Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικό Μάρκετινγκ (Strategic Marketing)»

Προγράμματα

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Αγγλόφωνου Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικό Μάρκετινγκ (MSc in Strategic Marketing)» για το ακαδημαϊκό έτος
2024-2025, το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).
Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών,
Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και Θετικών Επιστημών καθώς και άλλων
Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης
γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Το ΠΜΣ εστιάζει στη δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων στο αντικείμενο του Μάρκετινγκ, και την
προετοιμασία στελεχών για σταδιοδρομία ως Διευθυντές και στελέχη Μάρκετινγκ, Διευθυντές Μάρκας
(Brand Managers), Διευθυντές και στελέχη Πωλήσεων, Στελέχη Ψηφιακού Μάρκετινγκ, Στελέχη
Διαφημιστικών εταιρειών, σε όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες, όπως επίσης και τους
οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3)
εξάμηνα. Όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα. Η διπλωματική
εργασία συγγράφεται στην Αγγλική Γλώσσα.
Προβλέπεται η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος,
ύψους δύο χιλιάδων Ευρώ (2.000€) για κάθε ένα από τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών και χιλίων
πεντακοσίων Ευρώ (1500€) για το τρίτο εξάμηνο. Δίνονται υποτροφίες αριστείας σε κάθε ακαδημαϊκό
εξάμηνο. Τα μαθήματα διεξάγονται καθημερινές απογεύματα.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση, μαζί με τα απαιτούμενα και τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά,
ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://eforms.auth.gr/aithsh-eis-pms-stm-2024/
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από 1/4/2024 έως 15/6/2024.
Μπορούν να υποβάλουν αίτηση και όσοι προβλέπεται να πάρουν πτυχίο ως την ημερομηνία εγγραφής στο
ΠΜΣ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση (συμπληρώνεται στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού)
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος, (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται
  για τίτλο της αλλοδαπής)
 4. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου/ πτυχίων
 5. Δύο (2) συστατικές επιστολές (η μία ακαδημαϊκή)
 6. Αποδεικτικό άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2/Γ2/CPE
 7. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 8. Φωτογραφία
 9. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν)
 10. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εφόσον υπάρχουν)
 11. Ερευνητική δραστηριότητα (εφόσον υπάρχει)
  Κριτήρια αξιολόγησης:
 12. Ο γενικός βαθμός πτυχίου, το είδος του πτυχίου ή κατάταξη του υποψηφίου μεταξύ των συμφοιτητών του
  με συντελεστή βαρύτητας 40%
 13. Η επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 10%.
 14. Η επαγγελματική εμπειρία με συντελεστή βαρύτητας 20%
 15. Οι ερευνητικές δραστηριότητες, δημοσιεύσεις, μεταπτυχιακές σπουδές, με συντελεστή βαρύτητας 20%.
 16. Στην κατηγορία άλλα προσόντα συνεκτιμώνται (η επίδοση στο GMAT, πρόσθετα πτυχία ή μεταπτυχιακοί
  τίτλοι του υποψηφίου, επιπλέον ξένες γλώσσες, σεμινάρια) με συντελεστή βαρύτητας 10%.
  Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
  email: strategic-marketing@econ.auth.gr
  καθώς και στην ιστοσελίδα http://strategic-marketing.econ.auth.gr

κι αλλά προγράμματα

Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ «Πρακτικής Άσκησης»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Π.Μ.Σ. «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» για το ακαδ. έτος 2024-25

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» του ΤΜΟΔ για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25. …

Υλοποίηση προγραμμάτων ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ

Σας ενημερώνουμε πως το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft …

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η