Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Επιμελητήριο Κιλκίς

Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τo Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Κιλκίς, έχοντας υπόψη:
l. Την διάταξη της παραγράφου 5 του αρ. 80 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ: 171Α 2017/2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
2.Την ανάγκη στελέχωσης των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Κιλκίς µε ένα (1) Ειδικό Επιστημονικό Συνεργάτη, ενόψει των αυξημένων αναγκών του Επιμελητηρίου.
3. Την νέα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό – Νο 21/05.04.2023) του Επιμελητηρίου Κιλκίς, για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Επιστημονικού Συνεργάτη και τον καθορισμό των προσόντων και των όρων εργασίας.
4. Το με αριθ. πρωτ: 25061/2022/1/2022 εγκριτικό έγγραφο του ΑΣΕΠ,

Αποφάσισε, ομόφωνα, την επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Επιστημονικού Συνεργάτη, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με αρμοδιότητες την υποστήριξη του έργου του Προέδρου, της Διοικητικής Επιτροπής, του Διοικητικού Συμβουλίου και των δομών του Επιμελητηρίου Kιλκίς .

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου είναι η:
• Εκπόνηση και υποβολή προτάσεων προς τον Πρόεδρο & τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου και υποστήριξη και υποβοήθηση του έργου της.
• Διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών έργων και Προγραμμάτων. Υποβολή νέων προτάσεων.
• Υποστήριξη του Διοικητικού-Οικονομικού έργου του Επιμελητηρίου.
• Έρευνα, σχεδιασμός, αξιολόγηση, παρακολούθηση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Μελέτη-σχεδιασμός-υποστήριξη προωθητικών Ενεργειών για την εξωστρέφεια και αναγνωρισιμότητα του Επιμελητηρίου στην αγορά και στα μέλη του.
• Υποστήριξη της εξωστρέφειας των μελών του Επιμελητηρίου, ενίσχυση και επέκταση των Δράσεων προβολής του Νομού, οργάνωση και συμμετοχή σε εκθέσεις, εμπορικές αποστολές και συνεργασία με αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
• Ενημέρωση και εξατομικευμένη επιχειρηματική πληροφόρηση των μελών του Επιμελητηρίου σε θέματα καινοτομίας, επενδύσεων και ανάπτυξης καθώς και σε προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης.
• Υποστήριξη και προγραμματισμός ημερίδων, επιμορφωτικών σεμιναρίων, προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης κι Εκπαίδευσης και σχεδιασμός των δράσεων κι εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου.
• Κάλυψη των αναγκών διαχείρισης Μητρώου του Επιμελητηρίου, του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) και υποστήριξη της λειτουργίας της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΥΜΣ).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες
Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ν. 2431/1996 με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 αυτού).
Για τους ανωτέρω πολίτες απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν. 4027/2011, άρθρο 9), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-3443384 και 210-3442322 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540 του κατωτέρω επιπέδου το οποίο αντιστοιχίζεται με επίπεδο του Συμβουλίου της Ευρώπης: Δ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
Γίνονται επίσης δεκτοί, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958, όπως ισχύει.
2. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο διορισμού.
Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.
Οι άνδρες κατά τον χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν. 3528/2007 και άρθρο 29 του ν. 4440/2016).
Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
1. Τίτλοι σπουδών:
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
2. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
3. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, επιπέδου C2
Σημειώνεται ότι τυχόν ξενόγλωσσοι τίτλοι σπουδών θα πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας εκ μέρους των αρμόδιων ελληνικών Αρχών.
Απαραίτητη εμπειρία / προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην:
• ενημέρωση, διαχείριση και προώθηση Ευρωπαϊκών και αναπτυξιακών προγραμμάτων σε σύγχρονες μεθόδους ή/και συντονισμό έργων ή/και προγραμμάτων ή/και
• διοργάνωση ημερίδων και ενημερωτικών εκδηλώσεων ή/και
• διοργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης εργαζομένων επιχειρήσεων και σεμιναρίων σχετικά με την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων ή/και
• εμπειρία σε θέματα διοικητικής υποστήριξης γραφείου και διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ή/και
• εμπειρία σε θέματα ηλεκτρονικής προώθησης επιχειρήσεων και χειρισμού πληροφοριακών συστημάτων παρακολούθησης.

