Περίληψη προκήρυξης διαγωνισμού για τη λειτουργία αναψυκτηρίου στο Συνοριακό Σταθμό Ευζώνων

Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Η Διεύθυνση Οικονομικού – Τμήμα Συνοριακών Σταθμών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης με την αρ.πρωτ.51288/16-04-2024 απόφαση Γραμματέα Α.Δ.Μ-Θ (ΑΔΑ: 695ΤΟΡ1Υ-23Κ , ΑΔΑΜ: 24PROC014605493) προκηρύσσει << δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκμίσθωσης ακινήτου για τη λειτουργία αναψυκτηρίου στο Συνοριακό Σταθμό Ευζώνων Π.Ε. Κιλκίς (Τεύχος Διακήρυξης αρ. 1/2024)>> για επτά (7) χρόνια. Βάση καθορισμού του μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €). Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών είναι: Τρίτη 14-05-2024, 15.00΄. Η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών είναι: Πέμπτη 16/05/2024, 11.00΄π.μ. στο ισόγειο του κτιρίου (αίθουσα συσκέψεων) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη 11, Τ.Κ. 546 55 Θεσσαλονίκη. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία και να ανταποκρίνονται στους όρους που αναγράφονται στην Προκήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Ειδικοί Όροι, Παραρτήματα), στα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικού – Τμήμα Συνοριακών Σταθμών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την Τετάρτη 08/05/2024. Η παρούσα διακήρυξη είναι διαθέσιμη και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.m-t.gov.gr (Ενότητα Ενημέρωση -> Διαγωνισμοί), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal καθώς και στο δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» : http://sites.diavgeia.gov.gr/admt/, κάνοντας αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑ Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού ίσου με το προτεινόμενο μίσθωμα δηλαδή δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) και ισχύ τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη παρέχονται στο γραφείο του Τμήματος Συνοριακών Σταθμών, καθώς και στo τηλέφωνο 2313309189. Αρμόδιος υπάλληλος Γεώργιος Κασούδης.

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email

Περισσότεροι διαγωνισμοί

Διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας Φέτας ΠΟΠ

Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών κυλικείου

Διαγωνισμός για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2024

Δηλώστε συμμετοχή έως την 28η Ιουνίου 2024 Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σας …

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η