Πρόσληψη Ειδικού Επιστημονικού Συνεργάτη (απόφαση)

Πληροφορίες

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Κιλκίς έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017) περί Επιμελητηρίων και ειδικότερα το άρθρο 80-παρ. 5
2. Την προκήρυξη της 07/12/2022, με ΑΔΑ 25061/2022/1/2022, για την πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη στο Επιμελητήριο Κιλκίς (μετά την απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με το πρακτικό αριθ.: 26/3.10.2022/8 και την υπ’ αριθμόν έγκριση του ΑΣΕΠ 25061/2022/1/2022

Αποφασίζει
Επικυρώνει στις 28/12/2022 τον πίνακα αξιολόγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΕ ΩΣ
ΓΥΡΙΧΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΑ

Η σύμβαση με την προσληπτέα θα είναι σχέση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η διάρκεια της θα ξεκινά από την υπογραφή της και θα τελειώνει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή τον Δεκέμβριο του 2023 που θα πραγματοποιηθούν οι επόμενες Επιμελητηριακές εκλογές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός αν παραταθεί η θητεία του Δ.Σ. οπότε και η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί ανάλογα με νεότερη απόφαση του Δ.Σ.
Η αμοιβή του ειδικού συνεργάτη θα είναι σύμφωνη με όσα ορίζει η παράγραφος 5 του αρ. 80 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
Το παρόν θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στον διαδικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου Κιλκίς.

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email
keee

Σχετικά Άρθρα

Πρακτικό εκλογικής επιτροπής Επιμελητηρίου Κιλκίς με ΑΔΑ

Παράταση στη διασύνδεση POS

Με σκοπό τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις παρακάτω …

Πρακτικό εκλογικής επιτροπής Επιμελητηρίου Κιλκίς

Επισυνάπτεται σε αρχείο pdf το Πρακτικό με αριθμό 1 της …

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις