Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Κιλκίς και Νομικών Προσώπων

Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

  • Ο Αντιδήμαρχος  Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών του  Δήμου Κιλκίς 

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με τα παρακάτω στοιχεία:

«Προμήθεια τροφίμων  του Δήμου Κιλκίς και Νομικών Προσώπων»

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Δ/νση : Γ. Καπέτα 17, Τ.Κ. 61100, ΚΙΛΚΙΣ

Υπόψη : Γεωργιάδου Λίζα

Τηλέφωνο: 2341352158, Φαξ : 2341352152

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): liza.georgiadou@dhmoskilkis.gr

2. ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού. 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

Τα προς προμήθεια είδη του παρόντα διαγωνισμού, προσδιορίζονται με το κύριο λεξιλόγιο δημοσίων συμβάσεων (CPV), με αριθμούς αναφοράς: 15000000-8

Προμήθεια τροφίμων

4.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των  150.288,82€ χωρίς Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Δημοτικά Έσοδα Δήμου Κιλκίς και ΝΠΔΔ-Πολυετής δέσμευση

για το έτος 2021 το  ποσό των  44.776,41€ (χωρίς  Φ.Π.Α)

για το έτος 2022 το ποσό των 105.512,41€ (χωρίς φπα )

5. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρώνεται στον προμηθευτή τμηματικά, μετά την εκάστοτε οριστική παραλαβή τους, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

6. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Προμήθεια τροφίμων  του Δήμου Κιλκίς και Νομικών Προσώπων

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Το αντικείμενο του διαγωνισμού περιγράφεται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη μελέτη Πρ1/2021

8. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΝΑΙ. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει την δυνατότητα υποβολής προσφοράς για  το σύνολο  της προμήθειας των ζητούμενων τμημάτων ή ανά  τμήμα ξεχωριστά, προσκομίζοντας τις αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές για το κάθε τμήμα  που αναφέρεται η προσφορά του ή αθροιστικά αν  υποβάλλει προσφορά για περισσότερα από ένα τμήματα

9. ΛΗΨΗ ΥΠΟΨΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαμβάνονται υπόψη.

10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση  θα έχει  ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής τους και μέχρι 31-12-2022.

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ  (άρθρο 132 Ν.4412/2016)

Η σύμβαση του Δήμου Κιλκίς δύναται να τροποποιηθεί  μόνο ως προς τον χρόνο παράδοσης των υλικών. Το χρονικό διάστημα της παράτασης θα είναι ίσο με  τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης όπως ορίζεται.

11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής . ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 25 (Απόφαση 02/27-08-2020 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)

12. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Νομική μορφή των συμμετεχόντων: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος -μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Προσωπική κατάσταση των ενδιαφερόμενων-απαιτούμενα αποδεικτικά: Όπως αυτά περιγράφονται στα τεύχη του διαγωνισμού.

13. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

Τόπος-Χρόνος-Γλώσσα

α) Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promotheus.gov.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 16/03/2021 Ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 π.μ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:04/04/2021 Ημέρα Κυριακή  και ώρα 15:00 μ.μ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή  στις 09-04-2021 και ώρα:10:00 π.μ.

β) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

14. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ένα (2 %) επί της επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των υπό προμήθεια ειδών, χωρίς ΦΠΑ, για το οποίο υποβάλλεται προσφορά με ισχύ έντεκα (11) μηνών από την ημέρα διαγωνισμού. Για την εγγύηση συμμετοχής ως “συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη” νοείται αυτή του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης και όχι της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.

Συγκεκριμένα, αναλόγως της προσφοράς που θα καταθέσει τα ποσά των εγγυητικών είναι :

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:– Προμήθεια τροφίμων  του Δήμου Κιλκίς και Νομικών Προσώπων – Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α: 150.288,82 ευρώ,

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσοστό 2% στο συνολο  υπό προμήθεια ειδών του προϋπολογιζόμενου ποσού χωρίς ΦΠΑ με ισχύ έντεκα (11) μηνών από την ημέρα διαγωνισμού.