Θα συνεκτιμηθούν επίσης:
• Η ικανότητα οργάνωσης, διαχείρισης, ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, αποτελεσματικότητα.
• Η εξειδίκευση σε επιχειρηματικούς τομείς της Π.Ε. Κιλκίς, γνώση των συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεων και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
• Η ικανότητα χρήσης συστημάτων αυτοματισμού γραφείου, υπηρεσιών διαδικτύου και νέων τεχνολογιών.
• Η γνώση των πολιτικών και των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε., καθώς και των Εθνικών Πολιτικών για την επιχειρηματικότητα.
Επί πλέον γνώσεις και δεξιότητες, εργασίες, δημοσιεύσεις και τυχόν Επιμελητηριακή εμπειρία θα ληφθούν υπόψη.
Πέραν δε, των τυπικών και επιθυμητών προσόντων θα διεξαχθεί και συνέντευξη των υποψηφίων, για την εκτίμηση των ουσιαστικών προσόντων και εμπειρίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών, από 06/04/2023 έως και 27/04/2023 τις εργάσιμες μέρες και ώρες, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κιλκίς (οδός Στενημάχου 2, Κιλκίς, 61100). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων ορίζεται η 27/4/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00
Η αίτηση συνοδεύεται με αναλυτικό βιογραφικό του υποψηφίου και με τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα.
Σημειώνεται ότι, αν μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής φακέλων λείπουν κάποια από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλείεται ο υποψήφιος και απορρίπτεται χωρίς να αξιολογηθεί.
Τυχόν φάκελοι, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν πριν από τις καθοριζόμενες στην παρούσα ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής ή μετά τη λήξη της, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και θα θεωρηθούν, ως μη υποβεβλημένοι.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ
1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, στο οποίο μπορεί να αναφέρονται και τυχόν πρόσθετα προσόντα, πλέον των απαιτούμενων και επιθυμητών τα οποία διαθέτουν και τα οποία θα συνεκτιμηθούν από την Επιτροπή Επιλογής.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.
3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή Πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας, καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.
4. Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) και αναφέρονται στο π.δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
5. Η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γνώσης Χειρισμού Η/Υ, που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).
6. Για την απόδειξη της γλωσσομάθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας, που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).
7. Η απαιτούμενη εμπειρία/προϋπηρεσία καθώς και τυχόν πρόσθετη εμπειρία, αποδεικνύονται ως κατωτέρω:
Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή:
(i) Για τους μισθωτούς:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης,
• Βεβαίωση του οικείου εργοδότη, από την οποία να προκύπτει επακριβώς, η χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας του.
(ii) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
• Mία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
Σε περίπτωση απασχόλησης στην αλλοδαπή ισχύουν κατ’ αναλογία τα ισχύοντα στην ημεδαπή.
Εάν η ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική βάσει νομοθεσίας του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ο υποψήφιος, αρκεί η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους.
1) Εμπειρία σε υπηρεσίες δημοσίου χαρακτήρα της αλλοδαπής
Εάν οι υποψήφιοι έχουν απασχοληθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής δύνανται να προσκομίσουν βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα στην οποία να αναφέρεται η χρονική διάρκεια και το είδος της απασχόλησης. Από την εν λόγω βεβαίωση ή από άλλη σχετική βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ο δημόσιος χαρακτήρας του φορέα.
2) Εμπειρία σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και στο Ηνωμένο Βασίλειο έως 31/12/2021), όταν απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην ημεδαπή.
Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνεται υπόψη και η εμπειρία που αποκτήθηκε μετά τη λήψη της άδειας άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα.
Σε περίπτωση επίκλησης εμπειρίας σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν την ημερομηνία λήψης της απαιτούμενης άδειας άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα, η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη από την ημερομηνία χορήγησης της απαιτούμενης από το κράτος-μέλος άδειας άσκησης επαγγέλματος, η οποία προσκομίζεται ή αν δεν απαιτείται άδεια, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση των αρμοδίων αρχών.
Προγράμματα STAGE
Ως χρόνος εμπειρίας θεωρείται και η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE του Ο.Α.Ε.Δ. (νυν Δ.ΥΠ.Α.)( ν. 3200/2003 άρθρο 24 παρ. 8). Η σχετική βεβαίωση εκδίδεται πλέον από τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ( Δ.ΥΠ.Α. πρώην ΟΑΕΔ) – Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ /ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Εθνικής Αντιστάσεως 8, Τ.Κ. 17456 Άλιμος) από την οποία πρέπει να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια του προγράμματος.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται: Οι Υπηρεσίες του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, τα Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021, όπως ισχύει.
Ως εργασία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο Τομέα, θεωρείται επίσης:
• Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της Στρατιωτικής Θητείας.
• Η συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) του ΟΑΕΔ(νυν Δ.ΥΠ.Α.).
• Η απασχόληση με Σύμβαση Έργου σε φορείς του Δημοσίο

ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
α) Της ημεδαπής
1. Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.
2. Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).
β) Της αλλοδαπής
1. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
2. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών (η οποία καταργήθηκε στις 31/8/2021 σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 478 του ν.4781/2021) ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο. Σημειώνεται ότι από 1.9.2021, οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν και να επιλέγουν μεταφραστή στην διεύθυνση metafraseis.services.gov.gr ή μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι Μεταφραστές» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr. Συγκεκριμένα, η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται ακολουθώντας τα εξής βήματα: πληκτρολόγηση της διεύθυνσης www.gov.gr, επιλογή της κατηγορίας Πολίτης και καθημερινότητα, και στη συνέχεια επιλογή Μεταφράσεις, Αναζήτηση πιστοποιημένου μεταφραστή, Είσοδος στην υπηρεσία.
3. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.
4. Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
5. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Για την επιλογή του υποψηφίου έχει συσταθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, τριμελής Επιτροπή Επιλογής η οποία αξιολογεί τους υποψηφίους και τους κατατάσσει με βάση τους τίτλους σπουδών, τη γνώση ξένων γλωσσών και Η/Υ, την εμπειρία, τις επιστημονικές εργασίες και άλλες συναφείς δραστηριότητες των υποψηφίων, καθώς και το πόρισμα που αποκομίζει από τις ατομικές συνεντεύξεις, τις οποίες πραγματοποιεί με τους υποψηφίους. Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ενιαίως, είτε κατά στάδια κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειομένων εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια των επόμενων σταδίων. Η Επιτροπή Επιλογής αρχικά ελέγχει τη συνδρομή στο πρόσωπο κάθε υποψηφίου των τυπικών προϋποθέσεων που απαιτούνται από την προκήρυξη, αποκλείει τους υποψηφίους για τους οποίους διαπιστώνει έλλειψη τυπικής προϋπόθεσης και συντάσσει πίνακα αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους.
Στη συνέχεια η Επιτροπή Επιλογής αξιολογεί τα στοιχεία των φακέλων των υποψηφίων που διαθέτουν τις τυπικές προϋποθέσεις που απαιτούνται από την προκήρυξη και καθορίζει τεκμηριωμένα από το σύνολο των υποψηφίων, εκείνους που επιλέγει να καλέσει σε συνέντευξη, οι οποίοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις εφόσον υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων.
Η συνέντευξη θα είναι δομημένη σε τέσσερα θεματικά πεδία: διαθεσιμότητα, γνώση εργασιακού αντικειμένου, εμπειρία εργασιακού αντικειμένου και ικανότητα συνεργασίας & επικοινωνίας.
Μετά το πέρας των συνεντεύξεων η Επιτροπή Επιλογής προβαίνει σε συνολική αξιολόγηση των υποψηφίων ατομικώς και συγκριτικώς μεταξύ τους, συνεκτιμώντας το αποτέλεσμα της συνέντευξης.
Τέλος, καθορίζει με αιτιολογημένη απόφασή της τον προσληπτέο, καθώς και επαρκή αριθμό αναπληρωματικών, για την περίπτωση που απαιτηθεί τυχόν αναπλήρωση αυτού. Για τον σκοπό αυτόν συντάσσεται πρακτικό περί της ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής διεξαγόμενης προφορικής συνέντευξης των υποψήφιων, στο οποίο πρέπει να αναφέρεται, έστω συνοπτικά, το περιεχόμενο της συνέντευξης με μνεία των ερωτήσεων που υπέβαλαν τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής και των απαντήσεων που εδόθησαν από τους υποψηφίους.
Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της καταχώρισής τους στον διαδικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου. Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής στο Επιμελητήριο. Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής.
Μετά την εξέταση των τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου, εφόσον δεν επέρχονται μεταβολές, αυτή προχωρεί στη διαμόρφωση της τελικής κρίσης με βάση τους πίνακες της Επιτροπής Επιλογής. Σε περίπτωση που επέρχεται μεταβολή από την εξέταση των ενστάσεων, τότε το θέμα αναπέμπεται στην Επιτροπή Επιλογής για την υλοποίηση αυτών και, ακολούθως, οι αναμορφωμένοι πίνακες επαναπροωθούνται στη Διοικητική Επιτροπή για τη διαμόρφωση της τελικής κρίσης.
Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητήριου Κιλκίς διατηρεί το δικαίωμα, να κηρύξει άγονο το διαγωνισμό αυτό, κατά την απόλυτη κρίση της, ιδίως στην περίπτωση κατά την οποία κανείς από τους αιτούντες δεν πληροί τις προϋποθέσεις, για την επιλογή του, ως ειδικού επιστημονικού συνεργάτη του.
Η συνεργασία θα έχει τη μορφή είτε σύμβασης έργου, είτε σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι το πέρας της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμενη όμως να παραταθεί με έγκριση του ΔΣ, εάν νόμιμα παραταθεί η θητεία του ιδίου.
Η αμοιβή του ειδικού συνεργάτη θα είναι σύμφωνη με όσα ορίζει η παράγραφος 5 του αρ. 80 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
Η παρούσα προκήρυξη, με ευθύνη των υπηρεσιακών στελεχών του Επιμελητηρίου, να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια», στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου Κιλκίς (https://ccikilkis.gr) και να τοιχοκολληθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου του Επιμελητηρίου, που βρίσκεται επί της οδού Στενημάχου 2 , Κιλκίς, έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Επίσης, περίληψή της, να δημοσιευθεί, μία φορά, σε μία τοπική εφημερίδα.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email
ccikilkis

Περισσότεροι διαγωνισμοί

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις

Πληροφορίες

Παράταση στη διασύνδεση POS

Με σκοπό τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις παρακάτω υποχρεώσεις απόσυρσης/αντικατάστασης ταμειακών και μηχανισμών και διασύνδεσης λογισμικών ERP με POS, με αποφάσεις του Διοικητή

Περισσότερα »