Γ.Ε.Μ.Η.

Τέλη Γ.Ε.ΜΗ.

Το Επιμελητήριο Κιλκίς ενημερώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα με τα νέα δεδομένα για το ΓΕ.ΜΗ. οι οικονομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, διαμορφώνονται από 1/1/2015 ως ακολούθως:

Το τέλος για την καταχώρηση, αλλά και για οποιαδήποτε μεταβολή στη Μερίδα και στο Φάκελο που τηρείται στο Γ.Ε.ΜΗ. παραμένει στα 10 €, ενώ το ετήσιο τέλος τήρησης  της Μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ. καθορίζεται ως εξής:

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ

Ανώνυμες Εταιρείες

320 €

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών

Ανωνύμων Εταιρειών

300 €

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού Σκοπού

300 €

Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE)

300 €

Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία

300 €

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης

150 €

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

150 €

Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης

100 €

Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες

100 €

Προσωπικές Εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες)

 80 €

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών

Προσωπικών Εταιρειών (ομορρύθμων και ετερορρύθμων)

 80 €

Ατομικές επιχειρήσεις

 30 €

Υποκαταστήματα Ημεδαπών

Επιχειρήσεων

Το ¼ του κατά περίπτωση τέλους ανά νομικό τύπο

Υποκαταστήματα αλλοδαπών ατομικών επιχειρήσεων, νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων της περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3419/2005

20 €

Αστικές Εταιρείες άρθρου 784 του ΑΚ

100 €

Κοινοπραξίες

100 €

Λοιποί προαιρετικά εγγραφόμενοι στο Γ.Ε.ΜΗ.

 20 €

Τέλος, η έκδοση πιστοποιητικών από το Γ.Ε.ΜΗ. (Αντιγράφων, Αποσπασμάτων, Μεταβολών κλπ) κόστους 5 ή 10 ευρώ κατά περίπτωση, θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά από το businessportal.gr και να καταβάλλεται το ποσό τραπεζικά στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.