Πολιτική Απορρήτου

Επιμελητήριο Κιλκίς

 1. Αντικείμενο της πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 

1.1          Το Επιμελητήριο Κιλκίς (ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ) εγγυάται την προστασία και τον σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται μαζί του, καθώς και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, είτε αυτά τηρούνται διαδικτυακά είτε στις εγκαταστάσεις του. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο του ισχύοντος εθνικού και κοινοτικού νομικού πλαισίου που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων [Κανονισμός 2016/679 (ΓΚΠΔ)], το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ κοινοποιεί την παρούσα νόμιμη, εύλογη και διαφανή πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό να παρέχει ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγει, τον τρόπο χρήσης τους, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση τους τα συναλλασσόμενα με αυτό (σ.σ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ) φυσικά πρόσωπα, όταν επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις ή/και τον ιστότοπο του ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ.

1.2            Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει και έχει εφαρμογή σε όλες τις εγκαταστάσεις ή/και ψηφιακά περιβάλλοντα, τα οποία ανήκουν στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ και σχετίζονται με τη δραστηριότητα αυτού.

1.3          Ειδικότερα, αντικείμενο της παρούσας Πολιτικής αποτελεί ο καθορισμός των βασικών αρχών και κανόνων, σύμφωνα με τους οποίους το Επιμελητήριο Κιλκίς (ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ) συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

 

 1. Ορισμοί

 

Για τους σκοπούς της παρούσης, οι παρακάτω έννοιες νοούνται ως εξής:

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Ανωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων.

«Ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

 «Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

«Δεδομένα που αφορούν στην υγεία»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

«Υφιστάμενη νομοθεσία»: Οι διατάξεις της εκάστοτε υφιστάμενης Ελληνικής, Ενωσιακής ή άλλης Νομοθεσίας στην οποία υπάγεται  το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ και ορίζουν ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά:

 • ο Νόμος 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει
 • ο Νόμος 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997, όπως ισχύει,
 • η Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) όπως έχει τροποποιηθεί,
 • ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού́ χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ΓΚΠΔ) και τυχόν εφαρμοστικοί του νόμοι.
 • Επίσης, το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ συμμορφώνεται με το σύνολο της Επιμελητηριακής νομοθεσίας, όπως το Ν. 2081/1992 για τη ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, όπως τροποποιηθείς ισχύει από το Ν.4497/2017 για τον εκσυγχρονισμό της Επιμελητηριακής νομοθεσίας, περιλαμβανομένης της λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ, καθώς και το σύνολο των οικείων Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων, τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του ως Ν.Π.Δ.Δ. όπως ενδεικτικά ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και την υποχρέωση ανάρτησης πράξεων στη Διαύγεια (Ν. 3861/2010) κοκ. Το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο δύναται επίσης να ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν την τήρηση υποχρέωσης απορρήτου, εμπιστευτικότητας καθώς και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

 1. Γενικές Αρχές Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Όταν  το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φροντίζει ώστε:

 1. Να έχει συλλέξει και να επεξεργάζεται νόμιμα τα δεδομένα αυτά, δυνάμει των προβλέψεων της υφιστάμενης νομοθεσίας και των προϋποθέσεων που αυτή θέτει.
 2. Να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς.
 3. Να μην κοινοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, παρά μόνο όταν είναι απαραίτητο και επιτρεπτό δυνάμει της υφιστάμενης νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή, γνωστοποιεί μόνο τα δεδομένα, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα σε σχέση με το σκοπό της γνωστοποίησης, ενώ λαμβάνει μέριμνα για την ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων προτού προβεί σε αυτήν.
 4. Να λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ούτως ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά. Επιπλέον να επανεξετάζει περιοδικά την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών.
 5. Να καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες, ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρεί και επεξεργάζεται να είναι πάντα ακριβή και επικαιροποιημένα.
 6. Να μη διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ό,τι επιβάλουν οι σκοποί, δυνάμει των οποίων συνελέγησαν και τέθηκαν σε επεξεργασία (προτείνεται να προστεθεί το ακριβές χρονικό διάστημα διατήρησης ανά κατηγορία προσωπικών δεδομένων). Εντούτοις, είναι δυνατόν να τα διατηρήσει και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη:
  1. για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει διάταξης νόμου.
  2. για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ.
 • για λόγους δημόσιου συμφέροντος.
 1. για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας, ή για στατιστικούς σκοπούς, αφού ληφθούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της ψευδωνυμοποίησης τους, και μόνον εφόσον οι σκοποί αυτοί δεν μπορούν εξυπηρετηθούν μέσω της ανωνυμοποίησης των δεδομένων.
 2. για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

 1. Πληροφορίες που συλλέγονται

 

4.1          Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ στο πλαίσιο των επιμελητηριακών δραστηριοτήτων του, δύναται να συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τόσο των εργαζομένων του, όσο και των εγγεγραμμένων μελών του, καθώς επίσης και των εν γένει συνεργατών του, αλλά και λοιπών φυσικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται στο πλαίσιο των θεσμικών του αρμοδιοτήτων. Τα πρόσωπα αυτά μπορεί να είναι τα μέλη του, εξωτερικοί συνεργάτες, ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, νόμιμοι ή άλλοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων, καθώς και οι υπάλληλοι ή τρίτοι ενδιαφερόμενοι, αλλά και εν γένει συνεργάτες αυτών με τους οποίους το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ συναλλάσσεται.

Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που συλλέγονται άμεσα ή έμμεσα, ενδέχεται να περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, έτος γέννησης, τόπος γέννησης, φύλο, υπηκοότητα, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνα και τηλεομοιότυπο επικοινωνίας, ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ), ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και λοιποί αριθμοί μητρώων ασφαλιστικών ταμείων, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ή/και στοιχεία πιστωτικών/χρεωστικών καρτών τραπέζης, στοιχεία που αφορούν στην υγεία, στην οικογενειακή κατάσταση, στην εκπαίδευση και κατάρτιση του εργαζομένου, στην προϋπηρεσία του, δεδομένα που αφορούν παροχές του ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ προς τρίτους.

4.2          Επίσης, είναι πιθανόν τα δεδομένα αυτά να μην ανήκουν πάντοτε σε άμεσα συναλλασσόμενους με το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ αλλά και  σε τρίτους (λ.χ. μέλη της οικογένειας εργαζομένου, τέκνα κ.ο.κ. που επωφελούνται από την υπαγωγή σε υποχρεωτική ασφάλιση του ταμείου του γονέα ως προστατευόμενο μέλος).

4.3          Ανά περίσταση,  το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ μπορεί να επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα τόσο ως υπεύθυνος επεξεργασίας, όσο και ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων (λ.χ. ως One Shop Stop για την συγκέντρωση δεδομένων Γ.Ε.ΜΗ.).

 

 1. Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Ειδικότερα, το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (σ.σ. ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), όπως δεδομένα που αφορούν στην υγεία, καθώς επίσης Ποινικά Μητρώα στο πλαίσιο διαγωνισμών για την ανάθεση έργων βάσει του Κανονισμού Προμηθειών, προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Ομοίως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδίως όταν το επιτάσσει η ισχύουσα νομοθεσία,  το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα που αφορούν σε ποινικές καταδίκες ή αδικήματα, όπως αντίγραφα ποινικού μητρώου, σεβόμενο πάντα την αρχή της αναλογικότητας.

 

 1. Δεδομένα ανηλίκων

 

6.1          Σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς, αλλά και το νομικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των επιμελητηρίων, δεν αποτελεί πολιτική του ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ να αναζητεί ή λαμβάνει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων (δηλ. από πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους), είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω τρίτων, πλην των περιπτώσεων που αφορούν σε δεδομένα τέκνων, υπό την ιδιότητα του προστατευόμενου μέλους ασφαλιζομένων γονέων.

6.2          Ωστόσο, δεδομένου ότι είναι αδύνατο να ελέγχεται πάντοτε η ηλικία των προσώπων που εισέρχονται ή χρησιμοποιούν τους ιστότοπους του ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ, συστήνεται σε γονείς και κηδεμόνες ανηλίκων να επικοινωνήσουν άμεσα με το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ, εάν διαπιστώσουν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση δεδομένων εκ μέρους των ανηλίκων για τους οποίους είναι υπεύθυνοι, προκειμένου να ασκήσουν αντίστοιχα τα δικαιώματα που τους παρέχονται, όπως π.χ. για τη διαγραφή των δεδομένων τους.

 

 1. Τρόπος συλλογής προσωπικών δεδομένων

 

7.1          Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ χρησιμοποιεί πολλαπλά φυσικά ή/και ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας για τη συλλογή των απαιτούμενων και αναγκαίων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτά μπορεί να συνίστανται σε έγγραφα, τα οποία χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ή/και σε ψηφιακά έντυπα και φόρμες, τα οποία διατίθενται μέσω του διαδικτύου, καθώς και σε έγγραφα τα οποία ενδέχεται να συμπληρώνονται ενώπιον τρίτων, οι οποίοι συναλλάσσονται ή συνεργάζονται με το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ.

7.2          Επίσης, το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ ενδέχεται να κάνει χρήση ερωτηματολογίων ή/και να διεξάγει έρευνες, σύμφωνα και με την κείμενη επιμελητηριακή νομοθεσία, προκειμένου να συλλέξει περαιτέρω δημογραφικά στοιχεία ή άλλες ειδικότερες πληροφορίες για τα μέλη του, τους συνεργάτες του ή/και τρίτους ενδιαφερόμενους-συναλλασσόμενους.

7.3          Επιπλέον, στο πλαίσιο διοργάνωσης εκδηλώσεων, ημερίδων και διαφόρων επαγγελματικών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, είτε στις εγκαταστάσεις του ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ, είτε σε εγκαταστάσεις τρίτου συνεργαζόμενου με το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ, το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ ενδέχεται να συλλέξει πληροφορίες των συμμετεχόντων φυσικών προσώπων (μελών ή μη), οι οποίες μπορεί να κοινοποιηθούν περαιτέρω, όπως λ.χ. σε συνδιοργανωτές της εκδήλωσης ή σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών. Ωστόσο, το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ θα παρέχει πάντοτε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αρνηθούν κάθε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, υπό τον όρο ότι δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

7.4          Τέλος, δεδομένου του ειδικότερου επαγγελματικού κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται κάποιο φυσικό πρόσωπο (μέλος ή μη), το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ ενδέχεται, επίσης, να συλλέξει πληροφορίες για αυτό από διάφορους τρίτους (π.χ. συνεργαζόμενα επαγγελματικά σωματεία και λοιποί συνεργάτες), στους οποίους έχει παρασχεθεί προηγούμενη συγκατάθεση του μέλους, εφόσον απαιτείται.

