήταν η Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024,  όταν η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Κιλκίς αποχαιρέτησε, λόγω συνταξιοδότησης , το

Περισσότερα »

Συμμετοχή στην 88η ΔΕΘ

Ένα από τα εργαλεία εξωστρέφειας και προβολής των επιχειρήσεων μαςαποτελεί η συμμετοχή στη ΔΕΘ, η οποία είναι πάντα για κάθε επιχείρηση μιαιδιαίτερα σημαντική κίνηση, τόσο

Περισσότερα »

Πληροφορίες

Παράταση Σύμφωνου Συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και του ΟΣΔ Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων « Αυτοδιαχείριση»

Το Επιμελητήριο Κιλκίς σας ενημερώνει ότι το περασμένο έτος (02/2023) υπεγράφη  Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και του ΟΣΔ Μουσικών Πνευματικών

Περισσότερα »

Έρευνα για το ΓΕΜΗ και την ΥΜΣ 2024

Ευκολότερη διαδικασία ίδρυσης και μείωση της γραφειοκρατίαςέφερε το ΓΕΜΗ για τις επιχειρήσεις Έρευνα ΙκανοποίησηςΓενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) και Υπηρεσίας Μίας Στάσης (ΥμΣ)από χρήστες και χειριστές  Τη

Περισσότερα »