Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets στο πλαίσιο του Έργου “Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ

Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Δ/νση : Γ. Καπέτα 17, Τ.Κ. 61100, ΚΙΛΚΙΣ
Υπόψη : Γεωργιάδου Λίζα
Τηλέφωνο: 2341352158, Φαξ : 2341352152
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): liza.georgiadou@dhmoskilkis.gr
2. ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού.
3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οι προμήθειες του παρόντα διαγωνισμού, προσδιορίζονται με το κύριο λεξιλόγιο δημοσίων συμβάσεων (CPV), με αριθμούς αναφοράς: 30230000-0
4.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 26.800,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Πυλώνα του Component 2.2 (Modernize) και συγκεκριμένα της δράσης Further modernization of Public Administration’s One-Stop Shops με κωδικό 16780.
5. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η συμβατική αξία των προμηθειών θα πληρώνεται στον προμηθευτή τμηματικά, μετά την εκάστοτε παραλαβή τους,με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
6. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ”»
7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Το αντικείμενο του διαγωνισμού περιγράφεται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη μελέτη ΠΛ18/2022
8. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΟΧΙ
9. ΛΗΨΗ ΥΠΟΨΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαμβάνονται υπόψη.
10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής τους και για 8 μήνες με δικαίωμα αυτοδίκαιης παράτασης αν πάρει παράταση το πρόγραμμά .
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ (άρθρο 132 Ν.4412/2016)
Η σύμβαση του Δήμου Κιλκίς δύναται να τροποποιηθεί μόνο ως προς τον χρόνο. Το χρονικό διάστημα της παράτασης θα είναι αυτό που ορίζει ο νόμος βάσει του άρθρου 132 Ν.4412/2016 ή με δικαίωμα αυτοδίκαιης παράτασης αν πάρει παράταση το πρόγραμμά .
11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ
Ηλεκτρονικός Ανοιχτός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής .

12. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Νομική μορφή των συμμετεχόντων: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος -μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Προσωπική κατάσταση των ενδιαφερόμενων-απαιτούμενα αποδεικτικά: Όπως αυτά περιγράφονται στα τεύχη του διαγωνισμού.
13. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
Τόπος-Χρόνος-Γλώσσα
α) Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promotheus.gov.gr
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:08/12/2022 Ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις:08/12/2022 Ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ
β) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
14. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ:
«Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets στο πλαίσιο του Έργου “Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ”»
Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α: 26.800,00 ευρώ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
Ποσό εγγυητικής συμμετοχής: 536,00 ευρώ
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ένα (2 %) επί της επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των προμηθειων, χωρίς ΦΠΑ, για το οποίο υποβάλλεται προσφορά με ισχύ έντεκα (11) μηνών από την ημέρα διαγωνισμού. Για την εγγύηση συμμετοχής ως “συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη” νοείται αυτή του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης και όχι της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.
Συγκεκριμένα, αναλόγως της προσφοράς που θα καταθέσει τα ποσά των εγγυητικών είναι :
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% του συμβατικού ποσού εκτός Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες για τις οποίες καταρτίζεται η σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και θα κατατεθεί στην Υπηρεσία πριν την υπογραφή της Σύμβασης.
15. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Η διαδικασία ανάδειξης του αναδόχου θα είναι μετά από ανοικτό διαγωνισμό και θα είναι σύμφωνη με τον Ν 4412/2016
Η εποπτεία – παραλαβή των προμηθειών θα διενεργείται από την οριζόμενη επιτροπή υπαλλήλων του Δήμου Κιλκίς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9.3.2021)
16. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των δέκα (10) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
17. Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/8-8-2016 όπως αναλυτικά αναφέρονται σε άρθρο της αναλυτικής διακήρυξης.
18. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
α) Η διακήρυξη και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού αναρτώνται στις διευθύνσεις: www.e-kilkis.gr του Δήμου Κιλκίς και www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. β) στοιχεία αναθέτουσας αρχής-πληροφορίες Δήμος Κιλκίς, Γ. Καπέτα 17 , 61100, Κιλκίς, Τηλ. 2341352158, fax: 2341352152
Αποστολή έντυπης μορφής δικαιολογητικών, Δήμος Κιλκίς- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Προμηθειών.
19. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης είναι η 16/11/2022, ημέρα Τετάρτη

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email
DimosKilkis

Περισσότεροι διαγωνισμοί

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις

Πληροφορίες

Παράταση στη διασύνδεση POS

Με σκοπό τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις παρακάτω υποχρεώσεις απόσυρσης/αντικατάστασης ταμειακών και μηχανισμών και διασύνδεσης λογισμικών ERP με POS, με αποφάσεις του Διοικητή

Περισσότερα »