ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Σας διαβιβάζουμε τις περιλήψεις τεσσάρων διακηρύξεων που αφορούν : α) Υποστήριξη της διοργάνωσης τριών (3) ετήσιων εορτών κάστανου, κρασιού και τυριού στο Δήμο Παιονίας, β) την Δημιουργία ενός ιστορικού λευκώματος του  Δήμου Παιονίας,  γ) Χωματουργικές εργασίες ΔΕ Γουμένισσας–Ευρωπού-Λιβαδίων και δ) Εργασίες Αντιπλημμυρικής Προστασίας Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Παιονίας.

Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ της ΠΡΑΞΗς: «Γιορτή κάστανου, κρασιού και τυριού για την περίοδο 2019-2021»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

ΜΕΤΡΟ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.4 «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων»

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014– 2020 προσέγγιση CLLD LEADER” με

συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000.

1. Αναθέτουσα Αρχή:

Δήμος Παιονίας, Μ. Αλεξάνδρου 75-77, Τ.Κ. 61200, Πολύκαστρο

(Τηλέφωνο: 23433 50169/ 50137, email: promithies@paionia.gov.gr, URL: www.paionia.gov.gr)

2. Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της δικτυακής πύλης του ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr, της δικτυακής πύλης του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr (η προκήρυξη) και της ιστοσελίδας του Δήμου Παιονίας www.paionia.gov.gr στην διαδρομή: Αρχική ►  Ενημέρωση ► Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί.

3. Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υποστήριξη της διοργάνωσης τριών (3) ετήσιων εορτών κάστανου, κρασιού και τυριού στο Δήμο Παιονίας, σύμφωνα με την αριθμό πρωτοκόλλου 39/30.10.2020 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Παιονίας η οποία εγκρίθηκε με την με υπ’ αρ. 112/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παιονίας.

4. Κωδικός CPV:

79952100-3 Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων.

5. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

45.470,00€ (σαράντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 36.669,34€ ΦΠΑ: 8.800,66€).

Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 156443001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με Κωδ. ΣΑ 082/1 (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ08210000).

Η σύμβαση αφορά στο Υποέργο 4 της Πράξης: «Γιορτή κάστανου, κρασιού και τυριού για την περίοδο 2019-2021» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και ειδικά στο ΜΕΤΡΟ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2, ΔΡΑΣΗ 19.2.4, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.4, με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 2400/05.05.2020 (ΑΔΑ 9ΠΠΜ7ΛΛ-Κ9Θ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011424857. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγισηCLLDLEADER” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, του πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

6. Προϋποθέσεις συμμετοχής και κριτήρια επιλογής:

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.

7. Κριτήρια αποκλεισμού:

Όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 2.2.3 του τεύχους διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού.

8. Κριτήρια επιλογής:

Όπως αυτά προσδιορίζονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 και 2.2.8 του τεύχους διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού.

9. Εγγυήσεις:

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

10. Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης:

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.1 του τεύχους διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού.

11. Διενέργεια διαγωνισμού και αποσφράγιση προσφορών:

Τόπος και ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Παιονίας (αίθουσα δημοτικού συμβουλίου τη Δευτέρα, 24-5-2021 και ώρα 11:00 παρουσία (δυνητικά) των οικονομικών φορέων που θα υποβάλλουν προσφορές.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας. Τμηματικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: έξι (6) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Χρονική Διάρκεια της Πράξης: Από την υπογραφή της σύμβασηςέως 15-12-2022 (ημερομηνία ολοκλήρωσης της Πράξης) με δυνατότητα παράτασης έως τις 31-10-2023 (επαναλαμβανόμενη πολιτιστική εκδήλωση).

Γλώσσα σύνταξης προσφορών η Ελληνική.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παιονίας.

12. Ενστάσεις:

Υποβολή ένστασης κατά της διακήρυξης: σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες δημοσίευσης και υποβολής προσφορών.

