Σύντομο Προφίλ

Επιμελητήριο Κιλκίς

 

Το Επιμελητήριο Κιλκίς ιδρύθηκε το 1981 και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). Διοικητικά υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Πρόκειται για ένα Αυτοτελή και Αυτοδιοικούμενο Οργανισμό, του οποίου η αιρετή Διοίκηση εκλέγεται με τετραετή θητεία. Στις εκλογές έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από τις Επιχειρήσεις του Νομού Κιλκίς τόσο ως εκλογείς όσο και ως εκλόγιμοι.

Διοικείται από επταμελή Διοικητική Επιτροπή και Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 21 Συμβούλους. Στο Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργούν τα τμήματα : Εμπορίου, Μεταποίησης και το τμήμα Λοιπών Επαγγελμάτων.

Μέλη του Επιμελητηρίου αποτελούν τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στο σύνολο του Νομού Κιλκίς. Ο αριθμός των μελών του ανέρχεται σήμερα σε περισσότερες από 5.000 επιχειρήσεις, κάθε είδους, εκ των οποίων περίπου το 25% ανήκουν στο δευτερογενή τομέα, το 74% στον τριτογενή (εμπόριο, υπηρεσίες, επιχειρήσεις του τουρισμού) και το 1% είναι επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το Επιμελητήριο Κιλκίς αποτελεί συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας και των Επιχειρήσεων Μελών. Ως σκοπό έχει την εκπροσώπηση, παρακολούθηση και προώθηση της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών, με γνώμονα την ανάπτυξη της Οικονομίας.

Το Επιμελητήριο προκειμένου να ανταποκριθεί στο θεσμικό και αναπτυξιακό του ρόλο, λειτουργεί στη βάση επιχειρησιακού σχεδίου, με τη βοήθεια του οποίου αναδιοργάνωσε τις υπηρεσίες του και διαμόρφωσε το οργανόγραμμά του. Σε ετήσια βάση συντάσσεται πρόγραμμα δράσης, στο οποίο ενσωματώνονται νέα στοιχεία που επικαιροποιούν το επιχειρησιακό του σχέδιο. Ο προγραμματισμός κάθε έτους τελεί υπό την έγκριση των Διοικητικών Οργάνων του Επιμελητηρίου.

Στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, το Επιμελητήριο Κιλκίς

Παρέχει υπηρεσίες δημόσιας αρχής (χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, αδειών, κλπ)
Αποτελεί Σύμβουλο της Πολιτείας (παρέχει πληροφορίες, γνωματεύσεις, υποβάλλει προτάσεις, λειτουργεί επιτροπές πραγματογνωμόνων)
Συμμετέχει σε επιτροπές προγραμματισμού των περιφερειακών αποκεντρωμένων οργάνων και των οργανισμών τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Αναπτύσσει δράσεις και παρέχει υπηρεσίες υποστηρικτικού χαρακτήρα (παρέχει πληροφόρηση, συμβουλές και κατάρτιση-επιμόρφωση προς τα μέλη, εκπονεί μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες, προωθεί τις επιχειρηματικές συνεργασίες και συμμετέχει σε φορείς ανάπτυξης.
Συνεργάζεται με φορείς σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο καθώς και με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα.
Ενισχύει οικονομικά τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις πρωτοβουλίες τους.
Διαχειρίζεται τις υποδομές που διαθέτει και σχεδιάζει την ίδρυση νέων.

Το Επιμελητήριο Κιλκίς, τα τελευταία έτη, έχει αναπτύξει δεκάδες μεγάλες και μικρότερες δράσεις, οριζόντιας αλλά και εξατομικευμένης επιχειρηματικής στήριξης.

Προκειμένου να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις μέλη του έχει ιδρύσει και λειτουργεί :

1.Ίδρυσε την αστική του Εταιρία Έρευνας και Ανάπτυξης Κιλκίς (ΕΤ.Ε.Α.Κ.), με κύριο σκοπό την υποστήριξη της δραστηριότητας του Επιμελητηρίου και των μελών του, η οποία εκπονεί μελέτες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο Νομό, υλοποιεί Ευρωπαϊκά προγράμματα και ενισχύει με τη συμμετοχή της την τοπική οικονομία, προβάλλοντας εθνικά θέματα και προβληματισμούς.

