Πρακτική άσκηση – μαθητεία των ΕΠΑ.Σ

Νέα - Δράσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α) – (πρώην ΟΑΕΔ)- (ισχύει από 1-05-2022)

1. Οι ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Δ.ΥΠ.Α (πρώην
ΟΑΕΔ) λειτουργούν με το Δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης. Η φοίτηση διαρκεί 2
σχολικά έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές παρακολουθούν
θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στην ΕΠΑ.Σ (για 1 πρωινό και 4
απογευματινά) και παράλληλα (για 4 ημέρες την εβδομάδα τουλάχιστον)
συμμετέχουν σε πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο όπου ασκούνται σε
εργασίες συναφείς προς την ειδικότητά τους.
2. Μεταξύ εργοδότη, μαθητή και σχολής υπογράφεται Σύμβαση Μαθητείας,
στην οποία αναφέρεται ο χρόνος έναρξης και λήξης του προγράμματος μάθησης
στον εργασιακό χώρο, καθώς και οι υποχρεώσεις, τόσο του εργοδότη, όσο και
του μαθητευόμενου.
4. Ο μαθητευόμενος ακολουθεί το ισχύον ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας στην
επιχείρηση και η ημερήσια απασχόληση (Μαθητεία) είναι έξι (6) ώρες ενώ η
εβδομαδιαία είναι είκοσι τέσσερες (24) ή τριάντα (30) ώρες επιμερισμένες σε
τέσσερες (4) ή πέντε (5) ημέρες αντίστοιχα.
Συμψηφισμός στις ώρες εργασίας των υπολοίπων ημερών δεν γίνεται και
δεν επιδοτείται σε καμία περίπτωση ημέρα κατά την οποία δεν
πραγματοποιείται πρόγραμμα μάθησης στον εργασιακό χώρο.
5. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ της Δ.ΥΠ.Α
(πρώην ΟΑΕΔ) κατά τη διάρκεια του προγράμματος μάθησης στον εργασιακό
χώρο , αμείβονται με ημερομίσθιο ίσο προς το 75% επί του κατωτάτου
ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ( 31,85 €), δηλαδή με 23,89 €.
7. Το ως άνω ποσοστό αμοιβής ισχύει και για τις δύο τάξεις φοίτησης.
8. Σύμφωνα με το ισχύον ημερομίσθιο και δεδομένου ότι οι εισφορές στον
ΕΦΚΑ, τόσο του εργοδότη όσο και του μαθητή θα υπολογίζονται στο ήμισυ
(1/2) των πραγματικών αποδοχών, (δηλ στο ποσό των 11,95 ευρώ), οι
επιβαρύνσεις εργοδοτών και μαθητών για κάθε ημέρα Μαθητείας/Πρακτικής
Άσκησης διαμορφώνονται ως εξής:

1

ΠΙΝΑΚΑΣ (1) για μαθητευόμενους στο δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό τομέα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ –
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΠΟΣΑ
ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

Ημερομίσθιο 31,85€ * 75% =
23,89€

31,85€ * 75% =23,89€

Ποσό στο οποίο
υπολογίζονται οι
ασφαλιστικές εισφορές

23,89/2 = 11,95€ 23,892/2 = 11,95€

Εισφορές εργοδότη 11,95€ * 37,28% =
4,45€

11,95€ * 35,49% =
4,24€

Εισφορές μαθητή 11,95€ * 3,28% =
0,39€

11,95€ * 2,07% = 0,25€

Σύνολο εισφορών 4,45€ + 0,39€ =
4,84€

4,24€ + 0,25€ = 4,49€

Καθαρό εισπραττόμενο ποσό
από τον μαθητή

23,89€ – 0,39€ =
23,50€

23,89€ – 0,25€ = 23,64€

Επιβάρυνση του εργοδότη,
αφαιρούμενης της
επιδότησης

23,89€ (ημερομίσθιο)
– 16,54€ (επιδότηση)(5)
= 7,35 €

22, 23,89 € (ημερομίσθιο)
– 16,54€ (επιδότηση)(5) =

7,35 €

7,35 + 4,45€
(ασφαλιστικές
εισφορές) = 11,80€

7,35 + 4,24€
(ασφαλιστικές εισφορές) =

11,59€

Με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, που εκδίδονται κάθε χρόνο, επιδοτείται η
ημερήσια πραγματοποίηση του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο , στη
βάση τετραήμερης ή πενθήμερης πραγματικής απασχόλησης την εβδομάδα (από 1η
Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου).
Το ποσό της επιδότησης για το σχολικό έτος 2021-22 ανέρχεται σε 16,54
ευρώ για κάθε ημέρα Μαθητείας στον εργασιακό χώρο και καταβάλλεται
αποκλειστικά στους μαθητές από την ΕΠΑ.Σ Μαθητείας φοίτησης
Η επιδότηση δεν καταβάλλεται για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας,
κανονικής άδειας, ασθένειας και λοιπών επιδομάτων, (όπου αυτά εξακολουθούν να
ισχύουν).