Προθεσμία υποβολής ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής: πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Β. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ της ΠΡΑΞΗς: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΙΟΝΙΑΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

ΜΕΤΡΟ 19 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας»

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014– 2020 προσέγγιση CLLD LEADER” με

συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000.

1. Αναθέτουσα Αρχή:

Δήμος Παιονίας, Μ. Αλεξάνδρου 75-77, Τ.Κ. 61200, Πολύκαστρο

(Τηλέφωνο: 23433 50169/ 50137, email: promithies@paionia.gov.gr, URL: www.paionia.gov.gr)

2. Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της δικτυακής πύλης του ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr, της δικτυακής πύλης του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr (η προκήρυξη) και της ιστοσελίδας του Δήμου Παιονίας www.paionia.gov.gr στην διαδρομή: Αρχική ►  Ενημέρωση ► Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί.

3. Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία (α) αφιερωματικής έκδοσης 450 σελίδων και (β) συλλεκτικού φωτογραφικού λευκώματος για την ολοκληρωμένη παρουσίαση και προβολή του Δήμου Παιονίας, σύμφωνα με την αριθμό πρωτοκόλλου 38/30.10.2020 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Παιονίας  η οποία εγκρίθηκε με την με υπ’ αρ. 113/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παιονίας.

4. Κωδικός CPV:

22841000-7 Λευκώματα για συλλογές και 78123000-5 Υπηρεσίες εκτύπωσης λευκωμάτων για δείγματα και συλλογές.

5. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

48.296,00€ (σαράντα οκτώ χιλιάδες διακόσια ενενήντα έξι ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ((προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 42.200,00€ ΦΠΑ: 6.096,00€).

Η σύμβαση αφορά στο Υποέργο 3 της Πράξης: «Δημιουργία ενός (1) ιστορικού και ενός (1) φωτογραφικού λευκώματος για το Δήμο Παιονίας» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και ειδικά στο ΜΕΤΡΟ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας», με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 2403/05.05.2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011424840. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγισηCLLDLEADER” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, του πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

6. Προϋποθέσεις συμμετοχής και κριτήρια επιλογής:

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.

7. Κριτήρια αποκλεισμού:

Όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 2.2.3 του τεύχους διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού.

8. Κριτήρια επιλογής:

Όπως αυτά προσδιορίζονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 και 2.2.8 του τεύχους διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού.

9. Εγγυήσεις:

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

10. Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης:

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.1 του τεύχους διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού.

11. Διενέργεια διαγωνισμού και αποσφράγιση προσφορών:

Τόπος και ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Παιονίας (αίθουσα δημοτικού συμβουλίου τη Δευτέρα, 24-5-2021 και ώρα 10:00 παρουσία (δυνητικά) των οικονομικών φορέων που θα υποβάλλουν προσφορές.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας. Τμηματικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: έξι (6) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών η Ελληνική.

12. Ενστάσεις:

Υποβολή ένστασης κατά της διακήρυξης: σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες δημοσίευσης και υποβολής προσφορών.

Προθεσμία υποβολής ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής: πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Γ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ–ΕΥΡΩΠΟΥ- ΛΙΒΑΔΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Παιονίας

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/ 24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και ενδεικτικό προϋπολογισμό 73.978,40 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον Δήμο Παιονίας, με διεύθυνση Μ. Αλεξάνδρου 75-77, στον 1ο όροφο, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 27-5-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10:00 π.μ. στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο.