 

 1. Διαδικτυακές Τεχνολογίες

 

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ ενδέχεται να συλλέξει τις απαραίτητες μόνο πληροφορίες που σχετίζονται με την επισκεψιμότητα στον ιστότοπο και τις ιστοσελίδες του ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ, όπως ενδεικτικά είναι η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (διεύθυνση IP) και είδος περιηγητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, cookies, αόρατα pixel και web beacons για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με την περιήγηση σε αυτά. Περαιτέρω, σχετικές πληροφορίες αποτυπώνονται στην Πολιτική Cookies του ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ.

 

 1. Αποποίηση Ευθύνης για Ιστότοπους Τρίτων

 

Στον ιστότοπο του ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ, ενδέχεται να παρέχονται σύνδεσμοι, οι οποίοι ανακατευθύνουν τον χρήστη σε ιστότοπους τρίτων. Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ δεν ελέγχει τους εν λόγω ιστότοπους τρίτων και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτούς ή σε περαιτέρω συνδέσμους που εμφανίζονται σε αυτούς. Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ δεν ευθύνεται για τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου τρίτων ή για το περιεχόμενο των ιστότοπων τρίτων.

 

 1. Σκοποί και Νόμιμες Βάσεις Επεξεργασίας

 

10.1        Σκοπός του ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ, μέσα στα όρια της περιφέρειάς του, μεταξύ άλλων, είναι:

(α)          Η προστασία, υποστήριξη, προβολή και ανάπτυξη των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, σύμφωνα με τους στόχους της εθνικής οικονομίας,

(β)          Η παροχή προς την Πολιτεία γνωμοδοτικών εισηγήσεων για κάθε
οικονομικό θέμα, περιλαμβανομένων και των σχετικών νομοσχεδίων, με γνώμονα
πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς του και την εξυπηρέτηση του
γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας και

(γ)          Η παροχή στα μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε οικονομικό θέμα στο πλαίσιο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους.

10.2        Για την επίτευξη των σκοπών του το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ ασκεί κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες δημόσιου δικαίου που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο νομικών προσώπων που εξυπηρετούν ευρύτερο δημόσιο συμφέρον, , αποτελεί υπηρεσία «μιας στάσης» (ΥΜΣ) για τη σύσταση επιχειρήσεων, συμμετέχοντας στο ηλεκτρονικό δίκτυο συνεργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της πλατφόρμα του Γ.Ε.ΜΗ., συμβάλλουν στις διαδικασίες ενιαίας και απλοποιημένης αδειοδότησης, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και κατάρτισης τεχνικών επαγγελμάτων, για προώθηση ένταξης στη ζήτηση νέων επαγγελματικών και παραγωγικών διαδικασιών.

10.3        Στο πλαίσιο αυτό, επί της αρχής,  το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ είναι δυνατόν να συλλέξει και να επεξεργασθεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους εξής νόμιμους σκοπούς:

 

Α/Α

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΟΜΙΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

1

Χορήγηση στα μέλη του πιστοποιητικών εγγραφής, βεβαιώσεων της γνησιότητας της υπογραφής αυτών, συστηματικής καταγραφής των εμπορικών και επαγγελματικών εθίμων, παροχής πληροφοριών στα μέλη του και στην Πολιτεία για τις αλλοδαπές αγορές, τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και για άλλα συναφή θέματα, καθώς και ενημέρωσης των μελών του για τα αναπτυξιακά, τα επενδυτικά και τα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την  άσκηση δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί ως Επιμελητηριακή Αρχή [αρθρ. 6 §1 περ. ε) ΓΚΠΔ]

2

Εκπόνηση μελετών αναφορικά με τις τάσεις και εξελίξεις στην εθνική οικονομία και υποβολή σχετικών προτάσεων με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Εκπόνηση μελετών για τα μέλη του σε συγκεκριμένες γεωγραφικές αγορές, στις οποίες αυτά πρόκειται να δραστηριοποιηθούν, εκδίδει δε κατά τακτά χρονικά διαστήματα κλαδικές μελέτες.

Εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την  άσκηση δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί ως Επιμελητηριακή Αρχή [αρθρ. 6 §1 περ. ε) ΓΚΠΔ]

3

Ενέργειες για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., εφαρμόζοντας την υφιστάμενη νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γενικού  Εμπορικού  Μητρώου  και   του Εποπτικού  Συμβουλίου.

 

Εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την  άσκηση δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί ως Επιμελητηριακή Αρχή [αρθρ. 6 §1 περ. ε) ΓΚΠΔ]

4

Μέριμνα για την τήρηση των Μητρώων Μελών του, τα οποία ενημερώνονται αυτοδίκαια και αυτόματα, για κάθε αρχική καταχώριση και για κάθε μεταβολή έως και τη διαγραφή, που γίνεται στη  μερίδα  και  στο φάκελο του  κάθε  υπόχρεου  εγγραφής  στο  Γ.Ε.ΜΗ.

 

Εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την  άσκηση δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί ως Επιμελητηριακή Αρχή [αρθρ. 6 §1 περ. ε) ΓΚΠΔ]

5

Διεξαγωγή σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και χορήγηση πιστοποιητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3369/2005, οργάνωση  συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με ανάθεση της εκτέλεσης αυτών απευθείας σε εξειδικευμένα πρόσωπα, και χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων, επιχορήγηση στελεχών του και παροχή ειδίκευσης ή επαγγελματικής εμπειρίας οποιασδήποτε μορφής, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, καθώς επίσης και συνδιοργάνωση των ανωτέρω με αρμόδιους Φορείς.

Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση [αρθρ. 6 §1 περ. γ) ΓΚΠΔ]

6

Εγγραφή ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών στα ειδικά μητρώα του ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ.

 

Εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την  άσκηση δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί ως Επιμελητηριακή Αρχή [αρθρ. 6 §1 περ. ε) ΓΚΠΔ]

7

Σχεδιασμός, προγραμματισμός υποβολή προτάσεων σε εθνικές και ευρωπαϊκός Αρχές και η υλοποίηση προγραμμάτων από την αρμόδια Μονάδα Προγραμματισμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που απευθύνονται σε μέλη του ή και τρίτους λ.χ. συμβουλευτικές υπηρεσίες.

 

Εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την  άσκηση δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί ως Επιμελητηριακή Αρχή [αρθρ. 6 §1 περ. ε) ΓΚΠΔ]

8

Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις με σκοπό την προβολή των δραστηριοτήτων, την ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων και την προώθηση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.

 

Εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την  άσκηση δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί ως Επιμελητηριακή Αρχή [αρθρ. 6 §1 περ. ε) ΓΚΠΔ]

9

Ανταπόκριση στις υποχρεώσεις του ως εργοδοτικός φορέας που απασχολεί προσωπικό ή/και να συμβάλλεται και με εξωτερικούς συνεργάτες και προμηθευτές έναντι φορέων κοινωνικής ασφάλισης ασφαλιστικών και φορολογικών αρχών.

Κατά περίπτωση:

 

Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση [αρθ. 6 §1 περ. γ) ΓΚΠΔ]

ή/και

Εκτέλεση σύμβασης [αρθ. 6 §1 περ. β) ΓΚΠΔ]

10

Συμμετοχή σε νομοθετικά ορισμένες Επιτροπές όπως λ.χ. Πειθαρχικές Επιτροπές και Επιτροπές Ενστάσεων για την άσκηση των αντίστοιχων προβλεπομένων αρμοδιοτήτων και εξουσιών.

Εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί ως Επιμελητηριακή Αρχή [αρθρ. 6 §1 περ. ε) ΓΚΠΔ]

 

 1. Διαβίβαση σε Τρίτους

 

11.1        Είναι πιθανόν το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ να διαβιβάζει τα ανωτέρω δεδομένα σε τρίτους, ιδίως επειδή αυτό προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία ως υποχρέωση του ή εναλλακτικά σύμφωνα με τις εγγυήσεις που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία. Στις περιπτώσεις αυτές, οφείλει να ενημερώνει επαρκώς τα υποκείμενα των δεδομένων προτού προβεί στην εν λόγω διαβίβαση. Σε περίπτωση κατά την οποία η διαβίβαση αφορά σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),  το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ οφείλει να ελέγχει εάν:

 • Η Επιτροπή έχει εκδώσει σχετική απόφαση επάρκειας για την τρίτη χώρα προς την οποία θα γίνει η διαβίβαση.
 • Τηρούνται οι κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό για τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών.

11.2        Σε διαφορετική περίπτωση, η διαβίβαση προς τρίτη χώρα απαγορεύεται και το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ δεν μπορεί να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προς αυτή, εκτός εάν ισχύει κάποια από τις ειδικές παρεκκλίσεις που προβλέπει ο Κανονισμός (λ.χ. ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου και ενημέρωση του αναφορικά με τους κινδύνους που ενέχει η διαβίβαση, η διαβίβαση είναι απαραίτητη για εκτέλεση σύμβασης κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου, υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, είναι αναγκαία για στήριξη νομικών αξιώσεων και ζωτικών συμφερόντων των υποκειμένων κ.ο.κ).

11.3        Στις ενότητες που ακολουθούν περιγράφονται οι γενικές αρχές βάσει των οποίων το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, ο θεσμικός ρόλος και οι αρμοδιότητες του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, ζητήματα εκτίμησης ς αντικτύπου (DPIA), αλλά και υποχρεώσεων σε περίπτωση συμβάντος παραβίασης δεδομένων (Data breach).

 

 1. Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

12.1        Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ φροντίζει, ώστε τα υποκείμενα των δεδομένων να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει η νομοθεσία αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δικαιώματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

 1. Το Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα.
 2. Το Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων.
 • Το Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»).
 1. Το Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων
 2. Το Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
 3. Το Δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων

12.2        Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ εφαρμόζει συγκριμένη διαδικασία ανταπόκρισης στα αιτήματα που υποβάλλονται από τα υποκείμενα των δεδομένων.

12.3        Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ οφείλει να ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων για τα ανωτέρω δικαιώματά τους και να διευκολύνει την άσκησή τους. Συγκεκριμένα, οφείλει να τα ενημερώνει για τη διαδικασία που μπορούν να ακολουθήσουν προκειμένου να ασκήσουν αυτά, ήτοι να προσδιορίσουν τα στοιχεία που οφείλουν να αναφέρουν στην αίτησή τους, το πρόσωπο στο οποίο θα την απευθύνουν (DPO/YΠΔ), την προθεσμία εντός της οποίας θα ενημερωθούν για την έκβαση του αιτήματός τους, καθώς και τη δυνατότητα να προσφύγουν στην εποπτική αρχή.

