Σκοπός - Αρμοδιότητες

Α. Εισαγωγή

To Επιμελητήριο Κιλκίς, όπως και κάθε Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργεί και αναπτύσσει δράσεις στο πλαίσιο της Νομοθεσίας που διέπει τους Φορείς του Δημοσίου αλλά και στη βάση του Επιμελητηριακού Νόμου. Έχει συγκεκριμένο σκοπό με ονοματισμένες αρμοδιότητες και στα πλαίσια της αποκεντρωμένης λειτουργίας του αναπτύσσει αναπτυξιακές δράσεις εφόσον αυτές έχουν ως τελικό στόχο την ανάπτυξη και ανάδειξη της Επιχειρηματικότητας και την προαγωγή των μελών του.

 

Β. Σκοπός του Επιμελητηρίου

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο « Σκοπός των Επιμελητηρίων είναι η προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων στην περιφέρειά τους, μέσα στα πλαίσια των συμφερόντων της εθνικής οικονομίας, ως και η εν γένει οικονομική πρόοδος αυτής. Η παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων, για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου, προς την Πολιτεία με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας. Επίσης η παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου προς τα μέλη τους και κάθε ενδιαφερόμενο ».

Το Επιμελητήριο Κιλκίς έχει προσαρμόσει το σκοπό αυτό στο επιχειρηματικό περιβάλλον του Νομού με στόχο την ποιοτική εξυπηρέτηση των Επιχειρήσεων – Μελών του και στον αναπτυξιακό σχεδιασμό γενικότερα. Η λειτουργία και οι δράσεις του στηρίζονται διαχρονικά σε ένα σύνθημα « Το Επιμελητήριο Κιλκίς Κοιτίδα Ανάπτυξης του «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ » στο Νομό Κιλκίς».

 

Γ. Αρμοδιότητες Επιμελητηρίου Κιλκίς

Σε σχέση με τις Επιμελητηριακές Αρμοδιότητες, η νομοθεσία ορίζει :

Τα Επιμελητήρια ασκούν κάθε αρμοδιότητα σχετική με τον παραπάνω σκοπό τους, η οποία συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση του σκοπού αυτού.

Οι ίδιες διατάξεις όμως περιγράφουν και μια σειρά ενδεικτικών αρμοδιοτήτων , όπως :

Υποβάλλουν προς την Πολιτεία εισηγήσεις συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα, σχετικά με το εμπόριο, τη μεταποίηση και τα επαγγέλματα, ή την εθνική οικονομία γενικότερα, συμμετέχουν σε επιτροπές και όργανα σχεδιασμού έργων υποδομής, και μεριμνούν, με κάθε μέσο, για την ανάπτυξη του εξαγωγικού κυρίως εμπορίου, της μεταποίησης των επαγγελμάτων και γενικά για την αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας.

Μελετούν την ανάπτυξη της τυποποίησης, χορηγούν πιστοποιητικά εγγραφής και καταγωγής προϊόντων στα μέλη τους, βεβαιώνουν το όμοιο ή το ιδιόχειρο της υπογραφής των μελών τους, καταγράφουν συστηματικά τα εμπορικά και επαγγελματικά έθιμα, παρέχουν πληροφορίες στα μέλη τους και στην Πολιτεία για αλλοδαπές αγορές, για τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και για άλλα συναφή θέματα.

Τηρούν το Εμπορικό Μητρώο της περιφέρειάς τους και χορηγούν βεβαιώσεις ή ταυτότητες. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου καθορίζεται ο τρόπος τήρησης του Εμπορικού Μητρώου, το περιεχόμενό του και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Αναλαμβάνουν μετά από πρόταση του διοικητικού τους συμβουλίου και απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης τη διαχείριση βιομηχανικών και ελευθέρων ζωνών, εμπορικών κέντρων, μόνιμων εκθέσεων και εκθετηρίων χώρων, σταθμών, λιμένων, αιθουσών δημοπρασιών, γενικών αποθηκών, εργαστηρίων ανάλυσης και εξέτασης εμπορευμάτων.

Μπορούν να συνιστούν εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δεν υπάγονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, είτε αυτοτελώς είτε σε σύμπραξη με άλλους φορείς, με αυτοτελή διαχείριση των πόρων τους, ιδίως των κοινοτικών κονδυλίων ή των εσόδων από άλλους διεθνείς οργανισμούς, και με σκοπούς την ανάπτυξη της πληροφορικής, την εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών τους ή και τρίτων, την εφαρμογή κάθε μορφής κοινοτικών προγραμμάτων ή την εκπλήρωση οποιουδήποτε άλλου επιμελητηριακού σκοπού. Οι δαπάνες τους αυτές υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επίσης, μπορούν να διενεργούν πραγματογνωμοσύνες και δειγματοληψίες και να επιλύουν με διαιτησία εμπορικές διαφορές, βάσει καταλόγου, που συντάσσεται κάθε δύο χρόνια και ισχύει και για τις δικαστικές και διοικητικές αρχές. Οι αμοιβές των προσώπων που συμμετέχουν στις εργασίες αυτές καθορίζονται με απόφαση της διοικητικής επιτροπής. Τέλος, αναλαμβάνουν και διεκπεραιώνουν κατ’ εξουσιοδότηση της Πολιτείας και κάθε άλλο έργο, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργείου Ανάπτυξης και του οικείου Υπουργού.

Οργανώνουν συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα, αναθέτοντας την εκτέλεση αυτών απευθείας σε ειδικά πρόσωπα, χορηγούν σχετικές βεβαιώσεις, παρέχουν επιχορηγήσεις σε στελέχη τους για ειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία οποιασδήποτε μορφής στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Μπορούν να συνιστούν επιτροπές και ομάδες εργασίας από μέλη τους ή υπαλλήλους τους ή τρίτους, ως επίσης και να αναθέτουν απευθείας σε ειδικά πρόσωπα την εκπόνηση μελετών κ.λ.π. σχετικά με τους σκοπούς τους, να εκδίδουν περιοδικά ή βιβλία ή να επιχορηγούν τέτοιες εκδόσεις οικονομικού κυρίως περιεχομένου.( Οι αμοιβές των παραπάνω προσώπων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών).

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να επιχορηγούν πρωτοβουλίες, που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, πολιτιστικές, κοινωνικές και εθνικές εκδηλώσεις, να απονέμουν βραβεία για διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες και να ενισχύουν οικονομικά συλλόγους και εργοδοτικές οργανώσεις, ως και τα ασφαλιστικά ταμεία και τους συλλόγους ή τους συνεταιρισμούς των υπαλλήλων των Επιμελητηρίων. Επίσης δύνανται να καλύπτουν ή να δανειοδοτούν τα ελλείμματα ή μέρος αυτών, του Ταμείου Πρόνοιας των υπαλλήλων των Επιμελητηρίων.

Ασκούν και κάθε άλλη, μη ρητά προβλεπόμενη στο παρόν αρμοδιότητα, που αποδειγμένα συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των σκοπών τους και στην εθνική οικονομική ανάπτυξη.

Επιμελητήριο

Υπηρεσίες

 • Υ.μ.Σ. Γ.Ε.Μ.Η

  Lorem ipsum dolor sit amet

 • e - Επιμελητήριο

  numquam, error, est. Ea

 • Έναρξη επιχείρησης

  Lorem ipsum dolor sit amet

 • Στήριξη επιχειρήσεων

  numquam, error, est. Ea

 • Προβολή επιχειρήσεων

Χρήσιμα και άλλα