Προμήθεια Χημικών Υλικών για την απολύμανση ποσίμου νερού και για τις Ε.Ε.Λ. Κιλκίς, Καστανιών, Κρηστώνης, Ν. Σάντας, Δήμου Κιλκίς, Έτους 2022

Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)  
   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Προμήθεια Χημικών Υλικών για την απολύμανση  ποσίμου νερού και για τις Ε.Ε.Λ. Κιλκίς,  Καστανιών, Κρηστώνης, Ν. Σάντας, Δήμου Κιλκίς, Έτους 2022»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:59.998,00€ (χωρίς ΦΠΑ 24%)
              ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ Κ.A.E.: 25.05.01  

Κιλκίς, 27/05/2022

                    Α.Π.:   2004

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Προμήθεια Χημικών Υλικών για την απολύμανση  ποσίμου νερού και για τις Ε.Ε.Λ. Κιλκίς,  Καστανιών, Κρηστώνης, Ν. Σάντας, Δήμου Κιλκίς, Έτους 2022» προϋπολογισμού 59.998,00 ΕΥΡΩ προ ΦΠΑ. Σχετικοί κωδικοί CPV: 24312220-2 (Υποχλωριώδες νάτριο), 24958200-6 (Κατιονικός Πολυηλεκτρολύτης), 24312123-2 (Πολυχλωριούχο αργίλιο).

2. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17/06/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 και το κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής

Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με το παράρτημα της διακήρυξης.

3. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17/06/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

4. Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης για την προμήθεια χημικών ανέρχεται στο ποσό των  59.998,00 €  πλέον ΦΠΑ 24% (14.399,52 €), συνολικής αξίας με ΦΠΑ  74.394,52 €,  η οποία θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ Κιλκίς και υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα ως εξής:

•       ΤΜΗΜΑ 1: Υποχλωριώδες νάτριο 35.200,00 kg εκτιμώμενης αξίας 10.560,00 €.

•       ΤΜΗΜΑ 2: Kατιονικός πολυηλεκτρολύτης 13.500,00 kg εκτιμώμενης αξίας 33.750,00 €.

•       ΤΜΗΜΑ 3: Πολυχλωριούχο αργίλιο 42.400,00 kg εκτιμώμενης αξίας 15.688,00 €.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να καταθέσει προσφορά για όποιο ή όποια τμήματα επιθυμεί και για το σύνολο της ποσότητας ανά τμήμα.

5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης  σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως των αναγραφομένων ποσοτήτων

6. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 ν. 4412/2016 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ), εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ποσού (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας σε ευρώ, εκτός ΦΠΑ, ήτοι:

  • ΤΜΗΜΑ 1: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 211,00 €
  • ΤΜΗΜΑ 2: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 675,00 €
  • ΤΜΗΜΑ 3: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 314,00 €

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης ήτοι μέχρι 18/03/2023 άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

8. Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό Τύπο.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

                                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΔΗΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email

Περισσότεροι διαγωνισμοί

Περίληψη διακήρυξης: Προμήθεια κάδων

σας διαβιβάζουμε περίληψη διακήρυξης με αριθμό:21696/05-10-2022 που αφορά την “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (πράσινου χρώματος), ανακύκλωσης(μπλε χρώματος), χωρητικότητας 1100lt, και μεταλλικών …

Περίληψη Διακήρυξης – Αποχιονισμός Κιλκίς 2022-2023

H Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον …

Προκήρυξη προμήθειας νωπών οπωροκηπευτικών

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών για την κάλυψη …

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις

Έλεγχοι της ΓΔΔΕ επί Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Γ.Δ.Ε.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών (Α’181), διενεργεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους

Περισσότερα »

Zero Waste HoReCa

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα Zero Waste HoReCa, το δίκτυο του οποίου αριθμεί ήδη 500 μέλη. Το Zero

Περισσότερα »

Πληροφορίες

Διοργάνωση επιχειρηματικής συνάντησης Σουηδών αγοραστών με επιχειρήσεις τροφίμων & ποτών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 28-30 Νοεμβρίου 2022

Στηρίζοντας ενεργά την εξαγωγική προσπάθεια των επιχειρήσεων της περιοχής, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διοργάνωση επιχειρηματικής συνάντησης Σουηδών αγοραστών

Περισσότερα »