Προσκλήσεις στο πλαίσιο της Δράσης 16706 “Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”

Προγράμματα

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα θα ενεργοποιηθεί για την υποβολή αιτήσεων εκ μέρους τόσο των δυνητικών Δικαιούχων όσο και των συμμετεχόντων Προμηθευτών την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022

Πρόγραμμα I: «Ψηφιακά Εργαλεία MME»

Το πρόγραμμα αφορά ένα ευρύ φάσμα πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Σκοπός του Προγράμματος I: «Ψηφιακά Εργαλεία MME» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Μέσω του Προγράμματος I, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να

 • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
 • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
 • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα I: «Ψηφιακά Εργαλεία MME» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος – Κριτήρια επιλεξιμότητας

1. Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

i. Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.

ii. Είναι ενεργείς κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα I.

iii. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.

iv. Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα. προϊόντων και υπηρεσιών.

v. Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας. Αναλόγως του ύψους των ΕΜΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι κατατάσσονται σε τέσσερις διακριτές επιμέρους κατηγορίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου Α.5.

Σε περίπτωση επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί μετά την 01.01.2021, για τον υπολογισμό των ΕΜΕ θα πραγματοποιηθεί αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια από το Πρόγραμμα.

vi. Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

vii. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

viii. Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

ix.  Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.

x. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 2, παρ. 2 του Κανονισμού 1407/2013, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το παρόν Πρόγραμμα, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη).

Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων, εξαγορών και διάσπασης, για τον υπολογισμό της τήρησης των ορίων του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 7-9 του άρθρου 3 του Κανονισμού 1407/2013 (de minimis).

xi. Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017), βάσει του οποίου: οι δυνητικοί δικαιούχοι αποκλείονται από την ένταξη σε πρόγραμμα ή την υπαγωγή σε καθεστώτα ενίσχυσης τους χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους, εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής:

α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή

β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργούντες ελέγχους.

Οι υπό α΄ και β΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

Επιμέρους Κατηγορίες Δικαιούχων. Οι δικαιούχοι του Προγράμματος εντάσσονται στις ακόλουθες διακριτές κατηγορίες και υποκατηγορίες με κριτήριο την απασχόληση (εξαρτημένη εργασία):

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΜΕΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΜΕ
10,01 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ1.Α0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ
1.Β5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ
210 ΕΜΕ < μ ≤25 ΕΜΕ2.Α10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ
2.Β18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ
325 ΕΜΕ < μ ≤40 ΕΜΕ3.Α25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ
3.Β32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ
440 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ4.Α40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ
4.Β50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης κάθε κατηγορίας υποβάλλονται, κατατάσσονται και εγκρίνονται χωριστά, αντλώντας χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Κάθε υποκατηγορία επιχειρήσεων μπορεί να λάβει επιταγές (vouchers) διαφορετικής ονομαστικής αξίας.

Συγκεκριμένα, το ύψος τους αυξάνεται σε επιχειρήσεις με υψηλότερες ΕΜΕ.

Συμμετοχή Προμηθευτών στο Πρόγραμμα

Οι Δικαιούχοι του Προγράμματος μπορούν να προμηθευτούν τις επιδοτούμενες ψηφιακές υπηρεσίες & προϊόντα

απευθείας από τους προμηθευτές της επιλογής τους. Εξαιρούνται περιπτώσεις αυτοπαράδοσης, όπου προμηθευτής και δικαιούχος ταυτίζονται.

Προμηθευτές ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών στην Ελλάδα ή σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται

να διαθέτουν ελεύθερα προς πώληση τις λύσεις τους στο πλαίσιο του Προγράμματος, εφόσον ισχύουν οι κάτωθι

προϋποθέσεις:

(1) Ο προμηθευτής έχει υποβάλλει Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα, η οποία έχει εγκριθεί.