Τμήματα ΜελέτηςΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡ1/2021:ΠροϋπολογισμόςΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2% ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΟΣΟΥ
1«Προμήθεια γάλακτος- μέσο ατομικής προστασίας προσωπικού Δήμου  Κιλκίς έτους  2021-2022»23.887,50+3.105,37=26.992,87 για το έτος 2021 64.050,00+8.326,50=72.376,50 για το έτος 2022 πολυετής δέσμευση Σύνολο 87.937,50+ ΦΠΑ (13%)11.431,87 =99.369,37€1.758,75
2«Προμήθεια ζαχαρωτών για το χριστουγεννιάτικο χωριό του Δήμου Κιλκίς 2021-22»1.980,00+475,20=2.455,20 για το έτος 2021 1.980,00+475,20=2.455,20 για το έτος 2022 3.960,00+ ΦΠΑ (24%)950,40 =4.910,40€79,20
3«Προμήθεια ειδών αρτοποιείου, για την κάλυψη αναγκών του  Οργανισμού αθλητισμού, πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς, έτους 2021-22»4.260,00 + ΦΠΑ (13%)553,80=4.813,80€ (1.420,00 ευρώ για το 2021- 2.840,50 ευρώ για το 2022) πολυετής δέσμευση  85,20
4 «Προμήθεια  ειδών νωπών εγχωρίων κρεάτων, για την κάλυψη αναγκών  του Οργανισμού αθλητισμού, πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς, έτους 2021-22»  7.975,20+ ΦΠΑ (13%)1.036,78=9.011,98€ (2.674,80 ευρώ για το 2021- 5.300,40 ευρώ για το 2022) πολυετής δέσμευση159,50
5«Προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου, για την κάλυψη αναγκών του  Οργανισμού αθλητισμού, πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς, έτους 2021-22»  10.063,00+ΦΠΑ (13%)1.308,19=11.371,19€ 3.308,50 ευρώ για το 2021- 6.754,50 ευρώ για το 2022) πολυετής δέσμευση  201,26
6 « Προμήθεια  ειδών τροφίμων παντοπωλείου, για την κάλυψη αναγκών του  Οργανισμού αθλητισμού, πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς, έτους 2021-22»  13.520,85 ΦΠΑ (13%+24%)2.410,45 =15.931,30 (4.465,40 ευρώ για το 2021- 9.055,45 ευρώ για το 2022) πολυετής δέσμευση  270,42
7« Προμήθεια ειδών νωπών εγχώριων οπωρολαχανικών, για την κάλυψη αναγκών του  Οργανισμού αθλητισμού, πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς, έτους 2021-22»9.071,82+ΦΠΑ (13%)1.179,34=10.251,16€ 2.957,31 ευρώ για το 2021- 6.114,51 ευρώ για το 2022) πολυετής δέσμευση  181,44
8« Προμήθεια ειδών κατεψυγμένων λαχανικών, για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού αθλητισμού, πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς, έτους 2021-22»  1.638,00+ΦΠΑ (13%)212,94=1.850,94€ (546,00 ευρώ για το 2021- 1.092,00 Ευρώ για το 2022) πολυετής δέσμευση  32,76
9« Προμήθεια ειδών ελαιόλαδου , για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού αθλητισμού, πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς, έτους 2021-22»  3.055,20+ΦΠΑ (13%)397,18=3.452,38€ (1.018,40 ευρώ για το 2021- 2.036,80 Ευρώ για το 2022) πολυετής δέσμευση    61,10
10« Προμήθεια ειδών κατεψυγμένων ψαριών , για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού αθλητισμού, πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς, έτους 2021-22»  3.097,50+ΦΠΑ (13%)402,68=3.500,18€ (1.017,75, ευρώ για το 2021- 2.079,75 Ευρώ για το 2022) πολυετής δέσμευση      61,95
11  «Προμήθεια Γάλακτος-μέσο ατομικής προστασίας έτους 2021-22  Οργανισμός αθλητισμού, πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς»5.709,75+ ΦΠΑ (13%)742,27=6.452,02€    (1.500,75, ευρώ για το 2021- 4.209,00 Ευρώ για το 2022) πολυετής δέσμευση114,19

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό  5% της σύμβασης του/των υπό προμήθεια είδους /ειδών προμήθειας εκτός Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στα είδη για τα οποία καταρτίζεται η σύμβαση,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και  θα κατατεθεί στην Υπηρεσία πριν την υπογραφή της Σύμβασης. 

15. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Η διαδικασία ανάδειξης του αναδόχου θα είναι μετά από ανοικτό διαγωνισμό  και θα είναι σύμφωνη με τον Ν 4412/2016

  Η  ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιείται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου Κιλκίς και του Νομικού Προσώπου.

16. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των δέκα (10) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

17. Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/8-8-2016 όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της αναλυτικής διακήρυξης.

18. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

α) Η διακήρυξη και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού αναρτώνται στις διευθύνσεις: www.e-kilkis.gr  του Δήμου Κιλκίς και www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. β) στοιχεία αναθέτουσας αρχής-πληροφορίες  Δήμος Κιλκίς, Γ. Καπέτα 17 , 61100, Κιλκίς, Τηλ. 2341352158, fax: 2341352152

Αποστολή έντυπης μορφής δικαιολογητικών, Δήμος Κιλκίς- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Προμηθειών.

19. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης είναι η  16/03/2021, ημέρα Τρίτη.

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών

Χατζηαποστόλου Ιωάννης

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email

Περισσότεροι διαγωνισμοί

Διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας Φέτας ΠΟΠ

Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών κυλικείου

Περίληψη προκήρυξης διαγωνισμού για τη λειτουργία αναψυκτηρίου στο Συνοριακό Σταθμό Ευζώνων

Η Διεύθυνση Οικονομικού – Τμήμα Συνοριακών Σταθμών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης με την αρ.πρωτ.51288/16-04-2024 απόφαση Γραμματέα Α.Δ.Μ-Θ (ΑΔΑ: 695ΤΟΡ1Υ-23Κ …

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η