2

Στις περιπτώσεις σπουδαστικής και κανονικής άδειας καταβάλλεται ολόκληρο το
προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Συγκεκριμένα:
Η αποζημίωση για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας των μαθητών που
πραγματοποιούν Μαθητεία σε εργασιακό χώρο σε φορείς του Δημοσίου, γίνεται στο
σύνολο του προβλεπόμενου ημερομισθίου από τον εργοδότη (δηλαδή από το
δημόσιο φορέα).
Η αποζημίωση για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας των μαθητών που
πραγματοποιούν Μαθητεία σε εργασιακό χώρο στον Ιδιωτικό τομέα, καταβάλλεται
από το ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ) της περιοχής αρμοδιότητας της
επιχείρησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (ν.1346/83 & ν.3144/2003).
Η διαδικασία καταβολής τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και η ισχύουσα
νομοθεσία περιγράφονται στην ηλεκτρονική

διεύθυνση:https://www.oaed.gr/foititikes-parokhes?tab=katavoli-
epidotisis&tab2=prototipa-dikaiologhitika-poy-zitountai-inai-ta-
eksis&tab3=

Η αποζημίωση για τις ημέρες της κανονικής άδειας καταβάλλεται από τους
εργοδότες στο σύνολο του προβλεπόμενου από τις ισχύουσες διατάξεις
ημερομισθίου για τους μαθητές των ΕΠΑ.Σ.( 23,89 ευρώ)
Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 657-658 του Α.Κ.
9. α) Κανονικές άδειες: Οι πρακτικά ασκούμενοι μαθητές δικαιούνται κάθε
ημερολογιακό έτος κανονική άδεια σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2, υπολογισμού κανονικών αδειών:
ΑΔΕΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ
Ανά
έτος
Ανά
μήνα
για 2
μήνες

για 6
μήνες

για 8
μήνες για 10 μήνες

Για πρακτική 4
ημέρες την
εβδομάδα

16,00 1,33 2,67 8,00 10,67 13,33

Για πρακτική 5
ημέρες την
εβδομάδα

20,00 1,67 3,33 10,00 13,33 16,67

3

β) Σπουδαστική άδεια: Οι μαθητές, που δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της
ηλικίας τους, δικαιούνται κάθε χρόνο – πέρα από την κανονική άδεια – πρόσθετη
άδεια, (σπουδαστική), μέχρι 30 εργάσιμες ημέρες, κατ’ ανώτατο όριο το χρόνο,
ανεξάρτητα από το χρόνο προηγούμενης απασχόλησής τους, για συμμετοχή τους
στις εξετάσεις (άρθρο 2 του Ν. 1346/83 και υπ’ αριθμ. 34651/29-11-96 ΚΥΑ
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). Η ως άνω άδεια
χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.
Ο εργοδότης που προτίθεται να διαθέσει θέσεις Μαθητείας σε μαθητές των ΕΠΑ.Σ
της Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ) πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την
εκπαίδευση τους στη συγκεκριμένη ειδικότητα , τα κατάλληλα μέσα και τον
κατάλληλο εξοπλισμό . Ο εργοδότης, επίσης, μεριμνά για την τήρηση των όρων
υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται για την προστασία των εργαζομένων.
Ο ανώτατος αριθμός μαθητευομένων ανά εργοδότη εξαρτάται από τον αριθμό των
εργαζομένων, όπως αυτός αποτυπώνεται κάθε φορά στην τρέχουσα ισχύουσα
κατάσταση ενεργού προσωπικού Που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπ ́αριθμ. ΦΒ7/108652/Κ3/6-9-2021 ΚΥΑ «Πλαίσιο
Ποιότητας Μαθητείας» ο αριθμός των μαθητευομένων που δύναται να δέχεται κάθε
Επιχείρηση- Φορέας ορίζεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (με σχέση
εξαρτημένης εργασίας)