12.4        Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ μπορεί να αρνηθεί να ικανοποιήσει εν όλω η εν μέρει σχετικό αίτημα που λαμβάνει από το υποκείμενο δεδομένων, μόνο όταν αυτή η δυνατότητα προβλέπεται από τον ΓΚΠΔ.

12.5        Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων πληροφορίες για τις πράξεις επεξεργασίας κατόπιν του σχετικού αιτήματος που του υποβλήθηκε εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίηση του υποκειμένου. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, αν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση,  το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ υποχρεούται, εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, να ενημερώσει το υποκείμενο των δεδομένων για την καθυστέρηση, καθώς και για τους λόγους αυτής. Εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος ενημερώνει και το υποκείμενο των δεδομένων για τυχόν άρνηση του να ικανοποιήσει εν όλω ή εν μέρει το υποβληθέν αίτημα, καθώς και για τους λόγους της άρνησης.

12.6        Εάν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει κάτι διαφορετικό.

12.7        Εάν το αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του,  το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ μπορεί να εξαρτήσει την ικανοποίηση του από  την καταβολή εύλογου τέλους ή να αρνηθεί να ανταποκριθεί  στο αίτημα.

12.8        Σε περίπτωση που  το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως εκτελών την επεξεργασία, τότε διαβιβάζει τα σχετικά αιτήματα στον υπεύθυνο επεξεργασίας, ο οποίος είναι αρμόδιος για την εξέταση και την ικανοποίηση τους.

12.9        Σε περίπτωση που οποιοδήποτε υποκείμενο δεδομένων θεωρεί ότι  το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ δεν τηρεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή την άσκηση των δικαιωμάτων του, μπορεί να αποταθεί στην αρμόδια εποπτική αρχή, ακόμα και να υποβάλει καταγγελία, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. Στην Ελλάδα, η αρμόδια εποπτική αρχή για ζητήματα που άπτονται της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί περαιτέρω επισκεπτόμενος την ιστοσελίδα http://www.dpa.gr/.

 

 1. Χρονικό Διάστημα Διατήρησης Δεδομένων

 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται διατηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας, μετά το παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία του ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ, εκτός εάν προβλέπεται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία διαφορετική περίοδος διατήρησης.

 

 1. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ)

 

14.1        Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ λόγω της φύσης του ως Ν.Π.Δ.Δ, δυνάμει των προβλέψεων της υφιστάμενης νομοθεσίας, ορίζει υποχρεωτικά Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection officer- DPO, εφεξής ΥΠΔ). Τα στοιχεία επικοινωνίας του έχουν ως ακολούθως:

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη Τ.Κ. 106 79 – Αθήνα

Email:  dpo@eea.gr , Τηλ.: 210 3380 200

14.2        To EEA καθορίζει τα πλαίσια της συνεργασίας με τον ΥΠΔ. Ο ΥΠΔ μπορεί να είναι υπάλληλος  του ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ ή να είναι εξωτερικός συνεργάτης και να ασκεί τα καθήκοντα του δυνάμει σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ εξασφαλίζει ότι έχει αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώσεις σε ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως αναφορικά με το εφαρμοστέο δίκαιο, τα οργανωτικά-τεχνικά ζητήματα και τις ορθές πρακτικές που συνάδουν με την προστασία των εν λόγω δεδομένων.

14.3        Σε κάθε περίπτωση, ο ΥΠΔ αποτελεί ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο, που μπορεί παράλληλα να ασκεί και άλλα καθήκοντα, αλλά αυτά δεν μπορούν να δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων ή αρμοδιοτήτων. Τέτοια σύγκρουση δημιουργείται, ιδίως όταν τα υπόλοιπα καθήκοντα τον υποχρεώνουν ή του επιτρέπουν να ορίσει ο ίδιος τα μέσα και τους σκοπούς μίας η περισσοτέρων επεξεργασιών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

14.4        Ο ΥΠΔ αναλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα καθήκοντα και αρμοδιότητες, τα οποία μπορούν να εξειδικευθούν περαιτέρω με πράξεις της Διοίκησης που εκδίδονται αρμοδίως:

α) Ενημερώνει και συμβουλεύει τη διοίκηση του ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ αλλά και τους υπαλλήλους που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

β) Παρακολουθεί τη συμμόρφωση του ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με κάθε πολιτική του ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ που αφορά άμεσα ή έμμεσα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας, και των σχετικών ελέγχων. Προς τούτο προβαίνει κατ’ ελάχιστον στις παρακάτω ενέργειες:

 1. Τηρεί αρχείο μορφών επεξεργασίας που περιέχει όλες τις επεξεργασίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στις οποίες προβαίνει ή εμπλέκεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ, καθώς και αρχείο παραβιάσεων δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα.
 2. Προβαίνει σε περιοδικό έλεγχο των δραστηριοτήτων του ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ, προκειμένου να διαπιστώσει αν και σε ποιο βαθμό τηρούνται η ως άνω νομοθεσία και πολίτικες.
 • Προτείνει λύσεις, διαδικασίες και καλές πρακτικές που συμβάλουν στην διατήρηση υψηλού επιπέδου συμμόρφωσης του ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ, με την ως άνω νομοθεσία και τις πολιτικές.

γ) Παρέχει συμβουλές αναφορικά με την ανάγκη διενέργειας εκτίμησης αντικτύπου, για την προετοιμασία της και παρακολουθεί την υλοποίησή της.