2.Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας- Κέντρα Νέων Επιχειρηματιών λειτουργεί στο Επιμελητήριο το Κλαμπ Νέων Επιχειρηματιών (Kilkis Club of Young Entrepreneurs ).Σκοπός της ίδρυσής του είναι η εξειδικευμένη υποστήριξη των νέων για ίδρυση νέας επιχείρησης και ανάπτυξη της ήδη υπάρχουσας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στην πορεία ,λόγω της ζήτησης, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στους ανέργους νέους για την ένταξή τους στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Κυρίως με προσωπικές συνεντεύξεις και φυλλάδια δίνονται οι κατευθύνσεις για τη διαδικασία ίδρυσης νέας επιχείρησης, την οργάνωσή της και τους τρόπους χρηματοδότησης των επενδύσεων.

3.Επίσης το Επιμελητήριο Κιλκίς πρωτοστάτησε και συμμετέχει σε διάφορες πρωτοβουλίες όπως :

– Κέντρο Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Ε.Τ.Α. – ΚΕ.ΜΑΚ.)

– Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης – Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας, Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ)

– Εκπαιδευτική Στήριξη του προγράμματος «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΑΙ»

– Μέτρο 3.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» με τίτλο « Ενίσχυση Επιμελητηρίου Νομού Κιλκίς για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου»

– Leonardo Da Vinci – Κινητικότητα.

– Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. («ΑΝ.ΚΙ. ΑΕ»)

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Το Επιμελητήριο Κιλκίς εκφράζει τα συμφέροντα των 6.000 περίπου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (εμπόρων – βιομηχάνων – βιοτεχνών και λοιπών επαγγελμάτων).

Μεσολαβεί μεταξύ των επιχειρήσεων – μελών του και της πολιτείας και προωθεί τα συμφέροντά τους, με σκοπό την ανάληψη από την πολιτεία των ανάλογων πολιτικών.

Παράλληλα, αναδεικνύει τα προβλήματα των διάφορων κατηγοριών επιχειρήσεων που εκπροσωπεί, και φροντίζει για την ορθολογικότερη αντιμετώπισή τους.

Στόχος βασικός του Επιμελητηρίου είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Το Επιμελητήριο Κιλκίς για την λειτουργία του χρησιμοποιεί:

Τα κανάλια άμεσης επικοινωνίας και ενημέρωσης που έχει αναπτύξει με τις πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συλλογικές οργανώσεις,
Τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα στα οποία μετέχει:

– BIC’s,

– Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφοριών,

– ΚΕΤΑ, κλπ.

Τις επίσημες εκπροσωπήσεις σε θεσμικά όργανα, οργανώσεις, εθνικές και διεθνείς, π.χ.ΤΕΒΕ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΚΕΕΕ, Εθνικό Συμβούλιο ΜΜΕ, Διεθνές Επιμελητήριο, Εθνικό Δίκτυο Γυναικών Επιμελητηρίων κλπ., μέσα από το θεσμοθετημένο ρόλο εκ του Ν. 3419/05

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ:

Παρακολουθεί τις πολιτικές για τις ΜΜΕ και μετέχει σε διαβουλεύσεις, συμβουλεύει την πολιτεία και γνωμοδοτεί για τις νομοπαρασκευαστικές δράσεις.

Διαμορφώνει τις θέσεις και τις απόψεις του επιχειρηματικού κόσμου σε διάφορα θέματα (ασφαλιστικό, φορολογικό, χρηματοδότηση, χωροταξικό κλπ.) μέσα από τεκμηριωμένες μελέτες και έρευνες.

Παρίσταται στα επιχειρηματικά δρώμενα ως εκπρόσωπος των επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύει.

Πληροφορείται και πληροφορεί τα μέλη του με Δελτία Τύπου και SMS και με την ιστοσελίδα του (www.ebekilkis.gr).

Στηρίζει την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων – μελών του:

– Με συμβουλευτικές υπηρεσίες,

– Με δίκτυα αναζήτησης συνεργατών, με Επιμελητήρια – Φορείς και Οργανισμούς του εξωτερικού,

– Με οργάνωση προγραμμάτων συμμετοχής σε εκθέσεις,

– Με οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για αγορές εξωτερικού,

– Με οργάνωση προγραμμάτων επιχειρηματικών συναντήσεων Ελλήνων και ξένων επιχειρηματιών.

Παροτρύνει τις επιχειρήσεις – μέλη του να εισέλθουν στους χώρους της σύγχρονης νέας τεχνολογίας.

Με μια δομή υπηρεσιών, που καλύπτουν όλες τις ανάγκες των μελών, το Επιμελητήριο Κιλκίς βρίσκεται δυναμικά παρόν:

– Ως συνομιλητής των οργανωμένων ομάδων επιχειρήσεων, αλλά και

– Ως συνομιλητής για κάθε επιχείρηση – μέλους, και

– Ως σύμβουλός της πολιτείας.

Επιμελητήριο