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΑ.Σ – ΕΠΑ.Λ – ΙΕΚ)

Ατομική Επιχείρηση 1
1 έως 5 1
6 έως 10 2
11 έως 14 2
15 έως 20 3
21 έως 26 4
27 έως 32 5

33 έως

4

38 6
39 έως 44 7
45 έως 50 8
51 έως 55 9
56 έως 61 10

Γενικά το ποσοστό των μαθητευόμενων σε σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 17% στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο.
Συγχρόνως ο αριθμός των μαθητευόμενων ανά παράρτημα επιχείρησης ή φορέα
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 40. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα
οποία δε διαθέτουν υποκαταστήματα, μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που
αντιστοιχούν στο 17% των υπαλλήλων.
Οι εργοδότες δε δύνανται να έχουν α ́βαθμού συγγένεια με τον μαθητευόμενο.

5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
α) Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κάθε εργοδότης (του Ιδιωτικού και του
Δημοσίου Τομέα) που απασχολεί πρακτικά ασκούμενους μαθητές των ΕΠΑ.Σ,
υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του
Υπουργείου Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΡΓΑΝΗ τον Πίνακα Ε3.4:
Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας.
Στον εν λόγω πίνακα είναι υποχρεωτικά προς συμπλήρωση όλα τα πεδία που
εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα. Στο τέλος του εντύπου Ε3.4 και συγκεκριμένα
στον πίνακα Ε, στο πεδίο «Σύμβαση Μαθητείας» συμπληρώνουμε την
ημερομηνία έναρξης της Σύμβασης Μαθητείας.
β) Οι εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρήσουν το
απογραφικό δελτίο κάθε Ασκούμενου μαθητή στο Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Οι μαθητές από την πρώτη ημέρα μαθητείας ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ (πρώην
ΙΚΑ) .
Τα πακέτα κάλυψης για τους μαθητές των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α
( πρώην ΟΑΕΔ) είναι τα εξής:

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΚΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
1209 3180
1210 3181
1212 3183

Οι ασφαλιστικές εισφορές των πρακτικά ασκούμενων μαθητών όλων των
επιπέδων διαμορφώνονται ως εξής :

6

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (α) για τους ασκούμενους στο δημόσιο τομέα

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
(ΠΟΣΟΣΤΟ %)

ΜΑΘΗΤΗ
(ΠΟΣΟΣΤΟ %)
ΕΦΚΑ( πρώην ΙΚΑ) 33,60% ——
ΑΝΕΡΓΙΑ 3,17% 1,83%
ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ——– ——
ΔΛΟΕΜ ——– ——
ΛΠΕα Α.Ε 0,15% ——
ΕΛΠΕΚΕ-ΛΕΠΕΕ 0,24% ——
ΕΚΛΑ 0,12% 0,10%
ΟΕΚ (ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ) —— 1,00%
ΟΕΕ (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ) —— 0,35%
ΣΥΝΟΛΟ 37,28% 3,28%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 40,56%
Σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν.4387/2016, η συνολική εισφορά επικουρικής
ασφάλισης ΕΤΕΑΕΠ διαμορφώνεται για την περίοδο από 1.6.2016 έως
31.5.2019 σε ποσοστό 7%, για την περίοδο από 1.6.2019 έως 31.5.2022
σε ποσοστό 6.5%(ισχύον ποσοστό) και από 1.6.2022 σε ποσοστό 6%.

7

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (β) για τους ασκούμενους στον ιδιωτικό τομέα

Ο εργοδότης επίσης βαρύνεται με τα ακόλουθα:
α) Εισφορά επαγγελματικού κινδύνου: 1%,
β) Βαρέα και ανθυγιεινά: ΕΦΚΑ (Κλάδος Κύριας Σύνταξης): 3,6% και
γ) ΕΤΕΑΕΠ (Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης): +2% (όπου υπάρχουν βαρέα και
ανθυγιεινά)
Οι μαθητευόμενοι δηλαδή κατά το διάστημα της πραγματοποίησης του
προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο, υπάγονται στην ασφάλιση, τόσο του
κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε

8

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
(ΠΟΣΟΣΤΟ %)