δ) Συνεργάζεται με την ΑΠΔΠΧ και κάθε άλλη αρμόδια εποπτική αρχή, πραγματοποιεί διαβουλεύσεις και ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας με αυτές, για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ε)  Αποτελεί το σημείο επικοινωνίας με τρίτους για κάθε ζήτημα που άπτεται της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

στ) Επικουρεί  το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ σε ζητήματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των υπαλλήλων, αλλά και των συνεργατών του, αναφορικά με ζητήματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την υφιστάμενη νομοθεσία, τις απαιτήσεις συμμόρφωσης, τις καλές πρακτικές κ.ο.κ.

ζ) Αξιολογεί τους κινδύνους (risks) που μπορεί να δημιουργούν για  το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ και για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα υποκείμενων των δεδομένων οι διάφορες μορφές επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στις οποίες προχωρεί.

η) Επικουρεί και συμβουλεύει γενικά  το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ σε κάθε ζήτημα που αφορά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και υποβάλει προτάσεις, όπου απαιτείται ή του ζητείται.

14.5        Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο ΥΠΔ υποχρεούται να ενεργεί με ευσυνειδησία και επαγγελματισμό, να τηρεί τη νομοθεσία και τους κανονισμούς και τις πολιτικές του ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ.

14.6        Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του  ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ οφείλουν να ειδοποιούν τον ΥΠΔ αμέσως μόλις ανακύπτουν ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

14.7        Ο ΥΠΔ αναφέρεται απευθείας στην Διοικητική Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ.

14.8        Η Διοίκηση του ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ φροντίζει, ούτως ώστε ο ΥΠΔ να μπορεί ανεμπόδιστα και αμερόληπτα να ασκεί τα καθήκοντα του υπέχοντας απέναντι του τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 1. Του εξασφαλίζει επαρκή χρόνο προκειμένου να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα του.
 2. Του εξασφαλίζει επαρκείς υλικούς και ανθρώπινους πόρους.
 • Γνωστοποιεί τον ορισμό του σε όλο το προσωπικό.
 1. Διασφαλίζει το δικαίωμα πρόσβασής του σε κάθε διεύθυνση και σε κάθε λειτουργία του ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ, αν αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να ασκήσει τα καθήκοντά του.
 2. Διασφαλίζει τη συνεχή του εκπαίδευση και επιμόρφωση, ούτως ώστε να παραμένει καταρτισμένος και ενήμερος για τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις νέες απαιτήσεις του ρόλου του.
 3. Διασφαλίζει ότι ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων δεν λαμβάνει εντολές για την άσκηση των καθηκόντων του, ούτε απολύεται ή υφίσταται άλλες κυρώσεις εξαιτίας αυτής.

 

 1. Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (DPIA)

 

15.1        Όταν ένα είδος επεξεργασίας, ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ διενεργεί, πριν από την επεξεργασία, εκτίμηση των επιπτώσεων των σχεδιαζόμενων πράξεων επεξεργασίας στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («εκτίμηση αντικτύπου»). Η εκτίμηση αντικτύπου είναι μια διαδικασία σχεδιασμένη να περιγράψει την επεξεργασία, να αξιολογήσει την αναγκαιότητα και την αναλογικότητά της και να συνδράμει στη διαχείριση κινδύνων, με την αξιολόγηση και τον καθορισμό μέτρων για την αντιμετώπισή τους. Δεν απαιτείται για κάθε μορφή επεξεργασίας, αλλά μόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μια μορφή επεξεργασίας θεωρείται υψηλού κινδύνου (high risk). Στο πλαίσιο της εκτίμησης αντικτύπου συνεκτιμώνται η φύση, η έκταση, το γενικότερο πλαίσιο και οι σκοποί της επεξεργασίας προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσο είναι πιθανό να επέλθει ένας κίνδυνος, καθώς και η σοβαρότητα αυτού για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων.

15.2        Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ μπορεί να αποφασίσει τη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου για επεξεργασία, ακόμα και αν αυτή δε θεωρείται υποχρεωτική από την υφιστάμενη νομοθεσία. Επιπλέον, δεν είναι υποχρεωμένος να συντάσσει ξεχωριστή εκτίμηση αντικτύπου για κάθε μορφή επεξεργασίας, αλλά μπορεί να συμπεριλάβει σε μία εκτίμηση αντικτύπου ένα σύνολο παρόμοιων πράξεων επεξεργασίας, οι οποίες ενέχουν παρόμοιους υψηλούς κινδύνους.

15.3        Ο Κανονισμός καθορίζει το πλαίσιο εντός του οποίου απαιτείται η διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου. Ειδικότερα, η διενέργειά της επιβάλλεται σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η επεξεργασία «ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων». Ως τέτοιες δε ενδεικτικά νοούνται:

 • Περιπτώσεις συστηματικής και εκτενούς αξιολόγησης προσωπικών πτυχών σχετικά με φυσικά πρόσωπα, η οποία βασίζεται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ) και στην οποία βασίζονται αποφάσεις που παράγουν έννομα αποτελέσματα σχετικά/ επηρεάζουν το φυσικό πρόσωπο- υποκείμενο των δεδομένων.
 • Περιπτώσεις μεγάλης κλίμακας επεξεργασίας των ειδικών κατηγοριών δεδομένων (ευαίσθητα δεδομένα) ή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα (λ.χ. έλεγχος φακέλου δικαιολογητικών στο πλαίσιο Προκήρυξης για την πλήρωση οργανικών θέσεων μέσω ΑΣΕΠ).