(2) Ο ίδιος ή άλλος προμηθευτής έχει υποβάλλει Αίτηση έγκρισης του προς διάθεση ψηφιακού προϊόντος/ υπηρεσίας, η οποία έχει γίνει αποδεκτή, το δε προς πώληση προϊόν/υπηρεσία έχει ήδη ενταχθεί στο ενιαίο μητρώο εγκεκριμένων ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών και είναι σε ισχύ (εγκεκριμένη).

(3) Κατά τη συναλλαγή τηρούνται οι επιμέρους όροι και περιορισμοί του Προγράμματος που αφορούν τους δυνατούς συνδυασμούς ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών (επιλέξιμες λύσεις) και δαπανών (κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών), τα πιθανά μέγιστα όρια που έχουν τεθεί και το εύλογο του κόστους.

(4) Επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα της επιταγής (voucher), η οποία δεσμεύεται ή/και εξαργυρώνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του Προγράμματος.

Επιλέξιμες Ενέργειες και δαπάνες

1. Επιλέξιμη προς ενίσχυση από το Πρόγραμμα είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, μέσω συστήματος επιταγών (vouchers).

Κάθε δικαιούχος δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας συγκεκριμένης λύσης (σύνθεσης προϊόντων/ υπηρεσιών και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών), η οποία τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από την εξαργύρωση επιταγής του Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση).

2. Οι επιλέξιμες κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών εξειδικεύονται από τον Φορέα Υλοποίησης, με γνώμονα την ανταπόκριση στις ακόλουθες προτεραιότητες ψηφιακού μετασχηματισμού:

 • Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων,
 • Συνεργασία, παραγωγικότητα και απομακρυσμένη εργασία,
 • Ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη.

3. Οι επιλέξιμες ενέργειες και Δαπάνες του παρόντος άρθρου δύναται να εξειδικευτούν από τον Φορέα Υλοποίησης, στην Πρόσκληση του Προγράμματος του Άρθρου Α.15.

Αιτήσεις Χρηματοδότησης δικαιούχων, έλεγχοι και διασταυρώσεις

1. Οι Δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν Αίτηση Χρηματοδότησης στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) την οποία τηρεί και διαχειρίζεται ο Φορέας Υλοποίησης.

Ύψος και ένταση της Ενίσχυσης

Στο πλαίσιο του Προγράμματος δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers), βάσει του μεγέθους της

επιχείρησης σε όρους απασχόλησης και ειδικότερα ανά Κατηγορία Επιχειρήσεων της παραγράφου 6.1 ως

ακολούθως:

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
ΑΒΓΔ
Μέγεθος Επιχείρησης (μ)Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)  Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη  Ένταση ενίσχυσης  
0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ900,00 €  1.000,00€90%
5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ1.800,00€2.000,00€90%

     ii. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

ΑΒΓΔ
Μέγεθος Επιχείρησης (μ)Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)  Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη  Ένταση ενίσχυσης  
10 ΕΜΕ < μ ≤ 18 ΕΜΕ3.600,00 €  4.000,00€90%
18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ5.400,00€6.000,00€90%

    iii. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3   

ΑΒΓΔ
Μέγεθος Επιχείρησης (μ)Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)  Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη  Ένταση ενίσχυσης  
25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ9.000,00 €  10.000,00€90%
32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ10.800,00€12.000,00€90%

    iv. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

ΑΒΓΔ
Μέγεθος Επιχείρησης (μ)Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)  Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη  Ένταση ενίσχυσης  
40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ13.500,00 €  15.000,00€90%
50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ18.000,00€20.000,00€90%


Πρόγραμμα II: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

Αντικείμενο – Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος II: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Το Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» ενισχύει επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών, αποσκοπώντας:

 • στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ,
 • στην ενδυνάμωση του κλάδου πληροφορικής (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας).
 • στη δημιουργία νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με ισχυρή εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» θα παρέχει ενισχύσεις, υπό τη μορφή επιχορηγήσεων, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που καλύπτουν όλο τον κύκλο ανάπτυξης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και εμπεριέχουν:

 • Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες (ενδεικτικά: έρευνα αγοράς, μελέτη σκοπιμότητας, ενέργειες
 • Απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων),
 • Δραστηριότητες Ανάπτυξης των νέων ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών,
 • Συμπληρωματικές δραστηριότητες Εμπορικής αξιοποίησης των νέων προϊόντων και υπηρεσιών

Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος II. Προϋποθέσεις Συμμετοχής– Κριτήρια επιλεξιμότητας

Στο πλαίσιο του Προγράμματος II ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική

δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

i. Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.

ii. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.

iii. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα.

iv. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία

ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

v. Ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλους τους κλάδους τη οικονομίας, προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες σε δεδομένη αγορά και εμπίπτουν στους κανόνες του εμπορικού δικαίου.

vi. Λειτουργούν νόμιμα

vii. Είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις.

viii. Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

ix. Δεν εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.

x. Δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης ή έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και δεν υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.

xi. Δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις

xii. Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (137/Α).

xiii. Υποβάλουν Αίτηση Χρηματοδότησης για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία θα αξιοποιήσουν εμπορικά.

Επιλέξιμες Ενέργειες

1. Το Πρόγραμμα II ενισχύει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική αξιοποίηση νέων, καινοτόμων, ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες με στόχο, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία νεοφυπολογιστικών υποδομών και υπηρεσιών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση υποδομών και υπηρεσιών Cloud, την ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών λογισμικού. Απώτερος στόχος του Προγράμματος II είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου ΤΠΕ, μέσω της προσφοράς σύγχρονων, ποιοτικά αναβαθμισμένων προϊόντων, που δύναται να σταθούν επάξια τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

2. Τα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες που θα συμπεριληφθούν στα επενδυτικά σχέδια, θα πρέπει να έχουν

τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Μπορεί να απευθύνονται τόσο σε μεμονωμένους καταναλωτές (B2C), όσο και σε άλλες επιχειρήσεις
 • (B2B/ B2B2C).
 • Τεκμηριώνουν την ιδιότητα του «προϊόντος», διακρίνονται δηλαδή μεταξύ άλλων από προκαθορισμένη λειτουργικότητα ενσωματωμένη στη βασική λύση πριν την όποια προσαρμογή ανά πελάτη, υψηλό βαθμό τυποποίησης, επαναληψιμότητα στον τρόπο διάθεσης/ εφαρμογής τους ανά πελάτη, διακριτή και αναγνωρίσιμη  ονομασία (branding), οδικό χάρτη εξέλιξης (product roadmap), τυποποιημένη μεθοδολογία καθορισμού της σύνθεσης (configuration) και της τιμολόγησης αυτής (pricing), επαρκή τεκμηρίωση, καθώς και δυνατότητα ένταξης σε μία συγκεκριμένη αγορά (κατηγορία προϊόντων).
 • Δημιουργείται προστιθέμενη (τεχνολογική) αξία στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου.
 • Είναι τεχνολογικά άρτια και αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες.
 • Διαθέτουν στο τέλος της επένδυσης επαρκή λειτουργικότητα που επιτρέπουν την εμπορική τους διάθεση στην αγορά (minimum marketable products).
 • Χρησιμοποιούνται στο τέλος της επένδυσης από πραγματικούς πελάτες/χρήστες, έστω και πιλοτικούς.

3. Στο πλαίσιο των επενδυτικών σχεδίων ενισχύονται οι Δραστηριότητες (Δ):   Δ.1.: Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, που προηγούνται της κυρίως ανάπτυξης του προϊόντος Δ.2.: Ανάπτυξη του προϊόντος, που αποτελεί και τον κύριο κορμό της επένδυσης Δ.3.: Εμπορική αξιοποίηση

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • ΚΔ1 – Δαπάνες προσωπικού (≥40% π/υ)
 • ΚΔ2 – Υπηρεσίες Τρίτων (≤50% π/υ)
 • ΚΔ3 – Πρόσθετα γενικά έξοδα (≤15% π/υ)
 • ΚΔ4 – Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού (≤20% π/υ)

Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη στο πλαίσιο του Προγράμματος και δεν συνυπολογίζεται στον ενισχυόμενο προϋπολογισμό των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων.