ΜΑΘΗΤΗ
(ΠΟΣΟΣΤΟ %)
ΕΦΚΑ( πρώην ΙΚΑ) 33,60% ——
ΑΝΕΡΓΙΑ 1,68% 1,47%
ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ——– ——
ΔΛΟΕΜ ——– ——
ΛΠΕα Α.Ε 0,15% ——
ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 0,06% 0,10%
ΟΕΚ (ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ) —— 0,15%
ΟΕΕ (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ) —— 0,35%
ΣΥΝΟΛΟ 35,49% 2,07%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 37,56%
Σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν.4387/2016, η συνολική εισφορά επικουρικής
ασφάλισης ΕΤΕΑΕΠ διαμορφώνεται, για την περίοδο από 1.6.2019 έως
31.5.2022 σε ποσοστό 6.5%(ισχύον ποσοστό) και από 1.6.2022 σε
ποσοστό 6%.

χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος, διότι καταβάλλονται
εισφορές για τους αντίστοιχους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης.
Στη συνέχεια επισημαίνουμε, ότι προκειμένου να υποβληθούν οι ΑΠΔ (Αναλυτικές
Περιοδικές Δηλώσεις) και επειδή το πρόγραμμα του ΙΚΑ στο INTERNET δεν
αναγνωρίζει την ειδική περίπτωση ασφάλισης των μαθητών, θα πρέπει να
αναγράφονται ως αποδοχές στην ΑΠΔ το ήμισυ των πράγματι καταβαλλομένων
ποσών, δηλαδή ακριβώς το ποσό εκείνο, στο οποίο υπολογίζονται οι εισφορές,
δηλαδή 11,95€.
Αυτό ακριβώς και θα αναφέρεται στην ΑΠΔ, προκειμένου να μην το απορρίψει το
ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ.
Επίσης, όπου υπάρχουν Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης, επιβαρύνεται, άλλοτε ο
εργοδότης και άλλοτε ο μαθητής. Θα πρέπει να γίνεται σχετική συνεννόηση με τα
ως άνω Ταμεία.

Πληροφορίες για τους κωδικούς των ειδικοτήτων και των πακέτων κάλυψης στα
οποία ασφαλίζονται οι μαθητευόμενοι των Επαγγελματικών Σχολών μπορείτε να
βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ ( ή πρώην ΙΚΑ – www.ika.gr)
Η Πράξη “Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ” έχει ενταχθεί στο
ΕΠΑΝΑΔ&ΕΔΒΜ-ΕΣΠΑ 2014-20 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους.

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email
ΑΦΙΣΑ

Περισσότερα
Νέα-Δράσεις

Από σήμερα οι αιτήσεις για τις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ – Αμειβόμενη και ασφαλισμένη μαθητεία σε 37 ειδικότητες αιχμής

Σήμερα, Δευτέρα 17 Ιουνίου στις 17:00, ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της …

Συνταξιοδότηση Γ. Ηλιάδη

Μέρα ξεχωριστή και ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά για όλους, ήταν η Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024,  όταν η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Κιλκίς …

Συμμετοχή στην 88η ΔΕΘ

Ένα από τα εργαλεία εξωστρέφειας και προβολής των επιχειρήσεων μαςαποτελεί η συμμετοχή στη ΔΕΘ, η οποία είναι πάντα για κάθε …

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις

Από σήμερα οι αιτήσεις για τις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ – Αμειβόμενη και ασφαλισμένη μαθητεία σε 37 ειδικότητες αιχμής

Σήμερα, Δευτέρα 17 Ιουνίου στις 17:00, ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για το σχολικό έτος

Περισσότερα »

Συνταξιοδότηση Γ. Ηλιάδη

Μέρα ξεχωριστή και ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά για όλους, ήταν η Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024,  όταν η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Κιλκίς αποχαιρέτησε, λόγω συνταξιοδότησης , το

Περισσότερα »

Πληροφορίες

Ξεκινούν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για το νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας 25.000 άνεργων νέων με 100% επιχορήγηση

Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας για 25.000 νέους ανέργους ΣΚΟΠΟΣ Η προετοιμασία 25.000 ανέργων 18-29 ετών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επιχειρήσεις του

Περισσότερα »

Παράταση Σύμφωνου Συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και του ΟΣΔ Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων « Αυτοδιαχείριση»

Το Επιμελητήριο Κιλκίς σας ενημερώνει ότι το περασμένο έτος (02/2023) υπεγράφη  Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και του ΟΣΔ Μουσικών Πνευματικών

Περισσότερα »