Περιπτώσεις συστηματικής παρακολούθησης δημοσίως προσβάσιμου χώρου σε μεγάλη κλίμακα (πχ. χρήση καμερών).15.4  Η σχετική ευθύνη και αποφασιστική αρμοδιότητα για τη διενέργεια ή μη εκτίμησης αντικτύπου ανήκει στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ, εντούτοις, ο ΥΠΔ παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση αναφορικά με τα παρακάτω ζητήματα:

 1. Την ανάγκη ή τη σκοπιμότητα διενέργειας της εν λόγω εκτίμησης.
 2. Την βέλτιστη μεθοδολογία διενέργειας της εν λόγω εκτίμησης.
 • Αν η διενέργεια της είναι προτιμότερο να πραγματοποιηθεί εντός του ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ ή από εξωτερικό συνεργάτη.
 1. Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και κάθε άλλη εγγύηση, τα οποία πρέπει να προβλέψει το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των υποκειμένων δεδομένων.
 2. Αξιολόγηση ήδη διενεργηθείσας εκτίμησης σχετικά με την προστασία δεδομένων και των συμπερασμάτων αυτής, ιδίως αναφορικά με τη συμμόρφωση του ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ με τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας.

15.6        Σε περίπτωση που το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ δε συμφωνεί με τις προτάσεις του ΥΠΔ οφείλει να το καταγράψει στα σχετικά έγγραφα.

15.7        Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ κατά τη διενέργεια της εκτίμησης αντικτύπου, οφείλει να καθορίζει τις κατάλληλες διαδικασίες και μεθοδολογίες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις του. Η εκτίμηση αντικτύπου πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Συστηματική περιγραφή των πράξεων επεξεργασίας.
 • Εκτίμηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.
 • Συστηματική περιγραφή των προβλεπόμενων πράξεων επεξεργασίας και των σκοπών επεξεργασίας.
 • Εκτίμηση των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.

Αναφορά των προβλεπόμενων μέτρων αντιμετώπισης των ως άνω κινδύνων.15.8          Κατά την εκτίμηση του αντικτύπου μιας πράξης επεξεργασίας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συμμόρφωση με υφιστάμενο κώδικα δεοντολογίας, οι τυχόν πιστοποιήσεις, καθώς και οι δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες, καθώς μπορεί να αποτελέσουν απόδειξη ότι το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ έχει επιλέξει και έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα συμμόρφωσης. Παράλληλα, εάν για μία πράξη επεξεργασίας υπάρχουν περισσότεροι του ενός υπεύθυνοι επεξεργασίας, θα πρέπει να καθορίζονται οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες κάθε μέρους, καθώς και οι κίνδυνοι που ενέχονται σε κάθε επιμέρους πράξη επεξεργασίας.

15.9        Η μέθοδος εκτίμησης αντικτύπου πραγματοποιείται από  το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ, με τη συμμετοχή πολλών ενδιαφερόμενων μερών του οργανισμού και περιστρέφεται γύρω από τέσσερις άξονες:

 1. Καθορισμός του πλαισίου επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 2. Προσδιορισμός των υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων ελέγχων.
 3. Αξιολόγηση των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων.
 4. Λήψη απόφασης για τη συμμόρφωση ή μη με τις αρχές προστασίας και επανεξέταση.

15.10     Όταν, μετά τη διενέργεια της εκτίμησης αντικτύπου, το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ διαπιστώνει ότι τα μέτρα μετριασμού/αποφυγής/μεταφοράς του κινδύνου δεν είναι επαρκή για τη μείωση των κινδύνων σε αποδεκτό επίπεδο, θα πρέπει να απευθύνεται στην ΑΠΔΠΧ για διαβούλευση.

15.11     Πιο αναλυτικά, σε κάθε περίπτωση σχεδιασμού μορφής επεξεργασίας που ενέχει υψηλό κίνδυνο,  το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ οφείλει να ακολουθήσει τα ακόλουθα βήματα:

 1. Να επιλέξει μια μεθοδολογία εκτίμησης αντικτύπου που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου.
 2. Να υποβάλει την έκθεση της εκτίμησης αντικτύπου στην αρμόδια εποπτική Αρχή (εάν χρειάζεται- εάν απαιτείται από την εθνική νομοθεσία).
 3. Να ζητήσει τη γνώμη της εποπτικής αρχής στην περίπτωση που δεν υπάρχουν/ δεν μπορούν να εφαρμοστούν επαρκή μέτρα για τον μετριασμό του υψηλού ρίσκου (όταν το εναπομείναν ρίσκο- residual risk- είναι πολύ υψηλό).
 4. Να επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα την εκτίμηση αντικτύπου και την επεξεργασία που αυτή αφορά, τουλάχιστον όταν μεταβάλλεται ο κίνδυνος της πράξης επεξεργασίας.
 5. Να τεκμηριώνει τις ληφθείσες αποφάσεις.

 

 1. Παραβίαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

16.1        Ως «παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» ορίζεται η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινοποίηση, γνωστοποίηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέχθηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο σε επεξεργασία από  το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ.

16.2        Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ εφαρμόζει συγκεκριμένη διαδικασία χειρισμού περιστατικών παραβίασης της ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων.