Είδος και Ένταση ενίσχυσης

Η ενίσχυση που χορηγείται στο πλαίσιο του Προγράμματος έχει τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, η οποία καλύπτει μέρος των επιλέξιμων προς ενίσχυση δαπανών.

Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται με βάση:

 • Το μέγεθος της επιχείρησης,
 • Το είδος των δραστηριοτήτων και των επιλέξιμων δαπανών,
 • Τα όρια ενίσχυσης του Γ.Α.Κ.,

και αναλύεται ως ακολούθως:

 • Οι επιλέξιμες δαπάνες Βιομηχανικής Έρευνας ενισχύονται σε ποσοστό 70% για τις μικρές επιχειρήσεις και σε ποσοστό 60% για τις μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Οι επιλέξιμες δαπάνες Πειραματικής Ανάπτυξης ενισχύονται σε ποσοστό 45% για τις μικρές επιχειρήσεις και σε ποσοστό 35% για τις μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Οι επιλέξιμες δαπάνες εκπόνησης της Μελέτης Σκοπιμότητας ενισχύονται σε ποσοστό 70% για τις μικρές επιχειρήσεις και σε ποσοστό 60% για τις μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Οι επιλέξιμες δαπάνες προστασίας της παραχθείσας γνώσης ενισχύονται σε ποσοστό 50%, τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Οι επιλέξιμες δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ενισχύονται σε ποσοστό 50%, τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Οι επιλέξιμες δαπάνες Διαδικαστικής και Οργανωτικής Καινοτομίας ενισχύονται σε ποσοστό 50%, τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσεις

Ιδιωτική Συμμετοχή στο επενδυτικό κόστος

Το τμήμα της επένδυσης που δεν καλύπτεται από δημόσια χρηματοδότηση αποτελεί ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης. Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια της επιχείρησης ή με ξένα (δανειακά κεφάλαια).

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι ανώτατες εντάσεις ενίσχυσης, όπως προβλέπονται στο κατά περίπτωση εφαρμοστέο άρθρο του ΓΑΚ.

Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλύπτεται με έναν ή περισσότερους από τους κάτωθι τρόπους:

 • Με αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών από υφιστάμενους ή νέους εταίρους.
 • Με χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκτός του τακτικού, χωρίς να απαιτείται αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και υπό τον όρο ότι τα αποθεματικά αυτά δεν θα μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση 3 ετών από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
 • Με αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων κεφαλαίων της επιχείρησης, ως εξής: α) Κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τους εταίρους ή και β) κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου κερδών εις Νέο.
 • Με δανειακά κεφάλαια.

Η επιχείρηση δηλώνει τον τρόπο κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής στην Αίτηση Χρηματοδότησης και σε περίπτωση που ενταχθεί στους Προσωρινούς Δικαιούχους υποβάλει τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (βλ. Παράρτημα V Παράγραφο 15 κατωτέρω).

Διάρκεια Έργων

Ως μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται το χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής Απόφασης εκ μέρους του Φορέα υλοποίησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς του σημείου xiii της παρ. 2.1 ανωτέρω, είναι δυνατή η εκκίνηση του Έργου μετά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης και πριν την έκδοση της σχετικής εγκριτικής απόφασης. Σε αυτήν την περίπτωση, εφόσον στη συνέχεια η Αίτηση Χρηματοδότησης εγκριθεί, οι σχετικές δαπάνες της συγκεκριμένης περιόδου υλοποίησης μπορούν να καταστούν επιλέξιμες προς ενίσχυση.

300x300Logo

κι αλλά προγράμματα

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών Επιχειρήσεων & Συνεταιρισμών 2024

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διενεργεί για δέκατη συνεχή χρονιά Πρόγραμμα Ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών …

Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ «Πρακτικής Άσκησης»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικό Μάρκετινγκ (Strategic Marketing)»

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του ΑριστοτελείουΠανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Αγγλόφωνου …

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η