ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Νέα - Δράσεις

Τo Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Κιλκίς, προκηρύσσει Διαγωνισμό για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Επιστημονικού Συνεργάτη (κατηγορίας Π.Ε.), για την υποστήριξη του έργου του Προέδρου, της Διοικητικής Επιτροπής, του Διοικητικού Συμβουλίου και των δομών του Επιμελητηρίου Κιλκίς.
Για την επιλογή του υποψηφίου έχει συσταθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, τριμελής Επιτροπή Επιλογής, η οποία αξιολογεί τους υποψηφίους και τους κατατάσσει με βάση τους τίτλους σπουδών, τη γνώση ξένων γλωσσών και Η/Υ, την εμπειρία, τις επιστημονικές εργασίες και άλλες συναφείς δραστηριότητες των υποψηφίων, καθώς και το πόρισμα που αποκομίζει από τις ατομικές συνεντεύξεις, τις οποίες πραγματοποιεί με τους υποψηφίους.
Η συνεργασία θα έχει τη μορφή είτε σύμβασης έργου, είτε σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι το πέρας της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2023, δυνάμενη όμως να παραταθεί με έγκριση του ΔΣ, εάν νόμιμα παραταθεί η θητεία του ιδίου.
Η αμοιβή του ειδικού συνεργάτη θα είναι σύμφωνη με όσα ορίζει η παράγραφος 5 του αρ. 80 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων ορίζεται η 22α Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.
Η προκήρυξη, θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια», στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου Κιλκίς www.ccikilkis.gr και θα τοιχοκολληθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου του Επιμελητηρίου που βρίσκεται επί της οδού Στενημάχου 2, Κιλκίς, από 08 Δεκεμβρίου 2022, έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.

Βρείτε την αίτηση εδώ.

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email
ccikilkis

Περισσότερα
Νέα-Δράσεις

Ο Πρωτογενής Τομέας στις Αστικές Περιοχές – Σάββατο 18 Μαΐου 2024

Καλό Πάσχα με υγεία, αγάπη και ελπίδα

Πρόσκληση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κιλκίς, σε τακτική συνεδρίαση την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024 και ώρα 3:30μμ,  …

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η