ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε.

Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε.
Διεύθυνση : 1ο χλμ Ε.Ο. Μυτιλήνης-Λουτρών, Τ.Κ. 811 00, Μυτιλήνη
Τηλ. Επικοιν. : +30 22510 45577 (εσωτ. 4), +30 22510 22873
Fax : +30 22510 45575
E-mail : procurement@iliaktida-amea.gr
Ιστοσελίδα : http://iliaktida-amea.gr/
Πληροφορίες : Τμήμα Προμηθειών
Αρμόδιοι υπάλληλοι : Ρόκου Ίρις
Μητσέλλης Μάριος
Καραμανώλη Δέσποινα
Αναθέτουσα Αρχή:
Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» είναι ένας κοινωνικός φορέας που δραστηριοποιείται από το 1999 και δημιουργήθηκε μέσα από τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας της Λέσβου, για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της απασχόλησης και της εξατομικευμένης συμβουλευτικής στα άτομα με ειδικές ανάγκες και στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
Αντικείμενο:
Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού στο νομό Κιλκίς
CPV:
32000000-3 (Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός), 30000000-9 (Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών)
Προϋπολογισμός:
18.888,71 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Έργα:
«Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» με κωδικό ΟΠΣ 5083940 που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Μηχανισμού
2
Έκτακτης Στήριξης του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κριτήριο κατακύρωσης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (κριτήριο χαμηλότερης τιμής) ανά είδος
Καταληκτική
ημερομηνία/ώρα
υποβολής προσφορών:
Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 15:00
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού στο νομό Κιλκίς με αριθμό 26/2021Κ
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας (Α.Μ.Κ.Ε.) «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ», λαμβάνοντας υπόψιν το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο:
▪ το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8/8/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
▪ τον εσωτερικό κανονισμό για το σύστημα διαχείρισης των χρηματοδοτούμενων έργων της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 1. Διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού.
 2. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (κριτήριο χαμηλότερης τιμής) ανά είδος, υπό τον όρο ότι το εκάστοτε είδος πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης.
 3. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω δράσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για τα είδη που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (σελ. 9 της παρούσης).
 4. Το έντυπο της προσφοράς πρέπει να ακολουθεί το επισυναπτόμενο πρότυπο, να φέρει την ημερομηνία συμπλήρωσης, την υπογραφή του εκπροσώπου της εταιρίας και τη σφραγίδα της επιχείρησης.
 5. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν ξεκάθαρα:
   την αξία του εκάστοτε προϊόντος (ανά τεμάχιο) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε ευρώ (€), διευκρινίζοντας το ύψος του Φ.Π.Α. (17% ή 24%). Η συμφωνηθείσα τιμή νοείται χωρίς όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης ή αυξομείωσης και παραμένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της συνεργασίας,
   τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων προϊόντων (εμπορική ονομασία, μοντέλο),
   Οι προσφορές θα πρέπει να ισχύουν και να δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον για την περίοδο έως και τις 30-11-2021. Μετά τη λήξη της ως άνω περιόδου, σε περίπτωση έγγραφου αιτήματος από την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. για παράταση της ισχύος της προσφοράς, ο συνεργάτης μπορεί να επιλέξει είτε να παρατείνει την προσφορά ή να την αποσύρει (όλη ή μέρος αυτής). Στην τελευταία περίπτωση η διαδικασία συνεχίζεται με όσους προσφέροντες (κατά σειρά προτεραιότητας, αποκλειστικά βάσει τιμής) παρατείναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί προσφοροδότες. Σε περίπτωση παράτασης, οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 6. Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών των υποψηφίων αναδόχων είναι η Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 15:00.
 7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
   να αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου procurement@iliaktida-amea.gr, με θέμα: «26/2021ΚΠροσφορά της εταιρίας [αναφορά στην επωνυμία]» ή  να τις αποστείλουν ή παραδώσουν σε κλειστό φάκελο στην έδρα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο νομό Λέσβου (1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη, τηλ. επικ.: +30 22510 22873, +30 22510 45577) ή το υποκατάστημα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο νομό Κιλκίς (Ουτσκούνη 3, Τ.Κ. 61100, Κιλκίς, τηλ. επικ.: +30 23410 22272), αναγράφοντας στο φάκελο: «26/2021ΚΠροσφορά της εταιρίας [αναφορά στην επωνυμία]».
  Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως, ώστε να ληφθούν έως την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που ελήφθησαν μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα θα καταγράφονται ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται.
 8. Οι παραληφθείσες προσφορές κατατίθενται υπόψιν της Ρόκου Ίριδας ή Καραμανώλη Δέσποινας (νομός Λέσβου) και της κ. Γυριχίδου Μαγδαληνής (νομός Κιλκίς) και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου. Οι προσφορές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν πρωτοκολλώνται, καθώς η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. αποδέχεται ότι η χρονοσήμανση παραλαβής της προσφοράς σημειώνεται στο εκάστοτε email.
 9. Το έντυπο της προσφοράς, τα περιλαμβανόμενα σε αυτό στοιχεία, καθώς και τυχόν αποδεικτικά έγγραφα που θα ζητηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο από τους αναδόχους, πρέπει να συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

Περισσότερες πληροφορίες στην ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email

Περισσότεροι διαγωνισμοί

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις

Πληροφορίες

Παράταση στη διασύνδεση POS

Με σκοπό τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις παρακάτω υποχρεώσεις απόσυρσης/αντικατάστασης ταμειακών και μηχανισμών και διασύνδεσης λογισμικών ERP με POS, με αποφάσεις του Διοικητή

Περισσότερα »