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Παιονίας

Ταχ.Δ/νση: Μ. Αλεξάνδρου 75-77

ΤΚ 61200 Πολύκαστρο

Τηλέφωνο: 2343350169, 2343350137

fax: 2343350169

Ηλεκτρονική διεύθυνση : promithies@paionia.gov.gr

Δικτυακός Τόπος : http://www.paionia.gov.gr

Κωδικός NUTS: GR123

Πρόσβαση στα Έγγραφα της Σύμβασης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είτε στη διεύθυνση διαδικτύου : http://paionia.gov.gr/News/Prokirikseis-Diagonismoi

Κωδικός CPV:45520000-8

Τόπος Παράδοσης: Πολύκαστρο (Κωδικός: NUTS: GR123)

Εναλλακτικές προσφορές Αντιπροσφορές: ΟΧΙ

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαιούμενοι Συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα ασκούν την κατασκευή ή εμπορία των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Αποκλεισμός υποψηφίων: Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/16 (άρθρο 57 παρ.1 έως 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) καθώς και στο άρθρο 8 της με αριθμό 6893/2017 σχετικής διακήρυξης.

Κριτήρια Επιλογής: Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/16, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:

Εγγύηση Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 1.193,20 ευρώ.

Εγγύηση Καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας-σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

Ενστάσεις: Η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Δ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Παιονίας

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/ 24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση εργασιών αντιπλημμυρικής προστασίας κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Παιονίας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και ενδεικτικό προϋπολογισμό 39.977,60 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον Δήμο Παιονίας, με διεύθυνση Μ. Αλεξάνδρου 75-77, στον 1ο όροφο, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 27-5-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10:30 π.μ. στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο.

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Παιονίας

Ταχ.Δ/νση: Μ. Αλεξάνδρου 75-77

ΤΚ 61200 Πολύκαστρο

Τηλέφωνο: 2343350169, 2343350137

fax: 2343350169

Ηλεκτρονική διεύθυνση : promithies@paionia.gov.gr

Δικτυακός Τόπος : http://www.paionia.gov.gr

Κωδικός NUTS: GR123

Πρόσβαση στα Έγγραφα της Σύμβασης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είτε στη διεύθυνση διαδικτύου : http://paionia.gov.gr/News/Prokirikseis-Diagonismoi

Κωδικός CPV:45246400-7

Τόπος Παράδοσης: Πολύκαστρο (Κωδικός: NUTS: GR123)

Εναλλακτικές προσφορές Αντιπροσφορές: ΟΧΙ

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαιούμενοι Συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα ασκούν την κατασκευή ή εμπορία των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Αποκλεισμός υποψηφίων: Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/16 (άρθρο 57 παρ.1 έως 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) καθώς και στο άρθρο 8 της με αριθμό 6893/2017 σχετικής διακήρυξης.

Κριτήρια Επιλογής: Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/16, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:

Εγγύηση Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 644,80 ευρώ.

Εγγύηση Καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας-σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

Ενστάσεις: Η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΣΙΩΝΙΔΗΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email

Περισσότεροι διαγωνισμοί

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις

Συνταξιοδότηση Γ. Ηλιάδη

Μέρα ξεχωριστή και ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά για όλους, ήταν η Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024,  όταν η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Κιλκίς αποχαιρέτησε, λόγω συνταξιοδότησης , το

Περισσότερα »

Συμμετοχή στην 88η ΔΕΘ

Ένα από τα εργαλεία εξωστρέφειας και προβολής των επιχειρήσεων μαςαποτελεί η συμμετοχή στη ΔΕΘ, η οποία είναι πάντα για κάθε επιχείρηση μιαιδιαίτερα σημαντική κίνηση, τόσο

Περισσότερα »

Πληροφορίες

Παράταση Σύμφωνου Συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και του ΟΣΔ Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων « Αυτοδιαχείριση»

Το Επιμελητήριο Κιλκίς σας ενημερώνει ότι το περασμένο έτος (02/2023) υπεγράφη  Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και του ΟΣΔ Μουσικών Πνευματικών

Περισσότερα »

Έρευνα για το ΓΕΜΗ και την ΥΜΣ 2024

Ευκολότερη διαδικασία ίδρυσης και μείωση της γραφειοκρατίαςέφερε το ΓΕΜΗ για τις επιχειρήσεις Έρευνα ΙκανοποίησηςΓενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) και Υπηρεσίας Μίας Στάσης (ΥμΣ)από χρήστες και χειριστές  Τη

Περισσότερα »