16.3        Μια παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να συμβεί σε πολλές περιστάσεις, κάποιες εκ των οποίων ενδεικτικά είναι:

 • Απώλεια, καταστροφή ή κλοπή δεδομένων ή έγγραφων ή εξοπλισμού στα οποία περιέχονται ή είναι αποθηκευμένα.
 • Απόκτηση δικαιώματος πρόσβασης με οποιονδήποτε τρόπο σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από πρόσωπα που δεν έχουν εξουδιοτηθεί/αδειοτηθεί αρμοδίως.
 • Αποκάλυψη πληροφοριών σε τρίτους που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί/ αδειοδοτηθεί αρμοδίως.
 • Κυβερνοεπίθεση.
 • Αποστολή αλληλογραφίας ή email σε λανθασμένους παραλήπτες.

16.4        Για το χαρακτηρισμό ενός περιστατικού ως παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν έχει σημασία εάν αυτό έλαβε χώρα συνέπεια δόλου, αμέλειας, πράξης, παραλείψεως, τυχαίου ή απρόβλεπτου γεγονότος.

16.5        Στην περίπτωση που το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ ή οποιοσδήποτε υπάλληλος ή συνεργάτης του αντιληφθεί ή υποψιασθεί πως μπορεί να έχει λάβει χώρα κάποια παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον ΥΠΔ. Σε περίπτωση που το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ εκπονήσει ειδική φόρμα ή άλλο ειδικό έγγραφο αναγγελίας παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπληρώνονται η φόρμα ή το σχετικό ειδικό έγγραφο.

16.6        Ο ΥΠΔ, ακολούθως, εκτιμά την αναγγελία, διεξάγοντας περαιτέρω έρευνα, όπου απαιτείται, και ενημερώνει σχετικά τη Διοίκηση, ιδίως για την ανάγκη υποχρεωτικής γνωστοποίησης του συμβάντος στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/και τα υποκείμενα των δεδομένων και υποβάλει προτάσεις για τις ακολουθητέες ενέργειες.

16.7        Η γνωστοποίηση προς την εποπτική αρχή πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Περιγραφή της φύσης της παραβίασης, των κατηγοριών των δεδομένων και των υποκειμένων.
 • Ανακοίνωση του ονόματος και στοιχείων επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας.
 • Περιγραφή των στοιχείων επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων.
 • Περιγραφή των συνεπειών παραβίασης.
 • Περιγραφή των ληφθέντων/προτεινόμενων μέτρων για την αντιμετώπιση της παραβίασης.

16.8        Σε κάθε περίπτωση και εφόσον η γνωστοποίηση στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων είναι υποχρεωτική, το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ την πραγματοποιεί εντός 72 ωρών από τότε που πρώτα έγινε αντιληπτή από  το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που η γνωστοποίηση πραγματοποιείται αφού περάσουν οι 72 ώρες, συνοδεύεται από αιτιολόγηση της καθυστέρησης.

16.9        Εάν η παραβίαση προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων,  το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ δεσμεύεται να ανακοινώσει αμελλητί την εν λόγω παραβίαση, όχι μόνο στην εποπτική αρχή, αλλά και στο υποκείμενο των δεδομένων.

16.10     Σε περίπτωση που  το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ επεξεργάζεται δεδομένα ως εκτελών την επεξεργασία, ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση τον υπεύθυνο επεξεργασίας και δε προβαίνει σε γνωστοποιήσεις.

16.11     Περίληψη του περιστατικού παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνει τα γεγονότα και τα στοιχεία που στοιχειοθετούν την παραβίαση, τις συνέπειες της και τις ενέργειες στις οποίες προέβη το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ καταχωρούνται στο αρχείο παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρεί  το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ.

 

 1. Εκπαίδευση

 

17.1        Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ φροντίζει έτσι ώστε το προσωπικό που εμπλέκεται στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να είναι επαρκώς ενημερωμένο και εκπαιδευμένο, λαμβάνοντας υπόψιν τις συμβουλές και τις προτάσεις του ΥΠΔ αλλά και εν γένει τις διαθέσιμους μεθόδους εκπαίδευσης και ενημέρωσης προκειμένου να επιλεγούν οι πιο κατάλληλες ανά περίσταση.

17.2        Πιο συγκεκριμένα, ο ΥΠΔ, σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των επιμέρους Διευθύνσεων του ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ αναλαμβάνει:

 1. Να καθορίσει τους σκοπούς της εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού του ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ.
 2. Να εντοπίσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό κοινό.
 3. Να καθορίσει τα κατάλληλα μέτρα και μέσα εκπαίδευσης, καθώς και τους κατάλληλους συνεργάτες για την παροχή της εκπαίδευσης, επιλέγοντας το ανάλογο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
 4. Να καθορίσει και να διασφαλίσει το ύψος της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης.
 5. Να εντοπίσει τα κατάλληλα εκπαιδευτικά μηνύματα και να συντονίσει την προώθηση της εκπαιδευτικής καμπάνιας εντός του ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ, η οποία είναι σκόπιμο να επαναλαμβάνεται ανά τακτά διαστήματα.
 6. Να μεριμνά για την τακτική αξιολόγηση και επικαιροποίηση της εκπαιδευτικής καμπάνιας.
 1. Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ δύναται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά καιρούς για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές, για επιμελητηριακούς σκοπούς ή προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μελών του, επισκεπτών, συνεργατών και παρόχων υπηρεσιών. Επικαιροποιημένες εκδόσεις της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα αναρτώνται στον ιστότοπο του ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΙΛΚΊΣ με ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να καθίσταται γνωστό ποια είναι η πλέον πρόσφατα επικαιροποιημένη έκδοση.